0 0

Proje Grubu: TÜBİTAK SOBAG Proje Sayfa Sayısı: 92 Proje No: 105K223 Proje Bitiş Tarihi: 01.05.2009 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 09-06-2023

Bitlis kalesi kazısı ve Bitlis çevresi yüzey araştırmaları

Öz:
Anahtar Kelime:

Konular: Arkeoloji
Erişim Türü: Erişime Açık
 • AĐNSWORTH,W. F. ; Travels and Researches in Asia Minor, Mesopotamia, Chaldea and Armenia, London, (1842).
 • ALTINLI, Đ.E.; “Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun Jeolojisi”. MTA Dergisi, 66, 35-75, 1966.
 • ARIK, Oluş; Bitlis Yapılarında Selçuklu Rönesansı, Ankara, (1971).
 • ARNĐ, P. “Siirt Garbında Başor Çayı Mıntıkasında Bitlis Dağlarının Cenubi Silsilelerinin Jeolojik Müşahedeleri”, MTA Dergisi, 21, 527-558,1940.
 • AYDAR, E., Gourgaud, A., Ulusoy, I., Digonnet, F., Labazuy, P., Şen, E., Bayhan, H., Kurttaş¸, T., Tolluoğlu, “Morphological analysis of active Mount Nemrut stratovolcano, eastern Turkey: evidences and possible impact areas of future eruption”, Journal of Volcanolog
 • BAHMANN, Walter; Kirchen und Moscheen in Armenian und Kurdistan, Leipzig 1911.
 • BAŞ, G., “Bitlis Kalesi Kazısı 2004 ve 2005 Yılı Seramik ve Çini Buluntuları” II. Vangölü Havzası Sempozyumu, 04–07 Eylül 2006, Bitlis, 105-113, (2007).
 • BĐGAZZĐ,G., Yeğingil, Z., Ercan, T., Oddone, M. Ve Özdoğan, M. “Doğu Anadolu'daki Obsidiyen Đçeren Volkaniklerin "Fizyon Track" Yöntemiyle Yaş Tayini”. Türkiye Jeoloji Bülteni, 40/2, 57-72, 1997.
 • BĐNAL, A., Kasapoğlu, K.E. ve Gökçeoğlu, C. Eskişehir-Yazılıkaya Çevresinde Yüzeylenen Volkanosedimanter Kayaçların Donma-Çözünme Etkisi Altında Bazı Fiziksel Ve Mekanik Parametrelerinin Değişimi, Hacettepe Üniv.Yayınları, Yerbilimleri, 20, 41- 54, 1998.
 • BORAY, A. “Bitlis Dolayının Yapısı ve Metamorfizması”. Türkiye Jeoloji Kur. Bült., 18, 81- 84. 1975.
 • BOZKURT, E. “Neotectonics of Turkey–a Synthesis”. Geodinamica Acta, vol.14, p.3-30, 2001.
 • BUKET, E. and Temel, “A. Major-element, Trace-element, and Sr–Nd Đsotopic Geochemistry and genesis of Varto_Mus¸/Volcanic Rocks, Eastern Turkey”. Journal of Volcanology and Geothermal Research 85, 405-422,1998.
 • CAS, R.A.F. and Wright, J.V. Volcanic Succession Modern and Ancient. Unwin Hyman Ltd., 528 p. London (1988).
 • CUĐNET, Vital, La Turque d’Asie, II, Paris, (1891).
 • ÇAĞLAYAN, M.A., Đnal, R.N., Şengün, M. and Yurtsever, A., “Structural setting of Bitlis Masif”, Tekeli O. and Göncüoğlu, C. eds., Geology of the Taurus belt International Symposium, 245-254, (1983).
 • DEMĐRTAŞLI, E. ve Pisoni, C. Ahlat - Adilcevaz bölgesinin jeolojisi (Van Gölü kuzeyi) : Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü Dergisi 64, 22 - 35. 1965.
 • DEWEY, J.S., Hempton, W.R., Kidd, W.S., Şaroğlu, F. and Şengör, A.M.C.; “Shortening of Continental lithosphere: the neotectonics of Eastern Anatolian-a young collision zone: Coward Ries, eds., Collision Tectonics da”, Geological Society Special Publication, 19, 3-36, (1986).
 • DRAHOR, M. G. and KAYA, M. A. “A Large-Scale Geophysical rospection in Acemhöyük the site of the Assyrian Trade Colony Period Turkish Academy of Sciences”, Journal of Archaeology TUBA-AR 3, 87-111, (2000).
 • DRAHOR, M. G. ve Göktürkler, G., Large-Scale Magnetic and Resistivity Surveys at the Burgaz Archaeological Site, Turkey. 5th International Conference on Archaeological Prospection 149-152, (2003).
 • ERCAN, T., Fujitani, T., Matsuda, J.I., Notsu, K., Tokel, S., Ui, T.; “Doğu ve Güneydoğu Anadolu Neojen-Kuvaterner volkaniklerine Đlişkin Yeni Jeokimyasal, Radyometrik ve Đzotopik Verilerin Yorumu”. MTA Dergisi 110, 143-164, (1990).
 • ERDOĞAN, B. ve Dora, Ö.; “Bitlis Masifi Apatitli Demir Yataklarının Jeolojisi ve Oluşumu”, Türkiye Jeoloji Kurumu Bülteni, 26, 133 -144, (1983).
 • ERKEN, Sabih, Türkiye’de Vakıf Abideler ve Eski Eserler, II, Ankara, (1984).
 • EVLĐYA ÇELEBĐ, Seyahatname, IV, (Çev. Zuhuri Danışman), Đstanbul, (1970).
 • FĐSHER, V.R. and Schmincke, “H.U. Pyroclastic Rocks”, Springer Verlag, 471 p., BerlinGermany, “(1984).
 • GABRĐEL, Albert; Voyages Archeologues dans la Turque Orientale, Paris, (1940). y and Geothermal Research 123, 301–312, A.Ü. 2003.
 • GÖNCÜOĞLU, M. C. ve Turhan, N., “Bitlis Metamorfitlerinde Yeni Yaş Bulguları”. MTA Dergisi, 95-96, 44-49, (1981).
 • GÖNCÜOĞLU, M. C. ve Turhan, N., Bitlis Metamorfik kuşağı orta bölümünün temel jeolojisi. MTA Rapor No. 7707 (yayımlanmamış), (1985).
 • GÜNER, Y. “Doğu Anadolu Kuvaterner Volkanizması”, MTA Temel Araştırmalar Dairesi Rapor No: 40136, (1984).
 • HARNOĐS, L. ; “The CIW index: a new Chemical Index of Weathering” Sedimentary Geology 55, 319-322, (1988).
 • HAUPT,C. F. Lehmann; Armenien Einst und Jestst, Berlin, (1910).
 • HAUPT,C. F. Lehmann; Materialien zur Alteren Geschichte Armeniens und Mesopotamiens, Berlin, (1907).
 • HELL Hommaire de; Voyage en Turque et en Perse, (1846-1848) Paris, (1854).
 • INNOCENTĐ, F., Manetti, P., Mazzuoli, R., Pasquare, G. and Villari, L. Anatolia and northwestern Iran. In: R. S. Thrope (Editor), Andesites. John Wiley &sons, pp., 327-349. New York, (1982).
 • INNOCENTĐ, F.; Mazzuoli, R.; Pasquare, G.; Serri, G. and Villari, L.; “Geology of the volcanic are north of Lake Van” (Turkey): Geol.Rdsch., 69/1, 292-323 (1980).
 • IRVĐNE, T.N. and Baragar, W.R.A.. A Guide to the Chemical Classification of The Common Volcanic Rocks. Can. J. Earth Sci., vol.8, p.523-548. (1971)
 • ISRM, Rock Characterisation. Testing and Monitoring, Edt. Brown, E.T., Pergamon Pres, Oxford, 211pp. (1981).
 • JONES, J.B. and Segnit, E.R. The nature of opal I. Nomenclature and constituent phases. J. Geol. Soc. Aust., vol.18, p.57-68, (1971).
 • JOURBET, P. Amédé; Voyage en Arménie et en Perse, Fait Dans Les Anne’es 1805 et 1806.
 • KARAKAŞ, Z. and Kadir, S. Occurrence and origin of analcime in a Neogene volcanosedimentary lacustrine environment, Beypazarı-Çayırhan basin, Ankara, Turkey. N. Jb. Miner. Abh., vol.182(3), p.253-264, (2006).
 • KARAOĞLU, Ö., Özdemir, Y., Tolluoğlu, Karabıyıkoğlu, M., Köse, O., Froger, J.F.; “Stratigraphy of the volcanic products around Nemrut Caldera: implications for reconstruction of the caldera formation”, Turkish Journal of Earth Sciences, 14, 123- 143. A.Ü., (2005).
 • KETĐN, I.; “Van Gölü Đle Iran Sınırı Arasındaki Bölgede Yapılan Jeoloji Gözlemlerinin Sonuçları Hakkında Kısa Bir Açıklama”, Türk. Jeol. Kur. Bült., 20, 79-85, (1977).
 • KÖHLER, Wilhelm; Bitlis ve Halkı, Đstanbul, (1989).
 • LE MAĐTRE, R.W., Bateman, P., Dudex, A., Keller, J., Lameyre Le Bas, M.J., Sabine, P.A., Schmid, R., Sorensen, H., Streckeisen, A., Wooley, A.R. and Zanettin, B. A; “Classification Of Đgneous Rocks And Glossary Of Terms: Recommendations Of The Iugs Subcommission On The Systematics Of Đgneous Rocks”, Blackwell Scientific Publications Ltd. 193p., Oxford, (1989).
 • MARSHALL, P.; “Acid Rocks of Taupo-Rotorua Volcanic District”. Trans. R. Soc. N.Z., vol.64, p.323-375, (1935).
 • MATRAKÇI NASUH, Beyan-ı Menazil-i Sefer-i Irakeyn, (Đ.Ü. Kütüphanesi, TY.Nr.5964, s. 100a (Nşr. G. Yurdaydın) Ankara , (1976).
 • MCPHĐE, J., Doyle, M. and Allen, R. Volcanic Textures: “A Guide To The Đnterpretation Of Textures Đn Volcanic Rocks” CODES Key Centre, University of Tasmania, 198p., Tasmania, (1993).
 • NBG, Norwegian Rock Mechanics Group: Handbook Đn Engineering Geology - Rock. (in Norwegian) Tapir, Trondheim, Norway, 140 pp. (1985).
 • NESBĐTT, H.W., Young, G.M. Early Proterozoic climates and plate motions inferred from major element chemistry of lutites. Nature 299, 715-717, (1982).
 • NOTSU, K., Fujitani, T., Ui, T., Matsuda, J. and Ercan, T. ; “Geochemical Features Of Collision-Related Volcanic Rocks Đn Central And Eastern Anatolia”, Turkey. J. Vol. Geotherm. Res., vol.64, p.171-192, (1995).
 • OYAN, V. ve Tolluoğlu; “Bitlis Masifi’nde (Yolcular Metamorfiti) Na-Feldispat Bakımından Zengin Lökogranitik Kayaçlar: Feldispat Kaynağı Olarak Bir Potansiyel”. Yerbilimleri, 26 (3), 1-11. A.Ü., (2005).
 • ÖZDEMĐR, Y., Karaoğlu, Ö., Tolluoğlu, A.Ü. and Güleç, N.; Volcanostratigraphy and petrogenesis of the Nemrut stratovolcano (East Anatolian High Plateau): the most recent postcollisional volcanism in Turkey. Chemical Geology, 226, 189-211, (2005).
 • ÖZDEMĐR, Y.; Nemrut Kalderası Güneyi’nin Jeolojisi, Mineralojisi ve Petrografisi. Yüksek Lisans Tezi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, 185 s., Van. 2003.
 • ÖZPEKER, L. Nemrut yanardağının volkanolojik incelenmesi: Tübitak 4.Bilim Kongresi, Yerbilimleri Seksiyonu Tebliğler Kitabı, 1-17, (1973).
 • PARKER, A. An index of weathering for silicate rocks. Geol. Mag. 107, 501-504, (1970).
 • PEARCE, J.A., Bender, J.F., De Long, S.E., Kidd, W.S.F., Low, P.J., Güner, Y., Şaroğlu, F., Yılmaz, Y., Moorbath, S., Mitchell, J.J.; Genesis of collision volcanism in eastern Anatolia, Turkey. J. Volcanol. Geotherm. Res. 44, 189-229, (1990).
 • PEARCE, J.A.; “Role of the sub-continental litosphere in magma genesis at active continental margin. In”; Hawkesworth, C. J. and Norry, M. J. (Eds) Continental Basalts and Mantle Xsenoliths, p.230-249, (1983).
 • PEKTAŞ K. Hüsrev Paşa’nın Bitlis’te Bir Kitabesi. A.Ü. Güzel Sanatlar Fakültesi Dergisi, 13,87-90, (2009).
 • PEKTAŞ K., Bitlis Kalesi Kazısı 2007 Yılı Çalışmaları. 30. Uluslararası Kazı Sonuçları Toplantısı 4, 317-326, (2009)
 • PEKTAŞ, K., - Bitlis Kalesi Kazısı 2006 Yılı Çalışmaları. 29. Uluslararası Kazı Sonuçları Toplantısı I,245-262, (2008).
 • PERĐNÇEK, D. Bitlis metamorfiklerinde volkanitli Triyas. Türkiye Jeoloji Kur. Bült., 23, 201-212, (1980).
 • PERĐNÇEK, D. ve Özkaya, Đ. Arabistan levhası kuzey kenarının tektonik evrimi: Yerbilimleri, 8, 91-101, (1981).
 • REĐCHE, P., Graphic representation of chemical weathering. J. Sediment. Petrol. 13, 58-68. (1943).
 • ROALDSET, E.; “Mineralogy And Geochemistry Of Quaternary Clays Đn The Nuinedal Area, Southern Norway”. Norsk Geolisk Tidsskrift 52, 335-369, (1972).
 • ROLLĐNSON, H.R. Using Geochemical Data: Evaluation, Presentation, interpretation. John Wiley & Sons Inc. 352p. New York. 1993.
 • RUXTON, B.P. Measures of The Degree of Chemical Weathering of Rocks. J. Geol. 76, 518- 527, (1968).
 • SAYAN, Y-ÖZTÜRK, Ş.; Bitlis Evleri, Ankara, (2001).
 • SPARKS, R.J.S., Self, S. and Walker, G.P.L.; “Products of Đgnimbrite Eruptions”. Geology, vol.1, p.115-118, (1973).
 • ŞAROĞLU, F. ve Güner, Y.; “Doğu Anadolu'nun Jeomorfolojik Gelişimine Etki Eden Öğeler: Jeomorfoloji, Tektonik, Volkanizma Đlişkileri”, TJK Bült., 24, 39-50, (1981).
 • ŞAROĞLU, F. ve Yılmaz, Y.; “ Doğu Anadolu'nun Neotektoniği ve Đlgili Magmatizması” Ketin Simpozyumu bildirileri, 149-162, (1984).
 • ŞAROĞLU, F. ve Yılmaz, Y.; Doğu Anadolu'da Neotektonik Dönemdeki Jeolojik Evrim ve Havza Modelleri”, MTA Derg., 107, 73-94, (1986).
 • ŞENGÖR, A.M.C. and Kidd, W.S.F.; “Post-collisional Tectonics of The Turkish-Iranian Plateau and a Comparison with Tibet”, Tectonophysics, 55, 361-376, (1979).
 • ŞENGÖR, A.M.C. and Yılmaz, Y.; “Tethyan Evolution of Turkey: A Plate Tectonic Approach”, Tectonophysics, 75, 181-241, (1981).
 • ŞENGÖR, A.M.C. Türkiyenin Neotektoniğinin Esasları: TJK konferans dizisi, 40s. (1980).
 • ŞENGÖR, A.M.C. ve Yılmaz, Y.; “Türkiye’de Tetis’in Evrimi: Levha Tektoniği Açısından Bir Yaklaşım”, T.J.K. (1983).
 • ŞENGÖR, A.M.C., Görür, N. and Şaroğlu, F. Strike slip faulting, and related basin formation in zones of tectonic escape: Turkey as a case study; Strike-slip deformation, basin formation and sedimentation, Biddle and Christie-Blick, edt., Society of Economic Paleontologists and Mineralogists Special Publication, 37, 227-264, (1985).
 • ŞENGÖR, A.M.C.; “The North Anatolian Transform Fault: Đts Age, Offset and Tectonic Significance”, Jour. Geol. Soc., 136, 269-282, (1979).
 • ŞENGÜN, M.; Bitlis Metamorfizması ve Örtü Çekirdek Đlişkisi. MTA Dergisi 15, 1-13, Ankara, (1993).
 • ŞEREFHAN, Şerefname; Bitlis 1597, (Çev. M. Emin Bozarslan) Đstanbul, (1990).
 • ŞĐMŞEK, O. ve Erdal, M.; “Ahlat Taşının (Đgnimbrit) Bazı Mekanik ve Fiziksel Özeliklerinin Araştırılması. G.Ü. Fen Bilimleri Dergisi, 17(4), 71-78, (2004).
 • TERNEK, Z. Mersin Tarsus Kuzey Bölgesinin Jeolojisi. MTA Dergisi 44-45, 18-63, (1953).
 • TOLUN, N.; “Contributions a l'etude geologique des environs dus et SW du lac de Van”. MTA Dergisi 44-45, 77-112, (1953).
 • TOZER, Hanry Franshave; Turkish Armenia and Eastern Asia Minor, London, (1881).
 • TÜRKECAN, A.; “Muş Yöresindeki Pliyosen Yaşlı Volkanitlerin Petrolojisi”. MTA Dergisi 112, 85-101, (1991).
 • ULUÇAM, Abdüsselam; Ortaçağ ve Sonrasında Van Gölü Çevresi Mimarlığı, II, Bitlis, Ankara, (2002).
 • ULUSOY, Đ., Labazuy, P., Aydar, E., Ersoy, O. and Çubukçu E.; Structure Of The Nemrut Caldera (Eastern Anatolia, Turkey) And Associated Hydrothermal Fluid Circulation. Journal of Volcanology and Geothermal Research 174, 269-283, (2008).
 • USTAÖMER, P.A., Ustaömer, T., Collins, S.A. and Robertson, A.H.F.; “Cadomian (Ediacaran–Cambrian) Arc Magmatism in the Bitlis Massif”, SE Turkey: Magmatism along the developing northern margin of Gondwana. Tectonophysics, 473, 99-112, (2009).
 • VOGT, T.; “Sulitjelmafeltets Geologiog Petrografi”, Norges Geologiske Undersokelse 121, 1-560 (in Norwegian, with English abstract), (1927).
 • WĐLSON, M., Igneous Petrogenesis. Unwin Hyman, 466p. London (1989).
 • WĐNCHESTER, J.A. and Floyd, P.A. “Geochemical Discrimination of Different Magma Series and Their Diferantation Products Using Đmmobile Elements”, Chem. Geol., vol.20, p.97-127, (1976).
 • YILMAZ, O. “Cacas Bölgesi (Bitlis Masifi) Kayaçlarının Petrografik Ve Stratigrafik Đncelenmesi”, Türkiye Jeol. Kur. Bült., 18/1, 33-40, (1975).
 • YILMAZ, Y., Dilek, Y. ve Işık, H.; “Gevaş (Van) Ofiyolitinin Jeolojisi ve Sinkinematik Bir Makaslama Zonu”, TJK Bült., 24/1, 37-44, (1981).
 • YILMAZ, Y., Güner, Y. and Şaroğlu, F.; “Geology of the Quaternary Volcanic Centers of The East Anatolia”, J. Volcanol. Geotherm. Res. 85, 173-210, (1998).
 • YILMAZ, Y., Şaroğlu, F. and Güner, F.; “Initiation of the Neomagmatism in East Anatolia. Tectonophysics 134, 177-199, (1987).
APA PEKTAŞ K, KUMSAR H, ÖZKUL M, BAŞ G, KORALAY T, KILAĞUZ B, ERDOĞAN S, ÖZTÜRK Ş, AKBULUT Ş (2009). Bitlis kalesi kazısı ve Bitlis çevresi yüzey araştırmaları. , 1 - 92.
Chicago PEKTAŞ KADİR,KUMSAR Halil,ÖZKUL Mehmet,BAŞ GÜLSEN,KORALAY Tamer,KILAĞUZ B. Nuri,ERDOĞAN Sebahattin,ÖZTÜRK Şebahattin,AKBULUT Şahin Bitlis kalesi kazısı ve Bitlis çevresi yüzey araştırmaları. (2009): 1 - 92.
MLA PEKTAŞ KADİR,KUMSAR Halil,ÖZKUL Mehmet,BAŞ GÜLSEN,KORALAY Tamer,KILAĞUZ B. Nuri,ERDOĞAN Sebahattin,ÖZTÜRK Şebahattin,AKBULUT Şahin Bitlis kalesi kazısı ve Bitlis çevresi yüzey araştırmaları. , 2009, ss.1 - 92.
AMA PEKTAŞ K,KUMSAR H,ÖZKUL M,BAŞ G,KORALAY T,KILAĞUZ B,ERDOĞAN S,ÖZTÜRK Ş,AKBULUT Ş Bitlis kalesi kazısı ve Bitlis çevresi yüzey araştırmaları. . 2009; 1 - 92.
Vancouver PEKTAŞ K,KUMSAR H,ÖZKUL M,BAŞ G,KORALAY T,KILAĞUZ B,ERDOĞAN S,ÖZTÜRK Ş,AKBULUT Ş Bitlis kalesi kazısı ve Bitlis çevresi yüzey araştırmaları. . 2009; 1 - 92.
IEEE PEKTAŞ K,KUMSAR H,ÖZKUL M,BAŞ G,KORALAY T,KILAĞUZ B,ERDOĞAN S,ÖZTÜRK Ş,AKBULUT Ş "Bitlis kalesi kazısı ve Bitlis çevresi yüzey araştırmaları." , ss.1 - 92, 2009.
ISNAD PEKTAŞ, KADİR vd. "Bitlis kalesi kazısı ve Bitlis çevresi yüzey araştırmaları". (2009), 1-92.
APA PEKTAŞ K, KUMSAR H, ÖZKUL M, BAŞ G, KORALAY T, KILAĞUZ B, ERDOĞAN S, ÖZTÜRK Ş, AKBULUT Ş (2009). Bitlis kalesi kazısı ve Bitlis çevresi yüzey araştırmaları. , 1 - 92.
Chicago PEKTAŞ KADİR,KUMSAR Halil,ÖZKUL Mehmet,BAŞ GÜLSEN,KORALAY Tamer,KILAĞUZ B. Nuri,ERDOĞAN Sebahattin,ÖZTÜRK Şebahattin,AKBULUT Şahin Bitlis kalesi kazısı ve Bitlis çevresi yüzey araştırmaları. (2009): 1 - 92.
MLA PEKTAŞ KADİR,KUMSAR Halil,ÖZKUL Mehmet,BAŞ GÜLSEN,KORALAY Tamer,KILAĞUZ B. Nuri,ERDOĞAN Sebahattin,ÖZTÜRK Şebahattin,AKBULUT Şahin Bitlis kalesi kazısı ve Bitlis çevresi yüzey araştırmaları. , 2009, ss.1 - 92.
AMA PEKTAŞ K,KUMSAR H,ÖZKUL M,BAŞ G,KORALAY T,KILAĞUZ B,ERDOĞAN S,ÖZTÜRK Ş,AKBULUT Ş Bitlis kalesi kazısı ve Bitlis çevresi yüzey araştırmaları. . 2009; 1 - 92.
Vancouver PEKTAŞ K,KUMSAR H,ÖZKUL M,BAŞ G,KORALAY T,KILAĞUZ B,ERDOĞAN S,ÖZTÜRK Ş,AKBULUT Ş Bitlis kalesi kazısı ve Bitlis çevresi yüzey araştırmaları. . 2009; 1 - 92.
IEEE PEKTAŞ K,KUMSAR H,ÖZKUL M,BAŞ G,KORALAY T,KILAĞUZ B,ERDOĞAN S,ÖZTÜRK Ş,AKBULUT Ş "Bitlis kalesi kazısı ve Bitlis çevresi yüzey araştırmaları." , ss.1 - 92, 2009.
ISNAD PEKTAŞ, KADİR vd. "Bitlis kalesi kazısı ve Bitlis çevresi yüzey araştırmaları". (2009), 1-92.