Yıl: 2004 Cilt: 18 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 161 - 165 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

İdrardan izole edilen toplum kökenli Escherichia coli suşlarının antibiyotik duyarlılıkları

Öz:
Bu çalışmada hastanemize başvuran hastaların üriner sistem infeksiyonlarının (ÜSİ) empirik tedavisinde uygun antibiyotiğin belirlenmesi amacıyla, idrardan izole edilen E.coli suşlarının ampisilin, kotrimoksazol, gentamisin, siprofloksasin, nitrofurantoin ve seftriaksona duyarlılıklarının ve genişlemiş spektrumlu beta-laktamaz (GSBL) üretenlerin oranının belirlenmesi amaçlanmıştır. 192 E.coli susunun antibiyotik duyarlılıkları, retrospektif olarak incelenmiştir. Tüm suşların en duyarlı olduğu antibiyotik gentamisin (% 96), en az duyarlı oldukları antibiyotik ise ampisilin (% 51) olmuştur. Diğer antibiyotiklere duyarlılık sırası ile nitrofurantoine % 95, seftriaksona % 93, siprofloksasine % 93 ve kotrimoksazole % 74 şeklinde saptanmıştır. Bu sonuçlarla suşların ampisiline duyarlılığının bütün diğer antibiyotiklerden, kotrimoksazole duyarlılığın ampisilin dışındakilerden anlamlı şekilde düşük olduğu (p<0.001), diğer antibiyotiklere duyarlılıklar arasında anlamlı fark bulunmadığı (p>0.05) anlaşılmıştır. Suşlar içinde GSBL üreten suş oranı % 7 olarak saptanmıştır. Sonuç olarak hastanemize üriner sistem yakınması ile başvuran hastalarda basit sistit düşünüldüğünde ilk seçenek olarak oral siprofloksasin veya nitrofurantoin seçilmesi uygun olacaktır. Akut piyelonefrit veya ürosepsis düşünüldüğünde parenteral başlanması için seçilecek ajan etkinliği en iyi olan gentamisin gibi görülmekle birlikte bu ajanın tedavide kullanılması durumunda bazı sorunlar çıkabilir. Bu nedenle siprofloksasin ve seftriakson tedavide ön plana çıkmaktadır. Ancak gerek siprofloksasine karşı yıllar içinde artan direnç, gerekse seftriaksonun etkisiz kalabileceği GSBL üreten bir susun etken olabileceği göz önüne alınarak bu hastaların yakın izlemi ile tedavisi uygun olacaktır.
Anahtar Kelime: Antibiyotik duyarlılığı Toplum kökenli enfeksiyonlar Escherichia coli Geriyedönük çalışma beta-Laktamazlar

Konular: Mikrobiyoloji Biyoteknoloji ve Uygulamalı Mikrobiyoloji

Antibiotic susceptibility rates of community-acquired uropathogenic Escherichia coli isolates

Öz:
In this study, it is aimed to investigate the susceptibility rates of E.coli urinary isolates to ampicillin, co-trimoxazole, gentamicin, ciprofloxacin, nitrofurantoin and ceftriaxone, and to determine the rate of extended spectrum beta-lactamase (ESBL) production. Susceptibility of 192 uropathogen E.coli isolates were evaluated retrospectively. Among whole isolates, the most effective antibiotic was gentamicin (96 %) while the least one was ampicillin (51 %). The susceptibility rates to nitrofrantoin was 95 %, to ceftriaxone 93 %, to ciprofloxacin 93 % and to co-trimoxazole 74 %. From these results it was observed that ampicillin sensitivity was significantly lower from all other drugs and co-trimoxazole sensitivity was lower than others but ampicillin (p<0.001), and there is no significant difference between the activities of other antibiotics (p>0.05). Among all isolates the production of ESBL was 7 %. In conclusion, for the treatment of acute uncompliceted bacterial cystitis, ciprofloxacin or nitrofurantoin may be tought as the first choice. In cases of acute pyelonephritis and urosepsis parenteral gentamicin seems to be the first choice, however it may have some side effects. For this reason, ciprofloxacin or ceftriaxone may be considered. On the other hand, due to the emerging resistance to ceftriaxone by ESBL producers and ciprofloxacin, the therapy needs to be followed-up closely.
Anahtar Kelime: Escherichia coli Retrospective Studies beta-Lactamases Antibiotic susceptibility Community-Acquired Infections

Konular: Mikrobiyoloji Biyoteknoloji ve Uygulamalı Mikrobiyoloji
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • 1. Akata F: Üriner sistem infeksiyonlaruıda uygun antibiyotik kullanımı, Klimik Derg 2001;14:114-23.
 • 2. Bremes DM, Bunham JC: Modulation of Escherichia coli type 1 fimbrial expression and adherence to uroepithelial cells following exposure of logarithmic phase cells to quinolones at subinhibitory concentrations, J Antimicrob Chemother 1994;34:205-21.
 • 3. Coudron P, Moland E, Sanders CC: Occurence and detection of extended-spectrum B-lactamases in members of the family Enterobacteriaceae at a veterans medical center: seek and you may find, J Clin Microbiol 1997;35:2593-7.
 • 4. Eraksoy H, Özsilt H: Hastane dışı (inner sistem infeksiyonlannda empirik antibiyotik tedavisi, "Kanra G, Akalın HE (eds): Empirik Antibiyotik Tedavisi" kitabında s. 241, Enfeksiyon Hastalıkları Yayınlan:2, Ankara (1994).
 • 5. Erden S, Çağatay AA, Punar M, Özsüt H, Eraksoy H, Çalangu S: Clinical features and epidemiology of urinary tract infection in female outpatients, Clin Microbiol Infect 2000;6(Suppl 1):S43.
 • 6. Erden S, Çalangu S: Poliklinik hastalarında üriner sisten infeksiyonlanndan izole edilen Escherichia coli suşlannın çeşitli antibiyotiklere in vitro duyarlılıkları, İst Tıp Fak Mecm 2002;65:147-9.
 • 7. Eroğlu C, Günaydın M, Birinci A, Esen Ş, Sünbül M, Leblebicioğlu H: İdrardan elde edilen E.coli suşlannda genişlemiş spektrumlu beta - laktamazlann (GSBL) saptanması, XVIII. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, Özet Kitabı 12:234, Antalya (1998).
 • 8.Farrell DJ, Morrissey I, De Rubeis D, Robbins M, Felmingham DA: UK multicentre study of the antimicrobial susceptibility of bacterial pathogens causing urinary tract infection, J Infect 2003;46:94-100.
 • 9. Gales AC, Sader HS, Jones RN, SENTRY Participants Group (Latin America): Urinary tract infection trends in Latin American hospitals: report from the SENTRY Antimicrobial Surveillance Program (1997-2000), Diagn Microbiol Infect Dis 2002;44:289-99.
 • 10.Goldman DA, Hookins WC: Control of nosocomial antimicrobial-resistant bacteria. A strategic priority for hospital worldwide, Clin Infect Dis 1997;24(Suppl ll):S139-45.
 • 11. Gordon KA, Jones RN: Susceptibility patterns of orally administered antimicrobials among urinary tract infection pathogens from hospitalized patients in North America: comparison report to Europe and Latin America. Results from the SENTRY Antimicrobial Surveillance Program (2000), Diagn Microbiol Infect Dis 2003;45:295-301.
 • 12. Gür D, Gültekin M, Öğünç D et al: Comparative in vitro activity of piperacillin- tazobactam against Gram-negative nosocomial pathogens, J Antimicrob Chemother 1999;44:71.
 • 13. Gürdoğan K, Arslan H, Nazlıer S: Hastane kökenli ve hastane dışı E.coli'lerde genişlemiş spektrumlu beta-laktamaz araştırması ve izolatSanı çeşitli antibiyotiklere duyarlılık durumu, XVHI. Türk Mikrobiyoloj Kongresi, Özet kitabı 12:234, Antalya (1998).
 • 14. Karlowsky JA, Kelly LJ, Thornsbeny C, Jones ME, Sahm DF: Trends in antimicrobial resistance among urinary tract infection isolates of Escherichia coli from female outpatients in the United States, Antimicrob Agents Chemother 2002;46:2540-5.
 • 15. Livermore DM, Williams JD: 8-lactams: mode of action and mechanisms of bacterial resistance, "Lorian V (ed): Antibiotics in Laboratory Medicine, Fourth ed." kitabında s. 502, Williams & Wilkins, Baltimore (1996).
 • 16. National Committee for Clinical Laboratoıy Standards: Performance Standards for Antimictrobial Susceptibility Tests, 7th ed., Approved Standard, NCCLS Document M2-A7, NCCLS, Wayne, PA (2000).
 • 17. National Committee for Clinical Laboratory Standards: Performance Standards for Antimicrobial Susceptibility Testing, 11 th Informational Supplement, NCCLS Document M100-S11, NCCLS Villanova, PA (2001).
 • 18. Özkan Ç, Oldacay M, Erdem G: Hastane infeksiyonu etkeni olarak izole edilen Escherichia coli ve Klebsiella pneumoniae suşlannda genişlemiş spektrumlu beta-laktamaz sıklığı, ANKEM Derg 2002;16:65-8.
 • 19. Özsüt H: İdrar yolu infeksiyonlan, "Topçu AW, Söyletir G, Doğanay M (eds): İnfeksiyon Hastalıklan ve Mikrobiyolojisi" kitabında s. 1059, Nobel Tıp Kitapevleri, İstanbul (2002).
 • 20. Perez-Trallero E, Urbieta M, Jimenez D, Garcia-Arenzana JM, Cilla G: Ten year survey of quinolone resistance in Escherichia coli causing urinary tract infeckons, Eur J Clin Infect Dis 1993;12:349-51.
 • 21. Rahal JJ: Extended spectrum B-lactamases: how big is the problem, Clin Microbiol Infect 2000;6(Suppl 2):2-6.
 • 22. Sobel JD, Kaye D: Urinary tract infections, "Mandell GL, Bennett JE, Dolin R (eds): Principles and Practice of Infectious Diseases, 5th ed" kitabında s.773, Churchill Livingstone, Philadelphia (2000).
 • 23. Warren JW, Abrutyn E, Hebel JR, Johnson JR, Schaeffer AJ, Stamm WE: Guidelines for antimicrobial treatment of uncomplicated acute bacterial cystitis and acute pyelonephritis in women, Clin Infect Dis 1999;29:745-58.
 • 24. Zhanel GG, Karlowsky JA, Harding GK et al: A Canadian national surveillance study of urinary tract isolates from outpatients: comparison of the activities of trimethoprim-sulfamethoxazole, ampicillin, mecillinam, nitrofurantoin, and ciprofloxacin. The Canadian Urinary Isolate Study Group, Antimicrob Agents Chemother 2000;44:1089-92.
APA ERTUĞRUL M, ÇOLAK N (2004). İdrardan izole edilen toplum kökenli Escherichia coli suşlarının antibiyotik duyarlılıkları. , 161 - 165.
Chicago ERTUĞRUL M. Bülent,ÇOLAK Nurgül İdrardan izole edilen toplum kökenli Escherichia coli suşlarının antibiyotik duyarlılıkları. (2004): 161 - 165.
MLA ERTUĞRUL M. Bülent,ÇOLAK Nurgül İdrardan izole edilen toplum kökenli Escherichia coli suşlarının antibiyotik duyarlılıkları. , 2004, ss.161 - 165.
AMA ERTUĞRUL M,ÇOLAK N İdrardan izole edilen toplum kökenli Escherichia coli suşlarının antibiyotik duyarlılıkları. . 2004; 161 - 165.
Vancouver ERTUĞRUL M,ÇOLAK N İdrardan izole edilen toplum kökenli Escherichia coli suşlarının antibiyotik duyarlılıkları. . 2004; 161 - 165.
IEEE ERTUĞRUL M,ÇOLAK N "İdrardan izole edilen toplum kökenli Escherichia coli suşlarının antibiyotik duyarlılıkları." , ss.161 - 165, 2004.
ISNAD ERTUĞRUL, M. Bülent - ÇOLAK, Nurgül. "İdrardan izole edilen toplum kökenli Escherichia coli suşlarının antibiyotik duyarlılıkları". (2004), 161-165.
APA ERTUĞRUL M, ÇOLAK N (2004). İdrardan izole edilen toplum kökenli Escherichia coli suşlarının antibiyotik duyarlılıkları. ANKEM Dergisi, 18(3), 161 - 165.
Chicago ERTUĞRUL M. Bülent,ÇOLAK Nurgül İdrardan izole edilen toplum kökenli Escherichia coli suşlarının antibiyotik duyarlılıkları. ANKEM Dergisi 18, no.3 (2004): 161 - 165.
MLA ERTUĞRUL M. Bülent,ÇOLAK Nurgül İdrardan izole edilen toplum kökenli Escherichia coli suşlarının antibiyotik duyarlılıkları. ANKEM Dergisi, vol.18, no.3, 2004, ss.161 - 165.
AMA ERTUĞRUL M,ÇOLAK N İdrardan izole edilen toplum kökenli Escherichia coli suşlarının antibiyotik duyarlılıkları. ANKEM Dergisi. 2004; 18(3): 161 - 165.
Vancouver ERTUĞRUL M,ÇOLAK N İdrardan izole edilen toplum kökenli Escherichia coli suşlarının antibiyotik duyarlılıkları. ANKEM Dergisi. 2004; 18(3): 161 - 165.
IEEE ERTUĞRUL M,ÇOLAK N "İdrardan izole edilen toplum kökenli Escherichia coli suşlarının antibiyotik duyarlılıkları." ANKEM Dergisi, 18, ss.161 - 165, 2004.
ISNAD ERTUĞRUL, M. Bülent - ÇOLAK, Nurgül. "İdrardan izole edilen toplum kökenli Escherichia coli suşlarının antibiyotik duyarlılıkları". ANKEM Dergisi 18/3 (2004), 161-165.