Yıl: 2022 Cilt: 13 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 445 - 449 Metin Dili: İngilizce DOI: 10.31067/acusaglik.1071677 İndeks Tarihi: 29-07-2022

Evaluation of Sociodemographic Features and Anxiety Levels of Pregnant Adolescent and Adult Pregnancy

Öz:
Objective: In this study, it was aimed to examine some sociodemographic characteristics and state trait anxiety levels of adolescent and adult pregnant women. Methods: The research was carried out in three health center regions affiliated to Kayseri Melikgazi Health Group Presidency. A total of 2100 births took place in this region of health centers in 2007. By taking the adolescent pregnancy frequency of 10% and the minimum acceptable value of 5%, it was calculated that 138 individuals should be included for the 95% confidence interval with the Epi Info 6.0 program. A total of 300 pregnant women were included in the study. 132 of the pregnants are adolescent pregnants and 168 of them are non-adolescent pregnants. The data were collected by the researcher through face-to-face interviews. Data; It consists of an information form consisting of 23 questions related to sociodemographic characteristics and reproductive health, and State and Trait Anxiety scale questions. The data were transferred to the SPSS program and analyzed. Chi-square and student-t tests were used in the analysis. Results: When the mean age at marriage was examined, it was found that adolescent pregnant women (16.6± 0.9) were much lower than non-adolescents (20.6± 3.1).All of the spouses of non-adolescent pregnant women are working, and 22.7% of the spouses of adolescent pregnant women do not have a job. At the same time, the monthly average income of non-adolescent pregnant women is higher than that of adolescent pregnant women. The rate of consanguineous marriage in adolescent pregnant women was found to be 28%. The mean of the state and trait anxiety scale is inversely proportional to the education level of the participants, and the mean of the scale decreases as the education level increases. The rate of not completing primary school was quite high in adolescent pregnant women and it was determined as 43.2%. This rate is 4.2% in non-adolescent pregnant women. Conclusion: Higher anxiety is observed due to the low level of education of pregnant adolescents who have not yet completed their own development.
Anahtar Kelime: chronic anxiety anxiety Adolescent pregnancy

Ergen ve Erişkin Gebeliklerin Sosyodemografik Özellikleri ve Kaygı Düzeylerinin Değerlendirilmesi

Öz:
Amaç: Bu araştırmada adölesan ve yetişkin gebelerin bazı sosyodemografik özelliklerinin ve durumluk süreklilik kaygı seviyelerinin incelenmesi hedeflenmiştir. Yöntem: Çalışmaya toplam 300 gebe dâhil edildi. Gebelerin 132’si adölesan gebeler, 168’i ise adölesan olmayan gebelerdir. Veriler araştırmacı tarafından yüz yüze görüşme yoluyla toplanmıştır. Veri; Sosyodemografik özellikler ve üreme sağlığı ile ilgili 23 sorudan oluşan bilgi formu ile Durumluk ve Sürekli Kaygı ölçeği sorularından oluşmaktadır. Analizlerde ki-kare ve Student-t testleri kullanıldı. Bulgular: Ortalama evlenme yaşı incelendiğinde adölesan gebelerin (16.6 ± 0.9) ergen olmayanlara göre (20.6 ± 3.1) çok daha düşük olduğu bulundu. Ergen olmayan gebelerin eşlerinin tamamı çalışıyor ve Adölesan gebelerin eşlerinin %22.7’si işsizdir. Adölesan gebelerde akraba evliliği oranı %28 olarak bulundu. Durumluk ve sürekli kaygı ölçeğinin ortalaması, katılımcıların eğitim düzeyi ile ters orantılı olup, eğitim düzeyi arttıkça ölçeğin ortalaması azalmaktadır. Adolesan gebelerde ilkokulu bitirmeme oranı oldukça yüksekti ve %43.2 olarak belirlendi. Ergen olmayan gebelerde bu oran %4.2’dir. Sonuç: Henüz kendi gelişimini tamamlayamamış olan adölesan gebenin eğitim seviyesinin düşük olması nedeniyle daha yüksek kaygı görülmektedir.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • 1. https://www.who.int/health-topics/adolescent-health#tab=tab_1 Erişim Tarihi: 24.10.2021
 • 2. Kawakita, T., Wilson, K., Grantz, K. L., Landy, H. J., Huang, C. C., & Gomez-Lobo, V. (2016). Adverse maternal and neonatal outcomes in adolescent pregnancy. Journal of pediatric and adolescent gynecology, 29(2), 130-136. https://doi.org/10.1016/j.jpag.2015.08.006.
 • 3. Ganchimeg, T., Ota, E., Morisaki, N., Laopaiboon, M., Lumbiganon, P., Zhang, J., ... & WHO Multicountry Survey on Maternal Newborn Health Research Network. (2014). Pregnancy and childbirth outcomes among adolescent mothers: a W orld H ealth O rganization multicountry study. BJOG: An International Journal of Obstetrics & Gynaecology, 121, 40-48. https://doi.org/10.1111/1471-0528.12630
 • 4. Fleming, N., Ng, N., Osborne, C., Biederman, S., Yasseen III, A. S., Dy, J., ... & Walker, M. (2013). Adolescent pregnancy outcomes in the province of Ontario: a cohort study. Journal of Obstetrics and Gynaecology Canada, 35(3), 234-245. https://doi.org/10.1016/S1701-2163(15)30995-6
 • 5. Amjad, S., MacDonald, I., Chambers, T., Osornio‐Vargas, A., Chandra, S., Voaklander, D., & Ospina, M. B. (2019). Social determinants of health and adverse maternal and birth outcomes in adolescent pregnancies: a systematic review and meta‐analysis. Paediatric and perinatal epidemiology, 33(1), 88-99. https://doi.org/10.1111/ppe.12529
 • 6. Westenberg, L., van der Klis, K. A., Chan, A., Dekker, G., & Keane, R. J. (2002). Aboriginal teenage pregnancies compared with non‐Aboriginal in South Australia 1995–1999. Australian and New Zealand Journal of Obstetrics and Gynaecology, 42(2), 187-192. https://doi.org/10.1111/j.0004-8666.2002.00187.x
 • 7. Zhang T, Wang H, Wang X, Yang Y, Zhang Y, Tang Z, & Wang L, The adverse maternal and perinatal outcomes of adolescent pregnancy: a cross sectional study in Hebei, China. BMC pregnancy and childbirth, 2020; 20(1), 339. https://doi.org/10.1186/s12884-020-03022-7
 • 8. https://hasuder.org.tr/turkiye-nufus-ve-saglik-arastirmasi-2018-ne-soyluyor/ Erişim tarihi: 22.10.2021
 • 9. Altan Sarıkaya, N. & Akçam, M. (2021). Hemşirelik Son Sınıf Öğrencilerinin İletişim Becerileri ve Sürekli Kaygı Durumları . Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi , 10 (3) , 458-464 . DOI: 10.37989/gumussagbil.786937
 • 10. Bulut, A. G. S. , Gürkan, Y. D. D. A. & Sevil, P. D. Ü. (2008). Adölesan Gebelikler . Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi , 13 (13) , 37-44 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/spcd/issue/21113/227407
 • 11. Spielberger CD. Gorsuch RL, Lushene RE. Manual for the Saite-Trait Anxiety Inventory (self-evaluation guestionnaire). Palo Alto: Consulting Psychologists Press 1970.
 • 12. Gör Uslu, F. (2019). Adölesan Annelerin Sosyo-Demografik Özellikleri Ve Doğum Sonuçlarının Değerlendirilmesi (Master's thesis, Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü).
 • 13. Fulpagare PH, Saraswat A, Dinachandra K, Surani N, Parhi, RN, Bhattacharjee S, S S Purty A, Mohapatra B, Kejrewal N, Agrawal N, Bhatia V, Ruikar M, Gope RK, Murira Z, De Wagt A, & Sethi V, Antenatal Care Service Utilization Among Adolescent Pregnant Women-Evidence From Swabhimaan Programme in India. Frontiers in public health,2019; 7, 369. https://doi.org/10.3389/fpubh.2019.00369
 • 14. Turan T, Ceylan SS, & Teyikçi S, Annelerin düzenli prenatal bakım alma durumları ve etkileyen faktörler. Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi, 2008; 3(9), 157-172
 • 15. Öner S, et al. The Sociodemographic Factors Related with the Adolescent Pregnancy. Asian Pasific Journal of Reproduction 2012;1(2):135-42.
 • 16. Gönenç I, Vural ZT, & Yazıcıoğlu E, Gebelik öncesi bakım. Sendrom, 2000; 12, 65-73.
 • 17. Mutlu Çubuk M, Kadınların doğum tercihleri üzerine sağlık eğitiminin etkisi, 2014
 • 18. Oğuz, B. (2018). Adölesan ve yetişkin gebelerin doğum eyleminde öz-yeterliliklerinin belirlenmesi (Master's thesis, Sağlık Bilimleri Enstitüsü).
 • 19. Gotlib IH, Whiffen VE, Mount JH, Milne K, Cordy NI. Prevalence rates and demografic characteristics associated with depression in pregnancy and the postpartum. J Consult Clin Psychol 1989Apr;57(2):269-274.
 • 20. Llewellyn AM, Stowe ZN, Nemeroff CB. Depression during pregnancy and the puerperium. J Clin Psychiatry 1997;58 Suppl 15:26-32
 • 21. Akbaş E, Vırıt O, Kalenderoğlu A, Savaş HA, Sertbaş G. Gebelikte sosyodemografik değişkenlerin kaygı ve depresyon düzeyleriyle ilişkisi. Nöropsikiyatri Arşivi 2008;45(3):85-91.
 • 22. Can H, & Çakır L, Gebelikte sosyodemografik değişkenlerin anksiyete ve depresyon düzeyleriyle ilişkisi. The Journal of Turkish Family Physician,2012; 3(2): 35-42.
APA ÜSTÜNDAĞ ÖCAL N, gün i (2022). Evaluation of Sociodemographic Features and Anxiety Levels of Pregnant Adolescent and Adult Pregnancy. , 445 - 449. 10.31067/acusaglik.1071677
Chicago ÜSTÜNDAĞ ÖCAL Nursel,gün iskender Evaluation of Sociodemographic Features and Anxiety Levels of Pregnant Adolescent and Adult Pregnancy. (2022): 445 - 449. 10.31067/acusaglik.1071677
MLA ÜSTÜNDAĞ ÖCAL Nursel,gün iskender Evaluation of Sociodemographic Features and Anxiety Levels of Pregnant Adolescent and Adult Pregnancy. , 2022, ss.445 - 449. 10.31067/acusaglik.1071677
AMA ÜSTÜNDAĞ ÖCAL N,gün i Evaluation of Sociodemographic Features and Anxiety Levels of Pregnant Adolescent and Adult Pregnancy. . 2022; 445 - 449. 10.31067/acusaglik.1071677
Vancouver ÜSTÜNDAĞ ÖCAL N,gün i Evaluation of Sociodemographic Features and Anxiety Levels of Pregnant Adolescent and Adult Pregnancy. . 2022; 445 - 449. 10.31067/acusaglik.1071677
IEEE ÜSTÜNDAĞ ÖCAL N,gün i "Evaluation of Sociodemographic Features and Anxiety Levels of Pregnant Adolescent and Adult Pregnancy." , ss.445 - 449, 2022. 10.31067/acusaglik.1071677
ISNAD ÜSTÜNDAĞ ÖCAL, Nursel - gün, iskender. "Evaluation of Sociodemographic Features and Anxiety Levels of Pregnant Adolescent and Adult Pregnancy". (2022), 445-449. https://doi.org/10.31067/acusaglik.1071677
APA ÜSTÜNDAĞ ÖCAL N, gün i (2022). Evaluation of Sociodemographic Features and Anxiety Levels of Pregnant Adolescent and Adult Pregnancy. Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 13(3), 445 - 449. 10.31067/acusaglik.1071677
Chicago ÜSTÜNDAĞ ÖCAL Nursel,gün iskender Evaluation of Sociodemographic Features and Anxiety Levels of Pregnant Adolescent and Adult Pregnancy. Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 13, no.3 (2022): 445 - 449. 10.31067/acusaglik.1071677
MLA ÜSTÜNDAĞ ÖCAL Nursel,gün iskender Evaluation of Sociodemographic Features and Anxiety Levels of Pregnant Adolescent and Adult Pregnancy. Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.13, no.3, 2022, ss.445 - 449. 10.31067/acusaglik.1071677
AMA ÜSTÜNDAĞ ÖCAL N,gün i Evaluation of Sociodemographic Features and Anxiety Levels of Pregnant Adolescent and Adult Pregnancy. Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2022; 13(3): 445 - 449. 10.31067/acusaglik.1071677
Vancouver ÜSTÜNDAĞ ÖCAL N,gün i Evaluation of Sociodemographic Features and Anxiety Levels of Pregnant Adolescent and Adult Pregnancy. Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2022; 13(3): 445 - 449. 10.31067/acusaglik.1071677
IEEE ÜSTÜNDAĞ ÖCAL N,gün i "Evaluation of Sociodemographic Features and Anxiety Levels of Pregnant Adolescent and Adult Pregnancy." Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 13, ss.445 - 449, 2022. 10.31067/acusaglik.1071677
ISNAD ÜSTÜNDAĞ ÖCAL, Nursel - gün, iskender. "Evaluation of Sociodemographic Features and Anxiety Levels of Pregnant Adolescent and Adult Pregnancy". Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 13/3 (2022), 445-449. https://doi.org/10.31067/acusaglik.1071677