Yıl: 2005 Cilt: 0 Sayı: 14 Sayfa Aralığı: 567 - 580 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Okullarda Örgütsel Güven Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Öz:
Bu çalışmada, öğretmenlerin görüşlerine göre okulların örgütsel güven düzeyini belirlemek için Daboval, Comish ve Swindle ve Gaster’in geliştirdiği ve daha sonra Kamer’in Türkçe’ye uyarladığı örgütsel güven ölçeği okullara yönelik tekrar uyarlanmış, güvenilirlik ve geçerlilik açısından sınanmıştır. Ölçeğin yapı geçerliliğine ilişkin bulgular faktör analizi yöntemi ile sağlanmıştır. Component Faktör analizlerine dayalı olarak 4 alt boyut (Çalışanlara Duyarlılık, Yöneticiye Güven, Yeniliğe Açıklık ve İletişim Ortamı) ortaya çıkmıştır. Ölçeğin toplam güvenirlik katsayısı 0,97 bulunmuştur. Dört alt boyutun kendi içlerinde hesaplanan güvenirlik katsayıları Çalışanlara Duyarlılık ,95; Yöneticiye Güven ,95; Yeniliğe Açıklık ,75 ve İletişim Ortamı alt boyutu ise ,92 bulunmuştur. Bulgular alt ölçeklerin iç tutarlılığına ilişkin güvenirlik katsayılarının yüksek düzeyde olduğunu ortaya koymuştur. Aynı zamanda öğretmenlerin görüşlerine göre okulların örgütsel güven düzeyi bazı alt boyutlarda cinsiyet değişkenine göre farklılaştığı, öğretmenlerin hizmet yılına göre ise farklılaşmadığı ortaya çıkmıştır.
Anahtar Kelime: psikometrik ölçek okul ortamı geçerlik güvenirlik faktör analizi örgütsel güven ölçeği okul yönetimi Ankara Konya örgütsel güven ilk öğretim okulu öğretmenleri ilk öğretim okulları

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Bayram, N.(2004). Sosyal Bilimlerde SPSS ile Veri Analizi. Bursa: Ezgi Kitabevi
 • Bryk, A.S., & Schneider, B. (2002). Trust in schools: A core resource for improvement. New York, NY: Russell Sage Foundation.
 • Clarke, Jane. (2002) Maymuncuk, MESS Yayınları, İstanbul
 • Cohen, D. & Prusak, L. (2001). Kavrayamadığımız Zenginlik, Kuruluşların Sosyal Sermayesi, İstanbul, MESS Yayınları
 • Daboval,J, Comish, R., Swindle, B.&Gaster, W.(1994). Trust İnventory for Small Businesses, Small Bisinesses Symposium;htp:/wwww.sbaer.uca..edu/docs/proceedings/94sw031.txt
 • Demircan, Nigar (2003). Örgütsel Güvenin Bir Ara Değişken Olarak Örgütsel Bağlılık Üzerindeki Etkisi Eğitim Sektöründe Bir Uygulama. Gebze İleri teknoloji Enstitüsü Bobyal Bilimler Enstitüsü; Gebze (Yayınlanmış Doktora Tezi)
 • Fukuyama, Francis, (2000), Güven Sosyal Erdemler ve Refahın Yaratılması, İşbankası KültürYayınları, 2. Baskı, İstanbul.
 • James Jennifer.(1997). Gelecek Zamanda Düşünmek. İstanbul: Boyner Yayınları.
 • Koçel, Tamer, (1999). İşletme Yöneticiliği, İstanbulBeta Yayınları.
 • Koski, Robert E. (1998). Kuruluşunuzun Yaratıcılığını Ortaya Çıkarmak. Robert H. Rolsen. İnsan Yönetimi. İstanbul: Mess Yayınları.
 • Kamer, Meltem (2001), Örgütsel Güven, Örgütsel Bağlılık ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışlarına Etkisi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • Kaiser, H. E (1970). “A second generation Little Jiffy” Psychometrika, 35, 401-415.
 • Kochanek, Julie Reed (2005). Building Trust for Better Schools. California:Corwin Press A Sage Publications Company.
 • Lewick, R.J., McAllister D.J. Bles D.J., (1998). Trust and distrust, New Relationships and Realities, Academy of Management Rewiew, 23, 438-458
 • Marsh, H. W. And Yeung, A.S. (1999)“The lability of psychological ratings: The chameleon effect in global self-esteem. “Personality & Social Psychology Bulletin, Jan99, Vol. 25
 • Mayer, R.C., Davis, J.H., &Schooonman, F.D., (1995). An Integrative Model of Organizational Trust, Academy of Management Review, 20, 709-734
 • Mishra, J., & Morrissey, M.A. (1990). Trust in Employee/Employer Relationships, A. Survey Of West
 • Michang Managers. Puplic Pensonel influence emmloyee citizenship behavior? Academy of Management Journal; 41, 351-357
 • Tavcancıl, E.(2002) Tutumların Ölçülmesi ve SPSS ile Veri Analizi. Ankara: Nobel Yayınları.
 • Tezbaşaran, A. A.(1996) Likert Tipi Ölçek Geliştirme Kılavuzu. Ankara: Türk Psikologlar Derneği Yayınları.
 • Töremen, Fatih. (2002). Okullarda Sosyal Sermaye: Kavramsal Bir Çözümleme, Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, PeGem Yayıncılık, Sayı: 32
 • Ünsal, Pınar. (2004). Örgütlerde Güven Algısı. Kişisel Gelişişde Çağdaş Yönelimler Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Ankara Eğitim ve Doktrin Komutanlığı, ss.225-237
 • Rosen, H.Robert. (1998). İnsan Yönetimi. (Çev. Gündüz Bulut), İstanbul: MESS Yayınları.
 • Shockley, Zabalak P, & Ellis K, Wirogard G (2000). Organizational trust, What it means, why it matters. Organizational Devolopment Journal; 18,35-48
 • Slater, Robert.(2000). Jack Welch ve General Electric’in Yolu Efsane GEO’nun Yönetim Anlayışı ve Liderlik Sırları.(Çev. Türkan Arıkan,Saadet Özkal), İstanbul: Literatür Yayıncılık.
 • Spillane, J.P. & Thompson, C.L.(1997). Reconstructing conception of local capaticy:The local edecation agency’s capaticy for ambitious instructional reform. Education Evaluation and Policy Analysiz, 19(2).185-203
 • Sünbül, A. M. (2004).”Düşünce Stilleri Ölçeğinin Geçerlilik ve Güvenirliliği” Eğitim ve Bilim. Cilt 29, sayı, 132, ss:25-42
 • Tschannen-Moran, M., & Hoy, W.K. (1998).Trust in schools: A conceptual and empirical analysis. Journal of Educational Administration, 36(3/4), 334– 352.
APA Yilmaz E (2005). Okullarda Örgütsel Güven Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. , 567 - 580.
Chicago Yilmaz Ercan Okullarda Örgütsel Güven Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. (2005): 567 - 580.
MLA Yilmaz Ercan Okullarda Örgütsel Güven Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. , 2005, ss.567 - 580.
AMA Yilmaz E Okullarda Örgütsel Güven Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. . 2005; 567 - 580.
Vancouver Yilmaz E Okullarda Örgütsel Güven Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. . 2005; 567 - 580.
IEEE Yilmaz E "Okullarda Örgütsel Güven Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması." , ss.567 - 580, 2005.
ISNAD Yilmaz, Ercan. "Okullarda Örgütsel Güven Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması". (2005), 567-580.
APA Yilmaz E (2005). Okullarda Örgütsel Güven Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 0(14), 567 - 580.
Chicago Yilmaz Ercan Okullarda Örgütsel Güven Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 0, no.14 (2005): 567 - 580.
MLA Yilmaz Ercan Okullarda Örgütsel Güven Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.0, no.14, 2005, ss.567 - 580.
AMA Yilmaz E Okullarda Örgütsel Güven Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2005; 0(14): 567 - 580.
Vancouver Yilmaz E Okullarda Örgütsel Güven Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2005; 0(14): 567 - 580.
IEEE Yilmaz E "Okullarda Örgütsel Güven Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması." Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 0, ss.567 - 580, 2005.
ISNAD Yilmaz, Ercan. "Okullarda Örgütsel Güven Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması". Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 14 (2005), 567-580.