Proje Grubu: TÜBİTAK KBAG Proje Sayfa Sayısı: 244 Proje No: 114Z842 Proje Bitiş Tarihi: 15.04.2018 Metin Dili: Türkçe

Pistacia lentiscus L.’un In Vitro Sürgün, Kallus ve Hücre Süspansiyon Kültürlerinde Antikanser Aktivite Gösteren Kimyasal Bileşenlerin Üretilmesi

Öz:
Sekonder metabolitler, bitki savunma sisteminde önemli işlevleri olan, aynı zamanda insan sağlığı açısından da birtakım biyolojik aktivite ve koruyucu işlevlere (antimikrobiyal, antifungal, anti-kanser, anti-inflamatuar, antiaterojenik, antitümöral, antiproliferatif ve proapoptotik aktivite) sahip organik kimyasallardır. Projemizin amacını, sakız ağacı (P. lentiscus L.)’nın jüvenil (kök, gövde ve yaprak) ve olgun (dişi ve erkek) gövde ve yapraklarından elde edilen kallus ve hücre süspansiyon kültürlerinin optimizasyonu için protokollerin geliştirilmesi, sürgün ile optimize edilmiş kallus ve hücre süspansiyon kültürlerine faklı fiziksel ve kimyasal elisitör uygulamaları ile bitkinin çeşitli kısımlarında bulunan triterpen yapıdaki antikanser bileşenlerin miktar ve çeşitlerinin arttırılması, bu kısımlardan hazırlanan ekstrelerin kanserli hücre hatları üzerindeki etkilerinin ortaya çıkarılması ve biyolojik aktivitelerinin belirlenmesi oluşturmaktadır. Bu bağlamda öncelikle sakız ağacına ait tohumlar başarılı bir şekilde çimlendirilmiş, jüvenil ve olgun dişi ve erkek sürgünlerin proliferasyonu ise 1 mg/l BAP, 0.5 mg/l GA3 ile destekli MS besi ortamında gerçekleştirilmiştir. Aksenik stok materyallerden, yaklaşık 1 cm uzunluğunda alınan sürgünler, biyotik ve abiyotik olmak üzere 25 farklı elisitör uygulamasına tabi tutulmuştur. Test edilen elisitasyon çalışmalarında 4 mg/l AgNO3 uygulamasının Ursolik Asit (2.915 ppm) gibi triterpenoitlerin miktarlarında belirgin derecede artış sağladığından ve 1 mg/l MeJA uygulamasının ise kontrol grubunda tespit edilemeyen farklı triterpenoitlerin oluşumuna (Oleonolik Asit ve Mastikadienolik Asit) yol açtığından, bu iki elisitör optimizasyon protokolleri tanımlanmış jüvenil ve olgun kallus ve süspansiyon kültürlerine de uygulanmıştır. Kallus kültürlerinin optimizasyon çalışmalarında farklı BBD, karbon tipi ve konsantrasyonları, farklı pH, farklı ışık yoğunluğu, farklı sıcaklık ile farklı besiyeri tiplerinin test edildiği çalışmada 1mg/l KIN ve 1 mg/l 2,4-D içeren 1/1 kuvvetinde MS besi ortamının optimum kallus oluşumu ve gelişimi için en iyi sonuçlar verdiği tespit edilmiştir. Kallus kültürleri optimizasyonu çalışmalarında test edilen tüm parametrelere ilave olarak farklı çalkalama hızlarının etkisinin de test edildiği süspansiyon kültürlerinin optimizasyonu çalışmalarında ise, sonuç olarak en yüksek PHH, taze ve kuru ağırlık sonuçları; 25°C sıcaklık, 95 rpm çalkalama hızı, pH 5.8 ile 30 gr/l sükroz destekli MS besi ortamından elde edilmiştir. Optimize edilmiş kallus ve süspansiyon kültürlerine en başarılı elisitör tip ve konsantrasyonları (1 mg/l MeJA ve 4 mg/l AgNO3) uygulanmış ve sürgün kültürlerine benzer olarak triterpen içeriği ve çeşidinin arttığı tespit edilmiştir. Kalitatif ve kantitatif analizler sonucunda ise, projemiz kapsamında ilk kez sürgün, kallus ve süspansiyon kültürlerine uygulanan elisitör uygulamaları arasından en iyi sonuç veren ekstrelere ait antioksidan (CUPRAC, DPPH ve ABTS) ve Antikolinesteraz (Asetil ve Bütirilkolinesteraz) enzim aktiviteleri bakımından sırasıyla α-TOC, BHT ve Galantaminden yüksek sonuçların bulunduğu tespit edilmiştir. MTT bakımından ise en iyi sonucu, 4 mg/l AgNO3 uygulanmış sürgün kültürü kökenli gövde ekstreleri ve kültürün 7. gününde 48 saat süresince 1 mg/l MeJA uygulanmış kök kökenli süspansiyon hücre ekstrelerinin verdiği tespit edilmiştir. İleri hücre testleri sonuçlarına göre test edilen örneklerin genel anlamda MCF7 göğüs kanser hücre hatları üzerinde farklı aktiviteler sergilediği, ancak örneklerin kendi aralarında değerlendirildiğinde ise, test edilen tüm örnekler arasında en iyi sonucu, 4 mg/l AgNO3 uygulanmış sürgün kültürü kökenli gövde ekstreleri ve kültürün 7. gününde 48 saat süresince 1 mg/l MeJA uygulanmış kök kökenli süspansiyon hücre ekstrelerinin verdiği tespit edilmiştir.
Anahtar Kelime: MTT biyolojik aktivite elisitör süspansiyon kallus P. lentiscus L.

Konular: Biyoloji Kimya, Tıbbi Onkoloji

Pistacia lentiscus L.’un In Vitro Sürgün, Kallus ve Hücre Süspansiyon Kültürlerinde Antikanser Aktivite Gösteren Kimyasal Bileşenlerin Üretilmesi

Öz:
Secondary metabolites are organic chemicals with important functions in the plant defense system and also with a number of biological activities and protective functions (antimicrobial, antifungal, anti-cancer, anti-inflammatory, antiatherogenic, antitumoral, antiproliferative and proapoptotic activity) in terms of human health. The aim of our project is to develop protocols for the optimization of callus and cell suspension cultures from the juvenile (root, stem and leaf) and mature (female and male) shoots and leaves, to increase the amount and variety of anticancer components in the triterpenic structure in various parts of the plant by application of physical and chemical elicitors on shoot-optimized callus and cell suspension cultures and prepared from these parts by the determining the effect of the extracts on the cancerous cell lines and determinate qualitative and quantitative of biological activity of the mastic tree (P. lentiscus L.). In this context, seeds of mastic were successfully germinated and proliferation of juvenile and mature female and male shoots was carried out in MS medium supplemented with 1 mg/l BAP, 0.5 mg/l GA3. From axenic shoots, about 1 cm long, biotic and abiotic 25 different elicitor applications were applied. In the elicitation studies, 4 mg/l AgNO3 application resulted in a significant increase in the amount of triterpenoids such as Ursolic Acid (2.915 ppm) and 1 mg/l MeJA application provided the formation of triterpenoids (Oleonolic Acid and Masticadienolic Acid) of mature callus and suspension cultures. In studies in which different nutrient types were tested with different BBD, carbon type and concentrations, different pH, different light intensity, different temperature in the callus cultures' optimization studies, 1/1 strength MS media containing 1 mg/l KIN and 1 mg/l 2,4-D have been found to give the best results for optimum callus formation and development. Optimization studies of suspension cultures in which callus culturing conditions were tested as well as different shaking speeds were obtained from the MS medium supplemented with 30 g/l sucrose with the highest PCV, fresh and dry weight results at 25°C, 95 rpm shaking speed, pH 5.8. The most successful elicitor types (MeJA and AgNO3) and concentrations (1-4 mg/l) were applied to callus and suspension cultures and triterpene contents similar to shoot cultures were determined. As a result of the qualitative and quantitative analyzes, it was found that the highest antioxidant (CUPRAC, DPPH and ABTS) and Anticholinesterase (Acetyl and Butyrylcholinesterase) enzyme activities was highest from α-TOC, BHT and Galantamine respectively, which applied the best results among the elicitors applied to the shoot, callus and suspension cultures for the first time. The best result in terms of MTT was found to be stem culture with 4 mg/l AgNO3, and stem originated cell suspension extracts administered with 1 mg/l MeJA for 48 hours on culture day 7. When the samples tested according to the results of the advanced cell tests exhibited different activities on MCF7 breast cancer cell lines in general, but when the samples were evaluated among themselves, the best result among all the samples tested was shoot culture derived stem cultures and cultures with 4 mg /l AgNO3 cells were administered with 1 mg/l MeJA for 48 hours.
Anahtar Kelime:

Konular: Biyoloji Kimya, Tıbbi Onkoloji
Erişim Türü: Erişime Açık
 • 1. Abyari, M., Nasr, N., Soorni, J., Sadhu, D. 2016. Enhanced Accumulation of Scopoletin in Cell Suspension Culture of Spilanthes acmella Murr. Using Precursor Feeding”, Biological and Applied Sciences, Vol.59: e16150533.
 • 1- COMPARISON OF PHENOLIC COMPOUND CONTENTS IN VIVO AND IN VITRO GROWN LEAVES OF PISTACIA lentiscus L. (Bildiri - Uluslararası Bildiri - Sözlü Sunum),
 • 2. Acharya, K., Chakraborty, N., Dutta, A. K., Sarkar, S., Acharya, R., 2011. “Signaling role of nitric oxide in the induction of plant defense by exogenous application of abiotic inducers,” Archives of Phytopathology and Plant Protection, 44(15), 1501– 1511.
 • 2- Initiation of Cell Suspension Cultures from Axenic Leaf Explants of Lentisk (Pistacia lentiscus L.) (Bildiri - Uluslararası Bildiri - Sözlü Sunum),
 • 3. Acıduman, A., İlgili, Ö., 2010. “Geriatri”. İbni Sînâ’nın El-Kânûn Fî’t-Tıbb Adlı Eseri, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası, 63 (2), 41-47.
 • 3- Development of cell suspension cultures: - A case study in Lentisk (Bildiri - Uluslararası Bildiri - Sözlü Sunum),
 • 4. Aghaei, P., Bahramnejad, B., Mozafari, A.A. 2013. “Effect of different plant growth regulators on callus induction of stem explants in Pistacia atlantica subsp. Kurdica”, Plant Knowledge Journal, 2(3), 108-112.
 • 4- Comparison of Total Phenolic Content and Total Antioxidant Activity of Essential Oils of Male and Female Pistacia lentiscus L. (Bildiri - Uluslararası Bildiri - Poster Sunum),
 • 5. Ahn, I.P., Kim, S., Kang, S., Suh, S.C., Lee, Y.H. 2005. “Rice defense mechanisms against Cochliobolus miyabeanus and Magnaporthe grisea are distinct”, Phytopathology, 95, 1248–1255.
 • 5- Phytochemical Screening of the Ethanol Extracts from Different Parts of Lentisk (Pistacia lentiscus L.) by LC-MS/MS. (Bildiri - Uluslararası Bildiri - Poster Sunum),
 • 6. Ajungla, L., Patil, P.P., Barmukh, R.B., Nikam, T.D. 2009. “Influence of biotic and abiotic elicitors on accumulation of hiyosiyamin and scopolamine in root cultures of Datura metel L.” Indian Journal of Biotechnology, 8: 317-322.
 • 6- Establishment of Callus Cultures from Different Axenic Leaf Explant Types of Lentisk (P. lentiscus L.)-Interaktif Poster (Bildiri - Uluslararası Bildiri - Poster Sunum),
 • 7. Akçam Oluk, E. 2006. “Bitki Hücre Süspansiyon Kültürleri ve Sekonder Metabolit Üretimi”, Anadolu University Journal of Science and Technology - A, 7(2), 303-310.
 • 7- Antioxidant and anticholinesterase Activities of The Ethanol Extracts from various Parts of in vivo and in vitro grown Pictacia lentiscus L. (Bildiri - Uluslararası Bildiri - Poster Sunum),
 • 8. Akdemir, Ö. F. 2013. “In vivo ve In vitro şartlarda yetiştirilen Pistacia lentiscus L. (Sakız Ağacı)’nın yağ asiti ve uçucu yağ içeriklerinin belirlenmesi”, Dicle Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 120p.
 • 8- Effects of heavy metals elicitation on therapeutic agent productionin in vitro lentisk cultures (Bildiri - Uluslararası Bildiri - Poster Sunum),
 • 9. Akdemir, Ö.F., Tilkat, E., Onay, A., Kılınç, F.M., Süzerer, V., Çiftçi, Y.Ö. 2013. “Geçmişten Günümüze Sakız Ağacı Pistacia lentiscus L.”, Batman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisi, 3(2),1-28.
 • 9- ANTIOXIDANT ACTIVITIES AND FATTY ACID PROFILE OF THE PETROLEUM ETHER EXTRACTS FROM DIFFERENT PARTS OF IN VIVO AND IN VITRO GROWN PICTACIA lentiscus L. (Bildiri - Uluslararası Bildiri - Poster Sunum),
 • 10. Aksoy, A. Duran N., Toroglu S. Koksal F. 2007. “Short-term effect of mastic gum on salivary concentrations of cariogenic bacteria in orthodontic patients”, Angle Orthod, 77,124–128.
 • 10- Essential oil profiles of different parts of Pistacia lentiscus L. andtheir anticholinesterase activities (Bildiri - Uluslararası Bildiri - Poster Sunum),
 • 11. Al-Gendy, A.A., Ali, R.M., Hamdan, D.I., Abdel-Ghani, A. El-Sayed. 2016. “Elicitation induced flavonoids, phenolic constituents, antioxidant and cytotoxic activities of Artemisiamonosperma callus cultures”, Journal of Medicinal Plants Research, 10(40), 717-731.
 • 11- ß-Carotene Bleaching and ABTS Cation Radical Scavenging Activities of The Extracts from Different Parts of in Vivo and in Vitro Raised Pistacia lentiscus L. (Bildiri - Uluslararası Bildiri - Poster Sunum),
 • 12. Al-Habbal, M.J., Al-Habbal, Z., Huwez, F.U. 1984. “A double-blind controlled clinical trial of mastic and placebo in the treatment of duodenal ulcer”, Clin. Exp. Pharmacol P., 11(5), 541-544.
 • 12- Sakız Agacı?nın (Pistacia lentiscus L.) Tıbbi ve Ekonomik Önemi (Bildiri - Ulusal Bildiri - Poster Sunum),
 • 13. Ali, F., Ahson, M., Saeed, N.A., Ahmed, M., Ali, Q., Kanwal, N., Tehseen, M.M., Ijaz, U., Bibi, I., Niazi, N.K. 2014. '”Establishment and optimization of callus-to-plant regeneration system using mature and immature embryos of maize (Zea mays)'”, International Journal of Agriculture and Biology, 16(1), 111-117.
 • 13- Pistacia lentiscus L. (Sakız agacı)'nın Etnomedikal Kullanımları ve Fitokimyasalları (Bildiri - Ulusal Bildiri - Poster Sunum),
 • 14. Al-Khayri, J.M. 2012. “Determination of the date palm cell suspension growth curve, optimum plating efficiency, and influence of liquid medium on somatic embryogenesis”, Emir. J. Food Agric, 24(5), 444-455.
 • 14- Sakız Agacın'dan (Pistacia lentiscus L.) Antikanser Bilesiklerin Üretimi Için Kök ve Yapraklardan in vitro Kallus Kültürlerinin Baslatılması (Bildiri - Ulusal Bildiri - Poster Sunum),
 • 15. Al-Saghir, M.G., Porter D.M. 2012. “Taxonomic revision of the genus Pistacia L. (Anacardiaceae)”, AJPS, 3 (1), 12-32.
 • 15- Sakız Agacın'dan (Pistacia lentiscus L.) Antikanser Bilesiklerin Üretimi Için Kök ve Yapraklardan in vitro Kallus Kültürlerinin Baslatılması (Bildiri - Ulusal Bildiri - Poster Sunum),
 • 16. Al-Said, M.S., Ageel, A.M., Parmar, N.S., Tariq, M. 1986. “Evaluation of mastic, a crude drug obtained from Pistacia lentiscus for gastric and duodenal antiulcer activity. J.”Ethnopharmacol, 15(3), 271-278.
 • 16- Production of Anticancer Agents from the Mastic Tree, Pistacia lentiscus L. via Plant (Bildiri - Uluslararası Konferans - Davetli Konusmacı),
 • 17. Amel, Z. Nabila, B.B., Nacéra,G., Fethi, T. Fawzia, A.B. 2016. “Assessment of Phytochemical Composition and Antioxidant Properties of Extracts from the Leaf, Stem, Fruit and Root of Pistacia lentiscus L.”, International Journal of Pharmacognosy and Phytochemical Research, 8(4), 627-633.
 • 18. Anasori, P., Asghari, G. 2008. “Effects of light and differentiation on gingerol and zingiberene production in callus culture of Zingiber officinale Rosc”, Research in Pharmaceutical Sciences. 3, 59–63.
 • 19. Andrikopoulos, N.K., Kaliora, A.C., Assimopoulou, A.N., Papapeorgiou, V.P. 2003. “Biological activity of some naturally occurring resins, gums and pigments against in vitro LDL oxidation”, Phytother.Res., 17, 5, 501–507.
 • 20. Anonim, 2014, “Sakız Eylem Planı, 2014-2019”, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü, Odun Dışı Ürün ve Hizmetler Dairesi Başkanlığı Yayınları. Web:https://www.ogm.gov.tr/ekutuphane/Yayinlar/Sak%C4%B1z%20Eylem%20Plan %C4%B1.pdf, Erişim tarihi: 31.05.2018.
 • 21. Anonim, 2015. European Medicines Agency, Science Medicines Health, EMA/HMPC/46756/2015 Committee on Herbal Medicinal Products (HMPC) Assessment report on Pistacia lentiscus L., resin (mastix), © European Medicines Agency, 2015. pp:1-43. Web site: http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Herbal_- _HMPC_assessment_report/2015/07/WC500190097.pdf Erişim tarihi: 05.06.2018
 • 22. Anonim, 2016. Mastic gum – precious tears. The story of Mastic gum, Web adresi: https://arcadia-zahnpflege.de/mastic.html#, Erişim tarihi: 05.06.2018.
 • 23. Apak, R., Güclü, K., Özyürek, M., Karademir, S.E.. 2004. “A novel total antioxidant capacity index for dietary polyphenols, vitamin C and E, using their cupric ion reducing capability in the presence of neocuproine: The CUPRAC method”, Journal of Agricuşture Food Chemistry 52,7970-7981.
 • 24. Assimopoulou, A. N., Zlatanos, S. N., Papageorgiou, V. P. 2005. ‘‘Antioxidant activity of natural resins and bioactive triterpenes in oil substrates’’, Food Chem 92, 721–727.
 • 25. Assimopoulou, A.N., Papageorgiou, V.P. 2005. “GC-MS analysis of penta- and tetracyclic triterpenes from resins of Pistacia species”, Part I. Pistacia lentiscus var. chia. Biomed Chromatogr., 19, 4, 285–311.
 • 26. Aswathy, J.M., Sumayya, S.S., Lawarence, B., Kavıtha, C.H., Murugan, K. 2018. “Purification, Fractionation and Characterization of Anthocyanin from in vitro Culture of Bridelia retusa (L.) Spreng”, Indian Journal of Pharmaceutical Science, DOI:10.4172/pharmaceutical-sciences.1000330.
 • 27. Azami-Sardooei, Z., França, S.C., De Vleesschauwer, D., Höfte, M. 2010.”Riboflavin induces resistance against Botrytis cinerea in bean, but not in tomato, by priming for a hydrogen peroxide-fueled resistance response”, Physiololgy Molecular Plant Pathology, 75(1), 23–29.
 • 28. Aziz, A., Trotel-Aziz, P., Dhuicq, L., Jeandet, P., Couderchet, M., Vernet, G. 2006. “Chitosan oligomers and copper sulfate induce grapevine defense reactions and resistance to gray mold and downy mildew,” Phytopathology, 96(11),1188–1194.
 • 29. Bais, H.P., Loyola Vargas, V.M., Flores, H.E., Vivanco, J.M. 2001. “Root-specific metabolism: the biology and biochemistry of underground organs”, In Vitro Cell Dev Biol Plant, 37, 730-741.
 • 30. Balan, K.V., Demetzos, C., Prince, J., Dimas, K., Cladaras, M., 2005. “Induction of apoptosis in human colon cancer HCT116 cells treated with an extract of the plant product, Chios mastic gum”, In Vivo 19, 93–102.
 • 31. Balan, K.V., Prince, J., Han, Z., Dimas, K., Cladaras, M., Wyche, GH., Sitaras, NM., Pantazis, P. 2007. “Antiproliferative activity and induction of apoptosis in human colon cancer cells treated in vitro with constituents of a product derived from Pistacia lentiscus L. var. chia”, Phyto Med., 14(4), 263–272.
 • 32. Baque, M.A., Moh, S.H., Lee, E.J., Zhong, J.J., Paek, K.Y. 2012. “Production of biomass and useful compounds from adventitious roots of high-value added medicinal plants in bioreactor”, Biotechnology Advances, 30:1255–1267.
 • 33. Behbahani, M., Mehrnaz, S., Javad, H.M. 2011. “Optimization of callus and cell suspension cultures of Barringtonia racemosa (Lecythidaceae family) for lycopene production”, Scientia Agricola, 68(1), 69-76.
 • 34. Bilgin, D.C., 2009. 20 bin sakız ağacı dikecek, Türkiye’yi Yunan’a rakip yapacak. Web: http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/20-bin-sakiz-agaci-dikecek-turkiye-yi-yunana- rakip-yapacak-12192244, Erişim tarihi: 31.05.2018.
 • 35. Blois M.S. 1958. “Antioxidant determinations by the use of a stable free radical” Nature 181, 1199–1200.
 • 36. Borenfreund, E., Puerner, J.A. 1985. “Toxicity Determined In Vitro by Morphological Alterations and Neutral Red Absorption”, Toxicology Letters 24(2-3), 119-24.
 • 37. Bota, C., Deliu, C. 2012. “Effect of some biotic elicitors on flavonoids production in Digitalis lanata cell cultures”, Rev Med Chir Soc Med Nat, 116(2), 624-629.
 • 38. Boubakri, H. 2013. “Metabolomics and systems biology”, Journal of Metabolomic Society, 2(7),145.
 • 39. Boubakri, H., Chong, J., Poutaraud, A., Schmitt, C., Bertsch, C., Mliki, A. Masson, J., Soustre-Gacougnolle, I. 2013a. “Riboflavin (Vitamin B2) induces defence responses and resistance to Plasmopara viticola in grapevine, European Journal of Plant Pathology, 136(4), 837–855.
 • 40. Boubakri, H., Poutaraud, A., Wahab, M.A., Clayeux, C., Baltenweck-Guyot, R., Steyer, D., Marcic, C., Mliki, A., Soustre-Gacougnolle, I. 2013b. “Thiamine modulates metabolism of the phenylpropanoid pathway leading to enhanced resistance to Plasmopara viticolain grapevine”, BMC Plant Biology, 13:31.
 • 41. Boubakri, H., Wahab, M.A., Chong, J., Bertsch, C., Mliki, A., Soustre-Gacougnolle, I. 2012. “Thiamine induced resistance to Plasmopara viticola in grapevine and elicited host-defense responses, including HR like-cell death”, Plant Physiology Biochemistry, 57:120–133.
 • 42. Boubakri, H., Wahab, M.A., Chong, J., Gertz, C., Gandoura, S., Mliki, A., Bertsch, C., Soustre-Gacougnolle, I. 2013c. “Methionine elicits H2O2 generation and defense gene expression in grapevine and reduces Plasmopara viticola infection”, Journal of Plant Physiology, 170(18), 1561–1568.
 • 43. Bougard, F., A. Gravot, S. Milesi and E. Grontier (2001). "Production of Plant Secondary Metabolites: a Historical Perspective." Plant Science, 161, 839-851.
 • 44. Bozorgi, M., Memariani, Z., Mobli, M., Surmaghi, M.H.S., Shams-Ardekani, M.R., Rahimi, R. 2013. “Five Pistacia species (P. vera, P. atlantica, P. terebinthus, P. khinjuk, and P. lentiscus): A Review of Their Traditional Uses, Phytochemistry, and Pharmacology”, The Scientific World Journal, 1-33.
 • 45. Boztok, Ş., 2007. “Doğal sakız bitkileri (Pistacia lentiscus L.)’nin ekonomiye kazandırılması”, Ege Üniversitesi Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi Bülteni, Yayım Bülteni No: 51.
 • 46. Canter, P.H., Thomas, H., Ernst, E. 2005.” Bringing medicinal plants into cultivation: opportunities and challenges for biotechnology”, Trends in Biotechnology, 23(4):180- 185.
 • 47. Castellar, A., Gagliardi, R.F., Mansuri E. 2011. “In vitro Propagation and Establishment of Callus and Cell Suspension Cultures of Petiveria alliacea L., Valuable Medicinal Plant”, Journal of Medicinal Plants Research, 5(7), 1113-1120.
 • 48. Ch´avez, I. O., Apan T. R., Mart´ınez-V´azquez, M. 2005. ‘‘Cytotoxic activity and effect on nitric oxide production of tirucallane-type triterpenes’’, J Pharm Pharmacol, 57, 1087–1091.
 • 49. Chan, L.K., Koay, S.S., Boey, P.L., Bhatt, A. 2010. “Effects of abiotic stress on biomass and anthocyanin production in cell cultures of Melastoma malabathricum”. Biological Research; 43,127–135.
 • 50. Chattopadhyay, S., Srivastava, A., Bhojwani, S.S., Bisaria, V.S. 2002.”Production of podophyllotoxin by plant cell cultures of Podophyllum hexandrum in bioreactor”, Journal of Bioscience and Bioengineering, 93(2), 215-220.
 • 51. Chaudhry, H., Fatıma, N., Ahmad, I.Z. 2014. “Establishment of Callus and Cell Suspension Cultures of Nigella sativa L. for Thymol Production”, International Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences, 6 (1), 788-794.
 • 52. Chiang, Y. M., Chang, J. Y., Kuo, C. C., Chang, C. Y., Kuo, Y. H. 2005. ‘‘Cytotoxic triterpenes from the aerial roots of Ficus microcarpa’’, Phytochemistry, 66, 495–501.
 • 53. Chintalwar, G.J. Gupta, S. Roja, G., Bapat, V.A. 2008. “Protoberberine Alkaloids From Callus and Cell Suspension Cultures of Tinospora cordifolia”, Pharmaceutical Biology, 4 (2), 81-86.
 • 54. Choi, H.K., Kim, S.I., Son, S.J., Hong, S.S., Lee, S.H., Leeb, H.J. 2000.” Enhancement of paclitaxel production by temperature shift insuspension culture of Taxus chinensis”, Enzyme Microb. Technol. 27, 593-598.
 • 55. Cingöz-Şahin, G. Verma, S.K., Gürel, E. 2017. “Investigation of Relationship Between Chemical Stress Factors and Certain Metabolites Including Cardenolides in Callus Cultures of Endemic Turkish Digitalis L. Species”, Int. J. Sec. Metabolite, 4(3), 27-36.
 • 56. Cui, Q., Yang, D.H., Chen, Z.H. 2018. “Special Issue: Natural Products: Anticancer and Beyond”, Molecules, 23,1246.
 • 57. Çalar, N. 2013. Sakiz agacı (Pistacia lentiscus L.)'nin Pistacia anaçları (Pistacia vera L., Pistacia khinjuk Stocks, Pistacia atlantica Desf., Pistacia terebinthus L.) üzerine in vitro mikroasilanması, Yüksek Lisans Tezi, D.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, 120p.
 • 58. Çetin, E.S., Baydar, N.G. 2016. “Elicitor Applications to Cell Suspension Culture for Production of Phenolic Compounds in Grapevine”, Journal of Agricultural Sciences, 22 (1), 42-53.
 • 59. Dalby, A., 2003. Food in the Ancient World. From A to Z. London: Taylor and Francis Group.
 • 60. Dalila, Z.D., Fahmi, A.B.M., Nurkhalida, A.K.S. 2015. “Optimization of Sterilization Method and Callus Induction of Cocos Nucifera Linn. Var. Matag from Inflorescence”, International Conference on Plant, Marine and Environmental Sciences, Jan. 1-2, 2015, Kuala Lumpur, Malaysia
 • 61. Dandin, V.S., Murthy, H.N. 2012. “Enhanced in vitro multiplication of Nothapodytes nimmoniana Graham using semisolid and liquid cultures and estimation of camptothecin in the regenerated plants” Acta Physiology Plantarum, 34,1381–1386.
 • 62. Davis, P.H. 1967. Linum L. In: Davis PH. (ed.) Flora of Turkey and the East Aegean Islands. Edinburgh University Press, Edinburgh, 2, 425–450.
 • 63. Dedoussis, G. V., Kaliora, A. C., Psarras, S., Chiou, A., Mylona, A. 2004. ‘‘Antiatherogenic effect of Pistacia lentiscus via GSH restoration and downregulation of CD36 mRNA expression’’, Atherosclerosis, 174, 293–303.
 • 64. Dewir, Y.H., Chakrabarty, D., Lee, S.H., Hahn, E.J., Paek, K.Y. 2010. “Indirect regeneration of Withania somnifera and comparative analysis of withanolides in in vitro and greenhouse grown plants”, Biologia Plantarum, 54(2), 357-360.
 • 65. Dimas, K., Hatziantoniou, S., Wyche, J. H., Pantazis, P. 2009. ‘‘Amastic gum extract induces suppression of growth of human colorectal tumor xenografts in immunodeficient mice’’, In Vivo 23, 63–68.
 • 66. Dong, H., Beer, S.V. 2000. “Riboflavin induces disease resistance in plants by activating a novel signal transduction pathway”, Phytopathology, 90(8),801–811.
 • 67. Dong, X, 2001. “Genetic dissection of systemic acquired resistance”, Current Opinion Plant Biololgy, 4(4),309–314,
 • 68. Duke, J.A., 1983. “Medical Plants of the Bible”, Conch Publishers, New York, 118p.
 • 69. Ebel, J. 2012. “Stimulation of Phytoalexin Accumulation in Fungus-Infected Roots and Elicitor-Treated Cell Cultures of Soybean (Glycine max L.)”, In: Primary and Secondary Metabolism of Plant Cell Cultures II. Editors: Kurz, Wolfgang G.W. (Eds.).
 • 70. Eiznhamer, D.A., Xu, Z.Q. 2004. ‘‘Betulinic acid: a promising anticancer candidate’’, Drugs, 7, 359–373.
 • 71. Ellis, B.E., Towers, G.H.N. 1970. “Biogenesis of rosmarinic acid in Mentha”. Biochemistry Journal, 118, 291–297.
 • 72. Erkoyuncu, M.T., Yorgancılar, M. 2015. “Bitki Doku Kültürü Yöntemleri İle Sekonder Metabolitlerin Üretimi”, Selçuk Tar Bil Der, 2(1), 66-76.
 • 73. Escoriaza, G., Sansberro, P., Garcı´a, Lampasona, S,, Gatica, M., Bottini, R., Piccoli, P. 2013. “In vitro cultures of Vitis vinifera L. cv. Chardonnay synthesize the phytoalexin nerolidol upon infection by Phaeoacremonium parasiticum”, Phytopathology Mediterrienan, 52, 289–297.
 • 74. Falco, M.C., Mendes B.M. J., Neto A.T. 1996. “Cell Suspensıon Culture of Sugarcane: Growth, Management and Plant Regeneration”, Centro de Energia Nuclear na Agricultura, R. Bras. Fisiol, 8 (1),1-6.
 • 75. Farjaminezhad, R., Zare, N., Asghari-Zakaria, R., Farjaminezhad, M., 2013. ‘’Establishment and optimization of cell growth in suspension culture of Papaver bracteatuma’’ biotechnology approach for thebaine production,Turk J Biol. 37, 689– 697.
 • 76. Fascella, G., Airo, M., Zizzo, G.V., Ruffoni, B. 2004. ‘‘Prime osservazioni sula coltivazione in vitro di Lentisco (Pistacia lentiscus L.)’’, Italus Hortic, 11(4),141–143.
 • 77. Fatima, S., Mujib, A., Dipti, T. 2015. “NaCl amendment improves vinblastine and vincristine synthesis in Catharanthus roseus: A case of stress signalling as evidenced by antioxidant enzymes activities”, Plant Cell Tissue and Organ Culture. 121,445– 458.
 • 78. Fazelzadeh Dezfuli, S. A., Habibi Khanyani, B., Karimaneh, Z. 2013. “Optimization of Callus Induction and Seedling Regeneration in Asparagus (Asparagus officinalis )”, Bulletin Enviromental Pharmacology and Life Science, 2(2), 05- 08.
 • 79. Fett-Neto, A.G., Melanson, S.J., Nicholson, S.A., Pennington, J.J., Dicosmo, F. 1994. “Improved taxol yield by aromatic carboxylic acid and amino acid feeding to cell cultures of Taxus cuspidata”, Biotechnology and Bioengineering, 44, 967–971.
 • 80. Fett-Neto, A.G., S.J. Melanson, K. Sakata and F. DiCosmo, 1993. “Improved growth and taxol yield in developing calli of Taxus cuspidata by medium composition modification”, Bio. Technol., 11, 731-734.
 • 81. Françoise B., Hossein, S., Halimeh, H., Fallah, Z.N. 2007.”Growth optimization of Zataria multiflora Boiss. Tissue cultures and rosmarinic acid production improvement”, Pakistan Journal of Biological Sciences, 10(19), 3395-9.
 • 82. Gabr, A.M.M., Ghareeb, H., El Shabrawi, H.M., Smetanska, I., Bekheet, S.A. 2016. “Enhancement of silymarin and phenolic compound accumulation in tissue culture of Milk thistle using elicitor feeding and hairy root cultures”, Journal of Genetic Engineering and Biotechnology, 14(2), 327-333.
 • 83. Galluzzi, L., Vitale, I., Abrams, J.M., Alnemri, E.S., Baehrecke, E.H., Blagosklonny, M.V., Dawson, T.M., Dawson, V.L., El-Deiry, W.S., Fulda, S., Gottlieb, E., Green, D.R., Hengartner, M.O., Kepp, O., Knight, R.A., Kumar, S., Lipton, S.A., Lu, X., Madeo, F., Malorni, W., Mehlen, P., Nunez, G., Peter, M.E., Piacentini, M., Rubinsztein, D.C., Shi, Y., Simon, H.U., Vandenabeele, P., White, E., Yuan, J., Zhivotovsky, B., Melino, G., Kroemer, G. 2012. “Molecular definitions of cell death subroutines: recommendations of the Nomenclature Committee on Cell Death”, Cell Death Differantion,19, 107-120.
 • 84. Gamborg, O.L., Miller, R.A. ve Ojima, K., 1968. “Nutrient Requirements of Suspension Cultures of Soybean Root Cells”, Experimental Cell Research, 50, 151– 158.
 • 85. Gao, X., Deeb, D., Hao, J., Liu, Y., Arbab, A. S. 2010. ‘‘Synthetic triterpenoids inhibit growth, induce apoptosis and suppress pro-survival Akt, mTOR and NF-{kappa}B signaling proteins in colorectal cancer cells’’, Anticancer Res, 30, 785–792.
 • 86. Geetika S., Ruqia, M., Mudasser, A. M., Alyemeni, M.N., Pravej, A., Parvaiz, A. 2017. “Characterization of jasmonic acid-induced phenols in Vigna radiata under salt stress”, Pakistan Journal of Botany, 49(5), 1647-1654.
 • 87. Getika, S., Mushtaq, R., Mir, M.A., Alyemeni, M.N., Alam, P., Ahmad, P. 2017. “Characterızatıon of Jasmonıc Acıd-Induced Phenols In Vıgna Radiata under Salt Stress”, 49(5), 1647-1654.
 • 88. Ghorpade, R.P., Chopra, A., Nikam, Td. 2011. “Influence of biotic and abiotic elicitors on four major isomers of boswellic acid in callus culture of Boswellia serrata Roxb”, •Plant Omics 4(4),169-176.
 • 89. Giaginis, C., Theocharis, S. 2011. “Current Evidence on the Anticancer Potential of Chios Mastic Gum”, Nutrition and Cancer, 63(8), 1174-1184.
 • 90. Gilbert, D. F., Boutros, M. 2016. “A protocol for a high-throughput multiplex cell viability assay”, Methods Molecular Biology, 1470, 75–84.
 • 91. Giri, A., Narasu, M.L. 2000. “Transgenic hairy roots: recent trends and applications”, Biotechnology Advances, 18, 1–22.
 • 92. Grieve, M. 1994. A Modern Herbal. Modern Herbal: The Complete Edition by Margaret Grieve London: CG Leyel (Ed.).10.
 • 93. Grundwag, M. 1976. “Embryology and fruit development in four species of Pistacia L. (Anacardiaceae)”, Botanical Journal of the Linnean Society, 73,355-370.
 • 94. Gürel, S., Gürel, E., Kaya, Z. 2002. “Protoplast fusion in sugar beet (Beta vulgaris L.)”, Turk J Biol 26: 163-170.
 • 95. Güven, A., Gürsul, I. 2014. “Bitki Doku Kültürlerinde Sekonder Metabolit Sentezi”, Gıda, 39 (5), 299-306.
 • 96. Hacıbekiroğlu, I., Yılmaz, P.K., Haşimi, N., Kılınç, E., Tolan, V., Kolak, U. 2014. “In vitro biological activities and fatty acid profiles of Pistacia terebinthus fruits and Pistacia khinjuk seeds”, Natural Product Research, 29(5),444-6.
 • 97. Hao, G., Du, X., Zhao, F., Shi, R., Wang, J. 2009. “Role of nitric oxide in UV-Binduced activation of PAL and stimulation of flavonoid biosynthesis in Ginkgo biloba callus”, Plant Cell Tiss. Org. Cult . 97, 175 –185.
 • 98. Hashemi, L., Majid, A.S. Mohammad-Taghi, M., Somayeh, A. 2017. “Anticancer Activity and Phenolic Compounds of Pistacia atlantica Extract”, International Journal of Pharmaceutıcal and Phytopharmacological Research, 7(2), 26-31.
 • 99. Hazan, Z., Lucassen, A.C.B. 2013. “Compositions comprising acidic extracts of Mastic gum”. Pub. No: US 2013/0172416 A1, Pub. Date: Jul. 4, 2013.
 • 100. He M.L., Yuan H.Q., Jiang A.L., Gong A.Y., Chen W.W., Zhang P.J., Young C.Y., Zhang J.Y. 2006. Gum mastic inhibits the expression and function of the androgen receptor in prostate cancer cells. Cancer vol.106, no.12, p.2547–2555.
 • 101. He, M. L., Chen, W. W., Zhang, P. J., Jiang, A. L., Fan, W. 2007b. ‘‘Gum mastic increases maspin expression in prostate cancer cells’’, Acta Pharmacol Sin 28, 567– 572.
 • 102. He, M. L., Li, A., Xu, C. S., Wang, S. L., Zhang, M. J. 2007a. ‘‘Mechanisms of antiprostate cancer by gum mastic: NF-kappaB signal as target’’ , Acta Pharmacol, Sin 28, 446–452.
 • 103. Hemm, M.R., Rider, S.D., Ogas, J., Murry, D.J., Chapple, C. 2004. “Light induces phenyl propanoid metabolism in Arabidopsis roots”. Plant J., 38, 765–778.
 • 104. Hsum, Y. W., Yew, W. T., Hong, P. L., Soo, K. K., Hoon, L. S. Chieng YC, Mooi LY. 2011. ‘‘Cancer chemopreventive activity of maslinic acid: suppression of COX-2 expression and inhibition of NF-kappaB and ap-1 activation in Raji cells’’, Planta Med, 77(2),152-157.
 • 105. Huang, X. Y., Wang, H. C., Yuan, Z., Li, A., He, M. L. 2010. ‘‘Gemcitabine combined with gum mastic causes potent growth inhibition and apoptosis of pancreatic cancer cells’’, Acta Pharmacol, Sin 31, 741–745.
 • 106. Huwez F.U., Thirlwell D., Cockayne A., Ala’Aldeen D.A. 1998. “Mastic gum kills Helicobacter pylori”, N. Engl. J. Med., 339 (26), 357-363.
 • 107. Huwez, F.U., Al-Habbal, M.J. 1986. ‘‘Mastic in treatment of benign gastric ulcers’’, Gastroenterol Jpn, 21, 273–241.
 • 108. Iwanski, G. B., Lee, D. H., En-Gal, S., Doan, N. B., Castor, B. 2010. ‘‘Cucurbitacin B, a novel in vivo potentiator of gemcitabine with low toxicity in the treatment of pancreatic cancer’’, Br J Pharmacol, 160, 998–1007.
 • 109. İmtiyaz, S., Tariq, M., Ali, S.J., Chaudhary, S.S., Baig, M.G. 2013. “Pistacia lentiscus Linn: Gum with immense medicinal potential“, Spatula DD., 3(2),69-73.
 • 110. Janakat, S., Al-Merie, H. 2002. ‘‘Evaluation of hepatoprotective effect of Pistacia lentiscus, Phillyrea latifolia, and Nicotiana glauca’’, Journal of Ethnopharmacology, 83, 135–138.
 • 111. Jedinak, A., Farago, J., Psenakova, I., Maliar, T. 2004. “Approaches to flavonoid production in plant tissue cultures” Biologia Bratislava, 59(6), 697–710.
 • 112. Jochum, G.M., Mudge, K.W., Thomas, R.B. 2007. “Elevated temperatures increase leaf senescence and root secondary metabolite concentration in the understory herb Panax quinquefolius (Araliaceae)”, American Journal of Botany, 94,819–826.
 • 113. Kakegawa, K., Hattori, E., Koike, K., Takeda, K. 1991. “Induction of anthocyanin synthesis and related enzyme activities in cell cultures of Centaurea cyanus by UVlight irradiation” Phytochemistry, 30, 2271-2273
 • 114. Kalidass, C., Mohan, V.R., Arjunan Daniel, A. 2010. “Effect of auxin and cytokinin on vincristine production by callus cultures of Catharanthus roseus L. (Apocynaceae)” Tropical Subtropical Agroeconomi, 12, 283–288.
 • 115. Kaliora, A.C., Stathopoulou, M.G., Triantafillidis ,J.K., Dedoussis, G.V., Andrikopoulos, N.K., 2007b. Chios mastic treatment of patients with active Crohn’s disease. World J. Gastroenterol., 13:748–753.
 • 116. Kaliora, A.C., Stathopoulou, M.G., Triantafillidis, J.K., Dedoussis, G.V., Andrikopoulos, N.K., 2007a. Alterations in the function of circulating mononuclear cells derived from patients with Crohn’s disease treated with mastic. World J Zastroenterol, 13:6031–6036.
 • 117. Kermanee, P. 2004. “Plant Regeneration from Cell Suspension Culture of Rice Varieties Khao Dawk Mali 105 and Suphanburi, Kasetsart”, J. Nat. Sci, 38, 90-96.
 • 118. Keskin, N.,Kunter, B., 2007. “Erciş Üzüm Çeşidinin Kallus Kültürlerinde UV Işını Etkisiyle Resveratrol Üretiminin Uyarılması”, A.Ü Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi, 13(4), 379-384.
 • 119. Khatami, F., Ghanati, F. 2011. “Effect of UV irradiation on cellviability, anthocyanin, and flavonoidcontents of callus-cultured Malva neglecta cells”, International Conference on life ScienceandTechnology, IPCBEE 3, Singapure.
 • 120. Khudoyan, S.H., Karapetyan, L.G., Zakaryan, N.H., Antonyan, A.A., Nanagulyan, S.G. 2018. “Chemical compositıon and bioactıvıty of extracts from leaves and branches of armenian Pistacia atlantica Desf.”, C h e m i s t r y a n d B i o l o g y, 52(1), 37–44.
 • 121. Kılınç, F.M., 2013, Sakız Ağacı (Pistacia lentiscus L.)’nın in vitro Klonal Mikroçoğaltılması, Yüksek Lisans Tezi,Dicle Üniversitesi Basımevi, Diyarbakır.
 • 122. Kılınç, F.M., Süzerer, V., Ozden Çiftçi, Y., Onay, A., Yıldırım, H., Uncuoğlu, Altınkut A., Tilkat, E., Koc, I., Akdemir, Ö.F., Metin Karakaş, Ö. 2015. “Clonal Micropropagation of Pistacia lentiscus L. and Assessment of Genetic Stability using IRAP Markers.“, Plant Growth Regulation, 75, 75-78.
 • 123. Kılınç, F.M., Süzerer, V., Özden Çiftçi, Y., Koç, I., Akdemir, H., Yildirim, H., Tilkat, E., Onay, A. 2014. “Improved shoot multiplication of lentisk (Pistacia lentiscus L.) using different carbohydrates and media’’, Acta Horticulturae, 1028,145-151
 • 124. Kim, H.J., Neophytou, C., 2009. “Natural antiinflammatory compounds for the management and adjuvant therapy of inflammatory bowel disease and its drug delivery system”, Arch. Pharm. Res., 32, 997–1004.
 • 125. Koç, E., İşlek, C. 2015. “Kadmiyumun biber (Capsicum annuum L.) Fidelerinde Fenilalanin Amonyum Liyaz Aktivitesi ve Lipid Peroksidasyonu Üzerine Etkisi., Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 16 (1), 50-54.
 • 126. Koç, İ., Akdemir H., Onay A., Özden Çiftçi Y., 2014a. “Cold-induced genetic instability in micropropagated Pistacia lentiscus L. Plantlets”, Acta Physiologiae Plantarum, 36(9), 2373-2384.
 • 127. Koç, İ., Onay A., Özden Çiftçi Y. 2014b. “In vitro regeneration and conservation of the lentisk (Pistacia lentiscus L.)”, Turk J Biol., 38: 653-663, Doi:10.3906/biy-1401-69.
 • 128. Koç, İ., Özden Çiftçi Y. 2012. “Development of Efficient in vitro Propagation and Conservation Techniques for Lentisk”, In vitro Biology Meeting of the SIVB, p.S83, Seattle, Washington.
 • 129. Koo, J.Y., Hwang, E.Y., Cho, s., Lee, J.H., Lee, Y.M., Hong, S.P., 2005.”Qauantitative Determination of Amygdalin Epimers from Armeniacae semen by Liquid Chromatography”,Journal of Chromatography B, 814, 69–73.
 • 130. Koutsianas, N. 2012. ‘‘Apivita featured plant: Mastic tree (Pistacia lentiscus var. chia)”. APIVITA. http://www.apivita.com/new/pistacia-lentiscus-var-chia[x] Son Erişim tarihi: 20 Temmuz 2014.
 • 131. Koutsoudaki, C., Krsek, M., Rodger, A. 2005. ‘‘Chemical composition and antibacterial activity of the essential oil and the gum of Pistacia lentiscus var. Chia’’, J. Agric. Food Chem., 53, 7681–7685.
 • 132. Kovačević, N., Grubišić, D. 2005. “In vitro cultures of plants from the rhamnaceae: shoot propagation and anthraquinones production”, Pharmalogical Biology, 43: 420- 424.
 • 133. Kress, C.L., Konopleva, M., Mart´ınez-Garc´ıa, V., Krajewska, M., Lefebvre, S. 2007. ‘‘Triterpenoids display single agent anti-tumor activity in a transgenic mousemodel of chronic lymphocytic leukemia and small B cell lymphoma’’, PloS One, 2, 5-59.
 • 134. Kreuzaler, F., Hahlbrock, K. 1973. “Flavonoid glycosides from illuminated cell suspension cultures of Petroselinum hortense”, Hoffmein Phytochemistry, 12,1149- 1152.
 • 135. Krzyzanowska, J., Janda, B., Pecio, L., Stochmal, A., Oleszek, W., Czubacka, A., Przybys, M., Doroszewska, T. 2011.” Determination of polyphenols in Mentha longifolia and M. Piperita field-‐ grown and in vitro plant samples using UPLC-Q-MS”, Journal of Aoac. Int., 94(1), 43-50.
 • 136. Kumar, R., Sharma, N., Malik, S., Bhushan, S., Kumar Sharma, U., Kumari, D., Sinha Kumar, A., Sharma, M., Singh Ahuja, P. 2011. “Cell suspension culture of Arnebia euchroma (Royle) Johnston—a potential source of naphthoquinone pigments”, Journal of Medical Plant Research, 5:6048–6054.
 • 137. Kuzovkina I.N., Guseva A.V., Alterman I.E., Karnachuk R.A. 2001. “Flavonoid production in transformed Scutellaria baicalensis roots and ways of its regulation”,Russian Journal of Plant Physiology, 48, 448-452.
 • 138. Lambardi, M., Sharma, K.K., Thorpe, T.A. 1993. ”Optimization of in vitro bud induction and plantlet formation from mature embryos of Aleppo pine (Pinus halepensis Mill.)”, In Vitro Cellular and Developmental Biology Plant, 29, 189-199.
 • 139. Lauk, L., Ragusa, S., Rapisarda, A., Franco, S., Nicolosi, V. M. 1996. ‘‘In vitro antimicrobial activity of Pistacia lentiscus L. extracts preliminary report’’, J Chemother, 8, 207–209.
 • 140. Lee, D. H., Iwanski, G. B., Thoennissen, N. H. 2010. ‘‘Cucurbitacin: ancient compound shedding new light on cancer treatment’’, ScientWorld J,10, 413–418.
 • 141. Li, B., Wang, B., Li, H., Peng, L., Ru, M., Liang, Z., Yan, X., Zhu, Y. 2016. “Establishment of Salvia castanea Diels f. tomentosa Stib. Hairy root cultures and the promotion of tanshinone accumulation and gene expression with Ag+, methyl jasmonate, and yeast extract elicitation”, Protoplasma, 253(1), 87-100.
 • 142. Liby, K. T., Yore, M. M., Sporn, M. B. 2007. ‘‘Triterpenoids and rexinoids as multifunctional agents for the prevention and treatment of cancer’’, Nat Rev Cancer, 7, 357–369.
 • 143. Linden, J.C. 2006. “Secondary products from plant tissue culture”, Encyclopedia Life Support Syst. (UNESCO-EOLSS) Biotechnology, 4:1-9
 • 144. Liu, C.Z., Guo, C., Wang, Y.C., Quyang, F. 2002. “Effect of lightirradiation on hairy root growth and artemisinin biosynthesis of Artemisia annua L.” Process Biochemical, 38, 581-585.
 • 145. Ljubuncic, P., Song, H., Cogan, U., Azaizeh, H., Bomzon, A. 2005. ‘‘The effect of aqueous extracts prepared from the leaves of Pistacia lentiscus in experimental liver disease’’, Journal of Ethnopharmacology, 100, 198–204.
 • 146. Lloyd, G., Cown, M.B. 1980. ‘‘Commercially feasible micropropagation of mountain laurel, Kalmia latifolia, by use of shoot-tip culture’’, Combined Proceeding of International Plant Propagators Society, 30, 421–427.
 • 147. Loizou, S., Paraschos, S., Mitakou, S., Chrousos, G. P., Lekakis, I. 2009. ‘‘Chios mastic gum extract and isolated phytosterol tirucallol exhibit anti-inflammatory activity in human aortic endothelial cells’’, Exp BiolMed (Maywood), 234, 553–561.
 • 148. Loutrari H., Magkouta S., Pyriochou A., Koika V., Kolisis F.N., Papapetropoulos A., Roussos C. 2006. “Mastic oil from Pistacia lentiscus var. chia inhibits growth and survival of human K562 leukemia cells and attenuates angiogenesis”, Nutr.Cancer, 55, 1, 86–93.
 • 149. Lu, X., Tang, K., Li, P. 2016. “Plant Metabolic Engineering Strategies for the Production of Pharmaceutical Terpenoids”,Frontiers in Plant Science, 7:1647-1653.
 • 150. Magiatis, P., Melliou, E., Skaltsounis, A. L., Chinou, I. B., Mitaku, S. 1999. ‘‘Chemical composition and antimicrobial activity of the essential oils of Pistacia lentiscus var. chia’’, Planta Med, 65, 749–752.
 • 151. Magkouta, S., Stathopoulos, G. T., Psallidas, I., Papapetropoulos, A., Kolisis, F. N. 2009. ‘‘Protective effects of mastic oil from Pistacia lentiscus variation chia against experimental growth of lewis lung carcinoma’’, Nutr Cancer, 61, 640–648.
 • 152. Maharik, N., Elgengaih S., Taha H., 2009. “Anthocyanin Production in Callus Cultures of Crateagus sinaica Boiss. Department of Plant Biotechnology”, National Research Center Department of Cultivation and Production of Medicinal and Aromatic Plants, 1(1), 30-34.
 • 153. Maitani, T, Kubota, H., Sato, K., Yamada, T. 1996. “The composition of metals bound to class III metallothionein (phytochelatin and its desglycyl peptide) induced by various metals in root cultures of Rubia tinctorum”, Plant Physiol., 110, 1145-1150.
 • 154. Marone P., Bono L., Leone E., Bona S., Carretto E., Perversi L. 2001. “Bactericidal activity of Pistacia lentiscus mastic gum against Helicobacter pylori”, J. Chemother., 13, 6, 611–614.
 • 155. Martinez-Palie, E., Aronne, G. 2000. ‘‘Reproductive cycle of Pistacia lentiscus (Anacardiaceae) in Sourthern Italy’’ Plant Biosystems, 134: 365-371.
 • 156. Mascarello, C., Fascella, G., Zizzo, G.V., Mantovani, E., Ruffoni, B. 2007. ‘‘In vivo and in vitro propagation of Pistacia lentiscus L.’’, Acta Horticultare, 764, 299–306.
 • 157. Matsumoto, T., Nishida, K., Noguchi, M., Tamaki, E. 1973.”Some factors affecting the anthocyanin formation by Populus cells in suspension culture”, Agric. Biol. Chem., 37, 561-567.
 • 158. Mattia C., Bischetti G.B., Gentile F., 2005. ‘‘Biotechnical characteristics of root systems of typical Mediterranean species’’ Plant and Soil 278 (1-2), 23-32(10).
 • 159. Meftahizade, H., Lotfi, M., Moradkhani, H. 2010. “Optimization of Micropropagation and establishment of cell suspension culture in Melissa officinalis L.”, Afr. J. Biotechnol., 9(28), 4314-4321.
 • 160. Miller, H.E. 1971. “A simplified method for the evaluation of antioxidants”, Journal of the American Oil Chemists Society, 48(2), 91.
 • 161. Mills, J.S., White, R. 1977. ‘‘Natural resins of art and archaeology: their sources, chemistry and identification’’, Stud Conserv, 22, 12–31.
 • 162. Mills, J.S.and White, R., 1989, The identity of the resins from the Late Bronze Age shipwreck at Ulu Burum (Kas), Archaeometry, 31, 37–44.
 • 163. Ming, T.L. 1980. “The geographic distribution and floristic character of Chinese Anacardiaceae”, Acta Botanica Yunnanica, 2, 390-401.
 • 164. Miti´c-Culafi´c, D., Zegura, B., Nikoli´c, B., Vukovi´c-Gaci´c, B., Knezevi´c- Vukcevi´c, J. 2009. ‘‘Protective effect of linalool, myrcene and eucalyptol against t-butyl hydroperoxide induced genotoxicity in bacteria and cultured human cells’’, Food Chem Toxicol, 47, 260–266.
 • 165. Mojarrab, M., Delazar, A., Esnaashari, S., Heshmati Afshar, F. 2013. “Chemical composition and general toxicity of essential oils extracted from the aerial parts of Artemisia armeniaca Lam. and A. incana (L.) Druce growing in Iran”, Research in Pharmaceutical Sciences, 8(1), 65-69.
 • 166. Morais-Lino, L.S., Santos-Serejo, J.A., Silva, S.O.D., Santana, J.R.F., and Kobayashi A.K. 2008. “Cell Suspension Culture and Plant Regeneration of a Brazilian plantain, cultivar Terra, Pesq. agropec. bras.”, Brasília, 43(10), 1325-1330.
 • 167. Moreno, M.I.N., Isla, M.I., Sampietro, A.R., Vattuone, M.A. 2000. “Comparison of the free radical-scavenging activity of propolis from several regions of Argentina”, Journal of Ethnopharmacology, 71(1–2), 109-114.
 • 168. Moscatiello, R., Baldan, B., Navazio, L. 2013. “Plant cell suspension cultures – Springer. In: Yehuda S, Mostofsky DI, eds. Plant mineral nutrients”, Humana Press, 77–93.
 • 169. Moulos, P., Papadodima, O., Chatziioannou, A., Loutrari, H., Roussos, C., 2009. “A transcriptomic computational analysis of mastic oil-treated Lewis lung carcinomas reveals molecular mechanisms targeting tumor cell growth and survival”, BMC Med Genomics, 2, 68.
 • 170. Mulabagal, V., Tsay, H.S. 2004. “Plant Cell Cultures – An Alternative and Efficient Source for the Production of Biologically Important Secondary Metabolites”, International Journal of Applied Science Engineering, 2: 29-48.
 • 171. Mulas, M., Albentino, P., Brigaglia, N. 1998. “Evaluation of Pistacia lentiscus L. genetic resources to select ecotypes having high efficiency in the colonisation of marginal lands”, Acta Hort., 457: 279-286.
 • 172. Murashige, T. and Skoog, F., 1962. ‘‘A revised medium for rapid growth and bioassays with tobacco tissue cultures’’Physiol. Plant, 15(3), 473-497.
 • 173. Murthy, H.N., Lee, E.J., Paek, K.Y. 2014. “Production of secondary metabolites from cell and organ cultures: strategies and approaches for biomass improvement and metabolite accumulation“, Plant Cell Tissiue and Organ Culture, 118, 1–16.
 • 174. Nadeau, F., Gaudreau, A., Angers, P., Arul, J. 2012. “Changes in the level of glucosinolates in broccoli florets (Brassica oleracea var. Italica) during storage following postharvest treatment with UV-C”, Acta Horticulturae, 945,145–148
 • 175. Namdeo, A.G. 2007. “Plant cell elicitation for production of secondary metabolites: A review”, Pharmacogoly Review, 1, 69–79.
 • 176. Namlı, S., Akcan, N. 2014. “The effect of UV-C on the total antioxidant activity and phenolic content in hypericum scabroides raised under in vitro conditions”, Research Journal of Biotechnology, 9(3), 12-18.
 • 177. Namlı, S., Isıkalan, Ç., Akbaş, F., Ayaz-Tilkat, E. 2014. “Effects of UV-B radiation on total phenolic, flavonoid and hypericin contents in Hypericum retusum Aucher grown under in vitro conditions”, Natural Product Research, 28(24), 2286-2292.
 • 178. Nartop, P., Gürel, A., Akgün, İ.H., Bedir, E. 2015. “Astragalaside IV and cycloastragenol productionin in vitro produced Astragalus trojanus Stev.”, Indian Journal of Biotechnology, 14, 540-546.
 • 179. Ng, T.L.M., Karim, R., Tan, Y.S., Teh, H.F., Danial, A.D., Ho, L.S., Khalid, N., Appleton, D.R., Harikrishna, J.A. 2016. “Amino Acid and Secondary Metabolite Production in Embryogenic and Non-Embryogenic Callus of Fingerroot Ginger (Boesenbergia rotunda)”, PLOSone, 0156714.
 • 180. Nguyen, A. T., Fontaine, J., Malonne, H., Claeys, M., Luhmer, M. 2005. ‘‘A sugar ester and an iridoid glycoside from Scrophularia ningpoensis’’, Phytochemistry, 66, 1186–1191.
 • 181. Nuñez-Palenius, H.G., Cantliffe, D.J., Klee, H.H., Ochoa-Alejo, N., Ramírez-Malagón, R., Pérez-Molphe, E.. 2005. “Methods in Plant Tissue Culture”, In K Shetty, ed, Food Biotechnology. CRC Press., New York, pp 553-601.
 • 182. of plant cells. XI. The influence of shaking rate on the growth of suspension cultures”, Journal of Experimental Botany, 22, 107-117
 • 183. Oksman-Caldentey, K., Inze, D. 2004. “Plant cell factories in the post-genomic era: new ways to produce designer secondary metabolites”, Trends in Plant Science, 9:433-440.
 • 184. Onay, A., Özden-Çiftçi Y., Yıldırım H., Tilkat E. 2014. “Sakız Ağacının (Pistacia lentiscus L.) Juvenil ve Olgun Eksplantlarının Mikroçoğaltımı, Kriyoprezervasyonu ve Genetik Kararlılığının Belirlenmesi” Proje Sonuç Raporu (TUBITAK Proje No: 110T941).
 • 185. Onay, A., Süzerer, V., Akdemir, H., Yildirim, H., Ozden Tokatlı, Y, Tilkat, E. 2011. “Somatic Embryogenesis in Pistachios”, Acta Horticulturae, 912:587-592.
 • 186. Onay, A., Yıldırım, H., Altınkut Uncuoglu, A., Özden Çiftçi, Y., Tilkat, E. 2016a. “Sakız Ağacı (Pistacia lentiscus L.)Yetiştiriciliği” Edt: Oral B, Han B, Süer S.) Dicle Üniversitesi Basımevi Diyarbakır.
 • 187. Onay, A., Yıldırım, H., Yavuz, M.A., 2016b. “Sakız Ağacı (Pistacia lentiscus L.) Yetiştiriciliği ve Reçinesi”, Batman University, Journal of Life Sciences, 6(2), 133.
 • 188. Orhan, I., Kupeli, E., Aslan, M., Kartal, M., Yesilada, E. 2006. ‘’Bioassay-guided evaluation of antiinflammatory and antinociceptive activities of pistachio, Pistacia vera L.’’, J Ethnopharmacol, 105, 235–240.
 • 189. Özdemir, E., 2014. Sakız Ağacı. Çeşmeline. http://www.cesmeline.com/haber/?p=290.
 • 190. Özden, S. 2016. The economic analysis of the mastic tree (Pistacia lentiscus L.) cultivation projects, International Symposium Under the theme: "Forest and periforest areas (EFPF): Dynamics and challenges" November 3-5, University Campus of Melloul-University IBN Zohr-Agadir, Agadir Morocco, Web: https://www.researchgate.net/publication/311741475_The_economic_analysis_of_the _mastic_tree_Pistacia_lentiscus_L_cultivation_projects, Erişim tarihi: 04.06.2018.
 • 191. Padulosi, S., Hadj-Hassan, A. 2001. Pistacia: towards a comprehensive documentation of distribution and use of its genetic diversity in Central & West Asia, North Africa and Mediterranean Europe. Report of the IPGRI Workshop, 14–17 December 1998. IPGRI, Irbid, Jordan.
 • 192. Palazon, J., Cusido, R.M., Bonfill, M., Mallol, A., Moyano, E., Morales, C., Pino, M.T. 2003. “Elicitation of different Panax ginseng transformed root phenotypes for an improved ginsenoside production”, Plant Physiol Bioch., 41, 1019-1025.
 • 193. Pandey, A., Rathore, D.K.S., Pathakar, A. 2015. “Production of secondary metabolite (anthocyanin) from callus culture of Daucus Carota”, International Journal of Advanced Scientific and Technical Research, 5(2), 360-366.
 • 194. Papageorgiou, V. P., Bakola-Christianopoulou, M. N., Apazidou, K. K., Psarros, E. E. 1997. ‘’Gas chromatographic analysis of the acidic triterpenic fraction of mastic gum’’, J Chromatogr ,769, 262–273.
 • 195. Papageorgiou, V. P., Mellidis, A. S., Argyriadou, N. 1991. ‘‘The chemical composition of the essential oil of mastic gum’’, J Essent Oil Res, 3, 107–110.
 • 196. Paraschos, S., Magiatis, P., Mitakou, S., Petraki, K., Kalliaropoulos, A. 2007. ‘‘In vitro and in vivo activities of Chios mastic gum extracts and constituents against Helicobacter pylori’’, Antimicrob Agents Chemother, 51, 551–559.
 • 197. Patil, J.G., Ahire, M., Nitnaware, K., Panda, S., Bhatt, V., Kishor, P., Nikam, T. 2013. “In vitro propagation and production of cardiotonic glycosides in shoot cultures of Digitalis purpurea L. by elicitation and precursor feding”, Applied Microbiological Biotechnology, 97, 2379-93.
 • 198. Paula Alexandra da Silva Veiga, 2008. “Pistacia lentiscus. Mastic or lentisc resin was found in residues inside Egyptian amphorae”, in Serpico,Health and Medicine in Ancient Egypt: Magicand Science, Web adresi: https://www.academia.edu/225468/Health_and_Medicine_in_Ancient_Egypt_Magic_ and_Science,Erişim tarihi: 31.05.2018.
 • 199. Perassolo, M., Quevedo, C., Busto, V., Ianone, F., Giulietti, A.M., Talou, J.R. 2007. “Enhance of anthraquinone production by effect of proline and aminoindan-2- phosphonic acid in Rubia tinctorum suspension cultures”, Enzyme Microb Tech., 41,181-185.
 • 200. Perikos, J. 1993. The Chios Gum Mastic. Print All Ltd. Athens, Greece p:95.
 • 201. Petronelli A, Saulle E, Pasquini L, Petrucci E, Mariani G, 2009a. ‘’High sensitivity of ovarian cancer cells to the synthetic triterpenoid CDDOimidazolide’’ Cancer Lett 282, 214–228,
 • 202. Petronelli, A., Pannitteri, G., Testa, U. 2009b. ‘‘Triterpenoids as new promising anticancer drugs’’, Anticancer Drugs, 20, 880–892.
 • 203. Phongmaykin, J., Kumamoto, T., Ishikawa, T., Suttisri, R., Saifah, E. 2008. ‘‘A new sesquiterpene and other terpenoid constituents of Chisocheton penduliflorus’’, Arch Pharm Res, 31, 21–27.
 • 204. Piątczak, E., Kuźma, Ł., Sitarek, P., Wysokıńska, H. 2015. “Shoot organogenesis, molecular analysis and secondary metabolite production of micropropagated Rehmannia glutinosa Libosch”, Plant Cell Tissue and Organ Culture, 120,539–549.
 • 205. Praveen, N., Naik, P.M., Manohar, S.H., Nayeem, A., Murthy, H.N. 2009. “In vitro regeneration of brahmi shoots using semisolid and liquid cultures and quantitative analysis of bacoside A.” Acta Physiology Plantarum, 31,723–728.
 • 206. Radic, S., Vujcic, V., Glokolski, M., Radic-Stojkovic, M. 2016. “Influence of pH and plant growth regulators on secondary metabolite production and antioxidant activity of Stevia rebaudiana (Bert)”, Periodicum Biologorum,118(1), 9-19.
 • 207. Radman, R., Saez, T., Bucke, C., Keshavarz, T. 2003. “Elicitation of plants and microbial cell systems”, Biotechnology and Applied Biochemistry, 37, 91–102.
 • 208. Rahman, M.S., Miah, M.A.B., Hossain, M.S., Kabir, A.H. and Rahman M.M., 2012, “Establishment of Cell Suspension Culture and Plant Regeneration in Abrus precatorius L., a Rare Medicinal Plant”, Notulae Scientia Biologicae, 4 (1), 86-93.
 • 209. Rajasekhar, E.W., Edwards, M., Wilson, S.B., Street, H.E. 1971. “Studies on the growth in culture
 • 210. Ramachandra, R.S., Ravishankar, G.A. 2002. “Plant cell cultures: Chemical factories of secondary metabolites”, Biotechnology Advances, 20, 101-153
 • 211. Ramos, A. A., Pereira-Wilson, C., Collins, A. R. 2010. ‘‘Protective effects of ursolic acid and luteolin against oxidative DNA damage include enhancement of DNA repair in Caco-2 cells’’, Mutat Res, 692, 6–11.
 • 212. Rao, S. Ravishankar, G.A. 2002. “Plant cell cultures: Chemical factories of secondary metabolites“, Biotechnology Advances, 20, 101-153.
 • 213. Re, R., Pellegrini, N., Proteggente, A., Pannala, A., Yang, M., Rice, E.C., 1999. “Antioxidant activity applying an improved ABTS radical cation decolorization assay”, Free Radicale Biology and Medicine,. 26, 1231-1237.
 • 214. Riss, T.L., Moravec, R.A. 2004. “Use of multiple assay endpoints to investigate the effects of incubation time, dose of toxin, and plating density in cell-based cytotoxicity assays”, Assay Drug Dev Technology, 2(1),51-62.
 • 215. Riss, T.L., Moravec, R.A., Niles, A.L. 2011. “Cytotoxicity testing: Measuring viable cells, dead cells, and detectingmechanism of cell death”, In: M. J. Stoddart (Ed.), Mammalian Cell Viability Methods and Protocols, Humana Press, 103–114.
 • 216. Rivero, R.M., Ruiz, J.M., Garcia, P.C., López-Lefebre, L.R., Sánchez, E., Romero, L. 2001.” Resistance to cold and heat stress: accumulation of phenolic compounds in tomato and watermelon plants”, Plant Science, 160, 315–321.
 • 217. Ruch, R.J., Sigler, K. 1994. ‘‘Growth inhibition of rat liver epithelial tumor cells by monoterpenes does not involved Ras plasma membrane association’’, Carcinogenesis, 15, 787–789.
 • 218. Ruffoni, B., Mascarello, C., Fascella, G., Airo, M., Amoretti, M. 2004. “La micropropagazione del Lentisco (Pistacia lentiscus L.). In: Atti II Convegno nazionale “Piante mediterranee: Valorizzazione delle risorse e sviluppo sostenibile”, Agrigento, 277-280 (in Italian).
 • 219. Saba, P.D., Iqbal, M., Srivastava, P.S. 2000. “Effect of ZnSO4 and CuSO4 on regeneration and lepidine content in Lepidium sativum”, Biol Plant., 43,253–256.
 • 220. Saikia, R., Yadav, M., Varghese, S., Singh, B.P., Gogoi, D.K., Kumar, R., Arora, D.K. 2006. “Role of riboflavin in induced resistance against Fusarium wilt and charcoal rot diseases of chickpea”, Plant Patholology Journal, 22(4), 339–347.
 • 221. Sajid, Z.A., Aftab, F. 2016. “An Effıcient Method For The Establishment of Cell Suspension Cultures in Potato (Solanum tuberosum L.)”, Pak. J. Bot., 48(5), 1993- 1997.
 • 222. Sakagami, H., Kishino, K., Kobayashi, M., Hashimoto, K., Iida, S. 2009. ‘‘Selective antibacterial and apoptosis-modulating activities of mastic’’ In Vivo 23, 215–223.
 • 223. Sandra, I., Alvarez, P., Spollansky, T.C., Giulietti, A.M. 2000. “The Infuluence of different biotic and abiyotic elicitör on the production and profile of tropane alkaloids in hairy root cultures of Brugmansia candida”, Enzyme Microb Tech., 26, 252-258.
 • 224. Sarantinidis, M., Smyrnioudis, I., 2011, Chios Mastiha, Web: http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:ijMFLw3VmisJ:www.gumm astic.gr/public/Leaflets/ENG_Mastiha_Presentation_Sept_2011_no_video.pptx+&cd= 3&hl=tr&ct=clnk&gl=tr, Erişim tarihi:31.05.2018.
 • 225. Schenk, R.U. ve Hildebrandt, A. 1972. “Medium and techniques for induction and growth of monocotyledonous and dicotyledonous plant cell cultures”, Canadian Journail of Botany, 50, 199–204.
 • 226. Seçmen, Ö., Gemici, Y., Görk, G., Leblebici, E., Bekat, L. 2008. Tohumlu Bitkiler Sistematiği, Ege Univ. Yayınları, İzmir, s. 446.
 • 227. Seitz, H.U., Hinderer, W. 1988. “Anthocyanins. In: Cell culture and somatic cell genetics of plants”, (Eds.) Constabel, F. and Vasil, L.), 5:49–76.
 • 228. Serpico, M. 2000. Resins, Amber and Bitumen in Ancient Egyptian Materials and Technology, Nicholson PT and Shaw I (Eds.). Cambridge: Cambridge University Press.
 • 229. Setzer, W. N., Setzer, M. C. 2003. ‘‘Plant-derived triterpenoids as potential antineoplastic agents’’, Mini Rev Med Chem, 3, 540–556.
 • 230. Shahverdi, M.A., Omidi, H., Tabatabaei, S.J. 2017. “Stevia (Stevia rebaudina Bertoni) Responses to NaCl Stress: Growth, Photosynthetic Pigments, Diterpene Glycosides and Ion Content in Root and Shoot”, Journal of the Saudi Society of Agricultural Sciences, https://doi.org/10.1016/j.jssas.2017.12.001.
 • 231. Sharma, M., Sharma, A., Kumar, A., Kumar Basu, S. 2011. “Enhancement of Secondary Metabolites in Cultured Plant Cells Through Stress Stimulus”, American Journal of Plant Physiology, 6: 50-71.
 • 232. Silipo, A., Erbs, G., Shinya, T., Dow, J.M., Parrilli, M., Lanzetta, R., Shibuya, N., Newman, M.A., Molinaro, A. 2010. “Glyco-conjugates as elicitors or suppressors of plant innate immunity”, Glycobiology, 20:406–419.
 • 233. Simões, C.,Bizarri, C. H. B., Cordeiro, L. S., Castro, T.C., Coutada, L. C. M., Silva, A.J.R., Albarello, N., Mansur, E. 2009. “Anthocyanin production in callus culture Cleome rosea: Modulation by culture conditions and characterization of pigments by means of HPLC-DAD/ESIMS’’ Plant Physiology and Biochemistry, (47), 895-903.
 • 234. Slinkard, K., Singleton, V.L. 1977. “Total phenol analyses: Automation and Comparison with Manual Methods”, American Journal of Enol. Vitic., 28, 49-55.
 • 235. Sökeli, M.G. 2011. Sakız Ağacı, Söke Ekspres, web: http://www.sokeekspres.com/Reklam.aspx/Makale/Makale/2243-melike-guntugsokeli-- sakiz-agaci.aspx, Erişim tarihi: 05.06.2018
 • 236. Sökmen, A., Gürel, E., 2001. “Sekonder metabolit üretimi, Bitki Biyoteknolojisi, Doku Kültürü ve Uygulamaları”, Editörler: Babaoğlu, M., Gürel, E., Özcan, S. Konya, 211- 261.
 • 237. Sravanthi, M., Mohan, G. K. Suryakala, G., Rani, M.S., Shanker, K. 2016.” Plant tissue culture: An alternative for production of useful secondary metabolites”, Journal of Pharmacognosy and Phytochemistry, 5(4), 269-272.
 • 238. Stella, A., Braga, M.R. 2002. “Callus and cell suspension cultures of Rudgea jasminoides, a tropical woody Rubiaceae”, P”lant Cell Tissue and Organ Culture, 68, 271-276.
 • 239. Sterer, N. 2006. ‘‘Antimicrobial effect of mastic gum methanolic extract against Porphyromonas gingivalis’’, J Med Food, 9, 290–292.
 • 240. Stevens, P.F. 2008. Angiosperm phylogeny website, version 9, Web: http://www.mobot.org/MOBOT/research/Apweb/, Erişim Tarihi: 31.05.2018.
 • 241. Sundaram, U., Anupama, V., Gurumoorthi, P. 2013 “Optimization of pH and sucrose in the callus culture for the micro propagation of Mucuna pruriens using response surface methodology”, International Journal of Pharmalogical Pharmaceutical Science, 5, 420–426,
 • 242. Surmuş-Asan, H., Özen, H.Ç., Onay, A. 2017. “Hypericum retusum Aucher’in Hücre Süspansiyon Kültürlerinin Optimizasyonu ve Fenolik Bileşen İçeriğinin İncelenmesi”, Iğdır Üni. Fen Bilimleri Enst. Der. 7 (2), 97-105.
 • 243. Süzerer, V., Karakaş Metin, Ö., Koç, İ., Onay, A., Kılınç, F.M., Özden Çiftçi, Y., Altınkut Uncuoğlu, A. Akdemir, Ö.F., Tilkat, E., Çalar, N., Akdemir, H. 2014. “Assessment of Clonal Fidelity between Selected Lentisk Genotypes (Pistacia lentiscus L.) by IRAP and Florescent- based AFLP, 2014 Word Forum of Biology, May 31- June 4, Savannah, GA, USA.
 • 244. Süzerer, V., Onay, A., Kılınç F.M., Özden Çiftçi, Y., Altınkut Uncuoğlu, A. Akdemir, Ö.F., Tilkat, E., Çalar, N., Akdemir, H. 2014a. “In vitro Micrografting of Mastic Tree, Pistacia lentiscus L.”, 2014 Word Forum of Biology, May 31- June 4, Savannah, GA.
 • 245. Tabata, M., Mizukami, H., Hiraoka, N., Konoshima, M., 1974. “Pigment formation in callus cultures of Litho spermum erythrorhizon”, Phytochemistry, 13, 927–932.
 • 246. Taheri P, Tarighi S. 2010. “Riboflavin induces resistance in rice against Rhizoctonia solani via jasmonate-mediated priming of phenylpropanoid pathway”, Journal Plant Physiology, 167, 201–8.
 • 247. Takahashi, K., Fukazawa, M., Motohira, H., Ochiai, K., Nishikawa, H. 2003. ’’ A pilot study on antiplaque effects of mastic chewing gum in the oral cavity’’, J Periodontol, 74, 501–505.
 • 248. Talhouk, S.N., Lubani, R.T., Baaldaki, R., 2000.’’ Phenotypic diversity and morphological characterization of Amygdalus L. species in Lebanon’’ Genet Resour Crop Evol, 47, 93–104.
 • 249. Tanaka A., Takahashi J. 1995. “Preservation of Cell Cultures of Lavandula vera (Lavender)” In: Bajaj Y.P.S. (eds) Cryopreservation of Plant Germplasm I. Biotechnology in Agriculture and Forestry, vol 32. Springer, Berlin, Heidelberg.
 • 250. Taşkın, T., İnal, A. 2005. ‘’Sakız Ağacı (Pistacia lentiscus var. chia Duhamel)’nın in vitro Mikroçoğaltımı Üzerine Araştırmalar’’ Anadolu J.of AARI 15(1), 1- 15.
 • 251. Ten Hoopen, H.J.G., Vinke, J.L. Moeno, P.R.H., Verpoorte, R., Heijnen, J.J.2002. Influence of temperature on growth and ajmalicine production by Catharanthus roseus suspension cultures, Enzyme Microbial Technology, 30:56–65.
 • 252. Tilkat, E. 2006. Erkek Antepfistigi (Pistacia vera L. cv. "Atli") Agaçlarinin Mikroçogaltilmasi, Doktora Tezi, Dicle Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, s.142.
 • 253. Topçu, Ş., Çölgeçen, H . 2015. ‘’Bitki Sekonder Metabolitlerinin Biyoreaktörlerde Üretilmesi’’ Türk Bilimsel Derlemeler Dergisi, 2, 9-29.
 • 254. Triantafyllou, A., Chaviaras, N., Sergentanis, T.N., Protopapa, E., Tsaknis, J. 2007. ‘‘Chios mastic gum modulates serum biochemical parameters in a human population’’ J Ethnopharmacol 111, 43–49.
 • 255. TUİK, 2017. “Ölüm nedeni istatistikleri”, http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1083, Son Erişim Tarihi:10.06.2018.
 • 256. Tumova, L., Ruskova, R. 1998. ‘‘Effect of CdCl2 and CuSO4 on the production of flavonoids by the culture of Ononis arvensis L. in vitro.’’ Ceska Slovenska Farmacie 47, 261-263.
 • 257. Tuncer, A.M. 2007. “Dünya kansere 1 trilyon Türkiye ise 3,1 milyar dolar harcıyor”. Gıda Güvenliği Hareketi. http://www.gidahareketi.org/Dunya-Kansere-1-Trilyon Turkiye-Ise-3,1-Milyar-Dolar-Harciyor-1231-haberi.aspx, Son Erişim tarihi: 05.06.2018.
 • 258. Turgut-Kara N., Arı Ş. 2008. “In Vitro Plant Regeneration From Embryogenic Cell Suspension Culture of Astragalus chrysochlorus (Leguminoseae)”, African Journal of Biotechnology, 7(9), 1250-1255.
 • 259. Valifard, M., Mohsenzadeh, S., Kholdebarin, B., Rowshan, V. 2014. “Effects of salt stress on volatile compounds, total phenolic content and antioxidant activities of Salvia mirzayanii”, South African Journal of Botany, 93, 92-97.
 • 260. Vanisree, M., Lee, C.Y., Lo, S.F., Nalawade, S.M., Lin, C.Y., Tsay, H.S. 2004. “Studies on the production of some important secondary metabolites from medicinal plants by tissue cultures”, Botanical Bulletin of Academia Sinica, 45, 1-22.
 • 261. Vasconsuelo, A., Giuletti, A.M., Picatto, G., Rodriguez, J.T., Boland, R. 2003. “Involvement of the PLC/PKC pathway in Chitosan-induced anthraquinone production by Rubia tinctorum L. cell cultures”, Plant Science, 165, 429-436.
 • 262. Verpoorte, R., Contin, A., Memelink, J. 2002. ‘‘Biotechnology for the production of plant secondary metabolites’’ Phytochemical Review, 1,13–25.
 • 263. Verpoorte, R., Contin, A., Memelink, J. 2002. “Biotechnology for the production of plant secondary metabolites” Phytochemistry Review, 1,13–25.
 • 264. Vijaya, S.N., Udayasri, P.V., Aswani, K.Y., Ravi, B.B., Phani, K.Y., Vijay, V.M. 2010. “Advancements in the production of secondary metabolites”, J. Nat. Prod., 3,112-123.
 • 265. Wellmann, E. 1976. “Specific ultraviolet effects in plant morphogenesis”, Photochemistry and PhotobioIogy, 24, 659-660.
 • 266. Whitehouse, W.E. 1957. ‘‘The pistacio nut-a new crop for the western United States’’ Economic Botany, 11 (4), 281-321.
 • 267. Wickremesinhe, E.R.M., Arteca, R.N. 1993 “Taxus callus cultures: optimizing growth and production of taxol”, Journal of Plant Physiology, 144, 183–188.
 • 268. Wilking, N., Jönsson, B., Högberg, D. 2010. ‘‘Patient Access to Cancer Drugs in Turkey. i3 Innovus’’,Web:http://www.comparatorreports.se/Patient%20Access%20to%20Cancer %20Treatment%20in%20Turkey.pdf, Son erişim tarihi: 06.06.2018.
 • 269. Włodarczyk, Z. 2007. ‘‘Review of plant species cited in the Bible’’, Folia Horticulturae, Ann. 19 (1):67-85.
 • 270. Wu, CH., Tewari, RK., Hahn EJ, Paek, KY. 2007. ‘‘Nitric oxide elicitation induces the accumulation of secondary metabolites and antioxidant defense in adventitious roots of Echinacea purpurea ‘’Journal of Plant Biology, 50, 636-643.
 • 271. Xiao, Y., Gao, S., Di, P., Chen, J., Chen, W., Zhang, L. 2010. ‘‘Lithospermic acid B is more responsive to silver ions (Ag+) than rosmarinic acid in Salvia miltiorrhiza hairy root cultures’’ Bioscience Rep., 30, 33-40.
 • 272. Xu, A., Zhan, JC., Huang, WD. 2015. ‘‘Effects of ultraviolet C, methyl jasmonate and salicylic acid, alone or in combination, on stilbene biosynthesis in cell suspension cultures of Vitis vinifera L. cv. Cabernet Sauvignon’’ Plant Cell Tissue and Organ Culture. 122,197–211.
 • 273. Yamaner, Ö., Erdağ, B. 2013. “Effects of sucrose and polyethylene glycol on hypericins content in Hypericum adenotrichum”, EurAsian Journal of Biosciences, 7, 101-110.
 • 274. Yamaner, Ö., Erdağ, B., Gökbulut, C. 2013 “Stimulation of the production of hypericins in in vitro seedlings of Hypericum adenotrichum by some biotic elicitors”. Turkish Journal of Botany, 37:153-159.
 • 275. Yan, S. L., Huang, C. Y., Wu, S. T., Yin, M. C. 2010. ‘‘Oleanolic acid and ursolic acid induce apoptosis in four human liver cancer cell lines’’, Toxicol In Vitro, 24, 842–848.
 • 276. Yaoya, S., Kanho, H., Mikami, Y., Itani, T., Umehara, K., Kuroyanagi, M. 2004. “Umbelliferone released from hairy root cultures of Pharbitis nil treated with copper sulfate and its subsequent glucosylation”, Bioscience Biotechnology and Biochemistry, 68, 1837–1841.
 • 277. Yeh, C. T., Wu, C. H., Yen, G. C. 2010. ‘‘Ursolic acid, a naturally occurring triterpenoid, suppresses migration and invasion of human breast cancer cells by modulating c-Jun N-terminal kinase, Akt and mammalian target of rapamycin signaling’’, Mol Nutr Food Res, 54, 1285–1295.
 • 278. Yıldırım, H. 2012. ‘‘Micropropagation of Pistacia lentiscus L. from axenic seedlingderived explants’’, Scientia Horticulturae, 137, 29–35.
 • 279. Yılmaz, H. 2014. “Kansere yılda 3 milyar dolar harcanıyor”. Ntv Sağlık, Web: https://www.ntv.com.tr/saglik/kansere-yilda-3-milyar-dolar harcaniyor,sgUjm1BRFkm1weqaXeP1Kw, Son Erişim tarihi: 05.06.2018.
 • 280. Yu, K.W., Hosakette, N.M., Hahn, E.J., Paek, K.Y. 2005. “Ginsenoside production by hairy root cultures of Panax ginseng: Influence of temperature and light quality”, Biochemical Engineering Journal, 23(1), 53-56.
 • 281. Yue, W., Ming, Q.L., Lin, B. Rahman, K., Zheng, C.J., Han, T. 2016. “Medicinal plant cell suspension cultures: pharmaceutical applications & high-yielding strategies for the desired secondary metabolites” Critical Reviews in Biotechnology, 36(2), 215– 232.
 • 282. Zakynthinos, G., Rouskas, D. 1998. “Wild and Cultivated Pistacia Species in Greece”, Padulosi S. and HadjHassan, A., editors. 1998, Towards a Comprehensive Documentation and Use of Pistacia Genetic Diversity in Central and West Asia, North Africa and Europe. Report of the IPGRI Workshop, 14-17 December 1998, Irbid, Jordan.
 • 283. Zang, Q., Zhou, L., Zhuge, F., Yang, H., Wang, X., Lin, X. 2016. “Callus induction and regeneration via shoot tips of Dendrocalamus hamiltonii”, Springerplus 5, 1799.
 • 284. Zare, K., Nazemiyeh, H., Movafeghi, A., Khosrowshahli, M., Motallebi-Azar, A., Dadpour, M. and Omidi, Y., 2010. “Bioprocess engineering of Echium italicum L.: induction of shikonin and alkannin derivatives by two-liquid-phase suspension cultures”, Plant Cell, Tissue and Organ Culture, 100, 157–164.
 • 285. Zhao, J., Davis, L.C., Verpoorte, R. 2005. “Elicitor signal transduction leading to production of plant secondary metabolites”, Biotechnology Advances, 23, 283-333.
 • 286. Zhou, L., Satoh, K., Takahashi, K., Watanabe, S., Nakamura, W. 2009. ‘‘Reevaluation of antiinflammatory activity of mastic using activated macrophages’’, In Vivo, 23, 583–589.
 • 287. Zucco, F., De Angelis, I., Stammati, A., 1998. “Cellular models for in vitro toxicity testing”, In: Clynes, M. (Ed.), Animal Cell Culture Techniques, Springer Lab Manual. Springer-Verlag, Berlin, pp. 395–422
APA TİLKAT E, ONAY A, ERTAŞ A, YILMAZ M, SURMUŞ ASAN H (2018). Pistacia lentiscus L.’un In Vitro Sürgün, Kallus ve Hücre Süspansiyon Kültürlerinde Antikanser Aktivite Gösteren Kimyasal Bileşenlerin Üretilmesi. , 1 - 244. 114Z842
Chicago TİLKAT ENGİN,ONAY Ahmet,ERTAŞ Abdulselam,YILMAZ Mustafa Abdullah,SURMUŞ ASAN Hilal Pistacia lentiscus L.’un In Vitro Sürgün, Kallus ve Hücre Süspansiyon Kültürlerinde Antikanser Aktivite Gösteren Kimyasal Bileşenlerin Üretilmesi. (2018): 1 - 244. 114Z842
MLA TİLKAT ENGİN,ONAY Ahmet,ERTAŞ Abdulselam,YILMAZ Mustafa Abdullah,SURMUŞ ASAN Hilal Pistacia lentiscus L.’un In Vitro Sürgün, Kallus ve Hücre Süspansiyon Kültürlerinde Antikanser Aktivite Gösteren Kimyasal Bileşenlerin Üretilmesi. , 2018, ss.1 - 244. 114Z842
AMA TİLKAT E,ONAY A,ERTAŞ A,YILMAZ M,SURMUŞ ASAN H Pistacia lentiscus L.’un In Vitro Sürgün, Kallus ve Hücre Süspansiyon Kültürlerinde Antikanser Aktivite Gösteren Kimyasal Bileşenlerin Üretilmesi. . 2018; 1 - 244. 114Z842
Vancouver TİLKAT E,ONAY A,ERTAŞ A,YILMAZ M,SURMUŞ ASAN H Pistacia lentiscus L.’un In Vitro Sürgün, Kallus ve Hücre Süspansiyon Kültürlerinde Antikanser Aktivite Gösteren Kimyasal Bileşenlerin Üretilmesi. . 2018; 1 - 244. 114Z842
IEEE TİLKAT E,ONAY A,ERTAŞ A,YILMAZ M,SURMUŞ ASAN H "Pistacia lentiscus L.’un In Vitro Sürgün, Kallus ve Hücre Süspansiyon Kültürlerinde Antikanser Aktivite Gösteren Kimyasal Bileşenlerin Üretilmesi." , ss.1 - 244, 2018. 114Z842
ISNAD TİLKAT, ENGİN vd. "Pistacia lentiscus L.’un In Vitro Sürgün, Kallus ve Hücre Süspansiyon Kültürlerinde Antikanser Aktivite Gösteren Kimyasal Bileşenlerin Üretilmesi". (2018), 1-244. https://doi.org/114Z842
 • 1- COMPARISON OF PHENOLIC COMPOUND CONTENTS IN VIVO AND IN VITRO GROWN LEAVES OF PISTACIA lentiscus L. (Bildiri - Uluslararası Bildiri - Sözlü Sunum),
 • 2- Initiation of Cell Suspension Cultures from Axenic Leaf Explants of Lentisk (Pistacia lentiscus L.) (Bildiri - Uluslararası Bildiri - Sözlü Sunum),
 • 3- Development of cell suspension cultures: - A case study in Lentisk (Bildiri - Uluslararası Bildiri - Sözlü Sunum),
 • 4- Comparison of Total Phenolic Content and Total Antioxidant Activity of Essential Oils of Male and Female Pistacia lentiscus L. (Bildiri - Uluslararası Bildiri - Poster Sunum),
 • 5- Phytochemical Screening of the Ethanol Extracts from Different Parts of Lentisk (Pistacia lentiscus L.) by LC-MS/MS. (Bildiri - Uluslararası Bildiri - Poster Sunum),
 • 6- Establishment of Callus Cultures from Different Axenic Leaf Explant Types of Lentisk (P. lentiscus L.)-Interaktif Poster (Bildiri - Uluslararası Bildiri - Poster Sunum),
 • 7- Antioxidant and anticholinesterase Activities of The Ethanol Extracts from various Parts of in vivo and in vitro grown Pictacia lentiscus L. (Bildiri - Uluslararası Bildiri - Poster Sunum),
 • 8- Effects of heavy metals elicitation on therapeutic agent productionin in vitro lentisk cultures (Bildiri - Uluslararası Bildiri - Poster Sunum),
 • 9- ANTIOXIDANT ACTIVITIES AND FATTY ACID PROFILE OF THE PETROLEUM ETHER EXTRACTS FROM DIFFERENT PARTS OF IN VIVO AND IN VITRO GROWN PICTACIA lentiscus L. (Bildiri - Uluslararası Bildiri - Poster Sunum),
 • 10- Essential oil profiles of different parts of Pistacia lentiscus L. andtheir anticholinesterase activities (Bildiri - Uluslararası Bildiri - Poster Sunum),
 • 11- ß-Carotene Bleaching and ABTS Cation Radical Scavenging Activities of The Extracts from Different Parts of in Vivo and in Vitro Raised Pistacia lentiscus L. (Bildiri - Uluslararası Bildiri - Poster Sunum),
 • 12- Sakız Agacı?nın (Pistacia lentiscus L.) Tıbbi ve Ekonomik Önemi (Bildiri - Ulusal Bildiri - Poster Sunum),
 • 13- Pistacia lentiscus L. (Sakız agacı)'nın Etnomedikal Kullanımları ve Fitokimyasalları (Bildiri - Ulusal Bildiri - Poster Sunum),
 • 14- Sakız Agacın'dan (Pistacia lentiscus L.) Antikanser Bilesiklerin Üretimi Için Kök ve Yapraklardan in vitro Kallus Kültürlerinin Baslatılması (Bildiri - Ulusal Bildiri - Poster Sunum),
 • 15- Sakız Agacın'dan (Pistacia lentiscus L.) Antikanser Bilesiklerin Üretimi Için Kök ve Yapraklardan in vitro Kallus Kültürlerinin Baslatılması (Bildiri - Ulusal Bildiri - Poster Sunum),
 • 16- Production of Anticancer Agents from the Mastic Tree, Pistacia lentiscus L. via Plant (Bildiri - Uluslararası Konferans - Davetli Konusmacı),