Çukurören-Çobanlar (Afyon) arasındaki deprem kaynaklarının (aktif fayların) belirlenmesi

30 6

Proje Grubu: ÇAYDAG Sayfa Sayısı: 71 Proje No: 106Y209 Proje Bitiş Tarihi: 01.01.2007 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Çukurören-Çobanlar (Afyon) arasındaki deprem kaynaklarının (aktif fayların) belirlenmesi

Öz:
-
Anahtar Kelime:

Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • AKAL, C. 2003. Mineralogy and Geochemistry of Melilite Leucitites, Balçıkhisar, Afyon, (Turkey). Turkish Journal of Earth Sciences 12, 215–239.
 • AKAN, B. 2003. Afyon Ömer-Gecek jeotermal sisteminde re-enjeksiyon uygulamalarının rezervuar sıcaklığı üzerine etkilerinin modellenmesi [Modelling the influence of reenjection application on reservoir temperature in Afyon Ömer-Gecek geothermal system] Yerbilimleri 28, 81-97.
 • AKAR, S., ALTAY, M., 2002. Geological – geotechnical investigation report for the Organized Industrial District of Çay. General Directorate of Turkish Highways, Ankara, 6pp. [In Turkish].
 • AKSAR, D. 2006. Analysis of 15 December 2000 and 3 February 2002 Sultandağ ─ Afyon earthqaukes. MSc Thesis Boğaziçi University, İstanbul Turkey.
 • AKYÜZ, H. S., UÇARKUŞ, G., ŞATIR, D., KOZACI, Ö., DİKBAŞ, A. & BİRİNCİ, B. 2002. Çay depremi ( 3 Şubat 2002, Mw = 6.2) yüzey kırığı üzerinde Paleosismoloji çalışmaları [Paleoseismological investigations on the Çay earthquake (2002,02,03, Mw = 6.2) surface rupture]. Aktif Tektonik Araştırma Grubu 6. Toplantısı (ATAG-6), Abstract, p.96 [In Turkish].
 • AKYÜZ, H. S., UÇARKUŞ, G., ŞATIR, D., DİKBAŞ, A. & KOZACI, Ö. 2006. 3 Şubat 2002 Çay depreminde meydana gelen Yüzey kırığı üzerinde paleoseismolojik araştırmalar [ Paleoseismological investigations on surface rupture from the 3 February 2002 Çay Earthquake]. Havettepe Univ., Yerbilimleri 27, 41-52 [In Turkish with English abstract].
 • ALTUNEL, E., BARKA A.A. & AKYÜZ, S. 1999. Paleoseismology of Dinar fault, SW Turkey. Terra Nova 11, 297–302.
 • AMBRASEYS, N.N. 2001. Reassessment of earthquakes 1900-1999 in the Eastern Mediterranean and Middle East. Geophysical Journal International 145, 471–485.
 • AMBRASEYS, N.N. & TCHALENKO, J.S. 1972. Seismotectonic aspect of the Gediz, Turkey, Earthquake of March 1972. Geophysical Journal of the Royal Astronomical Society 30, 229–252.
 • AMBRASEYS, N.N. & FINKEL, C.F. 1995. The seismicity of Turkey and adjacent areas: A Historical Review, 1500 ─ 1800. Eren Publications, 240 p., Istanbul.
 • AMBRASEYS, N.N. & JACKSON, J.A. 1998. Faulting associated with historical and recent earthquakes in the Eastern Mediterranean region. Geophysical Journal International. 133, 390 ─ 406.
 • ANJELIER, J. 1990. Inversion of field data in fault tectonics to obtain the regional stress. III. A new rapid direct inversion method by analytical meens. Geophysical Journal International 103, 363 – 376.
 • ANJELIER, J. 1994. Fault slip analysis and paleostress reconstructions. In: Hancock, P.L. (Edr), Continental Deformation. Pergamon Press, Oxford, 53─100.
 • ATALAY, İ. 1975a. Akşehir, Eber, ve Karamık gölleri havzalarının Kuvaterner depoları ve jeomorfolojisi [Geomorphology and Quaternary deposits of Akşehir, Eber, and Karamık lacustrine basins]. Proceeding of the 50th Anniversary of the Turkish Republic, Earth Science Congress, MTA publication, 365-385 [In Turkish].
 • ATALAY, İ. 1975b. Tektonik hareketlerin Sultandağı jeomorfolojisine olan etkileri [The effects of tectonic movements on the geomorphology of Sultandağı]. Geological Society of Turkey Bulletin 18, 21─26 [In Turkish with English abstract].
 • ATİLLA, A.Ö. 2003. Afyon ovası soğuk su akifer sisteminde kirlenme modeli [ Pollution model of the Afyon plain cold water aquifer system]. Hacettepe Üniv. Yerbilimleri 28, 49─63 [In Turkish with English abstract].
 • AYDAR, E., BAYHAN, H. & ZİMİTOĞLU, O. 1996. Investigation of volcanological and petrological evolution of Afyon stratovolcano. Earth Sciences 18, 87–107.
 • BARKA, A.A., REILINGER, R.E., ŞAROĞLU, F. & ŞENGÖR, A.M.C. 1995. Isparta Angle: Its importance in the noetectonics of the Eastern Mediterranean Region. In: PİŞKİN, D.,
 • ERGÜN, M., SAVAŞÇIN, M.Y. & TARCAN, G. (eds.), International Earth Science Colloquium on the Aegean Region, Proceedings 3–18.
 • BAŞ, H. 1986. Domaniç ─ Tavşanlı ─ Kütahya ─ Gediz yöresinin Tersiyer jeolojisi [Tertiary Geology of the Domaniç ─ Tavşanlı ─ Kütahya ─ Gediz area]. Bulletin of Chamber of Geological Engineers 27, 11–18 [In Turkish with English abstract].
 • BAŞOKUR, A. T., GÖKTEN, E., SEYİTOĞLU, G., VAROL, B., ULUGERGERLİ, U. E., IŞIK, V., CANDANSAYAR, E. & TOKGÖZ, E. 2002. Jeolojik ve jeofizik çalışmalar ışığında 03.02.2002 Çay (Afyon) depreminin mekanizması, hasarın nedenleri ve bölgenin deprem etkinliği [Mechanism of the 2002.02.03 Çay (Afyon) earthquake, causes of damage and seismicity of region under the light of geological and geophysical studies] Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Araştırma Raporu, 56 s. [In Turkish].
 • BİNGÖL, E. 1977. Muratdağı jeolojisi ve ana kayaç birimlerinin petrolojisi [ Geology and main rock unit petrology of Muratdağı]. Geological Society of Turkey Bulletin 20, 13 ─ 66.
 • BORAY, A., ŞAROĞLU, F. & EMRE, Ö. 1985. Isparta Büklümünün kuzey kesiminde D–B daralma için bazı veriler [Evidence for E–W shortening in the north of the Isparta Angle]. Bulletin of Chamber of Geological Engineers 23, 9 ─ 20 [In Turkish with English abstract].
 • ÇEVİKBAŞ, A., ERCAN, T. & METİN, Ş. 1988. Geology and regional distribution of Neogene volcanics between Afyon and Şuhut. Journal of Pure and Applied Sciences 21, 479 – 499.
 • ÇUHADAR, G. 1977. Akarçay Havzası Hidrolojik Etüt Raporu [Akarçay Basin Hydrological Investigation Report]. General Directorate of State Hydrolic Works (DSİ). 64 s. [In Turkish].
 • DAD 2007. Records of earthquakes in period of 1900 ─ 2007 in Turkey. Department of Earthquake Research, General Directorate of Disaster Affairs, Ankara ─ Turkey.
 • DEMİRKOL, R., SİPAHİ, H. & ÇİÇEK, S. 1977. Sultandağının stratigrafisi ve jeolojik evrimi. [ Stratigraphy and geological evolution of the Sultandağı]. Mineral Research and Exploration Directorate (MTA) Report, No. 6305 [In Turkish].
 • DEMİRTAŞ, R., IRAVUL, Y., & YAMAN M. 2002. 3 Şubat 2002 Eber ve Çay depremleri ön raporu [Preliminary report of 2002.02.03 Eber and Çay earthquakes]. Jeoloji Mühendisliği Haber Bülteni, 2002/1 ─ 2, 58 ─ 63.
 • DİRİK, D. 2002. Akarçay (Afyon) havzasının tektoniği ve Çay-Afyon (03.02.2002) depreminin önemi [ Tectonics of Akarçay (Afyon) basin and significance of the Çay ─ Afyon (2002.02.03) earthquake] Aktif Tektonik Araştırma Grubu 6. Toplantısı (ATAG-6), Abstract, 32 ─ 33 [In Turkish].
 • DOĞDU, M.Ş. & BAYARI, C.S. 2002a. Akarçay Havzası’nda (Afyon) jeotermal kökenli kirlenme: 1.Akarçay Nehri’nde su ve sediman kirliliği [Pollution of geothermal origin in the Akarçay basin (Afyon, Turkey): 1. water and sediment pollution in the Akarçay River]. Hacettepe Üniv. Yerbilimleri 25, 21 ─ 23 [In Turkish with English abstract].
 • DOĞDU, M.Ş. & BAYARI, C.S. 2002b. Akarçay Havzası’nda (Afyon) jeotermal kökenli kirlenme: 2. yeraltısuyu kirliliği [Pollution of geothermal origin in the Akarçay basin (Afyon, Turkey): 2. groundwater pollution ]. Hacettepe Üniv. Yerbilimleri 25, 35 ─ 49 [In Turkish with English abstract].
 • EMRE, Ö., DUMAN, T. Y., DOĞAN, A., ÖZALP, S., TOKAY, F. & KUŞÇU, İ. 2003. Surface faulting associated with the Sultandağı earthquake (Mw = 6.5) of 3 February 2002, southwestern Turkey. Seismological Research Letters, 74, 382-392.
 • ERCAN, T., DİNÇEL, A., METİN, S., TÜRKECAN, A. & GÜNAY, E. 1978. Uşak yöresindeki Neojen havzaların jeolojisi [Geology of Nogene basins in Uşak area]. Bulletin of the Geological Society of Türkey 21, 97 ─ 106 [In Turkish with English abstract].
 • ERGİN, K., GÜÇLÜ, U. & UZ, Z. 1967. Türkiye ve civarının Deprem Kataloğu (Milattan sonra 11. yıldan 1964 sonuna kadar) [An earthquake Catalog for Turkey and its Environs. (11 BC to the end of 1964)]. İstanbul Technical University, Faculty of Mines, Department of Geophysical Engineering publication [In Turkish].
 • ERİŞEN, B. 1972. Afyon-Heybeli (Kızılkilise) jeotermal araştırma sahasının jeolojisi ve jeotermal enerji olanakları [Geology and geothermal energy potentials of the AfyonHeybeli geothermal investigation area]. Mineral Research and Exploration Directorate (MTA) Report No. 5490, 73 p. [In Turkish].
 • EYİDOĞAN,H., GÜÇLÜ, U. & DEĞİRMENCİ, E. 1991. Türkiye Büyük Depremleri Makrosismik Rehberi (1900-1988) [ Macroseismic Guide for Tukish large earthquakes ( 1900-1988)]. ITU, Faculty of Mining, Department of Geophysical Engineering Publications, 198 p. [In Turkish].
 • EYIDOĞAN, H. & JACKSON, J. 1985. A seismological study of normal faulting in Demirci, Alaşehir and Gediz Earthquakes of 1969-70 in western Turkey: implication for the nature and geometry of deformation in the continental crust. Geophysical Journal of the Royal Astronomical Society 81, 569 ─ 607.
 • GRABERT, H. 1971. 28 Mart 1970 tarihinda Batı Anadolu’da meydana gelen depremin nedenini teşkil eden iki önemli arıza elamanının kesişmesi [Crossing of two faults causing the March 28, 1970 Earthquake occurred in West Anatolia]. Mineral Research and Exploration Directorate (MTA) Bulletin 77, 22 ─ 29
 • GÜNAY, E., AKDENİZ, N., ŞAROĞLU, F. & ÇAĞLAYAN, A., 1986. Muratdağı-Gediz dolaylarının jeolojisi [Geology of Murat mountain-Gediz area]. Mineral Research and Exploration Directorate (MTA) Report, no. 8046 [In Turkish].
 • GÜNDOĞDU, M.N. 1984. Bigadiç gölsel Neojen Baseninin Jeolojisi [Geology of Bigadiç lacustrine basin of Neogene age]. Hacettepe Üniv., Yerbilimleri 11, 91-104 [ In Turkish with English abstaract].
 • GÜRSOY, H., PİPER, J. D. E., TATAR, O. & MESCİ, L., 1998. Palaeomagnetic study of the Karaman and Karapınar volcanic complexes, central Turkey: noetectonic rotation in the south-central sector of the Anatolian Block. Tectonophysics 299, 191 ─ 211.
 • HAFELİ, CH. J. 1966. Hisaralan (Batı Anadolu) ılıcaları Bölgesinde yapılan jeolojik ve hidolojik etüdler [Geological and hydrological investigations in Hisaralan (West Anatolia) thermal springs areas]. Mineral Research and Exploration Directorate (MTA) Bulletin 67, 110 ─ 117.
 • HARVARD, 2002. Harvard University Seismological Center, USA. Internet site: http://www.seismology.harvard.edu.
 • IŞIK, V., SEYİTOĞLU, G. & ÇEMEN, İ. 2003. Ductile-brittle transition along the Alaşehir detachment fault and its structural relationship with the Simav detachment fault, Menderes massif, western Turkey. Tectonophysics 374, 1 ─ 18.
 • KALAFAT, D., ÖZ, G. 2001. 15 Aralık 2000 Sultandağı-Bolvadin (Afyon) depremi [2000.12.15 Sultandağı-Bolvadin (Afyon) earthquake] Türkiye 14. Jeofizik Kurultayı ve sergisi, Genişletilmiş sunu özetleri kitabı, 26 ─ 31, MTA Kültür Merkezi, 8-11 Ekim 2001, Ankara [In Turkish].
 • KALAFAT, D., KARA, M., ÖZ, G., KEKOVALI, K., GÜNEŞ, Y., ÖZEL, N., ÖĞÜTÇÜ, Z., KILIÇ, K., PÜSKÜLCÜ, S., HORASAN, G., GÜNGÖR, A., YILMAZER, M., KÖSEOĞLU, A., GÖRGÜN, E.,
 • KILIÇER, F. B., GÜMÜŞ, H., ÖLMEZ, Y., ÇOMOĞLU, M., BERBEROĞLU, A., DENİZ, P., KAFADAR, N. & SUVARIKLI, M. 2002. 3 Şubat 2002 Sultandağı (Afyon) depremi raporu [2002.02.03 Sultandağı (Afyon) earthquake report] Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, 51s.
 • KAYA, T. 1993. First Record of Moropus Elatuıs (Chalicotheriidae-Perisssodacytyla) in Turkey (Seyitömer-Kütahya). Doğa Türk Yerbilimleri Dergisi (Turkish Journal of Earth Sciences) 2, 189 ─ 194.
 • KELLER, J. 1974. Quaternary maar volcanism near Karapınar in Central Anatolia, Bulletin of Volcanology 38, 378-396.
 • KELLER J. & VILLARI, L. 1972. Rhyolitic ignimbrites in the region of Afyon (Central Anatolia). Bulletin of Volcanology 36, 342 ─ 358.
 • KOÇYİĞİT, A. 1976. Karaman ─ Ermenek (Konya) bölgesinde ofiyolitli melanj ve diğer oluşuklar [The ophiolitic melange and other formations in the Karaman ─ Ermenek (Konya) region]. Bulletin of the Geological Society of Turkey 19, 103 ─ 116 [In Turkish with English abstract]
 • KOÇYİĞİT, A.1977. Karaman-Ermenek (Konya) arasındaki bölgenin tektoniği [Tectonics of the region between Karaman ─ Ermenek (Konya)]. Bulletin of the Geological Society of Turkey 20, 1 ─ 8 [In Turkish with English abstract].
 • KOÇYİĞİT, A.1978. Sarıkaya ─ Üçbaş (Karaman) Yöresinin Jeolojisi [Geology of the Sarıkaya ─ Üçbaş (Karaman)]. Bulletin of the Geological Society of Turkey 21, 77 ─ 86 [In Turkish with English abstract].
 • KOÇYİĞİT, A.1984. Güneybatı Türkiye ve yakın dolayında levha içi yeni tektonik gelişim [A new intracontinental tectonic regime in southwest Turkey and its close vicinity]. Bulletin of the Geological Society of Türkey 27, 1 – 16 [In Turkish with English abstract].
 • KOÇYİĞİT, A. 2005. Denzili Graben-Horst System and the eastern limit of the West Anatolian continental extension: basin fill, structure, deformational mode, throw amount and episodic evolutionary history, SW Turkey. Geodinamica Acta 18, 167 – 208.
 • KOÇYİGİT, A., YUSUFOGLU H. & BOZKURT E. 1999. Evidence from the Gediz graben for episodic two-stage extension in western Turkey. Journal of the Geological Society, London 156, 605 – 616.
 • KOÇYİĞİT A., ÜNAY, E. & SARAÇ, G. 2000. Episodic graben formation and extensional neotectonic regime in west Central Anatolia and the Isparta Angle: a key study in the Akşehir ─ Afyon graben, Turkey. Geological Society, London, Special Publication 173, 405 ─ 421.
 • KOÇYİGİT, A. & ÖZACAR, A. 2003. Extensional Neotectonic Regime through the NE Edge of the Outer Isparta Angle, SW Turkey: New field and seismic Data. Turkish Journal of Earth Sciences 12, 67 – 90.
 • KOÇYİGİT, A. & DEVECİ, Ş. 2005. Akşehir-Simav fay sistemi: güneybatı Türkiye’de neotektonik rejimin başlama yaşı ve depremsellik [Akşehir-Simav fault system: initiation age of the neotectonic regime and seismicity in the southwestern Turkey. Deprem Sempozyumu Kocaeli 2005. Özler kitabı s.26 [In Turkish].
 • KOÇYİGİT, A. & DEVECİ, Ş. 2007. A N–S-trending active extensional structure, the Şuhut (Afyon) graben: Commencement age of the extensional neotectonic period in the Isparta Angle, SW Turkey. Turkish Journal of Earth Sciences, 16 (in press).
 • KOERİ. 2007. Records of earthquakes in period of 1900-2007 in Turkey. Kandilli Observatory Laboratuary and Earthquake Research Institude, Istanbul ─ Turkey
 • OLANCA, K. 1999. Karapınar–Konya Yöresi Kuvaterner Volkanizması: Jeokimyasal Yorum [Quaternary Volcanism of Karapınar ─ Konya Region: Geochemical Evoluation]. Hacettepe Univ. Yerbilimleri, 21, 115 ─ 124 [In Turkish with English abstract].
 • ÖĞDÜM, F., BİRCAN, A., KOZAN, A. T. & BOZBAY, E. 1989. Sultandağlarının tektonik jeomorfolojisi [Tectonic geomorphology of the Sultan mountains, SW Anatolia]. Jeomorfoloji Dergisi 17, 21 ─ 34 [In Turkish with English abstract].
 • ÖĞDÜM, F., KOZAN, T., BİRCAN, A., BOZBAY, E. & TÜFEKÇİ, K. 1991. Sultandağları ile çevresindeki havzaların jeomorfolojisi ve genç tektoniği [ Geomorphology and neotectonics of Sultandağları and adjacent basins] Mineral Research and Exploration Directorate (MTA) Report, no. 9123 [In Turkish].
 • ÖZDEN, S., KAVAK, K. Ş., KOÇBULUT, F., ÖVER, S. & TEMİZ, H. 2002. 3 Şubat 2002 Çay (Afyon) depremleri [2002.02.03 Çay (Afyon) earthquakes]. Geological Bulletin of Turkey 45, 49 ─ 56.
 • ÖZER, N., ALTINOK, Y., UTKUCU, M., YALÇINKAYA, E., ALPTEKİN, Ö., PINAR, A., KANLI, A. İ. & ŞAHİN, Ş. 2002a. 3 Şubat 2002 Afyon (Çay ─ Eber) depremi gözlem ve değerlendirmeleri [Observation and evaluations of 2002.02.03 Afyon (Çay ─ Eber) earthqauke]. İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Yerbilimleri Dergisi 15, 11 ─ 24 [In Turkish with English abstract].
 • ÖZER, N., ALTINOK, Y., KOLÇAK, D. 2002b. İs Afyon (Çay-Eber) earthquake (February 2002) triggered by Sultandağı-Akşehir eathquake (December 2000), Turkey? Ninth International Symposium on Natural Hazard and Human-made Hazard, 2002, Antalya, Abstract book, s 79.
 • ÖZTÜRK, S. & BAYRAK, Y. 2002. 3 Şubat 2002 Afyon-Sultandağı Depremi ve Artçı Sarsıntılarının İstatiksel Olarak Değerlendirilmesi [Statistical evaluation of the 2002.02.03 Sultandağı-Çay (Afyon) earthquake and its after shocks] Aktif Tektonik Araştırma Grubu 6. Toplantısı (ATAG-6), Abstract, 42 ─ 46 [In Turkish].
 • SARAÇ, G., 2003. Türkiye omurgalı fosil yatakları [Mammalian fossils localities in Turkey]. Mineral Research and Exploration Directorate (MTA). Report no. 10609, 208 pp. [In Turkish, unpublished].
 • SEYİTOGLU, G., 1997. The Simav Graben: An Example of Young E-W Trending Structures in the Late Cenozoic Extensional System of Western Turkey. Turkish Journal of Earth Sciences 6, 135 ─ 141.
 • SOYSAL, H., SİPAHİOĞLU S., KOLÇAK, D. & ALTINOK, Y. 1981. Türkiye ve çevresinin Tarihsel Deprem Kataloğu (M.Ö. 2100 ─ M.S. 1900) [Historical Earthquakes Catalog of Turkey and its environment. 2100 B.C. to 1900 A.D.]. TUBITAK Project no. TBAG – 314, 87 pp. [In Turkish, unpublished].
 • ŞAROĞLU, F., BORAY, A. & EMRE, Ö. 1987. Türkiye’ nin aktif fayları [Active faults of Turkey] Mineral Research and Exploration Directorate (MTA) Report, no. 8643, 394 pp. [In Turkish].
 • ŞENER, M. & GEVREK, A.İ. 1986. Simav ─ Emet ─ Tavşanlı Yörelerinin Hidrotermal Alterasyon Zonları [ Hydrothermal Alteration Zones of Simav ─ Emet ─ Tavşanlı Regions]. Geological Engineering 28, 43-49 [In Turkish with English abstract].
 • TAPIRDAMAZ, M. C., TARANCIOĞLU, A., ÖZALAYBEY, S., ERGİN, M., SELVİ, O., YÖRÜK, A., BİÇMEN, F. & AKTAR, M. 2002. Sultandağı (Afyon) depremi (03 Şubat 2002, Mw = 6.2) artçı deprem çalışması [After shocks study of 2002.02.03, Mw = 6.2 Sultandağı (Afyon) earthquake]. Aktif Tektonik Araştırma Grubu 6. Toplantısı (ATAG-6), Abstract, 34 ─ 41 [In Turkish]..
 • TAYMAZ, T. & TAN O. 2001. Source parameters of June 6, 2000 Orta-Çankırı (Mw = 6.0) and December 15, 2000 Sultandağ ─ Akşehir (Mw = 6.0) earthquakes obtained from inversion of teleseismic P- and SH body-waveforms. Symposia on Seismotectonics of the Northwestern Anatolia ─ Aegean and Recent Turkish Earthquakes, İstanbul. Extended Abstract, p. 96 ─ 107.
 • TAYMAZ, T., TAN O., ÖZALAYBEY, S. & KARABULUT, H. 2002. Source characteristics of February 3, 2001 Çay-Sultandağ Earthquake (Mw = 6.5) sequence in SW Turkey: a synthesis of seismological observations of body-waveforms, strong motions, and aftershock seismicity survey data. 1st International Symposium of Istanbul Technical University, the Faculty of Mines on Earth Sciences and Engineering, Istanbul-Turkey, Abstracts, p.60.
 • TEZCAN, S. S., İPEK, M., AYDAN, Ö., AKGÜZEL, U. & ÖZBEK, M. 2002. Sultandağı (Afyon) depremi inceleme raporu [Investigation report of 2002 Sultandağı (Afyon) earthquake], Dünya İnşaat Dergisi, Mart 2002, 79 ─ 86.
 • TOKAY, M. & DOYURAN, V. 1979a. Gediz ve Dolayının Sismotektonik Özellikleri [Seismotectonic features of Gediz and its surroundings]. Bulletin of the Geological Society of Turkey 22, 209 ─ 210. [In Turkish with English abastract].
 • TOKAY, M.& DOYURAN,V. 1979b. Eski Gediz kentinde Mikro-Bölgelendirme Çalışmaları [Microzone studies in the old Gediz town]. Bulletin of the Geological Society of Turkey 22, 211 ─ 214 [In Turkish with English abastract].
 • TÜRKER, A. E., KEÇELİ, D. A., KAYA, M. A. & KAMACI, Z., 1991. Uşak ─ Banaz jeotermal alanının jeoelektrik yöntemlerle araştırılması [ The exploration of Uşak ─ Banaz geothermal area by geoelectrical methods]. Jeofizik 5, 59 ─ 74 [In Turkish with English abstract].
 • ULUSAY, R., KASAPOĞLU, E., DİRİK, K. & GÖKÇEOĞLU, C. 2002. 3 Şubat 2002 Sultandağı (Afyon) depremi ve saha inceleme raporu [ 2002.02.03 Sultandağı (Afyon) earthquake and field study report]. Hacettepe Üniv. Mühendislik Fak., Jeoloji Müh. Bölümü, Ankara, 44 s.
 • ULUSAY, R.,AYDAN, Ö., ERKEN, A., TUNCAY, E., KUMSAR, H. & KAYA, Z. 2004. An overview of geotechnical aspects of the Çay ─ Eber (Turkey) earthquake. Engineering Geology 73, 51 ─ 70.
 • WELLS, D.L. & COPPERSMITH, S. R. 1994. New Empirical Relationships among magnitude Rupture length, Rupture width, Rupture Area and surface Displacement. Bulletin of Seismological Society of America 84, 974 ─ 1002.
 • YALÇIN, H., SEMELİN, B. & GÜNDOĞDU, M.N. 1985. Emet Gölsel Neojen Baseninin Jeolojik İncelemesi (Hisarcık Güneyi) [Geological investigation of Emet lacustrine basin of Neogene age (south of Hisarcık)]. Hecettepe Üniv., Yerbilimleri 12, 39 ─ 52 [In Turkish with English abastract].
 • YÜRÜR, T., KÖSE, O., DEMİRBAĞ, H., ÖZKAYMAK, Ç. & SELÇUK, L. 2003. Could the coseismic fractures of a lake ice reflect the earthquake mechanism? (Afyon earthquakes of 2 March 2002, Central Anatolia, Turkey). Geodynamica Acta 16, 83 ─ 87.
 • ZESCHKE, G. 1954. Simav Grabeni ve Taşları [Simav graben and rocks]. Bulletin of the Geological Society of Turkey V, 181-189 [In German with Turkish abstract].
APA KOÇYİĞİT A, DEVECİ Ş (2007). Çukurören-Çobanlar (Afyon) arasındaki deprem kaynaklarının (aktif fayların) belirlenmesi. , 1 - 71.
Chicago KOÇYİĞİT Ali,DEVECİ Şule Çukurören-Çobanlar (Afyon) arasındaki deprem kaynaklarının (aktif fayların) belirlenmesi. (2007): 1 - 71.
MLA KOÇYİĞİT Ali,DEVECİ Şule Çukurören-Çobanlar (Afyon) arasındaki deprem kaynaklarının (aktif fayların) belirlenmesi. , 2007, ss.1 - 71.
AMA KOÇYİĞİT A,DEVECİ Ş Çukurören-Çobanlar (Afyon) arasındaki deprem kaynaklarının (aktif fayların) belirlenmesi. . 2007; 1 - 71.
Vancouver KOÇYİĞİT A,DEVECİ Ş Çukurören-Çobanlar (Afyon) arasındaki deprem kaynaklarının (aktif fayların) belirlenmesi. . 2007; 1 - 71.
IEEE KOÇYİĞİT A,DEVECİ Ş "Çukurören-Çobanlar (Afyon) arasındaki deprem kaynaklarının (aktif fayların) belirlenmesi." , ss.1 - 71, 2007.
ISNAD KOÇYİĞİT, Ali - DEVECİ, Şule. "Çukurören-Çobanlar (Afyon) arasındaki deprem kaynaklarının (aktif fayların) belirlenmesi". (2007), 1-71.
APA KOÇYİĞİT A, DEVECİ Ş (2007). Çukurören-Çobanlar (Afyon) arasındaki deprem kaynaklarının (aktif fayların) belirlenmesi. , 1 - 71.
Chicago KOÇYİĞİT Ali,DEVECİ Şule Çukurören-Çobanlar (Afyon) arasındaki deprem kaynaklarının (aktif fayların) belirlenmesi. (2007): 1 - 71.
MLA KOÇYİĞİT Ali,DEVECİ Şule Çukurören-Çobanlar (Afyon) arasındaki deprem kaynaklarının (aktif fayların) belirlenmesi. , 2007, ss.1 - 71.
AMA KOÇYİĞİT A,DEVECİ Ş Çukurören-Çobanlar (Afyon) arasındaki deprem kaynaklarının (aktif fayların) belirlenmesi. . 2007; 1 - 71.
Vancouver KOÇYİĞİT A,DEVECİ Ş Çukurören-Çobanlar (Afyon) arasındaki deprem kaynaklarının (aktif fayların) belirlenmesi. . 2007; 1 - 71.
IEEE KOÇYİĞİT A,DEVECİ Ş "Çukurören-Çobanlar (Afyon) arasındaki deprem kaynaklarının (aktif fayların) belirlenmesi." , ss.1 - 71, 2007.
ISNAD KOÇYİĞİT, Ali - DEVECİ, Şule. "Çukurören-Çobanlar (Afyon) arasındaki deprem kaynaklarının (aktif fayların) belirlenmesi". (2007), 1-71.