Yıl: 2006 Cilt: 6 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 13 - 30 Metin Dili: Türkçe

Uluslararası Alışveriş Merkezi Tüketicilerinin Satın Alma Davranışı: Bursa İlinde Bir Uygulama

Öz:
Tüketici davranışları demografik, ekonomik, sosyal, psikolojik ve kültürel birçok fak­törün yanında ürün, fiyat, dağıtım ve tutundurma kararlarından da etkilenmektedir. Tüm bu faktörlerin bileşimi tüketici davranışının çerçevesini belirlemektedir. Bunların yanın­da, tüketicilerin alışveriş alışkanlıklarının farklılaşmasında özellikle son yıllarda hızlı bir gelişim içinde olan perakende sektörü de önemli bir etkiye sahiptir. Giderek sayıları ar­tan süpermarketler, hipermarketler ve uluslararası alışveriş merkezleri tüketicilerin satın alma davranışını şekillendirmektedir. Diğer taraftan perakendeci işletmeler de yaşanan yoğun rekabetin bir sonucu olarak, potansiyel tüketicilerinin ihtiyaç ve isteklerini daha iyi saptama çabası içine girmişlerdir. Bu makale, özellikle yerli literatürde yeterli bir şekil­de ele alınmamış bir konunun araştırılmasını kapsamaktadır. Bu çalışmada, Bursa ilinde­ki uluslararası alışveriş merkezi tüketicilerinin profili ortaya konularak, söz konusu tüke­ticilerin satın alma davranışlarının çeşitli hipotezler yardımı ile incelenmesi ve böylece il­gili literatüre katkı sağlanması amaçlanmaktadır.
Anahtar Kelime: Bursa hipermarket tüketici davranışı alışveriş merkezleri anket satın alma davranışı müşteri profili süpermarket alışveriş davranışı demografik etkenler satın alma alışkanlıkları perakendecilik sektörü çokuluslu alışveriş merkezleri

Buying Behaviour of International Shopping Center Consumers: An Application in Bursa

Öz:
Consumer behaviour is affected by many factors such as demographic, economic, social, psychological, cultural factors and product, price, place and promotion decisions. The composition of these factors determines consumer behaviour. Besides these factors, retail industry which is a developing sector, has a great impact on the differentiation of shopping habits. Supermarkets, hypermarkets and especially international shopping centers are shaping the buying behaviour of the consumers. As a natural result of the severe competition in the sector, retail companies try to determine better the needs and wants of their potential consumers. This paper covers the research of a subject which was not handled sufficiently especially in the domestic literature. In this study, the aim is therefore to profile the international shopping center consumers to examine the buying behaviour of these consumers by the help of various hypothesis and to make contributions to the literature involved.
Anahtar Kelime: questionnaire shopping centers hypermarket customer profile consumer behavior Bursa purchasing behavior supermarket shopping behaviour demographic factors buying habits retailing sector multinational shopping centers

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Akat, Ö. (2004). Uluslararası Pazarlama Karması ve Yönetimi. 5. Baskı, Ekin Kitabevi, Bursa.
 • Aksoy, A. (1996). Hipermarket Dolu Dizgin. Ekonomik Forum, 3(10), 20-22.
 • Arıkan R. ve Odabaşı, Y. (1998). Tüketici Davranışları ve Tüketici Bilinci. Anadolu Üniversitesi, Yayın No: 646, Eskişehir.
 • Baş, T. (2001). Anket. Birinci Baskı, Seçkin Kitabevi, Ankara.
 • Beyazıt, A. (2003). Kadın Tüketicilerin Dayanıklı Tüketim Mallannı Satın Alma Öncesi ve Sonrasında Karşılaştıkları Sorunlar ve Sergiledikleri Davranışlar. Standard, 42(498), 65-71.
 • Ceylan, N. B. (2002). Tüketicinin Sosyal İlişki Ağının Promosyonlu Ürünleri Satın Alma Kararına Etkileri: Gima ve Yimpaş Gıda Reyonu Örneği. Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(1), 119-139.
 • Dereli T. ve Baykasoğlu, A. (2002). Gaziantep Tüketicisinin Süpermarket Alışveriş Alış­kanlıkları. Standard, 41(485), 79-85.
 • Duman, T., Yağcı, M. ve Kaya, İ. (2004). Süpermarket Müşterilerinin Satın Alma Son­rası Davranış Eğilimlerinin İncelenmesi: Mersin Örneği. Pazarlama Dünyası, 18(6),46-52.
 • Dursun, Y. (1999). Tüketicilerin, Gazetelerin Hediye Kuponlan Dağıtımı Uygulamalarına Yönelik Tutum ve Davranışları. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Der­gisi, 4( 8), 373-381.
 • Ekinci, İ., Aktaş, T., Adil, İ. ve Varlı, R. (1999). Alışveriş: Merkezler ve Zincirler. Po­wer, 99-123.
 • .., (1996). Hipermarketi Yaratan Koşullar. Ekonomik Forum, 3(10), 18-19.
 • Hablemitoğlu, Ş. (1996). Süpermarketlerde Alışveriş. Standard, 35(417), 62-65. http://www.die.gov.tr, Erişim Tarihi: 5 Nisan 2004.
 • Jayawardhena, C. (2004). Personal Values' Influence On E-shopping Attitude and Beha­viour. Internet Research, 14(2),127-138.
 • Kılıç, S. ve Göksel, A. (2004). Tüketici Davranışları: İndirim Kartlarının Tüketici Satın Alma Karar Süreci Üzerindeki Etkisine Dair Ampirik Bir Çalışma. Gazi Üniversi­tesi İ.İ.B.F Dergisi, 6(2),147-163.
 • Kim, Y.K. (2002). Consumer Value: An Application To Mall and Internet Shopping. Inter­national Journal of Retail&Distribution, 30(12), 595-602.
 • Kotler, P. (2002). Marketing Management. Millenium Edition, Prentice-Hall, USA.
 • Li, F., Zhou, N., Nicholls, J.A.F., Zhuang, G. ve Kranendonk,C. (2004). Interlinear or Inscription? A Comparative Study of Chinese and American Mall Shoppers' Beha­vior. Journal of Consumer Marketing, 21(1), 51-61.
 • Lopez, F.J.M, Luna, P. ve Martinez, F.J. (2004). Online Shopping, The Standard Lear­ning Hierarchy and Consumers' Internet Expertise. Internet Research, 15(3), 312-334.
 • Mucuk, İ. (2001). Pazarlama İlkeleri. 13. Baskı, Türkmen Kitabevi, İstanbul.
 • Odabaşı Y. ve Barış, G. (2002). Tüketici Davranışı. Kapital Medya Hizmetleri, İstanbul.
 • Özgen Ö. ve Ufuk, H. (1999). Yaşlıların Giysi Tüketimine Yönelik Davranışları ve Sorunla-n. Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 17(2), 181-199.
 • Pekgüleç, E. (2003). Tüketici Satın Alma Modelleri ve Bursa Bölgesinde Bir Uygulama. Uludağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Te­zi, Bursa.
 • Peksezer, B. (1999). Alışveriş Merkezleri Nereye Koşuyor?. Ekonomik Forum, 6(11), 38-40.
 • Peter, J. P. ve Olson, J. C. (1994). Understanding Consumer Behavior. Irwin, USA.
 • Pettigrew, S., Mizerski, K. ve Donavan, R. (2005). The Three "Big Issues" For Older Su­permarket Shoppers. Journal of Consumer Marketing, 22(6), 306-312.
 • Sano, M. (2003). Japon Tüketicileri İçin En Önemli Nokta Marka ve Tazeliktir. Dış Tica­ret Dergisi, 2(11), 46-49.
 • Seo, J.I., Hathcote, J.M. ve Sweaney, A.L. (2001). Casualwear Shopping Behaviour of College Men In Georgia, USA. Journal of Fashion Marketing and Management,5(3), 208-222.
 • Tek, Ö. B. (1999). Pazarlama İlkeleri: Global Yönetimsel Yaklaşım, Türkiye Uygulamala­rı. 8. Baskı, Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul.
 • Varinli İ. ve Çakır, Y. E. (1999). Tüketicilerin Satın Alma Davranışlarını Etkileyen Fak­törler ve Çamaşır Deterjanı üzerine Bir Uygulama. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi,6(14), 92-109.
APA AKAT Ö, TAŞKIN Ç, ÖZDEMİR A (2006). Uluslararası Alışveriş Merkezi Tüketicilerinin Satın Alma Davranışı: Bursa İlinde Bir Uygulama. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6(2), 13 - 30.
Chicago AKAT Ömer,TAŞKIN Çağatan,ÖZDEMİR Aysun Uluslararası Alışveriş Merkezi Tüketicilerinin Satın Alma Davranışı: Bursa İlinde Bir Uygulama. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 6, no.2 (2006): 13 - 30.
MLA AKAT Ömer,TAŞKIN Çağatan,ÖZDEMİR Aysun Uluslararası Alışveriş Merkezi Tüketicilerinin Satın Alma Davranışı: Bursa İlinde Bir Uygulama. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.6, no.2, 2006, ss.13 - 30.
AMA AKAT Ö,TAŞKIN Ç,ÖZDEMİR A Uluslararası Alışveriş Merkezi Tüketicilerinin Satın Alma Davranışı: Bursa İlinde Bir Uygulama. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2006; 6(2): 13 - 30.
Vancouver AKAT Ö,TAŞKIN Ç,ÖZDEMİR A Uluslararası Alışveriş Merkezi Tüketicilerinin Satın Alma Davranışı: Bursa İlinde Bir Uygulama. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2006; 6(2): 13 - 30.
IEEE AKAT Ö,TAŞKIN Ç,ÖZDEMİR A "Uluslararası Alışveriş Merkezi Tüketicilerinin Satın Alma Davranışı: Bursa İlinde Bir Uygulama." Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6, ss.13 - 30, 2006.
ISNAD AKAT, Ömer vd. "Uluslararası Alışveriş Merkezi Tüketicilerinin Satın Alma Davranışı: Bursa İlinde Bir Uygulama". Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 6/2 (2006), 13-30.