Yıl: 2006 Cilt: 7 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 100 - 108 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Bir üniversite hastanesinde çalışan hemşirelerde depresyon ve tükenmişlik düzeyinin sosyodemografik özelliklerle ilişkisi

Öz:
Amaç: Bu çalışmanın amacı bir üniversite hastanesinde çalışan hemşirelerde tükenmişlik, depresyon ve ilişkili olan etkenleri incelemektir. Yöntem: Örneklem grubu Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde çalışan 561 hemşireden oluşmaktadır. Çalışmanın verileri kişisel bilgileri içeren anket formu, Beck Depresyon Ölçeği (BDÖ) ve Duygusal Tükenme (DT), Duyarsızlaşma (D) ve Kişisel Başarı (KB) alt boyutlarından oluşan Maslach Tükenmişlik Ölçeği (MTÖ). ile toplanmıştır. Bulgular: Çalışmamızda hemşirelerin tükenmişlik puan ortalamaları literatürdeki benzer çalışmalarla karşılaştırıldığında düşük bulunmuştur. Depresyon sıklığı (BDÖ>17) %11,4 olarak saptanmıştır. Yaş, meslekte geçirilen süre, medeni durum ve çocuk sahibi olma KB ile pozitif korelasyon göstermiştir. Cerrahi bölümlerde çalışan hemşirelerin, dahili bölümlerde çalışanlarla karşılaştırıldığında KB puan ortalamalarının daha yüksek olduğu saptanmıştır. Çalışma saatleri ve fiziksel bir hastalığın varlığı DT ile hastaneye ulaşım sorunlarının varlığı ise D ve KB ile ilişkili bulunmuştur. İş yaşamından memnun olmayan, mesleğini kendine uygun bulmayan, meslek seçiminde isteksizlik ve psikiyatrik sorunlar yaşadığını belirten hemşirelerde tükenmişlik ve depresyon düzeyi daha yüksek olarak saptanmıştır. Ayrıca depresyon ve tükenmişlik , arasında istatistiksel olarak anlamlı bir korelasyon bulunmuştur.
Anahtar Kelime: Sosyodemografik faktörler Tükenmişlik, mesleğe bağlı Hastaneler, üniversite Depresyon Hemşireler

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • 1. Maslach C, Jackson SE. Manual of Maslach Burnout Inventory. İkinci baskı, California, Consulting Psychologists Press, 1981, s.1-17.
 • 2. Örmen U. Tükenmişlik Duygusu ve Öğrenciler Üzerinde Bir Uygulama. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, Marmara Üniversitesi, 1993.
 • 3. Dolunay AB. Keçiören ilçesi "genel liseler ve teknik-ticaret-meslek liselerinde görevli öğretmenlerde tükenmişlik durumu" araştırması. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası 2002;55:51-62.
 • 4. http://www.sagliklikadin.com/cocuk&aile/ depres- yon.htm Depresyon Nedir? Erişim:5.02.2005
 • 5. Çam O. Hemşirelerde Tükenmişlik Sendromunun Araştırılması. Yayımlanmamış Doktora Tezi, İzmir, Ege Üniversitesi, 1991.
 • 6. Dignam JT, Barrera M, West SG. Occupational stress, social support, and burnout among correctional officers. Am J Community Psychol 1986; 14:177-193.
 • 7. Ergin C. Maslach tükenmişlik ölçeğinin Türkiye sağlık personeli normları. 3P Dergisi 1996; 4:28-33.
 • 8. Martin F, Poyen D, Bouderlique E, Gouvernet J, Rivet B, Disdier P et al. Depression and burnout in hospital health care professionals. Int J Occup Environ Health 1997; 3:204-209.
 • 9. Akıncı SB, Rezaki M, Aypar Ü. Anesteziyologlarda depresyon ve anksiyete düzeyleri. Anestezi Dergisi 2003; 11:34-39.
 • 10. Glass DC, McKnight JD, Valdimarsdottir H. Depression, burnout, and perceptions of control in hospital nurses. J Consult Clin Psychol 1993; 61:147-155.
 • 11. Firth H, McKeown P, Mclntee J. Professional depression, 'burnout' and personality in longstay nursing. Int J Nurs Stud 1987; 24:227-237.
 • 12. lacovides A, Fountoulakis KN, Moysidou C, lerodiakonou C. Burnout in nursing staff: Is there a relationship between depression and burnout? Int J Psychiatry Med 1999; 29:421-433.
 • 13. Ergin C. Doktor ve hemşirelerde tükenmişlik ve Maslach Tükenmişlik Ölçeğinin uyarlanması. VII. Ulusal Psikoloji Kongresi Bilimsel Çalışmaları, Ankara, 1993.
 • 14. Hisli N. Beck Depresyon Envanterinin üniversite öğrencileri için geçerliği, güvenirliği. Psikoloji Dergisi 1989; 7:3-13.
 • 15. Lee H, Hwang S, Kim J, Daly B. Predictors of life satisfaction of Korean nurses. J Adv Nurs 2004; 48:632-641.
 • 16. Grunfeld E, Whelan TJ, Zitzelsberger L, Willan AR, Montesanto B, Evans WK. Cancer care workers in Ontario: prevalence of burnout, job stress and job satisfaction. CMAJ 2000; 163:166-169.
 • 17. Demir A, Ulusoy.M, Ulusoy MF. Investigation of factors influencing burnout levels in the professional and private lives of nurses. Int J Nurs Stud 2003; 40:807-827.
 • 18. Özyurt A. İstanbul Hekimlerinin İş Doyumu ve Tükenmişlik Düzeyleri. Yayınlanmamış Yüksek lisans Tezi, İstanbul, Marmara Üniversitesi, 2003.
 • 19. Aslan SH, Aslan RO, Alparslan ZN. Hekimlerde tükenmede cinsiyetle ilişkili etkenler. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 1997; 22:132-136.
 • 20. Kırılmaz AY, Çelen Ü, Sarp N. İlköğretimde çalışan bir öğretmen grubunda "tükenmişlik durumu" araştırması. İlköğretim-online 2003; 2:2-9.
 • 21. Sayıl I, Haran S, Ölmez Ş. Ankara Üniversitesi hastanelerinde çalışan doktor ve hemşirelerin tükenmişlik düzeyleri. Kriz Dergisi 1997; 5:71-77.
 • 22. Randall M, Scott WA. Burnout job satisfaction and job performance. Aust Psychol 1988; 23:335-347.
 • 23. Bryant E. When the going gets tough. Can Nurse 1994; 90:36-39.
 • 24. Bilici M, Mete F, Soylu C. Bir grup akademisyende depresyon ve tükenme düzeyleri. Türk Psikiyatri Derg 1998; 9:181-189.
 • 25. Molassiotis A, Haberman M. Evaluation of burnout and job satisfaction in marrow transplant nurses. Cancer Nurs 1996; 19:360-367.
 • 26. Üstün B. Hemşirelerin Atılganlık ve Tükenmişlik Düzeyleri. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara, Hacettepe Üniversitesi, 1995.
 • 27. Storlie FJ. Burnout: the elaboration of concept. Am J Nurs 1979; 79):2108-2111.
 • 28. Firth H, Mclntee J, McKeown P, Britton P. Burnout and professional depression: Related concepts? J Adv Nurs 1986; 11:633-641.
APA TAYCAN O, Kutlu L, ÇİMEN S, AYDIN N (2006). Bir üniversite hastanesinde çalışan hemşirelerde depresyon ve tükenmişlik düzeyinin sosyodemografik özelliklerle ilişkisi. , 100 - 108.
Chicago TAYCAN Okan,Kutlu Leman,ÇİMEN Selma,AYDIN Nurcan Bir üniversite hastanesinde çalışan hemşirelerde depresyon ve tükenmişlik düzeyinin sosyodemografik özelliklerle ilişkisi. (2006): 100 - 108.
MLA TAYCAN Okan,Kutlu Leman,ÇİMEN Selma,AYDIN Nurcan Bir üniversite hastanesinde çalışan hemşirelerde depresyon ve tükenmişlik düzeyinin sosyodemografik özelliklerle ilişkisi. , 2006, ss.100 - 108.
AMA TAYCAN O,Kutlu L,ÇİMEN S,AYDIN N Bir üniversite hastanesinde çalışan hemşirelerde depresyon ve tükenmişlik düzeyinin sosyodemografik özelliklerle ilişkisi. . 2006; 100 - 108.
Vancouver TAYCAN O,Kutlu L,ÇİMEN S,AYDIN N Bir üniversite hastanesinde çalışan hemşirelerde depresyon ve tükenmişlik düzeyinin sosyodemografik özelliklerle ilişkisi. . 2006; 100 - 108.
IEEE TAYCAN O,Kutlu L,ÇİMEN S,AYDIN N "Bir üniversite hastanesinde çalışan hemşirelerde depresyon ve tükenmişlik düzeyinin sosyodemografik özelliklerle ilişkisi." , ss.100 - 108, 2006.
ISNAD TAYCAN, Okan vd. "Bir üniversite hastanesinde çalışan hemşirelerde depresyon ve tükenmişlik düzeyinin sosyodemografik özelliklerle ilişkisi". (2006), 100-108.
APA TAYCAN O, Kutlu L, ÇİMEN S, AYDIN N (2006). Bir üniversite hastanesinde çalışan hemşirelerde depresyon ve tükenmişlik düzeyinin sosyodemografik özelliklerle ilişkisi. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 7(2), 100 - 108.
Chicago TAYCAN Okan,Kutlu Leman,ÇİMEN Selma,AYDIN Nurcan Bir üniversite hastanesinde çalışan hemşirelerde depresyon ve tükenmişlik düzeyinin sosyodemografik özelliklerle ilişkisi. Anadolu Psikiyatri Dergisi 7, no.2 (2006): 100 - 108.
MLA TAYCAN Okan,Kutlu Leman,ÇİMEN Selma,AYDIN Nurcan Bir üniversite hastanesinde çalışan hemşirelerde depresyon ve tükenmişlik düzeyinin sosyodemografik özelliklerle ilişkisi. Anadolu Psikiyatri Dergisi, vol.7, no.2, 2006, ss.100 - 108.
AMA TAYCAN O,Kutlu L,ÇİMEN S,AYDIN N Bir üniversite hastanesinde çalışan hemşirelerde depresyon ve tükenmişlik düzeyinin sosyodemografik özelliklerle ilişkisi. Anadolu Psikiyatri Dergisi. 2006; 7(2): 100 - 108.
Vancouver TAYCAN O,Kutlu L,ÇİMEN S,AYDIN N Bir üniversite hastanesinde çalışan hemşirelerde depresyon ve tükenmişlik düzeyinin sosyodemografik özelliklerle ilişkisi. Anadolu Psikiyatri Dergisi. 2006; 7(2): 100 - 108.
IEEE TAYCAN O,Kutlu L,ÇİMEN S,AYDIN N "Bir üniversite hastanesinde çalışan hemşirelerde depresyon ve tükenmişlik düzeyinin sosyodemografik özelliklerle ilişkisi." Anadolu Psikiyatri Dergisi, 7, ss.100 - 108, 2006.
ISNAD TAYCAN, Okan vd. "Bir üniversite hastanesinde çalışan hemşirelerde depresyon ve tükenmişlik düzeyinin sosyodemografik özelliklerle ilişkisi". Anadolu Psikiyatri Dergisi 7/2 (2006), 100-108.