14 9

Proje Grubu: SBB Sayfa Sayısı: 191 Proje No: 106K089 Proje Bitiş Tarihi: 31.05.2007 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

ODTÜ-Teknokent çalışanlarının demografik özellikleri ve çalışma biçimleri

Öz:
-
Anahtar Kelime:

Konular: Sosyoloji Davranış Bilimleri
Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Altieri, G. & Oteri, C. & Pedaci, M. “Changes in Work and Quality of Life” in The Transformation of Work in a Global Knowledge Economy: Towards a Conceptual Framework, ed. by: Ursula Huws, (WORKS Project paper, 2005):147-165
 • Angel, D. P. “High Technology Agglomeration and the Labor Market: The Case of Silicon Valley” Environment and Planning, sayı:23, (1991):1501-1516
 • Artun, Ali Fordizmin ve Mühendisin Dönüşümü, (Ankara: TMMOB, 1999)
 • Aronowitz, Stanley The Jobless Future: Sci-tech and the Dogma of Work (Minneapolis : University of Minnesota Press, 1994)
 • Bauman, Zygmunt Liquid Modernity (Cambridge: Polity Press, 2000)
 • Bendix, Reinhard Max Weber: An Intellectual Portrait (Londra: Methuen, 1962)
 • Benner, Chris Work in the New Economy: Flexible Labor Markets in Silicon Valley (Malden: Blackwell, 2002)
 • Benner, Chris Labor in the Network Society: Lessons from Silicon Valley, The Network Society’nin içinde, der: Manuel Castells, (Northampton: Edward Elgar Pub., 2004): 174- 197
 • Beyhan, Burak “Dynamics of High-tech Industrial Districts and Some Implications for Turkey” Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi (Ankara, 1999)
 • Bosch ve ark. “New Organizational Forms in the Information Society”, The Information Society in Europe: Work and Life in an Age of Globalization içinde, der.: Ducatel Ken ve ark.( Lanham: Rowman&Littlefield2000):99-119
 • Bozkurt, Veysel Endüstriyel&Post-Endüstriyel Dönüşüm: Bilgi, Ekonomi, Kültür (İstanbul: Aktüel, 2005)
 • Bradley, Harriet Myths at Work, (Malden, Mass.: Polity Press, 2000)
 • Braverman, Harry Labor and Monopoly Capital: The Degradation of Work in the Twentieth Century (New York: Monthly Review Press, 1974)
 • Castells, Manuel & Hall, Peter Technopoles of the World: The Making of 21st Century Industrial Complexes, (New York, London: Routledge, 1994)
 • Castells, Manuel The Rise of the Network Society (Oxford: Blackwell, 2000)
 • Castells, Manuel Enformasyon Çağı: Ekonomi, Toplum ve Kültür, çev: Ebru Kılıç, (İstanbul : Bilgi Üniversitesi , 2005)
 • Çilingir, Canan “Teknokentler Bilime mi Piyasaya mı Hizmet Ediyor?” Söyleşiyi yapan: Kemal Ulusaler & Banu Salman Elektrik Mühendisliği, sayı:427, (Şubat 2006): 28-34
 • Dülmen, Richard Van “Protetestantism and Capitalism: Weber’s Thesis in the Light of Recent Social History” Telos, sayı: 78 (Kış 1988-1989): 71-80
 • Dünya Ekonomik Forumu 2006-2007, “Küresel Bilgi Teknolojileri Raporu’nda Ağ Hazırlık (Networked Readiness) Sralaması ve Değişimleri”, ww.weforum.org/pdf/gitr/rankings2007.pdf, 28 Nisan 2007’de erişildi
 • Dyke, Lorraine & Duxbury, Linda & Lam, Natalie “Developing Knowledge Workers in Silicon Valley North: It is not Just About Training” Silicon Valley North (Oxford: Elsevier, 2004):241-251
 • Economist Dergisi 2007 e-hazırlık sıralaması, http://a330.g.akamai.net/7/330/25828/20070420205432/graphics.eiu.com/files/ad_pdfs/2 007Ereadiness_Ranking_WP.pdf , 28 Nisan 2007’de tarihinde erişildi
 • Ekonomik ve Mali İşler Bakanlığı Raporu, İstihdam ve İşsizlik Sorunu, Haziran 2004
 • Erdil, Erkan & Aslan, Ulaş “New Technologies and Changes in Work Organization: A Survey”, http://www.stps.metu.edu.tr/files/workingp.html
 • Florida, Richard & Kenney, Martin “Silicon Valley and Route 128 Won’t Save Us” California Management Review, (Güz 1990):68-88
 • Ger, Metin Türk Üniversite-Sanayi İşbirliği, Türkiye 1. Üniversite-Sanayi İşbirliği Şurası, 1. Danışma Kurulu Toplantısı (İstanbul: 1994)
 • Gramsci, Antonio “Americanism and Fordism” Selections from the Prison Notebooks (New York: International Publishers, 1971):
 • Halıcı, Emrehan Yazılım ve içerik Ankara’nın fırsatı (20 Mayıs 2007, Hürriyet)
 • Hall, Peter & Markusen, Ann R. “High-Technology and Regional Urban Policy” Silicon Landscapes’in içinde (Boston: Allen&Unwin:1985):144-153
 • Harmancı, Mehmet & Önen, M. Oğuzhan, “Dünyada ve Türkiye’de Teknopark ve Teknokent Uygulamaları” (Ankara: Araştırma Müdürlüğü, 1999)
 • Harvey, David Postmodernliğin Durumu: Kültürel Değişimin Kökenleri, çev. Sungur Savran, (İstanbul: Metis, 1997)
 • Harvey, David “Esneklik: Tehdit mi yoksa Fırsat mı?” Toplum ve Bilim, sayı:56-61 (Bahar 1993): 83-92
 • Hoogenboom, M. & Trommel, W.& Bannink, D. “Knowledge Societies: the Rise of New Knowledge Types and the Global Division of Labour” The Transformation of Work in a
 • Hoşadam, H. Sinan The Case of the White Collar in the Actuality of the New Economy in Turkey (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi) ODTÜ, (2002) Ankara,
 • Hutton, Willy “You’re 35 and experienced. Let’s face it, you’re useless” The Observer, (12.03.2006)
 • Jelinek, Mariann & Schoonhoven, Claudia Bird The Innovation Marathon: Lessons from High Technology Firms (San Fransisco: Jossey-Bass, 1993)
 • Işıklı, Alparslan “Küresel Saldırı, Ulusal Devlet ve Sendikalar”, http://www.sendika.org/yazi.php?yazi_no=315.
 • İnsel, Ahmet İktisat İdeolojisinin Eleştirisi, (İstanbul: İletişim, 2000)
 • İşler, Veysi “Teknoparklar Üniversiteler ile Özel Sektörü Uzlaştırdı” Söyleşiyi yapan: Banu Salman. Elektrik Mühendisliği, sayı:427, (Şubat 2006):34-37
 • Kenney, Martin Supportive Economic Institutions: Silicon Valley’s Lessons for Developing Countries Uluslararası Teknolojik Yenilik Semineri’nde sunulan bildiri (Pekin, 5-7 Eylül, 2000)
 • Kızıltaş, Mustafa İhsan “The Dilemma of Flexibility in the Spatial Development of Science Parks : The Case of METU-Technopolis” (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi) ODTÜ, (2006) Ankara
 • Köse, Ahmet Haşim & Öncü, Ahmet Kapitalizm, İnsanlık ve Mühendislik: Türkiye’de Mühendisler, Mimarlar (Ankara: TMMOB, 2000)
 • Köse, Ahmet Haşim & Öncü, Ahmet “Türkiye’de Mühendis Mimarlar: Ekonomik Sınıf Konumları ve İdeolojik Oluşumları” Toplum ve Bilim, sayı:85, (Yaz 2000):9-35
 • Kumar, Krishan Çağdaş Dünyanın Yeni Kuramları: Sanayi Sonrası Toplumdan PostModern Topluma (Ankara: Dost Yayınevi, 1999)
 • Lash, S., Urry, J., The End of Organized Capitalism, (The University of Winconsin Press, Great Britain, 1987)
 • Massey, Doreen, Quintas, Paul & Wield, David High-Tech Fantasies: Science Parks in Society, Science and Space, (New York, London: Routledge, 1992)
 • Meda, Dominique Emek: Kaybolma Yolunda bir Değer mi? çev.: Işık Ergüden (İstanbul: İletişim Yay, 2004)
 • Mills, C. Wright White Collar (New York: Oxford University Press, 1956)
 • Nichols, Theo&Suğur, Nadir Global İşletme, Yerel Emek (İstanbul: İletişim, 2005)
 • ODTÜ Stratejik Planı 2005-2010 http://sp.metu.edu.tr/ODTU_Stratejik_Plan_2005_2010.pdf
 • Piore, Michael J. & Sabel, Charles F. The Second Industrial Divide: Possibilities for Prosperity (New York: Basic Books, 1984)
 • Pongratz, Hans J.& Voss, Günter “From Employee to ‘Entreployee’- Towards a ‘Selfentrepreneurial’ work force? Concepts and Transformations Sayı:8 (2003): 239-254
 • Regalia, Ida Regulating New Forms of Employment: Local Experiments and Social Innovation in Europe (New York : Routledge, 2006)
 • Saxenian, Annalee “The Genesis of Silicon Valley” Silicon Landscapes’in içinde (Boston: Allen&Unwin:1985):20-35
 • Sennett, Richard “The New Capitalism”, Social Research, sayı:64,no:2 (Yaz, 1997):161- 180
 • Sennett, Richard The Corrosion of Character: The Personal Consequences of Work in the Late Capitalism (New York, London: W.W. Norton Company, 1998)
 • Sennett, Richard, Karakter Aşınması: Yeni Kapitalizmde İşin Kişilik Üzerine Etkileri, çev.: Barış Yıldırım, (İstanbul: Ayrıntı Yay., 2002)
 • Sennett, Richard & Cobb, Jonathan Hidden Injuries of Class (New York: Norton, 1993)
 • Sennett, Richard, The Culture of New Capitalism (London: Yale Univ. Press, 2006)
 • Sennett, Richard Saygı: Eşit Olmayan Bir Dünyada çev.Ümmühan Bardak (İstanbul: Ayrıntı, 2005a)
 • Sennett, Richard Otorite, çev.: Kamil Durand (İstanbul: Ayrıntı, 2005b)
 • Shavinina, Larissa V. “Silicon Phenomenon: Introduction to Some Important Issues” Silicon Valley North (Oxford: Elsevier, 2004): 3-21
 • Suğur, Nadir “Türkiye’de Esnek Üretim ve Küçük Sanayi: OSTİM Sanayi Bölgesi Esnek Uzmanlaşmanın Neresinde” Toplum ve Bilim, sayı 56-61 (Bahar 1994):122-139
 • Sturgeon, Timothy J. “How Silicon Valley Came to Be?” Understanding Silicon Valley: Anatomy of an Entrepreneurial Region der.: Martin Kenney, (Stanford University Press, 2000):1-45
 • Taylor, Tony “High-technology Industry and the Development of Science Parks” Silicon Landscapes’in içinde (Boston: Allen&Unwin:1985):94-118
 • Thomas, Keith The Oxford Book of Work, (Oxford: Oxford University Press, 1999)
 • Türkiye 2. Bilişim Şurası Sonuç Raporu (Ankara: 2004)
 • Uğur, Aydın “Enformasyon Toplumu ve Medya” Bilgi Toplumuna Geçiş: Sorunsallar/Görüşler, Yorumlar/Eleştiriler ve Tartışmalar, der.: Tekeli İlhan ve ark. (Ankara: Türkiye Bilimler Akademisi Yayınları, 2002):325-343
 • Valenduc, Gerard ve ark. “New Career Trajectories and Occupational Identities” The Transformation of Work in a Global Knowledge Economy: Towards a Conceptual Framework, derleyen: Ursula Huws, (2006)
 • Webster, Juliet “Today’s Second Sex and Tomarrow’s First? Women and Work in the European Information Society” The Information Society in Europe: Work and Life in an Age of Globalization içinde, der.: Ducatel Ken ve ark.(Lanham: Rowman&Littlefield2000):119-141
 • Weiss, Mark “High-technology Industries and the Future of Unemployment” Silicon Landscapes’in içinde (Boston: Allen&Unwin:1985):80-94
APA NALBANTOĞLU H, ACAR C, KODALAK C (2007). ODTÜ-Teknokent çalışanlarının demografik özellikleri ve çalışma biçimleri. , 1 - 191.
Chicago NALBANTOĞLU H.Ünal,ACAR Can M. Güneş,KODALAK C. Metin ODTÜ-Teknokent çalışanlarının demografik özellikleri ve çalışma biçimleri. (2007): 1 - 191.
MLA NALBANTOĞLU H.Ünal,ACAR Can M. Güneş,KODALAK C. Metin ODTÜ-Teknokent çalışanlarının demografik özellikleri ve çalışma biçimleri. , 2007, ss.1 - 191.
AMA NALBANTOĞLU H,ACAR C,KODALAK C ODTÜ-Teknokent çalışanlarının demografik özellikleri ve çalışma biçimleri. . 2007; 1 - 191.
Vancouver NALBANTOĞLU H,ACAR C,KODALAK C ODTÜ-Teknokent çalışanlarının demografik özellikleri ve çalışma biçimleri. . 2007; 1 - 191.
IEEE NALBANTOĞLU H,ACAR C,KODALAK C "ODTÜ-Teknokent çalışanlarının demografik özellikleri ve çalışma biçimleri." , ss.1 - 191, 2007.
ISNAD NALBANTOĞLU, H.Ünal vd. "ODTÜ-Teknokent çalışanlarının demografik özellikleri ve çalışma biçimleri". (2007), 1-191.
APA NALBANTOĞLU H, ACAR C, KODALAK C (2007). ODTÜ-Teknokent çalışanlarının demografik özellikleri ve çalışma biçimleri. , 1 - 191.
Chicago NALBANTOĞLU H.Ünal,ACAR Can M. Güneş,KODALAK C. Metin ODTÜ-Teknokent çalışanlarının demografik özellikleri ve çalışma biçimleri. (2007): 1 - 191.
MLA NALBANTOĞLU H.Ünal,ACAR Can M. Güneş,KODALAK C. Metin ODTÜ-Teknokent çalışanlarının demografik özellikleri ve çalışma biçimleri. , 2007, ss.1 - 191.
AMA NALBANTOĞLU H,ACAR C,KODALAK C ODTÜ-Teknokent çalışanlarının demografik özellikleri ve çalışma biçimleri. . 2007; 1 - 191.
Vancouver NALBANTOĞLU H,ACAR C,KODALAK C ODTÜ-Teknokent çalışanlarının demografik özellikleri ve çalışma biçimleri. . 2007; 1 - 191.
IEEE NALBANTOĞLU H,ACAR C,KODALAK C "ODTÜ-Teknokent çalışanlarının demografik özellikleri ve çalışma biçimleri." , ss.1 - 191, 2007.
ISNAD NALBANTOĞLU, H.Ünal vd. "ODTÜ-Teknokent çalışanlarının demografik özellikleri ve çalışma biçimleri". (2007), 1-191.