Yıl: 2021 Cilt: 9 Sayı: 4 Sayfa Aralığı: 371 - 386 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.21325/jotags.2021.961 İndeks Tarihi: 28-07-2022

Konaklama İşletmelerinde Yeşil İnovasyon Uygulamaları

Öz:
İşletmeler teknolojinin getirdiği yenilikleri takip ederek sürekli bir gelişime ayak uydurmuşladır. Söz konusu gelişimeler pazar, pazar yeri, ekonomi gibi birçok alanda kendini göstermiştir. İşletmeler bu alanlardaki gelişmelere kimi zaman öncülük etmiş kimi zamanda takip etmiştir. Gelişmelerin takip edilmesi inovasyon kavramını doğurmuştur. Globalleşme inovasyon kavramının yayılmasına katkı sağlamıştır. Her işletmede olduğu gibi turizm işletmelerinde de bu gelişimlere özellikle inovasyon kavramına ayak uydurmanın oldukça önemli olduğu görülmektedir. Yeşil inovasyon kavramı “enerji tasarrufu, kirlilik önleme, atık geri dönüşümü, yeşil ürün tasarımını kapsayan yeşil ürün veya süreçlerle ilgili donanımsal veya yazılımsal inovasyonlar veya kurumsal çevre yönetimi” şeklinde tanımlanmaktadır. Çalışma turizm işletmelerinin söz konusu kavrama bakış açılarının incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Bu bağlamda inovatif davranışlar sergileyen otelleri belirlemek için nitel araştırma yöntemlerinden birisi olan doküman analizi tekniği kullanılmıştır. Yeşil inovasyon kavramını uygulayan 14 örnek otel belirlenmiştir. Çalışma sonucunda turizm de inovasyon ve yeşil inovasyon, çevresel sürdürülebilirlik, turizmde sürdürülebilirlik, işletmenin sürdürülebilirliği, modern teknolojiye uyum sağlama, çevre dostu müşterileri kazanma, gelecek nesillere temiz bir yaşam alanı bırakma gibi sebeplerden ötürü uygulanması gerektiği sonucuna varılmıştır.
Anahtar Kelime:

Green Innovation Practices in Accomodation Establishments

Öz:
Businesses have kept up with a continuous development by following the innovations brought by technology. These developments have manifested themselves in many areas such as the market, the marketplace, and the economy. Businesses have sometimes pioneered and sometimes followed the developments in these areas. Following the developments has given birth to the concept of innovation. Globalization has contributed to the spread of the concept of innovation. As in every business, it is seen that keeping up with these developments, especially the concept of innovation in tourism businesses is very important. The concept of green innovation is defined as "hardware or software innovations related to green products or processes including energy saving, pollution prevention, waste recycling, green product design, or corporate environmental management". This study has been carried out to analyze how tourism enterprises look, evaluate and apply the concept in question. In this context, the document analysis technique, which is one of the qualitative research methods, has been used to determine the hotels exhibiting innovative behaviors. 14 sample hotels that implement the concept of green innovation have been identified. As a result of the study, it has been concluded that in tourism, innovation and green innovation should be applied for reasons such as environmental sustainability, sustainability in tourism, sustainability of the business, adapting to modern technology, gaining environmentally friendly customers, leaving a clean living space for future generations.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Abernathy, W. J., & Clark, K. B. (1985). Innovation: Mapping the winds of creative destruction. Research Policy, 14, 3–22 Afuah, A. (2009). Strategic innovation, Routledge, New York.
 • Ahmed, M., Guo, Q., Qureshi, M. A., Raza, S. A., Khan, K. A., & Salam, J. (2021). Do green HR practices enhance green motivation and proactive environmental management maturity in the hotel industry? International Journal of Hospitality Management, 94, 102852.
 • Akıllı otel uygulaması Türkiye’de ilk kez Isparta’da. (2018). https://www.turizmnews.com/akilli-oteluygulamasi- turkiye-de-ilk-kez-isparta-da/12773/. Erişim Tarihi: 06.09.2021.
 • Akova, O., Yaşar, A. G., Aslan, A., & Çetin, G. (2015). Çalışanların çevre yönetimi algıları ve örgüt kültürü ilişkisi: Yeşil Yıldızlı otellere yönelik bir araştırma. Research Journal of Business & Management, 2(2), 169-184.
 • Al-Mulali, U., Saboori, B., & Ozturk, İ. (2015). Investigating the environmental Kuznets curve hypothesis in Vietnam. Energy Policy, 76, 123-131.
 • Baldwin, R. J, & Johnson, J. (1996). Business strategies in more- and less-innovative firms in Canada. Research Policy, 25(5), 785-804.
 • Baumol, W. J. (2002). Towards microeconomics of innovation: Growth engine hallmark of Mmarket Eeconomics. Atlantic Economic Journal, 30, 1-12.
 • Bilim, Y., & Adabalı, M. M. (2015). Otel işletmelerinde yenilikçi (inovatif) oda ürünlerine ilişkin tüketici algıları: yenilik ihtiyacı ve yenilik algısı değerlendirmesi, 16. Ulusal Turizm Kongresi Bildiriler Kitabı, ÇOMÜ, Çanakkale, ss: 719-736.
 • Boontome, P., Therdyothin, A., & Chontanawat, J. (2017). Investigating the causal relationship between nonrenewable and renewable energy consumption, CO2 emissions and economic growth in Thailand. Energy Procedia, 138, 925-930.
 • Büyükkeklik, A., Toksarı, M. & Bülbül, H. (2010). Çevresel duyarlılık ve yenilikçilik üzerine bir araştırma. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 15 (3), 373-393.
 • Calista Luxury Resort. (2021). https://www.calista.com.tr/tr/?gclid=CjwKCAjw7rWKBhAtEiwAJ3CWLNkH0A1DPn2Lm0xmd8W GDA7yvCYHcj4fn55NL9KWdmzDKjmfBhKu2RoCLDQQAvD_BwE. Erişim Tarihi: 06.09.2021.
 • Chen, Y. S., Lai. S. B. & Wen, C. T. (2006). The influence of green innovation performance on corporate advantage in Taiwan. Journal of Business Ethics, 67 (4), 331-339.
 • Christensen J. F. (1995). Asset profiles for technological innovation. Research Policy, 24, 727-745.
 • Club Privé By Rixos Göcek. (2021). https://www.etstur.com/Club-Prive-By-Rixos- Gocek?room=1&adult_1=2. Erişim Tarihi: 06.09.2021.
 • Çakıcı, A. C., Çalhan, H. & Karamustafa, K. (2016). Yiyecek ve içecek işletmelerinde inovasyon ve sürdürülebilir rekabet üstünlüğü ilişkisi. Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6(2), 11-33.
 • Çelik Uğuz, S. (2011). Sürdürülebilir turizm kapsamında Burhaniye’nin alternatif turizm potansiyeli. Marmara Coğrafya Dergisi, 24, 332-353.
 • Çolak, O. & Karakan, H. İ. (2018). Akılı otel uygulamaları ve bu uygulamalar hakkında yönetici görüşleri: Gaziantep ili örneği. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 42,168-184.
 • De Vita, G., Katircioglu, S., Altinay Fethi, S., & Mercan, M. (2015). Revisiting the environmental Kuznets curve hypothesis in a tourism development context. Environ Sci Pollut Res 22, 16652–16663
 • del Rosario Reyes-Santiago, M., Sánchez-Medina, P. S., & Díaz-Pichardo, R. (2019). The influence of environmental dynamic capabilities on the organizational and environmental performance of hotels: Evidence from Mexico. Journal of Cleaner Production, 227, 414–423.
 • Drucker, P.F. (1985). The discipline of innovation Harvard Business Review.
 • Elçi, Ş. (2010). İnovasyon kalkınmanın ve rekabetin anahtarı, Ankara: Technopolis Group Yayıncılık.
 • Galbraith, J. R. (2002). Designing the innovating organization. Organizational Dynamics, 10(3), 5–25.
 • Göker, Ş. (2009). Şirketlerde İnovasyon Stratejisinin Önemi ve Türkiye’de İnovasyon Kapasitesinin Analizi.
 • Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi, Dumlupınar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kütahya.
 • Göral, R., Akgöz, E., & Topuz, Ç. (2013). Turizm işletmelerinde yeşil iş modeli inovasyonu yönetim araci olarak yeşil inovasyon radarı. İçinde 14. Ulusal Turizm Kongresi Turizmde Yenilik Bildiri Kitabı (ss. 39- 54). Kayseri: Erciyes Üniversitesi Turizm Fakültesi Yayınları
 • Güneş, G. (2011). Konaklama sektöründe çevre dostu yönetimin önemi. KMÜ Sosyal ve Ekonomı̇k Araştırmalar Dergı̇si, 13(20), 45-51.
 • Gürbüz, S., & Şahin, F. (2018). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri (5. Baskı) Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Gürez, E. Y. (2019). Sürdürülebilirlik Kavramının Mekânsal Ölçü Parametrelerine Etkisi: Sürdürülebilir Yeşil Otel Örneklemesi. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Kültür Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Ana Bilim Dalı, İstanbul.
 • Gürlek, M., & Koseoglu, M. A. (2021). Green innovation research in the field of hospitality and tourism: the construct, antecedents, consequences, and future outlook. The Service Industries Journal, 41(11-12), 734–766.
 • Hall, C. M., & Williams, A. M. (2008). Tourism and Innovation, Routledge, New York. Hjalager, A. M. (2002). Repairing innovation defectiveness in tourism, Tourism Management, 23(5), s.465–474.
 • Hjalager, A. M. (2010). Progress in tourism management: A Review Of Innovation Research In Tourism, Tourism Management, 31, 1-12.
 • Huizingh, E. K. R. E. (2011). Open innovation: State of the art and future perspectives. Technovation, 31(1), s.2–9.
 • Iglesias-Sánchez, P. P., Correia, M. B., & Jambrino-Maldonado, C. (2019a). Challenges of open innovation in the tourism sector, Tourism Planning&Development, 16(1), 22-42.
 • Işık, C. (2018). Otel yöneticilerinin yeşil inovasyon algıları: İstanbul ili örneği. Journal of Tourism Intelligence and smartness, 1(1), 14-26.
 • Işık, C., Dogru, T., & Turk, E. S. (2018). A nexus of linear and non‐linear relationships between tourism demand, renewable energy consumption, and economic growth: Theory and evidence. International Journal of Tourism Research, 20(1), 38-49.
 • Işık, M. (2018). İnovasyon kültürünün hizmet inovasyonu performansına etkisi: Bitlis ili hizmet sektöründe bir araştırma. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 32(2), 351-366.
 • Jamnongchob, A., Duangphakdee, O., & Hanpattanakit, P. (2017). CO2 emission of tourist transportation in Suan Phueng Mountain, Thailand. Energy Procedia, 438- 443.
 • Karasar, N. (2014). Bilimsel Araştırma Yöntemi, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Kırım, A. (2005). Mor İnek Nasıl Büyüsün? Karlı Büyümenin Kitabı, (15. Baskı) Sistem Yayıncılık: İstanbul.
 • Koç, B., & Yazıcıoğlu, İ. (2020). Sustainability practices in accommodation enterprises: Perceived obstacles and incentives. Tourism Academic Journal, 7(2), 89–106
 • Liu, J., Song, Q., Liu, N., & Chi, C. G. (2018). Threshold effects of tourism agglomeration on the green innovation efficiency of China’s tourism industry. Chinese Journal of Population Resources and Environment, 1–10.
 • Lorek, S., & Spangenberg, J. H. (2014). Sustainable consumption within a sustainable economy – beyond green growth and green economies. Journal of Cleaner Production, 63, 33–44.
 • Narayanan, V. K. (2001). Managing Technology and Innovation For Competitive Advantage. Prentice-Hall: Upper Saddle River, NJ OECD - Oslo Manual (2005). Proposed Guidelines for Collecting and Interpreting Technological Innovation Data, Paris.
 • Oğuztürk, B. S., & Sarıçoban, K. (2013). Küresel rekabette kümelenme ve inovasyonun rolü. Sosyal ve Beşerî Bilimler Dergisi, 5(1), 94-104.
 • Özar Berksü, Z. (2019). Türkiye’nin en iyi çevre dostu otelleri. https://www.oggusto.com/surdurulebiliryasam/ turkiyenin-en-iyi-cevre-dostu-otelleri. Erişim Tarihi: 05.09.2021.
 • Özgür Güler, E., & Kanber, S. (2011). İnovasyon aktivitelerinin inovasyon performansı üzerine etkileri: İmalat sanayii uygulaması. Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 20(1), 61-76.
 • Paramati, S.R., Sinha, A. & Dogan, E. (2017). The significance of renewable energy use for economic output and environmental protection: evidence from the Next 11 developing economies. Environ Sci Pollut Res, 24, 13546– 13560.
 • Porter, M. (1990), The Competitive Advantage of Nations. Harvard Business Review. March-April.
 • Radisson Blu Resort & Spa Çeşme. (2021). https://www.etstur.com/Radisson-Blu-Resort-Spa- Cesme?room=1&adult_1=2. Erişim Tarihi: 06.09.2021.
 • Rennings, K. (2000). Redefining innovation eco-innovation research and the contribution from ecological economics. Ecological Economics, 32, 319 – 332.
 • Saatci, G., Güdü Demirbulat, Ö., ve Avcıkurt, C. (2013). Konaklama İşletmelerinde Yeşil İnovasyon Uygulamaları: Bursa Örneği. K. Karamustafa (Ed.), 14. Ulusal Turizm Kongresi (20-38). Kayseri: Detay Yayıncılık.
 • Saka, E. (2021). Akıllı odalara sahip Türkiye’deki oteller. http://sosyalkafa.net/2021/03/23/akilli-odalara-sahipturkiyedeki- oteller/.
 • Savaşçı, İ., & Kazançoğlu, Y. (2004). Firmaların yenilik yaratma sürecinde serbest bölgelerin rolü. 3. Ulusal Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi, (s. 25-26), Eskişehir.
 • Singh, S. K., Giudice, M. D., Chierici, R., & Graziano, D. (2020). Green innovation and environmental performance: The role of green transformational leadership and green human resource management. Technological Forecasting and Social Change, 150, 119762.
 • Sundbo, J. (1997). Management of innovation in services. Service Industries Journal, 17(3), s.432–455.
 • Torun, B. (2016). İnovasyon Algısı, İnovasyon Sürecindeki Liderlik Tarzları ve İşletmenin İnovasyon Performansı Arasındaki İlişkiler: Düzce’deki Kobi’ler Üzerinde Bir Araştırma, Yüksek Lisans Tezi, Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Düzce.
 • Tui Blue Ephesus. (2021). https://www.etstur.com/Tui-Blue-Ephesus?room=1&adult_1=2. Erişim Tarihi: 06.09.2021
 • Tushman, M., & Nadler, D. (1986). Organizing for innovation. California Management Review, Spring, 74–92.
 • Türk, M., & Kara, E. (2018). Genç lider yöneticilerin inovasyon anlayışı: Turizm sektörü üzerine bir alan Araştırması. International Journal of Society Researches, 8, 108-124.
 • Türkiye’nin en çevreci beş yıldızlı oteli Renaissance Istanbul Bosphours Hotel (2021).
 • www.hotelrestaurantmagazine.com.
 • https://www.hotelrestaurantmagazine.com/turkiyenin-en-cevrecibes- yildizli-oteli-renaissance-istanbul-bosphorus-hotel/. Erişim Tarihi: 06.09.2021.
 • Türkiye’nin ilk ‘Yeşil Yıldız’ı Calista Luxury Resort’un. (2009). https://www.dunya.com/ekonomi/turkiye039nin-ilk-039yesil-yildiz039i-calista-luxury-haberi-70400. Erişim Tarihi: 06.09.2021.
 • TÜSİAD (2003). Ulusal İnovasyon Sistemi, Kavramsal Çerçeve, Türkiye İncelemesi ve Ülke Örnekleri, TÜSİAD Yayını, s: 53, İstanbul.
 • Uzun, C. (2020). Turizm işletmelerinde inovasyon stratejileri. AHBVÜ Turizm Fakültesi Dergisi, 23(2), 271-294.
 • Vatan, A., & Zengin, B. (2014), Çevresel inovasyon ve konaklama işletmelerindeki uygulamalar üzerine bir araştırma. The Journal of Academic Social Science 2(8), 511-530.
 • Weidenfeld, A., Williams, A. M. & Butler, R.W. (2010). Knowledge transfer and innovation among attractions. Annals Of Tourism Research, 37(3), s.604–626.
 • Yeşil Otel Sertifikalı Grand Hyatt İstanbul, Atıklarından Gübre Üretiyor. (2016). https://www.ekoyapidergisi.org/yesil-otel-sertifikali-grand-hyatt-istanbul-atiklarindan-gubre-uretiyor. Erişim Tarihi: 06.09.2021.
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2004). Nitel Araştırma Yöntemleri (4. Baskı) Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2013). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yıldırım, Ö. (2019). İstanbul' da Beş Yıldızlı Otellerde Yeşil Yıldız Uygulamasının Otellerin İşletmeciliğine Sağladığı Avantajların Analizi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Yıldız, A. (2012). Çevre Yönetimi Uygulayan Yeşil Otel İşletmelerinde Yeşil Müşteri Deneyimi Üzerine Bir Araştırma. (Yüksek Lisans Tezi) Eskişehir: Anadolu Üniversitesi.
 • Yılmaz, H. (2003). Yenilik (İnovasyon) Yeni Ekonomi ve Rekabet, Rekabet Kurumu, 1. Baskı, s. 33, Ankara.
 • Yücel, D., & Halis, M. (2020). Turizm sektöründe açık inovasyonun önemi ve sağlayacağı faydalar. BAİBÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 20(4), 833-852.
 • Zaltman, G., Duncan, R., & Holbek, J. (1973). Innovations and Organizations. New York Wiley
 • Zengin, B., & Dursun, C. (2017). Otel işletmelerinde uygulanan inovatif faaliyetlerin rekabet avantajı üzerine etkileri: Doğu Marmara Örneği. Turizm ve Araştırma Dergisi, 6(2), 38-58.
APA KESKİN E, BİRİNCİ M, SEZEN N (2021). Konaklama İşletmelerinde Yeşil İnovasyon Uygulamaları. , 371 - 386. 10.21325/jotags.2021.961
Chicago KESKİN EMRAH,BİRİNCİ Muhammed Cenk,SEZEN Nevres Konaklama İşletmelerinde Yeşil İnovasyon Uygulamaları. (2021): 371 - 386. 10.21325/jotags.2021.961
MLA KESKİN EMRAH,BİRİNCİ Muhammed Cenk,SEZEN Nevres Konaklama İşletmelerinde Yeşil İnovasyon Uygulamaları. , 2021, ss.371 - 386. 10.21325/jotags.2021.961
AMA KESKİN E,BİRİNCİ M,SEZEN N Konaklama İşletmelerinde Yeşil İnovasyon Uygulamaları. . 2021; 371 - 386. 10.21325/jotags.2021.961
Vancouver KESKİN E,BİRİNCİ M,SEZEN N Konaklama İşletmelerinde Yeşil İnovasyon Uygulamaları. . 2021; 371 - 386. 10.21325/jotags.2021.961
IEEE KESKİN E,BİRİNCİ M,SEZEN N "Konaklama İşletmelerinde Yeşil İnovasyon Uygulamaları." , ss.371 - 386, 2021. 10.21325/jotags.2021.961
ISNAD KESKİN, EMRAH vd. "Konaklama İşletmelerinde Yeşil İnovasyon Uygulamaları". (2021), 371-386. https://doi.org/10.21325/jotags.2021.961
APA KESKİN E, BİRİNCİ M, SEZEN N (2021). Konaklama İşletmelerinde Yeşil İnovasyon Uygulamaları. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 9(4), 371 - 386. 10.21325/jotags.2021.961
Chicago KESKİN EMRAH,BİRİNCİ Muhammed Cenk,SEZEN Nevres Konaklama İşletmelerinde Yeşil İnovasyon Uygulamaları. Journal of Tourism and Gastronomy Studies 9, no.4 (2021): 371 - 386. 10.21325/jotags.2021.961
MLA KESKİN EMRAH,BİRİNCİ Muhammed Cenk,SEZEN Nevres Konaklama İşletmelerinde Yeşil İnovasyon Uygulamaları. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, vol.9, no.4, 2021, ss.371 - 386. 10.21325/jotags.2021.961
AMA KESKİN E,BİRİNCİ M,SEZEN N Konaklama İşletmelerinde Yeşil İnovasyon Uygulamaları. Journal of Tourism and Gastronomy Studies. 2021; 9(4): 371 - 386. 10.21325/jotags.2021.961
Vancouver KESKİN E,BİRİNCİ M,SEZEN N Konaklama İşletmelerinde Yeşil İnovasyon Uygulamaları. Journal of Tourism and Gastronomy Studies. 2021; 9(4): 371 - 386. 10.21325/jotags.2021.961
IEEE KESKİN E,BİRİNCİ M,SEZEN N "Konaklama İşletmelerinde Yeşil İnovasyon Uygulamaları." Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 9, ss.371 - 386, 2021. 10.21325/jotags.2021.961
ISNAD KESKİN, EMRAH vd. "Konaklama İşletmelerinde Yeşil İnovasyon Uygulamaları". Journal of Tourism and Gastronomy Studies 9/4 (2021), 371-386. https://doi.org/10.21325/jotags.2021.961