7 11

Proje Grubu: SBB Sayfa Sayısı: 182 Proje No: 104K039 Proje Bitiş Tarihi: 31.05.2008 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Ankara kent merkezinde toplumsal tabakalaşma,Hareketlilik ve sosyo-ekonomik statü araştırması

Öz:
-
Anahtar Kelime:

Erişim Türü: Erişime Açık
 • Abbott, P. (1990). “A Re-examination of ‘Three these re-examined’ ”. G. Payne ve P.Abbott (yay. haz.). The Social Mobility of Women: Beyond Male Mobility Models. Falmer Press: Londra.
 • Allmendinger, J. (1989). “Educational Systems and Labor Market Outcomes”. European Sociological Review. (5): 231-50.
 • Altaban, Ö. ( 1998). “Cumhuriyet’in Kent Planlama Politikaları ve Ankara Deneyimi”, 75 Yılda Değişen Kent ve Mimarlık içinde, Türkiye Đş Bankası Kültür Yayınları ve Tarih Vakfı ortak yaynı, Đstanbul.
 • Bauman, Z. (1999). Work, Consumerism and the New Poor, (Turkish) by Öktem Ü., Çalışma, Tüketim ve Yeni Yoksullar, Sarmal Kitabevi.
 • Beck, U. (1992). Risk Society Towards a New Modernity, Sage Publications.
 • Blau, P.M. ve Duncan, O.R. (1967). The American Occupational Structure. Wiley: New York.
 • Boratav, K. (1999). Türkiye’de Sosyal Sınıflar, Đstanbul: Gerçek Yayınları.
 • Boratav, Korkut (1995). Istanbul ve Anadolu’dan Sınıf Profilleri. Tarih Vakfı Yurt Yayınları: Istanbul.
 • Bornschier, V. and B. Trezzini (1997). “Social Stratification and Mobility in the World System: Different Approaches and Recent Research,“ International Sociology, 12, 4:429–455.
 • Bourdieu, P., Passeron, J.C. (1977). Reproduction in Education, Society and Culture (transl. R.Nice). Sage: Beverly Hills.
 • Bourdieu, P. (1986). “The Forms of Capital” in Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education , ed. by: J.G. Richardson, London: Greenwood Press.
 • Breen, R. (2005). “Foundations of Neo-Weberian Class Analysis”, in the book :Approaches To Class Analysis, edit. by Erik Olin Wright, Cambridge University Pres.
 • Chapin, F. S. (1928). “A Quantitative Scale for the home and social environment of middle class families in an urban community”, Minneapolis University.
 • Chapin, F. S. (1933). “The Measurement of Social Status by the use of social status scale”, Minneapolis University.
 • Crompton, R. (1993). Class and Stratification, Cambridge: Polity Press
 • Duncan, O. D. (1969). Indicators of Social Change, (New York: Russell Sage Foundation.
 • Duncan, O. D., & Hodge, R. W. (1963). Education and occupational mobility: A regression analysis, American Journal of Sociology, 68.
 • Ecevit, Y. (1995). “Kentsel Üretim Sürecinde Kadın Emeğinin Konumu ve Değişen Biçimleri”, 1980’ler Türkiye’sinde Kadın Bakış Açısından Kadınlar içinde, Derleyen Şirin Tekeli, Đletişim yayınları: Đstanbul.
 • Edgell, S and Duke, V. (1991). A Measure of Thatcherism: A Sociology of Britain, Londra: Harper Colins.
 • Edgell, S. (1998). Sınıf. Dost Kitapevi Yayınları: Ankara
 • Erikson, R., Goldthorpe, J.H. (1992). The Constant Flux: A Study of Class Mobility in Industrial Societies. Clarendon Press: Oxford.
 • Fevre, R. (1991). “Emerging ‘alternatives’ to full-time and permanent employment”. P.Brown ve R.Scase (yay. haz.). Poor Work: Disadvantage and the Division of Labour. Open University: Milton Keynes.
 • Ganzeboom, B.G., Luijkx, R., Treiman, D.J. (1989). “Intergenarational Class Mobility in Comparative Perspective”. Res. Soc. Strat. Mobility. (9): 3-79.
 • Ganzeboom, Harry. B.G., Treiman, D.J., Ultee, W.C. (1991). “Comparative Intergenerational Stratification Reseach: Three Generations and Beyond”. Annual Review of Sociology. (17): 277-302.
 • Geniş, A. (2002). Workers in the Small Industry: Employment, Social Space and Patterns of Class Formation. Doktora Tezi, O.D.T.Ü, Ankara.
 • Giddens, A. (1973). The Class Structure of the Advanced Societies, London.
 • Goldthorpe, J.H. (1972). “Class, Status and Party in Modern Britain: Some Recent Interpretations, Marxist and Marxisant”. European Journal of Sociology, (13):342-72.
 • Goldthorpe, J.H. (1987). Social Mobility and Class Structure in Modern Britain. Clarendon Press: Oxford.
 • Goldthorpe, J.H., Müller, W. (1982). Social Mobility and Class Formation in Industrial Nations: Proposal for a Comparative Research Project. Mannheim: Oxford.
 • Goldthorpe, J. H. (1983). “Women and Class Analysis: in Defence of the Conventional View”, Sociology, 17, pp. 465-488.
 • Grusky, D.B., Hauser, R.M. (1984). “Comparative Social Mobility Revisited: models of convergence and divergence in 16 countries”. Annual Sociological Review. (49): 19-38.
 • Gündüz, H.A. (1991). “Log-linear Models: An Application to Social Mobility in Turkey”. METU Studies in Development. 18(4). pp:453-471.
 • Hamilton, M., Hirszowicz, M. (1987). Class and Inequality in Pre-Industrial, Capitalist and Communist Societies. Wheatsheaf: Hertfordshire.
 • Hauser, R. ve Featherman, D. (1977). The Process of Stratification. Academic Press: New York.
 • Heath, Anthony (1981). Social Mobility. Fontana Paperbacks: Glasgow.
 • Hout, M. (2007). “Otis Dudley Duncan’s major contributions to the study of social stratification”, Research in Social Stratification and Mobility, Vol. 25, No: 2.
 • Jones, F.L. (1969). “Social Mobility and Industrial Society: a thesis re-examined”. Sociological Q. (10): 292-305.
 • Jones, F.L., (1971). “Occupational Achievement in Australia and the United States: a comparative path analysis”. Annual Journal of Sociology. (77): 527-39.
 • Kalaycıoğlu, S., Kardam F., Tüzün,S., Ulusoy, M. (1998). “Türkiye Đçin Bir Sosyoekonomik Statü Ölçütü Geliştirme Yönünde Yaklaşım ve Denemeler”. Toplum ve Hekim. Cilt 13. Sayı 2.
 • Kalaycıoğlu, S. (1997). Göçmenlerde Toplumsal hareketlilik ile Ilgili Beklentilerin Din Görüşü ve Cinsiyete Göre Farklılaşması: Ankara’dan Bir Örneklem. II. Ulusal Sosyoloji Kongresi Bildirge Özetleri: Toplum ve Göç. Devlet Istatistik Enstitüsü: Ankara.
 • Kalaycıoğlu, S.; Rittersberger, H. (1998). “Đş Đlişkilerine Kadınca Bir Bakış: Ev Hizmetinde Çalışan Kadınlar”, 75 Yılda Kadınlar ve Erkekler, Đstanbul: Tarih Vakfı Yayınları.
 • Kalaycıoğlu, S. (2002). “Toplumsal Tabakalaşma” içinde: Đhsan Sezal Sosyolojiye Giriş, Ankara : Martı Kitap ve Yayınevi, s. : 295-316
 • Kalaycıoğlu,S.; Rittersberger-Tılıç, H. (2002). “Yapısal Uyum Programlarıyla Ortaya Çıkan Yoksullukla Başetme Stratejileri” , içinde: Ahmet Alpay Dikmen (yay. haz.) Kentleşme, Göç ve Yoksulluk, Ankara: Đmaj Yayıncılık ve Türk Sosyal Bilimler Derneği, s.: 197-247
 • Kalaycıoğlu,S. (2006). ‘Toplumsal Kurumlar, Gruplar ve Toplumsal Değişme’ içinde Türkiye’nin Toplumsal Yapısı (yay.haz.) Memet Zencirkıran, Nova :Ankara, s.: 3-15
 • Kandiyoti, D. (1997). Cariyeler, Bacılar, Yurttaşlar. Kimlikler ve Toplumsal Dönüşümler, Đstanbul: Metis Yayınları.
 • Lenski, G.E. (1966). Power and Privilege: a Theory of Social Stratification. McGraw-Hill: New York.
 • Lipset, S.M., Bendix, R. (1959). Social Mobility in Industrial Society. University of California Press: Los Angeles and Berkeley.
 • Machonin, P. (1970). “Social Stratification in Contemporary Czechoslovakia”. Annual Journal of Sociology. (75):725-41.
 • Marsh, R.W. (1963). “Values, demand, and social mobility”. Annual Sociological Review. (28): 565- 75.
 • Marshall, G. (1988). Social Class in Modern Britain, Londra, Hutchinson.
 • McClendon, M.J. (1980). “Structural and Exchange Components of Occupational Mobility: a cross national analysis”. Sociol. (21): 493-509.
 • Miller, S.M. (1960). “Comparative Social Mobility”. Current Sociology. (9):1-89.
 • Milner, A. (1999). Class, London: Sage Publications.
 • Milton M. G. (1952); “The Logic of Socio-Economic Status Scales”, Sociometry, Vol. 15, No. 3/4, ss. 342-353.
 • Nakao, K. (1992). “Review: Occupations and Stratification: Issues of Measurement, Reviewed Work: The American Occupational Structute by Peter Blau; Otis Dudley Duncan”, Contemporary Sociology, Vol.21, No.5.
 • Özbay, F. (1998). “Türkiye’de Aile ve Hane Yapısı: Dün, Bugün, Yarın,” 75 Yılda Kadınlar ve Erkekler, Đstanbul: Tarih Vakfı Yayınları.
 • Parsons, T. (1964). “Social Classes and Class Conflict in the Light of Recent Sociological Theory”, Essays in Sociological Theory, 1964, p 323-335
 • Sims, V. M. (1928). The Measurement of Socioeconomic Status, Bloomington III, Public School Publishing.
 • Smith, D. and White, D. (1992). “Structure and Dynamics of the Global Economy: Network Analysis of International Trade 1965-1980”, Social Forces, Vol. 70, No. 4, pp. 857-893.
 • Şenyapılı, T. (1998). “Cumhuriyet’in 75. Yılı Gecekondunun 50. Yılı”, 75 Yılda Değişen Kent ve Mimarlık içinde, Türkiye Đş Bankası Kültür Yayınları ve Tarih Vakfı Ortak Yayını, Đstanbul.
 • Şenyapılı, T. (2004). Barakadan Gecekonduya: Ankara’da Kentsel Mekanın Dönüşümü:1923-1960, Đletişim yayınları, Đstanbul.
 • Rose, D. Ve Pevalin, D. (2003). A Researchers Guide to the National Statistics Socioeconomic Classification, Gage: London.
 • Thompson, E. P. (1994). Teorinin Sefaleti, çev. A. Fethi Yıldırım, Đstanbul: Alan Yayınları.
 • Treiman, D. J. (1975). Problems of concept and measurement in the comparative study of occupational mobility, Social Science Research, 4.
 • Treiman, D.J., Yip, K.B. (1989). Educational and Occupational Attainment in 21 Countries. in Cross-National Research in Sociology, ed. M.L. Kohn. pp.373-94. Sage: Newbury Park.
 • Weber, M . (1970). Theory of Social & Economic Organization, London : Routledge
 • Westergaard, J., Resler, H. (1975). Class in a Capitalist Society. Penguin:Harmondsworth.
 • Wong, R. S.-K. (1990). “Understanding Cross-National Variation in Occupational Mobility”. Annual Review of Sociology. (89): 560-73.
 • Wright, E.O. (1976). “Class Boundaries in advanced capitalist societies”, New Left Review, 98, 3- 41.
 • Wright, E.O. (1985). Classes, Londra: Verso.
 • Wright, E. O. (2005). Approaches to Class Analysis, ed. by Erik Olin Wright, “Foundations of NeoMarxist Class Analysis”, Cambridge University Pres.
 • Yumuşak, Đ. G. ve Tuna, Y. (2000). “Kalkınmışlık Göstergesi Olarak Beşerî Kalkınma Đndeksi ve Türkiye Üzerine Bir Değerlendirme”. IV. Uluslararası Ekonomi Kongresi, ODTÜ, Ankara.
APA KALAYCIOĞLU H, KARDAM F, TILIÇ R, Çelik K, TÜRKYILMAZ A (2008). Ankara kent merkezinde toplumsal tabakalaşma,Hareketlilik ve sosyo-ekonomik statü araştırması. , 1 - 182.
Chicago KALAYCIOĞLU H. Sibel,KARDAM Filiz,TILIÇ Rıttersberger Helga,Çelik Kezban,TÜRKYILMAZ A. Sinan Ankara kent merkezinde toplumsal tabakalaşma,Hareketlilik ve sosyo-ekonomik statü araştırması. (2008): 1 - 182.
MLA KALAYCIOĞLU H. Sibel,KARDAM Filiz,TILIÇ Rıttersberger Helga,Çelik Kezban,TÜRKYILMAZ A. Sinan Ankara kent merkezinde toplumsal tabakalaşma,Hareketlilik ve sosyo-ekonomik statü araştırması. , 2008, ss.1 - 182.
AMA KALAYCIOĞLU H,KARDAM F,TILIÇ R,Çelik K,TÜRKYILMAZ A Ankara kent merkezinde toplumsal tabakalaşma,Hareketlilik ve sosyo-ekonomik statü araştırması. . 2008; 1 - 182.
Vancouver KALAYCIOĞLU H,KARDAM F,TILIÇ R,Çelik K,TÜRKYILMAZ A Ankara kent merkezinde toplumsal tabakalaşma,Hareketlilik ve sosyo-ekonomik statü araştırması. . 2008; 1 - 182.
IEEE KALAYCIOĞLU H,KARDAM F,TILIÇ R,Çelik K,TÜRKYILMAZ A "Ankara kent merkezinde toplumsal tabakalaşma,Hareketlilik ve sosyo-ekonomik statü araştırması." , ss.1 - 182, 2008.
ISNAD KALAYCIOĞLU, H. Sibel vd. "Ankara kent merkezinde toplumsal tabakalaşma,Hareketlilik ve sosyo-ekonomik statü araştırması". (2008), 1-182.
APA KALAYCIOĞLU H, KARDAM F, TILIÇ R, Çelik K, TÜRKYILMAZ A (2008). Ankara kent merkezinde toplumsal tabakalaşma,Hareketlilik ve sosyo-ekonomik statü araştırması. , 1 - 182.
Chicago KALAYCIOĞLU H. Sibel,KARDAM Filiz,TILIÇ Rıttersberger Helga,Çelik Kezban,TÜRKYILMAZ A. Sinan Ankara kent merkezinde toplumsal tabakalaşma,Hareketlilik ve sosyo-ekonomik statü araştırması. (2008): 1 - 182.
MLA KALAYCIOĞLU H. Sibel,KARDAM Filiz,TILIÇ Rıttersberger Helga,Çelik Kezban,TÜRKYILMAZ A. Sinan Ankara kent merkezinde toplumsal tabakalaşma,Hareketlilik ve sosyo-ekonomik statü araştırması. , 2008, ss.1 - 182.
AMA KALAYCIOĞLU H,KARDAM F,TILIÇ R,Çelik K,TÜRKYILMAZ A Ankara kent merkezinde toplumsal tabakalaşma,Hareketlilik ve sosyo-ekonomik statü araştırması. . 2008; 1 - 182.
Vancouver KALAYCIOĞLU H,KARDAM F,TILIÇ R,Çelik K,TÜRKYILMAZ A Ankara kent merkezinde toplumsal tabakalaşma,Hareketlilik ve sosyo-ekonomik statü araştırması. . 2008; 1 - 182.
IEEE KALAYCIOĞLU H,KARDAM F,TILIÇ R,Çelik K,TÜRKYILMAZ A "Ankara kent merkezinde toplumsal tabakalaşma,Hareketlilik ve sosyo-ekonomik statü araştırması." , ss.1 - 182, 2008.
ISNAD KALAYCIOĞLU, H. Sibel vd. "Ankara kent merkezinde toplumsal tabakalaşma,Hareketlilik ve sosyo-ekonomik statü araştırması". (2008), 1-182.