Yıl: 2005 Cilt: 21 Sayı: 3-4 Sayfa Aralığı: 15 - 22 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Saha şartlarındaki ineklerde farklı östrüs senkronizasyon yöntemlerinin fertilite üzerine etkisinin araştırılması

Öz:
Bu çalışmada, saha şartlarındaki ineklerde $PGF_{2alpha} + PGF_{2alpha}, GnRH + PGF_{2alpha}, PRID + PGF_{2alpha}$ ve deri altı implant + $PGF_{2alpha}$ uygulamalarının östrüs senkronizasyonu ve gebelik oranları üzerine etkisi araştırıldı. Materyal olarak 125 baş Hols-tein ırkı inek kullanıldı. İnekler tesadüfi örnekleme yöntemi ile beş gruba ayrıldı. Birinci gruba (n= 25) 11 gün arayla iki kez $PGF_{2alpha}$ enjekte edildi. İkinci gruba (n= 25) 0. gün GnRH ve 7. gün $PGF_{2alpha}$ enjeksiyonu yapıldı. Üçüncü gruptaki ineklere (n= 25) 12 gün süreyle PRID ve PRID'in uzaklaştırılmasından bir gün önce $PGF_{2alpha}$ uygulandı. Dördüncü gruptaki ineklere (n=25) ise kulak derisi altına yerleştirilen progesteron içeren implantlar 9 gün süreyle tutuldu ve implant uzaklaştırılmadan bir gün önce PGF2a enjekte edildi. Beşinci gruptaki inekler (n=25) kontroî grubunu oluşturdu. Tohumlamalar I. grupta son uy­gulamadan 72 ve 96, II, III ve IV. gruplarda ise 48 ve 72 saat sonra iki kez yapıldı. Kontroî grubundaki inekler (n= 25) ise gelişen östrüsleri takiben tohumlandı. İneklerde gebelik muayeneleri II. tohumlamaları takiben 60-90. günlerde rektal mu­ayene ile gerçekleştirildi. Araştırmada I, II, III, IV ve V. gruplarda sırasıyla östrüs oranları; %100, %96.00, %100, %100 ve %100; gebelik oranları ise; %84.00, %62.50, %84.00, %72.00 ve %52.00 olarak tespit edildi. Östrüs görülme oranlan açısından gruplar arasında istatistiki farklılık saptanmadı (P>0.05). I ve III. Gruplarda elde edilen gebelik oranları V. gruptan yüksekti (P<0.05). Bununla birlikte, I, II, II! ve IV. gruplarda gebelik oranları açısından istatistiki farklılık saptanmadı (P>0.05). Sonuç olarak, çift doz PGF2a, GnRH + PGF2(X ve implant + $PGF_{2alpha}$ yöntemlerinin PRID + $PGF_{2alpha}$ yöntemine göre daha eko­nomik, uygulama kolaylığı ve hayvan sahibinin tepkisi açısından değerlendirildiğinde ise çift doz $PGF_{2alpha}$ ve GnRH + $PGF_{2alpha}$ enjeksiyonunun daha avantajlı olduğu belirlendi. Bununla birlikte, östrüs gözlemeden sabit zamanlı tohumlamaya imkan vermesi, östrüsü senkronize etmesi ve tohumlama sonrasında yüksek gebelik oranı elde edilmesine olanak sağlamasından dolayı çalışmada kullanılan bütün senkronizasyon yöntemlerinin saha ve işletme şartlarında kullanılabileceği kanısına varıldı.
Anahtar Kelime: sığır kızgınlık prostaglandinler inek gebelik oranları eş zamanlama döl verimi rektal muayene Alacalı Sığır içeyerleşim

Konular: Veterinerlik

Investigation of effect on fertility of different oestrus synchronization methods in cows in field conditions

Öz:
In this study, the effect of $PGF_{2alpha} + PGF_{2alpha} , GnRH + PGF_{2alpha} , PRID + $PGF_{2alpha}$ and ear implant + $PGF_{2alpha}$ app­lications on estrus synchronization and fertility in cows in field conditions were investigated. A total of 125 Holstein cows were used as material. Cows were randomly divided in to five groups. Two injections of $PGF_{2alpha}$ was applied 11 days apart in the first group (n=25). GnRH (day Q) and $PGF_{2alpha}$ (7 day later) was injected in the second group (n=25). PRID's were in­serted to the anterior vagina of each cow for 12 days and $PGF_{2alpha}$ was injected before the day of PRID removal in the third group (n=25). Ear implants were inserted to the ear of each cow subcutaneously for 9 days and $PGF_{2alpha}$ was injected before the day of implant removal in the fourth group (n=25). Cows in the group V (n=25) were served as control. Artificial in­seminations were performed twice at 72-96 hours in the group I and 48-72 hours in the groups II, III and IV after the last application. Cows in the control group (n=25) were inseminated with regard to the spontaneous estrous. Pregnant cows were determined by rectal palpation between 60-90 days after the second insemination. Estrous and pregnancy rates were %100, %96.00, %100, %100 and %100; %84.00, %62.50, %84.00, %72.00 am %52.00, respectively, in the groups I, II, III, IV and V. Identical estrous rates were found in all groups (P>0.05). Pregnancy i ateş in the groups I and III were higher than group V (P<0.05). However pregnancy rates were similar in the groups I, II, ill and IV (P>0.05). In conclusion, it was de­termined that two injections of $PGF_{2alpha}$ , GnRH + $PGF_{2alpha}$ and implant + $PGF_{2alpha}$ methods are more economic than PRID + PGF2cc method. Looking the more advantegeous about application easiness and agreement of farmer, the injections of $PGF_{2alpha}$ 11 days apart and GnRH + $PGF_{2alpha}$ is more advantageous. However, it was concluded that, all of the synchronization methods used in our study were determined as useful because of allowing fixed-time insemination without estrous de­tection, synchronising estrous and increasing of pregnancy rates in field conditions.
Anahtar Kelime: fertility rectal palpation Holstein-Friesian implantation cattle oestrus prostaglandins cows pregnancy rate synchronization

Konular: Veterinerlik
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Alaçam E, Dinç DA, Kadak R, Güler M ve Aksoy M (1989) İsviçre esmeri düvelerde cloprosteno kontrollü suni tohumlama çalışmaları, Lalahan Hay Araş Ensî Derg, 29 (1-4) 90-97
 • Alaçam E (1997) Üremenin Denetlenmesi Alınmıştır "Evcil Hayvanlarda Doğum ve İnfertilite" Editör E Alaçam, 59-68, Medisan, Ankara
 • Aian M, Çoyan K, Aksoy M, Tekeli T, Işık K ve Sezen S (1991) İnek ve düvelerde diöstrüsün erken ve geç döneminde uygulanan luprositol'ün enjeksiyon-östrüs aralığı ve gebelik oranları üzerine etkisi, Lalahan Hay Araş Enst Derg, 31 (1-2) 42-51
 • Alnimer M, De Rosa G, Grasso F, Napolitano F and Bordi A (2002) Effect of climate on the response to three oestrous synchronisation techniques in lactating dairy cows, Anim Reprod Sci, 71, 157-168
 • Aral F ve Çolak M (2004) Esmer ırk inek ve düvelerde GnRH- PGF2 alfa-GnRH ve PGF2 alfa ile östrüs ve ovu-lasyon senkronizasyonu ve dölverim performansı, Tur­kish J of Vet and Anim Sci, 28, 179-184
 • Austin EJ, Mihm M, Ryan MP, Williams DH and Roche JF (1999) Effect of duration of dominance of the ovu-latory follicle on onset of estrus and fertility in heifers, J of Anim Sci, 77, 2219-2226
 • Baklacı C ve Vural R (1999) Düvelerde cloprostenol uy­gulaması sonrasında konsepsiyon ve embriyonik ölüm oranlarının kan progesteron hormonu düzeylerinin ölçümü ile araştırılması, Lalahan Hay Araş Enst Derg, 39 (2) 25-39
 • Borman JM, Radclift RP, McCormack BL, Kojima FN, Patterson DJ, Macmillan KL et ali (2003) Synchro­nisation of oestrus in dairy cows using prostagiandin F2oc, gonadotrophin-releasing hormone, and oestradiol cypionate, Anim Reprod Sci, 76, 163-176
 • Britt JH (1987) Induction and Synchronisation of Ovu-lation In "Reproduction in Farm Animals" Ed. by ESE Hafez, 507-516, 5th edition, Lea & Febiger, Philadelphia
 • Cavalieri J, Rubio I, Kinder JE, Entwistle KW and Fitz-patrick LA (1997) Synchronization of estrus and ovu-lation and associated endocrine changes in bos indicus cows, Theriogenology, 47, 801-814.
 • Cavalieri J, Hepworth G, Parker Kl, Wright PJ and Mac-millan KL (2003) Effect of treatment with progesterone and oestradiol when starting treatment with an int-ravaginal progesterone releasing insert on ovarian fol-licular development and hormonal concentrations in hoistein cows, Anim Reprod Sci, 76, 177-193
 • Çoyan K ve Tekeli T (1996) Reprodüktif Fizyoloji Alınmıştır "İneklerde Suni Tohumlama" 5-13, Bahçıvanlar Basım, Konya
 • Çoyan K (2002) İneklerde Hormonların Reprodüktif Kul­lanımı Alınmıştır "Evcil Hayvanlarda Dölerme ve Suni To­humlama" Editör K Çoyan, 112-117, S Ü Vet Fak Yayın Ünitesi, Konya
 • DeJarnette JM, Salverson RR and Marshall CE (2001) Incidence of premature estrus in lactating dairy cows and conception rates to standing estrus or fixed-time"in­seminations after synchronization using GnRH and PGF2a, Anim Reprod Sci, 67, 27-35
 • Demirci E (2000) Evcil Hayvanlarda Reprodüksiyon, Suni Tohumlama ve Androloji Ders Notları, F Ü Vet Fak Yayın Ünitesi, Elazığ
 • De Rensis F and Peters AR (1999) The control of follicular dynamics by PGF2oc, GnRH, hCG and oestrus synchro­nization in cattle, Reprod in Dom Anim, 34, 49-59
 • Diskin MG, Austin EJ and Roche JF (2002) Exogenous hormonal manipulation of ovarian activity in cattle, Doestic Anim Endoc, 23, 211-228
 • Folman Y, Kaim M, Herz Z and Rosenberg M (1990) Comparison of methods for the synchronization of est-rous cycles in dairy cows 2. Effects of progesterone and parity on conception, J of Dairy Sci, 73, 2817-2825
 • Frisch JE and O'Neill CJ (1996) Calving rates in a tropical beef herd after treatment with a synthetic progestagen, norgestomet, or a prostaglandin analogue, cloprostenol, Aust Vet J, 73(3)98-102
 • Garcia A and Salaheddine M (2001) Effect of oestrous synchronization with estradiol 17b and progesterone on follicular wave dynamics in dairy heifers, Reprod in Dom Anim, 36, 301-307
 • Grimard B, Humblot P and Thibier M (1992) Conditions of calving as a source of variation of cyclicity before and after oestrus synchronisation treatment in charolais cows, 12th International Congress on Animal Reproduction, Au­gust 23-27, The Hague, The Netherlands Haddada B, Ponter AA, Grimard B, Constant F, Deletang F and Mialot JP (2002) Induction et synchronisation des chaleurs par le PRID chez des vaches Santa Gertrudis apres velage tardif au Maroc, Revue de Med Vet, 153 (10) 647-652
 • Jemmeson A (2000) Synchronising ovulation in dairy cows with either two treatments of gonadotropin-releasing hormone and one of prostaglandin, or two tre­atments of prostaglandin, Aust Vet J, 78 (2) 108-111
 • Jobst SM, Nebel RL, McGilliard ML and Pelzer KD (2000) Evaluation of reproductive performance in lactating dairy cows with prostaglandin $F_{2alpha}$ , gonadotropin-releasing hor­mone, and timed artificial insemination, J of Dairy Sci, 83 2366-2372
 • Johnson SN and Spitzer JC (2001) Estrus and pregnancy after synchrony with lutalyse in conjunction with synchro-mate-B, Theriogenology, 55, 1787-1795
 • Kaya A, Çoyan K ve Semacan A (1999) GnRH ve PGF2a kombinasyonunun ineklerde östrüs senkronizasyonu ve gebelik üzerine etkisi, Vet Bil Derg, 15 (1) 121-128
 • Kawate N, Itami T, Choushi T, Saitoh T, Wada T, Mat-suoka K et al (2004) Improved conception in timed-artificial insemination using a progesterone-releasing int-ravaginal device and Ovsynch protocol in postpartum suckled Japanese Black beef cows, Theriogenology 61 399-406
 • Lafi SQ and Kaneene JB (1988) Risk factors and as­ sociated economic effects of the repeat breeder syndro­ me in dairy cattle, Veterinary Bulletin, 58 (11) 891-903
 • Lane EA, Austin EJ, Roche JF and Crowe MA (2001) The effect of estradiol benzoate on synchrony of estrus and fertility in cattle after removal of a progesterone-releasing intravaginal device, Theriogenology, 55,1807-1818
 • Lemaster JN, Yelich JV, Kempfer JR and Schrick FN (1999) Ovulation and estrus characteristics in crossbred brahman heifers treated with an intravaginal pro­gesterone-releasing insert in combination with pros­taglandin $F_{2alpha}$ and estradiol benzoate, J of Anim Sci 77 1860-1868
 • Lemaster JW, Yelich JV, Kempfer JR, Fullenwider JK, Bar-net CL, Fanning M D et al (2001) Effectiveness of ĞnRH plus prostaglandin $F_{2alpha}$ for estrus synchronization in cattle of bos indicus breeding, J of Anim Sci, 79, 309-316
 • Logue DN, Salaheddine M and Renton JP (1991) A com­parison of two techniques for the synchronisation of oestrus in dairy heifers, The Vet Rec, 129, 171-173
 • Lopez-Gatius F and Vega-Prieto B (1990) Pregnancy rate of dairy cows following synchronization of estrus with cloprostenol, hCG and estradiol benzoate, J of Vet Med Assocc, 37, 452-454
 • Lopez-Gatius F (2000) Short synchronization system for estrus cycles in dairy heifers: a preliminary report, The­riogenology, 54, 1185-1190
 • Lucy ML, Billings HJ, Butler WR, Ehnis LR, Fields MJ, Keşler DJ et al (2001) Efficacy of an intravaginal pro­gesterone insert and an injection of $PGF_{2alpha}$ for synchro­nising estrus and shortening the interval to pregnancy in postpartum beef cows, peripubetal beef heifers, and dairy heifers, J of Anim Sci, 79, 982-995
 • Momcilovic D, Archbald LF, Walters A, Tran T, Kelbert D, Risco C et al (1998) Reproductive performance of lac­tating dairy cows treated with gonadotrophin-releasing hormone (GnRH) and/or prostaglandin $F_{2alpha} (PGF_{2alpha})$ for synchronization of estrus and ovulation, Theriogenology, 50, 1131-1139
 • Moreira F, de la Sota RL, Diaz T and Thatcher WW (2000) Effect of day of the estrous cycle at the initiation of a timed artificial insemination protocol on reproductive responses in dairy heifers, J of Anim Sci, 78, 15Ş8-1576
 • Munro RK (1988) Calving rates of Brahman and Brah­man-cross cows to fixed-time insemination after tre­atment with pregnant mare serum gonadotropin and int­ravaginal progesterone, Aust Vet J, 65 (1) 21-23
 • Odde KG (1990) A review of synchronization of estrus in postpartum cattle, J of Anim Sci, 68, 817-830
 • Penny CD, Lowman BG, Scott NA and Scott PR (2000) Repeated oestrus synchronisation of beef cows with pro­gesterone implants and the effects of a gonadotrophin-releasing hormone agonist at implant insertion, The Vet Rec, 146,395-398
 • Ryan DP, Galvin JA and O'Farrell KJ (1999) Comparison of oestrous synchronization regimens for lactating dairy cows, Anim Reprod Sci, 56,153-168
 • Stevenson JS, Thompson KE, Forbes WL, Lamb GC, Grieger DM and Corah LR (2000) Synchronizing estrus and (or) ovulation in beef cows after combinations of GnRH, norgestomet, and prostaglandin F2a with or wit­hout timed insemination, J of Anim Sci, 78,1747-1758
 • Taponen J, Rodriguez-Martinez H and Katila T (2000) Administration of gonadotropin-releasing hormone du­ring metoestrus in cattle:influence on luteal function and cycle length, Anim Reprod Sci, 64, 161-169
 • Yamada K, Nakao T, Nakada K and Matsuda G (2002) Influence of GnRH analogue (fertirelin acetate) doses on synchronization© of ovulation and fixed-time artificial in­semination in lactating dairy cows, Anim Reprod Sci, 74, 27-34
 • Xu ZZ and Burton LJ (1998) Synchronization of estrus with $PGF_{2alpha}$ administered 18 days after a progesterone treatment in lactating dairy cows, Theriogenology, 50, 905-915
 • Xu ZZ and Burton LJ (1999) Reproductive performance of dairy heifers after estrus synchronization and fixed-time artificial insemination, J of Dairy Sci, 82, 910-917
APA BÜLBÜL B, ATAMAN M (2005). Saha şartlarındaki ineklerde farklı östrüs senkronizasyon yöntemlerinin fertilite üzerine etkisinin araştırılması. , 15 - 22.
Chicago BÜLBÜL Bülent,ATAMAN Mehmet Bozkurt Saha şartlarındaki ineklerde farklı östrüs senkronizasyon yöntemlerinin fertilite üzerine etkisinin araştırılması. (2005): 15 - 22.
MLA BÜLBÜL Bülent,ATAMAN Mehmet Bozkurt Saha şartlarındaki ineklerde farklı östrüs senkronizasyon yöntemlerinin fertilite üzerine etkisinin araştırılması. , 2005, ss.15 - 22.
AMA BÜLBÜL B,ATAMAN M Saha şartlarındaki ineklerde farklı östrüs senkronizasyon yöntemlerinin fertilite üzerine etkisinin araştırılması. . 2005; 15 - 22.
Vancouver BÜLBÜL B,ATAMAN M Saha şartlarındaki ineklerde farklı östrüs senkronizasyon yöntemlerinin fertilite üzerine etkisinin araştırılması. . 2005; 15 - 22.
IEEE BÜLBÜL B,ATAMAN M "Saha şartlarındaki ineklerde farklı östrüs senkronizasyon yöntemlerinin fertilite üzerine etkisinin araştırılması." , ss.15 - 22, 2005.
ISNAD BÜLBÜL, Bülent - ATAMAN, Mehmet Bozkurt. "Saha şartlarındaki ineklerde farklı östrüs senkronizasyon yöntemlerinin fertilite üzerine etkisinin araştırılması". (2005), 15-22.
APA BÜLBÜL B, ATAMAN M (2005). Saha şartlarındaki ineklerde farklı östrüs senkronizasyon yöntemlerinin fertilite üzerine etkisinin araştırılması. Veteriner Bilimleri Dergisi . Eurasian Journal of Veterinary Sciences, 21(3-4), 15 - 22.
Chicago BÜLBÜL Bülent,ATAMAN Mehmet Bozkurt Saha şartlarındaki ineklerde farklı östrüs senkronizasyon yöntemlerinin fertilite üzerine etkisinin araştırılması. Veteriner Bilimleri Dergisi . Eurasian Journal of Veterinary Sciences 21, no.3-4 (2005): 15 - 22.
MLA BÜLBÜL Bülent,ATAMAN Mehmet Bozkurt Saha şartlarındaki ineklerde farklı östrüs senkronizasyon yöntemlerinin fertilite üzerine etkisinin araştırılması. Veteriner Bilimleri Dergisi . Eurasian Journal of Veterinary Sciences, vol.21, no.3-4, 2005, ss.15 - 22.
AMA BÜLBÜL B,ATAMAN M Saha şartlarındaki ineklerde farklı östrüs senkronizasyon yöntemlerinin fertilite üzerine etkisinin araştırılması. Veteriner Bilimleri Dergisi . Eurasian Journal of Veterinary Sciences. 2005; 21(3-4): 15 - 22.
Vancouver BÜLBÜL B,ATAMAN M Saha şartlarındaki ineklerde farklı östrüs senkronizasyon yöntemlerinin fertilite üzerine etkisinin araştırılması. Veteriner Bilimleri Dergisi . Eurasian Journal of Veterinary Sciences. 2005; 21(3-4): 15 - 22.
IEEE BÜLBÜL B,ATAMAN M "Saha şartlarındaki ineklerde farklı östrüs senkronizasyon yöntemlerinin fertilite üzerine etkisinin araştırılması." Veteriner Bilimleri Dergisi . Eurasian Journal of Veterinary Sciences, 21, ss.15 - 22, 2005.
ISNAD BÜLBÜL, Bülent - ATAMAN, Mehmet Bozkurt. "Saha şartlarındaki ineklerde farklı östrüs senkronizasyon yöntemlerinin fertilite üzerine etkisinin araştırılması". Veteriner Bilimleri Dergisi . Eurasian Journal of Veterinary Sciences 21/3-4 (2005), 15-22.