Yıl: 2006 Cilt: 16 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 383 - 394 Metin Dili: Türkçe

Öğrencilerde Yalnızlık ve Sosyal Destek ile Bunlara Etki Eden Faktörlerin İncelenmesi

Öz:
Bu çalışmayla amaçlanan Elazığ Sağlık Yüksekokulu'ndaki öğrencilerin sosyal destek ve yalnızlık durumlarının ve bunlara etki eden faktörlerin incelenmesidir. Araştırmanın evreni Fırat Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu'nun tüm bölümlerinde (hemşirelik, sağlık memurluğu, ebelik) okuyan öğrenciler olup, örneklemi ise 1999-2000 öğretim yılında araştırmanın yapıldığı tarihlerde derse devam eden ve çalışmaya katılan öğrenciler oluşturmuştur (n=258). Verilerin toplanmasında, araştırmacılar tarafından hazırlanan " Bilgi Formu" , Zimet ve ark. (1988) tarafından geliştirilmiş olup Eker ve ark. (1995) tarafından dilimize uygun geçerlilik ve güvenirliği yapılan "Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeği (MSPSS= Multidimensional Scale of Perceived Social Support)" ve Russel ve arkadaşlarının geliştirdiği (1980) ve Demir (1989) tarafından geçerliliği ve güvenirliliği yapılan "UÇLA Yalnızlık Ölçeği" kullanılmıştır. Veriler yüzdelik, ki-kare, student t testi ve varyans analizi ile değerlendirilmiştir. Tüm öğrencilerin sosyal destek puan ortalaması 62.81 (SD= 15.81), yalnızlık ölçeğinden aldıkları puan ortalaması 39.48 (SD= 9.59) dir. Öğrencilerin %55.4 ile kendilerini düşük düzeyde yalnız hissettiklerini belirtmişlerdir. Sonuç olarak, ana-baba tutumunun sosyal destek ile ilişkisinin anlamlı olduğu bulunmuştur.
Anahtar Kelime:

The Assesment Loneliness and Social and These Influencing Some Agents at Students

Öz:
The aim of the study is to research social support and loneliness and these influencing factors at students High School of Health. The samples were formed Fırat University High School of Health students (n=258). The data were used the questionnaire to prepare by researchers. ' 'MSPSS (Multidimensional Scale Of Perceived Social Support'' to develop by Zimmet and at all (1988) and build up validity and reliability by Eker et all (1995); "UCLA Loneliness Scale" to develop by Russel et all (1980) used, which validity and reliability build up by Aydm and Demir (1988). Using percentage values, Chi-square, student T test and variance made statistical analysis of data.Of student are 62.81(SD=15.81) points of social support and 39.48(SD=9.59) points of loneliness. As a result, the students have been stated 55.4% low-level loneliness themselves. There are significant support with behavior of mother and father to their children (F=3.4455,p=0.0174)
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Alkan S., Sezgin A (1998). “Yetişkin hastalarda yalnızlık”, C.Ü. H.Y.O Dergisi, 2(1), 43- 51.
 • Arkar H, Sarı Ö, Fidaner H (2004), “Relationships between quality of life, perceived social support, social network and loneliness in a Turkish sample” Yeni Symposıum 42(1):20-27.
 • Banaz M. (1992). Lise öğrencilerinde sosyal destek kaynakları ve stres ile ruh sağlığı arasındaki ilişki, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi (Danışman: Yanbastı G), İzmir.
 • Bilen M., Sağlıklı İnsan İlişkileri , Ailede Toplumda Kurumlarda, 2. Baskı, H.Ü. Eğitim Fak., 146-147.
 • Cohen S, Wills TA (1985), “Stress,social support and the buffering hypothesis”, Psychol Bull, 98:310-357.
 • Conk Z.,Genç G.,Bolışık B (1990). “E.Ü. H.Y.O. Öğrencilerinin Meslek ve Sağlık Sorunlarının İncelenmesi”, E.Ü.H.Y.O. II. Ulusal Hemşirelik Kongresi Bildirileri, 519-531.
 • Demir A (1989). “UCLA Yalnızlık Ölçeğinin Geçerlilik ve Güvenirliği”, Psikoloji Dergisi, 7(23), 14-18.
 • Durmuş B (2000). “Hemşirelik Öğrencilerinde Liderlik Tavrını Nasıl Geliştirebiliriz”, İ.Ü. Malatya Sağlık Yüksekokulu 2000’li Yıllarda Sağlık Yüksekokullarında Eğitimin Geleceği Sempozyumu, 164-166.
 • Ege E, Zincir H., Timur S (2000). “Malatya Sağlık Yüksekokulu Ebelik Bölümü Öğrencilerinin Sorunları ve Mesleki Beklentileri”, İ.Ü. Malatya S.Y.O 20002li Yıllarda Sağlık Yüksekokullarında Eğitimin Geleceği Sempozyumu, 197-202.
 • Eker D., Arkar H (1995). “Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeği’nin Faktör Yapısı”, Geçerlilik ve Güvenirliği, Türk Psikoloji Dergisi, 7(23),45-55.
 • Ekinci H., Ekinci S. (2003). “İşletmelerde örgütsel stres yönetim stratejisi olarak sosyal desteğin rolüne ilişkin görgül bir çalışma”, Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, Cilt:27, No:1, 109-120.
 • Fadıloğlu Ç. , Yürekli A.,Yılmaz D (1990). “Sosyal Ağın Öğrencilerin Duygu ve Yaşantılarına Etkisi”, E.Ü. H.Y.O II. Ulusal Hemşirelik Kongresi Bildirileri, 119-131.
 • Ginter EJ, Lufi D, Dwinell PL (1996), “Loneliness, perceived social support and anxiety among Israeli adolescents”, Psychol Rep. Aug;79(1): 335-41.
 • Karadağ N., Türker S.,Erkenci Y (2000). “Balıkesir Üniversitesi SYO Öğrencilerinin Mesleği Seçme Nedenleri Ebelik ve Sağlık Memurluğu Mesleğine Bakış Açıları”, İÜ Malatya Sağlık Yüksekokulu 2000’li Yıllarda Sağlık Yüksek Okullarında Eğitim Geleceği Sempozyumu, 108-112.
 • Karadeniz G (1997). “Gençlik Sorunları”, Çınar Hemşire Dergisi, (3): 83-85.
 • Mahon NE, Yarcheski A, Yarcheski TJ (1994), “Differences in social support and loneliness in adolescents according to developmental stage and gender”, Public Health Nurs, Oct;11(5):361-8.
 • Öz F (2004), Sağlık Alanında Temel Kavramlar, İmaj İç ve Dış Ticaret A.Ş.Ankara, sy: 180-202.
 • Özgür G (1993). “Sosyal destek ve sağlık”, Türk Hemşireler Dergisi, 43(2):25-27.
 • Seginer R, Lilach E (2004), “How adolescents constructs their future: the effect of loneliness on future orientation”, Journal of Adolescence, 27(6), December, 625-643.
 • Sorias O (1988a). “Sosyal Destek Kavramı”, EÜ Tıp Fakültesi Dergisi, 27 (1):353-357.
 • Sorias O (1988b). “Sosyal Destek ve Ruh Sağlığı”, EÜ Tıp Fakültesi Dergisi, 27 (1):359-369
 • Starch EA, Masia-Warner C (2004), “The relationship of peer victimization to social anxiety and loneliness in adolescent females”, Journal of Adolescence, 27(3), June,35-362.
 • Şahin D (1999). “Sosyal Destek ve Sağlık, Sağlık Psikolojisi”, Türk Psikoloji Derneği, Yayınları, 79-106.
 • Rahman S., Öztürk H., Nazik F. (2000). “Sağlık Memurluğu Öğrencilerinin Uygulama Alanlarındaki Uygulama Durumlarının Değerlendirilmesi”, İ.Ü. Malatya Sağlık Yüksekokulu 2000’li Yıllarda Sağlık Yüksek Okullarında Eğitim Geleceği Sempozyumu, 95-102., (www.egm.gov.tr/apk/dergi) Polis Dergisi, 36. sayı.
 • Yüksel G (2002). “Üniversite Öğrencilerinin Utangaçlık Düzeylerini Etkileyen Faktörler”, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt:22, sayı:3, sy:37-57.
APA ÖZTÜRK CAN H, SEVİNDİK NAZİK F, YAMAN S (2006). Öğrencilerde Yalnızlık ve Sosyal Destek ile Bunlara Etki Eden Faktörlerin İncelenmesi. , 383 - 394.
Chicago ÖZTÜRK CAN HAFİZE,SEVİNDİK NAZİK Feyza,YAMAN Seyhan Ç. Öğrencilerde Yalnızlık ve Sosyal Destek ile Bunlara Etki Eden Faktörlerin İncelenmesi. (2006): 383 - 394.
MLA ÖZTÜRK CAN HAFİZE,SEVİNDİK NAZİK Feyza,YAMAN Seyhan Ç. Öğrencilerde Yalnızlık ve Sosyal Destek ile Bunlara Etki Eden Faktörlerin İncelenmesi. , 2006, ss.383 - 394.
AMA ÖZTÜRK CAN H,SEVİNDİK NAZİK F,YAMAN S Öğrencilerde Yalnızlık ve Sosyal Destek ile Bunlara Etki Eden Faktörlerin İncelenmesi. . 2006; 383 - 394.
Vancouver ÖZTÜRK CAN H,SEVİNDİK NAZİK F,YAMAN S Öğrencilerde Yalnızlık ve Sosyal Destek ile Bunlara Etki Eden Faktörlerin İncelenmesi. . 2006; 383 - 394.
IEEE ÖZTÜRK CAN H,SEVİNDİK NAZİK F,YAMAN S "Öğrencilerde Yalnızlık ve Sosyal Destek ile Bunlara Etki Eden Faktörlerin İncelenmesi." , ss.383 - 394, 2006.
ISNAD ÖZTÜRK CAN, HAFİZE vd. "Öğrencilerde Yalnızlık ve Sosyal Destek ile Bunlara Etki Eden Faktörlerin İncelenmesi". (2006), 383-394.
APA ÖZTÜRK CAN H, SEVİNDİK NAZİK F, YAMAN S (2006). Öğrencilerde Yalnızlık ve Sosyal Destek ile Bunlara Etki Eden Faktörlerin İncelenmesi. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 16(1), 383 - 394.
Chicago ÖZTÜRK CAN HAFİZE,SEVİNDİK NAZİK Feyza,YAMAN Seyhan Ç. Öğrencilerde Yalnızlık ve Sosyal Destek ile Bunlara Etki Eden Faktörlerin İncelenmesi. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 16, no.1 (2006): 383 - 394.
MLA ÖZTÜRK CAN HAFİZE,SEVİNDİK NAZİK Feyza,YAMAN Seyhan Ç. Öğrencilerde Yalnızlık ve Sosyal Destek ile Bunlara Etki Eden Faktörlerin İncelenmesi. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.16, no.1, 2006, ss.383 - 394.
AMA ÖZTÜRK CAN H,SEVİNDİK NAZİK F,YAMAN S Öğrencilerde Yalnızlık ve Sosyal Destek ile Bunlara Etki Eden Faktörlerin İncelenmesi. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2006; 16(1): 383 - 394.
Vancouver ÖZTÜRK CAN H,SEVİNDİK NAZİK F,YAMAN S Öğrencilerde Yalnızlık ve Sosyal Destek ile Bunlara Etki Eden Faktörlerin İncelenmesi. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2006; 16(1): 383 - 394.
IEEE ÖZTÜRK CAN H,SEVİNDİK NAZİK F,YAMAN S "Öğrencilerde Yalnızlık ve Sosyal Destek ile Bunlara Etki Eden Faktörlerin İncelenmesi." Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 16, ss.383 - 394, 2006.
ISNAD ÖZTÜRK CAN, HAFİZE vd. "Öğrencilerde Yalnızlık ve Sosyal Destek ile Bunlara Etki Eden Faktörlerin İncelenmesi". Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 16/1 (2006), 383-394.