Yıl: 2004 Cilt: 5 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 25 - 29 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Geçici simantasyon sonrası dentin yüzeyi temizleme işlemlerinin cam iyonomer ve adeziv rezin simanın dentine bağlanma dayancı üzerine etkisi

Öz:
Amaç: Çalışmanın amacı, öjenol içermeyen bir geçici simanın dentin yüzeyinden üç farklı temizleme yöntemi ile uzaklaştırılması işlemlerinin, cam iyonomer ve adeziv rezin simanın dentine bağlanma dayana üzerindeki etkilerini incelemektir. Materyal ve Yöntem: Çalışmada 40 adet çiiriiksüz molar dişin kron ve kökü köle kısımlarından ayrıldıktan sonra kron bölümü bukkal ve lingual olarak meziodistal yönde iki parçaya ayrıldı. Toplam 80 adet örnek, bukkal ve lingual yüzeyleri açıkta kalacak şekilde otopolimerizan akril bloklar içine yerleştirildi ve dentin seviyesine kadar prepare edildikten sonra zımparalandı. Akrilik geçici kron materyalinden 80 adet 5 mm çapında, İnim kalınlığında diskler hazırlandı ve geçici siman ile dentin yüzeylerine yapıştırıldı. Örnekler her biri 10 adet örnek içeren 8 gruba ayrıldı. Akrilik diskler kaldırıldıktan sonra geçici simanın mekanik olarak temizlenmesinin ardından kontrol gruplarında sünger pelet ve su, diğer gruplarda dentin yüzey temizleme işlemleri olarak 10 sn. pomzalı su ile fırçalama, 15 sn. sünger pelet ile etanol ve 15 sn. sünger pelet ile Sikko Tim uygulandı. Yüzey temizleme işlemlerinden sonra cam iyonomer siman ve adeziv rezin siman dentin yüzeylerine şeffaf matriks yardımı ile yerleştirildi. Bu işlemlerin ardından tüm örneklere makaslama testi uygulandı. Elde edilen test sonuçları Saphiro-Wilk testi ve Tek Yönlü Varyans analizi ile istatistiksel olarak karşılaştırıldı. Bulgular: Yapılan istatistiksel analizler sonucunda, cam iyonomer siman grubunda, kontrol ile etanol uygulanan örnekler arasında ve Panavia F grubunda pomzalı su ve etanol uygulanan örnekler arasında fark bulunmazken (p>0.()5), diğer gruplar arasında ise istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmaktadır (p<0.()l, p<0.001). Sonuç: Dentin yüzeyi temizleme işlemleri her iki daimi simanın dentine bağlanma dayananı artırmaktadır. Dentin yüzeylerine en yüksek bağlanma dayana Sikko Tim ile elde edilmiştir.
Anahtar Kelime: Dentin Dental simanlar Dental bağlanma Azı dişi Cam iyonomer simanlar

The effect of dentin surface cleaning treatments on the bond strenght of glass ionomer and adhesive resin cements to dentin after temporary cementation

Öz:
Aim: The aim of this study was to evaluate the effects of three different dentin surface cleaning treatments to remove the eugenol free temporary cement on the bond strengths of glass ionomer and adhesiv resin cements to dentin. Material and Methods: In this study 40 extracted, caries and restoration free human molars were sectioned at the cemento-enamel junction, than the cronal parts were seperated through the mesio-distal axis to buccal and lingual parts. Totally 80 specimens were placed in the autopolymerizing acrylic resin with the buccal and lingual surfaces facing up and grinded after prepared up to the dentin. 80 discs that were 5mm in diameter and I mm thickness, were made with the acrylic temporary crown material. Then these discs were cemented to dentin surfaces with temporary cement. The specimens were divided into 8 groups of 10 specimens. After acrylic discs were removed, temporary cements were cleaned mechanically. In the control groups sponge pelet and distilled water, in other groups 10 sec. brushing with pumice, 15 sec. sponge pelet with ethanol and 15 sec. sponge pelet with Sikko Tim were applied as dentin surface cleaning treatments. After surface cleaning treatments, glass ionomer and adhesiv resin cements were placed on to dentin surfaces by using transparent matrix. After these procedures, shear tests were performed to all specimens. The results were compared statistically by using Saphiro-Wilk test and one-way analysis of variance. Results: The results of the statistical analysis were showed that in glass ionomer group, control and ethanol treatments and in the Panavia F group, pumice and ethanol treatments were not significantly different (P> 0.05), but in the other groups significant differences were found (P< 0.01, P< 0.001). Conclusion: Dentin surface cleaning treatments increased the bond strength of two cements to dentin. The highest bond strength was obtained with Sikko-Tim.
Anahtar Kelime: Dentin Molar Dental Cements Glass Ionomer Cements Dental Bonding

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • 1.Anusavice KJ. Phillips' science of dental materials. 10th ed., Philadelphia: WB Saunders Co.; 1996.
 • 2.McComb D. Retention of casting with glass ionomer cement. J Prosthet Dent 1982; 48: 285-8.
 • 3.Ayad MF, Rosenstiel SF, Salama M. Influence of tooth surface roughness and type of cement on retention of complete cast crowns. J Prosthet Dent 1997; 77: 116-21.
 • 4.Jung M, Ganss C, Senger S. Effect of eugenol-containing temporary cements on bond strength of composite to enamel. Oper Dent 1998; 23: 63-8.
 • 5.Ganss C, Jung M. Effect of eugenol-containing temporary cements on bond strength of composite to dentin. Oper Dent 1998; 23: 55-62.
 • 6.Paul SJ, Scharer P. Effect of provisional cements on the bond strength of various adhesive bonding systems to dentin. J Oral Rehab 1997; 24: 8-14.
 • 7.Watanabe EK, Yamashita A, Yatani H, Ishikawa K, Suzuki K. Improvement in the tensile bond strength between resin cement and dentin surfaces after temporary cement application. Int J Prosthodont 1998; 11: 203-11.
 • 8.Hashieh IA, Camps J, Dejou J, Franquin C. Eugenol diffision through dentin related dentin hydraulic conductance. Dent Mater 1998; 14: 229-36.
 • 9.Yap AUJ, Shah KC, Loh ET, Sim SS, Tan CC. Influence of eugenol-containing temporary restorations on bond strength of composite to dentin. Oper Dent 2001; 26: 556-61.
 • 10.Watanabe EK, Yatani H, Ishikawa K, Suzuki K, Yamashita A. Pilot study of conditioner/primer effects on resin-dentin bonding after provisional cement contamination using SEM, energy dispersive x-ray spectroscopy and bond strength evaluation measures. J Prosthet Dent 2000; 83: 349-55.
 • 11.Leirskar J, Nordbo H. The effect of zinc oxide-eugenol on the shear bond strength of commonly used bonding system. Endod Dent Travmatol 2000; 16: 265-68.
 • 12.Grasso CA, Caluori DM, Goldstein GR, Hittelman E. In vivo evaluation of three cleansing techniques for prepared abutment teeth. J Prosthet Dent 2002; 88: 437-41.
 • 13.Terata R, Nakashima K, Kubota M. Effect of dentin treatment with citric acid/ferric chloride solutions on glass ionomer bond strength. Am J Dent 1998; 11: 33-5.
 • 14.Gökalp S, Kiremitçi A. Dentin adezivler 2000. Hacettepe Dişhek Fak Derg 2001; 25: 44-51.
 • 15.Terata R. Characterization of enamel and dentin surfaces after removal of temporary cement-study on removal of temporary cement. Dent Mater J 1993; 12: 18-28.
 • 16.Bachmann M, Paul SJ, Lüthy H, Scharer P. Effect of cleansing dentine with soap and pumice on shear bond strength of dentine-bonding agents. J Oral Rehabil 1997; 24: 433-8.
 • 17.Maciel KT, Carvalho RM, Ringle RD, Preston CD, Russell CM, Pashley DH. The effects of acetone, ethanol, HEMA, and air on the stiffness of human decalcified dentin matrix. Oper Dent 2003; 28: 695-9.
 • 18.Zaimoğlu A, Can G, Ersoy E, Aksu L. Diş hekimliğinde maddeler bilgisi. Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi; 1993.
APA SARAÇ D, SARAÇ Y, KURT M, KURT Ş (2004). Geçici simantasyon sonrası dentin yüzeyi temizleme işlemlerinin cam iyonomer ve adeziv rezin simanın dentine bağlanma dayancı üzerine etkisi. , 25 - 29.
Chicago SARAÇ Duygu,SARAÇ Y. Şinasi,KURT MURAT,KURT Şafak Geçici simantasyon sonrası dentin yüzeyi temizleme işlemlerinin cam iyonomer ve adeziv rezin simanın dentine bağlanma dayancı üzerine etkisi. (2004): 25 - 29.
MLA SARAÇ Duygu,SARAÇ Y. Şinasi,KURT MURAT,KURT Şafak Geçici simantasyon sonrası dentin yüzeyi temizleme işlemlerinin cam iyonomer ve adeziv rezin simanın dentine bağlanma dayancı üzerine etkisi. , 2004, ss.25 - 29.
AMA SARAÇ D,SARAÇ Y,KURT M,KURT Ş Geçici simantasyon sonrası dentin yüzeyi temizleme işlemlerinin cam iyonomer ve adeziv rezin simanın dentine bağlanma dayancı üzerine etkisi. . 2004; 25 - 29.
Vancouver SARAÇ D,SARAÇ Y,KURT M,KURT Ş Geçici simantasyon sonrası dentin yüzeyi temizleme işlemlerinin cam iyonomer ve adeziv rezin simanın dentine bağlanma dayancı üzerine etkisi. . 2004; 25 - 29.
IEEE SARAÇ D,SARAÇ Y,KURT M,KURT Ş "Geçici simantasyon sonrası dentin yüzeyi temizleme işlemlerinin cam iyonomer ve adeziv rezin simanın dentine bağlanma dayancı üzerine etkisi." , ss.25 - 29, 2004.
ISNAD SARAÇ, Duygu vd. "Geçici simantasyon sonrası dentin yüzeyi temizleme işlemlerinin cam iyonomer ve adeziv rezin simanın dentine bağlanma dayancı üzerine etkisi". (2004), 25-29.
APA SARAÇ D, SARAÇ Y, KURT M, KURT Ş (2004). Geçici simantasyon sonrası dentin yüzeyi temizleme işlemlerinin cam iyonomer ve adeziv rezin simanın dentine bağlanma dayancı üzerine etkisi. Ondokuz Mayıs Üniv. Diş Hekimliği Derg., 5(1), 25 - 29.
Chicago SARAÇ Duygu,SARAÇ Y. Şinasi,KURT MURAT,KURT Şafak Geçici simantasyon sonrası dentin yüzeyi temizleme işlemlerinin cam iyonomer ve adeziv rezin simanın dentine bağlanma dayancı üzerine etkisi. Ondokuz Mayıs Üniv. Diş Hekimliği Derg. 5, no.1 (2004): 25 - 29.
MLA SARAÇ Duygu,SARAÇ Y. Şinasi,KURT MURAT,KURT Şafak Geçici simantasyon sonrası dentin yüzeyi temizleme işlemlerinin cam iyonomer ve adeziv rezin simanın dentine bağlanma dayancı üzerine etkisi. Ondokuz Mayıs Üniv. Diş Hekimliği Derg., vol.5, no.1, 2004, ss.25 - 29.
AMA SARAÇ D,SARAÇ Y,KURT M,KURT Ş Geçici simantasyon sonrası dentin yüzeyi temizleme işlemlerinin cam iyonomer ve adeziv rezin simanın dentine bağlanma dayancı üzerine etkisi. Ondokuz Mayıs Üniv. Diş Hekimliği Derg.. 2004; 5(1): 25 - 29.
Vancouver SARAÇ D,SARAÇ Y,KURT M,KURT Ş Geçici simantasyon sonrası dentin yüzeyi temizleme işlemlerinin cam iyonomer ve adeziv rezin simanın dentine bağlanma dayancı üzerine etkisi. Ondokuz Mayıs Üniv. Diş Hekimliği Derg.. 2004; 5(1): 25 - 29.
IEEE SARAÇ D,SARAÇ Y,KURT M,KURT Ş "Geçici simantasyon sonrası dentin yüzeyi temizleme işlemlerinin cam iyonomer ve adeziv rezin simanın dentine bağlanma dayancı üzerine etkisi." Ondokuz Mayıs Üniv. Diş Hekimliği Derg., 5, ss.25 - 29, 2004.
ISNAD SARAÇ, Duygu vd. "Geçici simantasyon sonrası dentin yüzeyi temizleme işlemlerinin cam iyonomer ve adeziv rezin simanın dentine bağlanma dayancı üzerine etkisi". Ondokuz Mayıs Üniv. Diş Hekimliği Derg. 5/1 (2004), 25-29.