Kemoterapi hastalarında hemşirelik bakımı memnuniyet ölçeği

Yıl: 2005 Cilt: 6 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 75 - 83 Metin Dili: Türkçe
hred

Kemoterapi hastalarında hemşirelik bakımı memnuniyet ölçeği

Öz:
Amaç: Bu çalışmanın amacı, kemoterapi tedavisi uygulanan hastaların hemşirelik bakımından memnuniyet düzeyini belirlemede kullanılabilecek bir ölçme aracının geçerlilik ve güvenilirlik çalışmasını yapmaktır. Yöntem: Bu çalışmada, kemoterapi alan hastaların hemşirelik bakımına yönelik memnuniyet düzeyini belirlemek amacıyla geliştirilen "hasta memnuniyet ölçeği" kullanılmıştır. Ölçeğin geçerlilik ve güvenilirliği 50 hastada yapılan istatistiksel analizler ile doğrulanmıştır. Bulgular: Ölçeğin güvenirliğini belirlemek için test-tekrar test uygulaması yapılmış ve iki uygulama arasındaki korelasyon katsayıları her bir madde için 0.75'ten yüksek bulunmuştur (p<0.001). Ölçeğe uygulanan faktör analizi ve yapı geçerliliğinden sonra kalan 29 maddenin tek faktörde toplandığı, "hasta memnuniyeti" olarak isimlendirilen maddelerin 0.51-0.84 arasında puan aldığından ölçme aracının geçerli olduğu saptanmıştır. Güvenilirlik analizi ve maddelerin toplam korelasyonunda her bir maddenin 0.50-0.80 arasında korelasyon katsayılarına sahip olmaları, maddelerin birbirleri ile tutarlılığının olduğunu göstermektedir. Sonuç: Kemoterapi alan hastaların memnuniyetini ölçmek için geliştirilen hasta memnuniyet ölçeğinin yapısal geçerliliği, iç güvenilirliği ve uygulanabilirliği; Cronbach-œ analizi, faktör analizi ve t testi sonuçları ile kanıtlanmıştır.
Anahtar Kelime:

Konular:
Fen > Tıp > Psikiyatri

Satisfaction scale of nursing care in chemotherapy patients

Öz:
Objective: This study is carried out to develop a measurement tool which is tested for its validity and reliability where it could be used to determine level of satisfaction in patients having chemotherapeutics related to nursing care. Method: In this study "Patient Satisfaction Scale" is used to determine satisfaction level of patients having chemotherapeutics according to patient care of nurses. Validity and reliability of such scale is verified by statistical analyses based on 50 patients. Findings: To verify reliability of the scale, test-retest reliability is obtained and correlation coefficients for each material are found to be over 0.75 between two applications. Correlation coefficients over 0.001 are set as reliable for all materials. Measurement tool is found to be valid as materials called "patient satisfaction" took scores between 0.51-0.84 which are 29 materials summed as one factor. They are obtained after factor analysis applied to scale and structural validity. Based on reliability analysis and total correlation of each material, high correlation coefficients between 0.50-0.80 showed consistencies of each material between each other. Result: Structural validity, internal reliability and applicability of patient satisfactory scale which is developed for measurement of satisfaction of patients having chemotherapy is approved by Cronbach &#339; analysis, factor analysis and t-test results.
Anahtar Kelime:

Konular:
Fen > Tıp > Psikiyatri
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • 1. Merkouris A, Ifantopoulos J, Lanara V. Patient satisfaction: a key concept for evaluation and improving nursing services. J Nurs Manage 1999; 7:19-28.
 • 2. Uzun Ö. Hemşirelik bakım kalitesi ile ilgili Newcastle Memnuniyet Ölçeğinin Türkçe formunun geçerlilik ve güvenirliliğinin saptanması. Türk Hemşireler Dergisi 2003; 54:16-25.
 • 3. Demir C, Kayahan C, Çimen M, Peker S, Kostik Z, Şen D. GATA Eğitim Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği'nde yatarak tedavi gören hastaların tatmin düzeyinin saptanması. Gülhane Tıp Dergisi 2000; 42:65-71.
 • 4. Ergin C. Bir iş doyumu ölçümü olarak "iş betimlemesi ölçeği": Uyarlama, geçerlik ve güvenirlik çalışması. Türk Psikoloji Dergisi 1997; 12:25-36.
 • 5. Kaçmaz N. Ölçüm Araçları ve Ölçek Geliştirme, yayımlanmamış Doktora Tezi, İstanbul, İstanbul Üniversitesi, 2000.
 • 6. Özçalık DA. Ölçme ve Değerlendirme. Ankara, ÖSYM, 1998.
 • 7. Özçalık DA. Test Hazırlama Kılavuzu. Ankara, ÖSYM, 1989.
 • 8. Baykul Y. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme. Ankara, ÖSYM, 2000.
 • 9. Tezbaşaran AA. Likert Tipi Ölçek'Geliştirme Klavuzu. Ankara, Özyurt Matbaası, 1996.
 • 10. Peirce AG. Measurement instruments. LA, Ta/bot (ed): Principles and Pratice of Nursing Research'te, St.Louis, Mosby Year Book, 1995, s. 292-315.
 • 11. Tekin H. Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme. 1991.
 • 12. Powel LL. Cancer Chemotherapy Guidelines and. Recommendations for Practice. Oncology Nursing Society, 1996.
 • 13. Tel H. Paly at if bakımda psikososyal sorunların yönetimi. Onkoloji Hemşireliği Derneği Bülteni 2003; 18-21:16-26.
 • 14. Severinsson El. Confirmation, meaning and self awereness as core consepts of the nursing supervision model. Nursing Ethics 20Q1; 8.
 • 15. Karamanoğlu A E. Kemoterapi Alan Kanser Hastalarında Yaşam Kalitesi ve Yaşam Kalitesini Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, Marmara Üniversitesi, 1999.
 • 16. Eşer İ. Kemoterapi hastalarına çalışma saatleri dışında destek vermek. Onkoloji Hemşireliği Derneği Bülteni 2004; 22:1-3.
 • 17. Sönmez V. Bilimsel araştırmalarda yapılan yanlışlıklar. Hemşirelik Araştırma Dergisi 1999; 1:13-28.
APA KÖŞGEROĞLU N, ACAT M, KARATEPE Ö (2005). Kemoterapi hastalarında hemşirelik bakımı memnuniyet ölçeği. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 6(2), 75 - 83.
Chicago KÖŞGEROĞLU NEDİME,ACAT M. Bahaddin,KARATEPE Özlem Kemoterapi hastalarında hemşirelik bakımı memnuniyet ölçeği. Anadolu Psikiyatri Dergisi 6, no.2 (2005): 75 - 83.
MLA KÖŞGEROĞLU NEDİME,ACAT M. Bahaddin,KARATEPE Özlem Kemoterapi hastalarında hemşirelik bakımı memnuniyet ölçeği. Anadolu Psikiyatri Dergisi, vol.6, no.2, 2005, ss.75 - 83.
AMA KÖŞGEROĞLU N,ACAT M,KARATEPE Ö Kemoterapi hastalarında hemşirelik bakımı memnuniyet ölçeği. Anadolu Psikiyatri Dergisi. 2005; 6(2): 75 - 83.
Vancouver KÖŞGEROĞLU N,ACAT M,KARATEPE Ö Kemoterapi hastalarında hemşirelik bakımı memnuniyet ölçeği. Anadolu Psikiyatri Dergisi. 2005; 6(2): 75 - 83.
IEEE KÖŞGEROĞLU N,ACAT M,KARATEPE Ö "Kemoterapi hastalarında hemşirelik bakımı memnuniyet ölçeği." Anadolu Psikiyatri Dergisi, 6, ss.75 - 83, 2005.