Yıl: 2005 Cilt: 4 Sayı: 14 Sayfa Aralığı: 94 - 105 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Üniversite Öğrencilerinin Ders Çalışma Becerilerinin İncelenmesi (Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Örneği)

Öz:
Bu araştırmada, üniversite öğrencilerinin motivasyon, zaman yönetimi, sınavlara hazırlanma ve sınav kaygısının üstesinden gelebilme becerisine sahip olma durumlarının, cinsiyet, sınıf, öğretim şekli ve anabilim dalı değişkenlerine göre farklılaşıp farklılaşmadığı incelenmiştir. Araştırmanın evrenini, Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi öğrencileri, örneklemini ise farklı anabilim dalları birinci ve son sınıflarında, 2002-2003 öğretim yılında öğrenim gören 773 öğrenci oluşturmuştur. Araştırmada veriler, araştırmacılar tarafından hazırlanan, beşli likert tipi 26 sorudan oluşan, dereceleme ölçeğiyle toplanmıştır. Araştırmada elde edilen verilerin istatistiksel analizinde, %, ‘t’ testi, ‘r’ korelasyon ve varyans analizi kullanılmıştır. Elde edilen bulgular sonucunda, cinsiyet değişkenine göre öğrenciler arasında ders çalışma becerilerine sahip olma açısından bir farklılık bulunmamıştır. Sınıf değişkenine göre de son sınıf öğrencileri lehine (p<0.05) anlamlı farklılıklar bulunmuştur. Öğretim şekli değişkenine göre ise zaman yönetimi boyutunda birinci öğretim öğrencileri lehine (p<0.05) anlamlı farklılıklar görülmüştür. Öğrenim görülen anabilim dalları açısından da farklı anabilim dallarında öğrenim gören öğrenciler arasında (p<0.05) anlamlı farklılıklar görülmüştür. Ders çalışmaları ilgili boyutlar arasında pozitif yönde anlamlı ilişkiler bulunmuştur.
Anahtar Kelime: üniversite öğrencileri ders çalışma becerileri

-

Öz:
This research was conducted to findout whether there is a meaningful difference in the students motivation, time management, preparation for the examination and their score of examination anxiety management according to sex, class, education type and varieties of discipline. This study was carried out among 773 freshmen and senior students of different disciplines. The information on the ability to study was gathered through a questionnaire developed by researchers, which consists of 26 questions in five of likert type. In statistical analysis of the data gathered, in percentage, &#8220;t&#8221; test, &#8216;r&#8217; correlation, and the analysis of variance were used. Based on these results, there was not any statistical difference among female and male students. The reason for the seniors&#8217; superiority to the freshmen was the positive influence of their class. The main difference between daytime or evening class students is mainly that the daytime students&#8217; time management is significantly better. The difference in discipline management was the different structure of each and every department. It came out that there is a kind of positive relation between their way of learning.
Anahtar Kelime: study skills university students

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • AGNEW, N. C., SLATE, J. R., JONES, C. H., & AGNEW, D. M. (1993). Academic Behaviors as a Function of Academic Achievement, Locus of Control, and Motivational Orienttation. NACTA Journal, 37, 24-27+ Internetten 21 Ocak 2003’de EBSCO veritabanından ( Academic Search Premier) alınmıştır: http://www. ebsco.com.
 • ATILGAN, M., (1998). ‘Üniversite Öğrencilerinin Ders Çalışma Alışkanlıklarıyla Akademik Başarılarının Karşılaştırılması’. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • BALTAŞ A. (1994). Öğrenmede ve Sınavlarda Üstün Başarı. 9. basım. İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • BARBARA, F.(2003). High School Students Education Academic Achievement. American Secondary Education, Vol. 31, Issue 2, p8, 19p
 • CHUNG, O., YİP M. (2002). Relation of Study Strategies to The Academic Performance of Hong Kong University Students. Psychological Reports, Vol. 90, Issue 1,p. 338, 3p.
 • EFİL, İ. (2000). Zaman Yönetimi. (Ed: L. Küçükahmet) Sınıf yönetimi. Ankara: Nobel yay., s.81-83.
 • ELLİOT, T. R., GODSHALL, F., SHROUT, J. R., & WITTY, T. E. (1990). Problem-solving Appraisal, Self-reported Study Habits, and Performance of Academically at-risk College Students. Journal of Counseling Psychology, 37, 203-207.
 • FİDAN, N.(1996). Okulda Öğrenme ve Öğretme.Ankara: Alkım yay., s. 207-208
 • GENÇDOĞAN, B. (2002). ‘Kasabada Yaşayan Lise Öğrencilerinin Üniversite Sınav Kaygısı Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi’. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. Malatya, Cilt 3, sayı 4.
 • HANCOCK, D. R. (2001). Effect of Test Anxiety and Evaluative Threat on Students’ Achievement and Motivation. The Journal of Educational Research, 94, 284-290.
 • HEDL, J. J., Jr. (1972). Test Anxiety: A Stage or Trait concept? Summary. In Proceedings of the 80th Annual Convention of the American Psychological Association, 7 (pp. 503-504). Washington, DC: American Psychological Association.+ + Internetten 17 Mart 2003’de EBSCO veritabanından ( Academic Search Premier) alınmıştır: http://www. ebsco.com.
 • Hill, K. T., & Wigfield, A. (1984). Test anxiety: A major educational problem and what can be done about it. Elementary School Journal, 85, 105-126.
 • JONES, C. H., GREEN, A. E., MAHAN, K. D., & SLATE, J. R. (1993). College Students’ Learning Styles, Academic Achievement, and Study Behaviors. Louisiana Education Research Journal, 19, 40-48.
 • JONES, C. H., Slate, J. R., & Kyle, A. (1992). Study Skills of Teacher Education Students. The Teacher Educator, 28, 7-15.
 • JONES, C. H., SLATE, J. R., & MARİNİ, I. (1995). Locus of Control Social Interdependence, Academic Preparation, Age Study Time, and The Study Skills of College Students. Research in the Schools, 2, 55-62.
 • JONES, C. H., SLATE, J. R., MAHAN, K. D., GREEN, A. E., MARİNİ, I., & DeWater, B. K. (1994). Study Skills of College Studenta as a Function of Gender, Age, Class, and Grade Point Average. Louisiana Education Research Journal, 19, 60-74.
 • KARAPINAR, S. (2000). ‘Yabancı Dil Öğrenme Sürecinde Benlik Kavramı, Ders Çalışma Becerileri ve Başarı Arasındaki İlişkiler Üzerine Üniversite Düzeyinde Bir Araştırma’. Ortadoğu Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • KAYA, D. (1995). ‘Bir Türk Üniversitesinde Öğrencilerin Öğrenme Stratejileri Seçimi ve Akademik Başarı Arasındaki İlişki ve Öğrenme Stratejisi Seçimi ile İlgili Faktörler’. (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Bilkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • KLEİJN, W. C., van der PLOEG, H. M., & TOPMAN, R. M. (1994). Cognition, Study Habits, Test Anxiety, and Academic Performance. Psychological Reports, 75, 1219-1226.
 • KÜÇÜKAHMET, L. (2000). Öğretimde Planlama ve Değerlendirme. (11. Baskı). Ankara: Nobel yay.
 • ONWUEGBUZİE, A. J., SLATE, J. R., SCWARTZ, R. A. (2001). Role of Study Skills in Graduate- Level Educational Research Cources. Journal of Educational Research. Vol.94, ıssue 4.
 • ÖNCÜ, H. (2000). Motivasyon. (Ed: L. Küçükahmet) Sınıf yönetimi..Ankara: Nobel yay., s.113- 114.
 • RUBENZER, R. L. (1988). Stress Management for the Learning disabled. Reston, VA: ERİC Clearinghouse on Handicapped and Gifted Children.+ + Internetten 28 Ocak 2003’de EBSCO veritabanından ( Academic Search Premier) alınmıştır: http://www. ebsco.com.
 • SARASON, I. G. (1980). Test Anxiety: Theory, Research, and Applications. Hillsdale, N.J: Lawrence Erlbaum.
 • SPEİLBERGER, C. D., & VAGG, P. R. (Eds.). (1995). Test Anxiety: Theory, Assesment, and Treatment. Washington, DC: Taylor & Francis.+ + Internetten 28 Ocak 2003’de EBSCO veritabanından ( Academic Search Premier) alınmıştır: http://www. ebsco.com.
 • TAN, H. (1992). Psikolojik Danışma ve Rehberlik. İstanbul: MEB. Yay., s. 116.
 • YILMAZ, H. (1997). Rehberlik ve Psikolojik Danışma. Konya, Atlas Kitabevi., s. 273.
APA Bay E, TUĞLUK M, GENÇDOGAN B (2005). Üniversite Öğrencilerinin Ders Çalışma Becerilerinin İncelenmesi (Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Örneği). , 94 - 105.
Chicago Bay Erdal,TUĞLUK M. Nur,GENÇDOGAN BASARAN Üniversite Öğrencilerinin Ders Çalışma Becerilerinin İncelenmesi (Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Örneği). (2005): 94 - 105.
MLA Bay Erdal,TUĞLUK M. Nur,GENÇDOGAN BASARAN Üniversite Öğrencilerinin Ders Çalışma Becerilerinin İncelenmesi (Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Örneği). , 2005, ss.94 - 105.
AMA Bay E,TUĞLUK M,GENÇDOGAN B Üniversite Öğrencilerinin Ders Çalışma Becerilerinin İncelenmesi (Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Örneği). . 2005; 94 - 105.
Vancouver Bay E,TUĞLUK M,GENÇDOGAN B Üniversite Öğrencilerinin Ders Çalışma Becerilerinin İncelenmesi (Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Örneği). . 2005; 94 - 105.
IEEE Bay E,TUĞLUK M,GENÇDOGAN B "Üniversite Öğrencilerinin Ders Çalışma Becerilerinin İncelenmesi (Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Örneği)." , ss.94 - 105, 2005.
ISNAD Bay, Erdal vd. "Üniversite Öğrencilerinin Ders Çalışma Becerilerinin İncelenmesi (Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Örneği)". (2005), 94-105.
APA Bay E, TUĞLUK M, GENÇDOGAN B (2005). Üniversite Öğrencilerinin Ders Çalışma Becerilerinin İncelenmesi (Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Örneği). Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (elektronik), 4(14), 94 - 105.
Chicago Bay Erdal,TUĞLUK M. Nur,GENÇDOGAN BASARAN Üniversite Öğrencilerinin Ders Çalışma Becerilerinin İncelenmesi (Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Örneği). Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (elektronik) 4, no.14 (2005): 94 - 105.
MLA Bay Erdal,TUĞLUK M. Nur,GENÇDOGAN BASARAN Üniversite Öğrencilerinin Ders Çalışma Becerilerinin İncelenmesi (Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Örneği). Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (elektronik), vol.4, no.14, 2005, ss.94 - 105.
AMA Bay E,TUĞLUK M,GENÇDOGAN B Üniversite Öğrencilerinin Ders Çalışma Becerilerinin İncelenmesi (Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Örneği). Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (elektronik). 2005; 4(14): 94 - 105.
Vancouver Bay E,TUĞLUK M,GENÇDOGAN B Üniversite Öğrencilerinin Ders Çalışma Becerilerinin İncelenmesi (Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Örneği). Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (elektronik). 2005; 4(14): 94 - 105.
IEEE Bay E,TUĞLUK M,GENÇDOGAN B "Üniversite Öğrencilerinin Ders Çalışma Becerilerinin İncelenmesi (Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Örneği)." Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (elektronik), 4, ss.94 - 105, 2005.
ISNAD Bay, Erdal vd. "Üniversite Öğrencilerinin Ders Çalışma Becerilerinin İncelenmesi (Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Örneği)". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (elektronik) 4/14 (2005), 94-105.