Yıl: 2005 Cilt: 4 Sayı: 14 Sayfa Aralığı: 115 - 127 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Eğitim ve Fen -Edebiyat Fakülteleri Biyoloji Bölümü Öğrencilerinin Kaygı Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

Öz:
Bu çalışmanın amacı, Eğitim ve Fen-Edebiyat Fakültelerine devam eden Biyoloji bölümü öğrencilerinin sınıf, fakülte, cinsiyet, okuldaki başarı durumu, arkadaşlık ilişkileri, çalışmak istenilen meslek, anne-baba tutumu ve ekonomik durumun kaygı düzeylerini nasıl etkilediğini incelemektir. Araştırma, 2004-2005 öğretim yılında Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi OFMAE Bölümü Biyoloji Eğitimi A.B.D’na ve Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü’ne devam eden öğrencileri kapsamaktadır. Bu araştırmanın evrenini toplam 273 öğrenci oluşturmaktadır. Ancak uygulanan anketlerin 264’ü geçerli sayılmıştır. Araştırmanın verileri, C.D. Spielberger ve arkadaşları tarafından İngilizce olarak geliştirilmiş ve Necla Öner ile Ayhan Le Compte (1998) tarafından Türkçe’ye adapte edilen “Kendini Değerlendirme Anketi” ve kaygı düzeyini etkileyebileceği düşünülen sekiz etmenden oluşan “Kişisel Bilgi Anketi” ile toplanmıştır. Elde edilen veriler düzenlenerek, bağımsız gruplar t-testi, varyans analizi ve Tukey HSD testi teknikleri kullanılarak istatistik analizlerden geçirilmiştir. Analiz sonucu, biyoloji öğrencilerinin kaygı düzeyinin sınıf, cinsiyet, okuldaki arkadaşlık ilişkileri ve anne-baba tutumu değişkenlerine göre değiştiği; fakülte, okuldaki başarı, çalışmak istediği meslek ve ekonomik durum değişkenlerine göre ise değişmediği gözlenmiştir.
Anahtar Kelime: kaygı düzeyi üniversite öğrencileri eğitim fakülteleri fen edebiyat fakültesi biyoloji öğrencileri

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Alisinaoğlu,F.,Ulutaş, İ.(2000).Çocuklarda kaygı ve bunu etkileyen etmenler. Milli Eğitim, s:145
 • Aral, N. (997). Fiziksel istismar ve çocuk. Tekışık Veb Ofset Tesisleri, Ankara.
 • Baltaş, A., (1988). Kaygı düzeyi açısından okullar arası farklar. XXII. Ulusal Psikiyatri ve Nöroloji Bilimler Kongresi Bilimsel Çalışmaları, Ege Üniversitesi Basımevi, İzmir.
 • Bozkurt, N. (2004). Bir grup üniversite öğrencisinin depresyon ve kaygı düzeyleri ile çeşitli değişkenler arasındaki ilişkiler. Eğitim ve Bilim. Cilt 29, sayı 133 (52-59).
 • Campbell, E., Jones, G. (1997). Precompetition anxiety and self-confidence in wheelchair sport participants. Adapted Physical Activity Quarterly. 14 (2): 95-107.
 • Gençtan, E., (1981). Çağdaş yaşam ve normal dışı davranışlar. Maya Matbaacılık, Eğitim Dizisi, Ankara.
 • Ergür, D, O. (2004). Yabancı dil öğrenimi sürecinde kaygı. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 26: 48-53
 • Erözkan, A. (2003). Üniversite öğrencilerinin kaygı sınav kaygısı başaçıkma davranışları. VII. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi Bildiri Özetleri. İnönü Ün., Malatya.
 • Gençtan, E., (1993). Psikanaliz ve sonrası. Remzi Kitabevi, 5. Basım, Ankara.
 • Hisli, N., (1988-1989). Psikoloji Seminer Dergisi. S: 6/7, Ege Ün. Basımevi, İzmir.
 • Kandel, D,B. (1995). The contributions of mothers and fathers to the intergenerational transmission of cıgarette-smokıng in adolescence. Journal of Research on Adolescence 5 (2): 225-252. (1996). The parental and peer contexts of adolescent deviance: An algebra of interpersonal influences. Journal of Drug Issues 26 (2): 289-315.
 • Karasar, N., (2001). Araştırmalarda rapor hazırlama. 11. Basım, Nobel Yay., Ankara.
 • Ollendick, T, H., Yang, B., Dong, Q., Xia Y., Lin, L. (1995). Perceptions of fear in other children and adolescent-the role of gender and friendship status. Journal of Abnormal Child Psychology. 23 (4): 439-452.
 • Ök, M. (1990). 13-15 yaş grubu ortaöğretim öğrencilerinde kaygı düzeyi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
 • Öner, N. (1977). Durumluk ve sürekli kaygı envanterinin Türk toplumundaki geçerliliği. Yayınlanmış Doktora Tezi, Ankara.
 • Öner, N., Le Compte, A. (1998). Sürekli durumluk/sürekli kaygı envanteri el kitabı, Boğaziçi Ün. Yay., 2. Baskı, İstanbul.
 • Rawson, H, E., Blomer, K., Kendall, A. (1994). Stress, anxietyi depression, and physical ilness in college-students. Journal of Genetic Psychology. 155 (3): 321-330.
 • Rosenthal, B. S., Schreiner, A, C. (2000). Prevalence of psychological symptoms among undergraduate students in an ethnically diverse urban public college. Journal of American College Health. 49 (1): 12-18.
 • Sargın, N. (1990). Lise I. Ve III. Sınıf öğrencilerinin durumluk-sürekli kaygı düzeylerinin belirlenip karşılaştırılması. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
 • Surtees, P. G., Wainwright, NWJ., Pharoah, PDP. (2002). Psychosocial factors and sex differences in high academic attainment at Cambirdge University. Oxford Review of Education. 28 (1): 21-38.
 • Varol, Ş., (1990). Lise son sınıf öğrencilerinin kaygılarını etkileyen etmenler. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Samsun.
 • Yavuzer, H., (1992). Çocuk psikolojisi. Remzi Kitabevi, İstanbul.
 • Yörükoğlu, A., (1985). Gençlik çağı. T. İş Bankası Kültür Yayınları, Ankara.
APA ÇAKMAK Ö, HEVEDANLI M (2005). Eğitim ve Fen -Edebiyat Fakülteleri Biyoloji Bölümü Öğrencilerinin Kaygı Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. , 115 - 127.
Chicago ÇAKMAK Özlem,HEVEDANLI Murat Eğitim ve Fen -Edebiyat Fakülteleri Biyoloji Bölümü Öğrencilerinin Kaygı Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. (2005): 115 - 127.
MLA ÇAKMAK Özlem,HEVEDANLI Murat Eğitim ve Fen -Edebiyat Fakülteleri Biyoloji Bölümü Öğrencilerinin Kaygı Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. , 2005, ss.115 - 127.
AMA ÇAKMAK Ö,HEVEDANLI M Eğitim ve Fen -Edebiyat Fakülteleri Biyoloji Bölümü Öğrencilerinin Kaygı Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. . 2005; 115 - 127.
Vancouver ÇAKMAK Ö,HEVEDANLI M Eğitim ve Fen -Edebiyat Fakülteleri Biyoloji Bölümü Öğrencilerinin Kaygı Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. . 2005; 115 - 127.
IEEE ÇAKMAK Ö,HEVEDANLI M "Eğitim ve Fen -Edebiyat Fakülteleri Biyoloji Bölümü Öğrencilerinin Kaygı Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi." , ss.115 - 127, 2005.
ISNAD ÇAKMAK, Özlem - HEVEDANLI, Murat. "Eğitim ve Fen -Edebiyat Fakülteleri Biyoloji Bölümü Öğrencilerinin Kaygı Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi". (2005), 115-127.
APA ÇAKMAK Ö, HEVEDANLI M (2005). Eğitim ve Fen -Edebiyat Fakülteleri Biyoloji Bölümü Öğrencilerinin Kaygı Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (elektronik), 4(14), 115 - 127.
Chicago ÇAKMAK Özlem,HEVEDANLI Murat Eğitim ve Fen -Edebiyat Fakülteleri Biyoloji Bölümü Öğrencilerinin Kaygı Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (elektronik) 4, no.14 (2005): 115 - 127.
MLA ÇAKMAK Özlem,HEVEDANLI Murat Eğitim ve Fen -Edebiyat Fakülteleri Biyoloji Bölümü Öğrencilerinin Kaygı Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (elektronik), vol.4, no.14, 2005, ss.115 - 127.
AMA ÇAKMAK Ö,HEVEDANLI M Eğitim ve Fen -Edebiyat Fakülteleri Biyoloji Bölümü Öğrencilerinin Kaygı Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (elektronik). 2005; 4(14): 115 - 127.
Vancouver ÇAKMAK Ö,HEVEDANLI M Eğitim ve Fen -Edebiyat Fakülteleri Biyoloji Bölümü Öğrencilerinin Kaygı Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (elektronik). 2005; 4(14): 115 - 127.
IEEE ÇAKMAK Ö,HEVEDANLI M "Eğitim ve Fen -Edebiyat Fakülteleri Biyoloji Bölümü Öğrencilerinin Kaygı Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi." Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (elektronik), 4, ss.115 - 127, 2005.
ISNAD ÇAKMAK, Özlem - HEVEDANLI, Murat. "Eğitim ve Fen -Edebiyat Fakülteleri Biyoloji Bölümü Öğrencilerinin Kaygı Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (elektronik) 4/14 (2005), 115-127.