Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutum Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Yıl: 2006 Cilt: 12 Sayı: 45 Sayfa Aralığı: 109 - 127 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutum Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Öz:
Bu çalışmada eğitim örgütlerindeki örgütsel davranışın incelenmesinde önemli bir boyut olan mesleki tutum konusuna ilişkin bir tutum ölçeği geliştirmek amaçlanmıştır. Geliştirilen bu ölçek öğretmenlik programlarında öğrenim görmekte olan öğrencilerin Öğretmenlik mesleğine yönelik tutumunu belirlemeyi amaçlamaktadır. Ölçek tek boyutlu likert tipi bir tutum ölçeğidir. Ölçeğin denemelik formu 11 farklı öğretmenlik programında öğrenim görmekte olan 449 öğrenciye uygulanmıştır. Ölçeğin yapı geçerliliğine ilişkin olarak yapılan temel bileşenler analizi sonucunda 34 maddenin yer aldığı birinci faktörde faktör yükü değerlerinin .74 ile .41 arasında değiştiği ve faktörün toplam varyansın %30’unu açıkladığı görülmüştür. Ölçeğin toplam puanı ile her bir maddenin madde test korelasyonuna bakılmış ve madde test korelasyon değerlerinin .74 ile .42 arasında değişkenlik gösterdiği bulunmuştur.Ölçeğin ölçüt ölçek geçerliliği .89’dur. Ölçeğin güvenirliğine ilişkin olarak 116 eğitim fakültesi öğrencisine 4 hafta ara ile iki kez uygulanması sonucu elde edilen puanların kararlılığına ilişkin güvenirlik katsayısı .72 bulunmuştur. Ölçeğin iç tutarlılık katsayısı (Cronbah Alpha) .93’dür.
Anahtar Kelime: öğretmenlik örgütsel davranış meslek algısı öğretmen adayları tutum ölçeği

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Bibliyografik
 • Aşkar, P., Erden, M. (1987) Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutum Ölçeği, Çağdaş Eğitim. 121 (12), 8-11
 • Başar, H. (2001). Sınıf Yönetimi. Ankara: .Pegem Yayıncılık.
 • Büyüköztürk, Ş. (2003). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El kitabı. Pegem A Yayıncılık. 3.Baskı Ankara.
 • Çakır, Ö. (2005). Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği Lisans Programı Ve Eğitim Fakülteleri İngilizce Öğretmenliği Lisans Programı Öğrencilerinin Mesleğe Yönelik Tutumları Ve Mesleki Yeterlik Algıları. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 6(9), 27-42
 • Demirci, C. (2002) Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutum Ölçeği XI. Eğitim Bilimleri Kongresi, 23-26 Ekim, Yakın Doğu Üniversitesi, Lefkoşa
 • Doğan, C. (2002). Uludağ Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine Karşı Tutum ve Düşünceleri. XI. Eğitim Bilimleri Kongresi, 23-26 Ekim, Yakın Doğu Üniversitesi, Lefkoşa
 • Doğan, N. (2002). Klasik Test Kuramı ve Örtük Özellikler Kuramının Örneklemler Bağlamında Karşılaştırılması (Yayınlanmamış Doktora Tezi) Ankara. Hacettepe Üniversitesi Sos. Bil. Enst.
 • Eren, E. (2000). Örgütsel Davranış ve Yönetim Psikolojisi. İstanbul. Beta Basım Yayım Dağıtım.
 • Erkuş, A.; Sanlı, N.; Bağlı, M. T.; ve Güven, K. (2000). Öğretmenliğe İlişkin Tutum Ölçeği Geliştirilmesi. Eğitim ve Bilim. 25(116), 27-32
 • Kağıtçıbaşı, Ç. (1999). Yeni İnsan ve İnsanlar. İstanbul. Evrim Yayınevi
 • Kaya. A. (2005).Çocuklar İçin Yalnızlık Ölçeğinin Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Eğitim Araştırmaları Dergisi,19(5),220-237
 • Kuzgun, Y. (2000). Meslek Danışmanlığı-Kuramlar Uygulamalar. Ankara: NobelYayın Dağıtım.
 • M.E.G.S.B (1987). Milli Eğitim Temel Kanunu ile İlköğretim ve Eğitim Kanunu. Ankara : Milli Eğitim Basımevi.
 • Pehlivan, K. B. (2004). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları ve Okul Tutumları Arasındaki İlişki. Eğitim Araştırmaları Dergisi, 14 (4), 211-218.
 • Pullant, J. (2001). SPSS Survival Manual: A Step-By-Step Guide to Data Analysis Using SPSS for Wi,ndows. Philadelphia, PA: Open University Press.
 • Oral, B. (2004) Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları. Eğitim Araştırmaları, 15 (4),88-98.
 • Robbins, S. (1994) Örgütsel Davranışın Temelleri (Çev: Sevgi Ayşe Öztürk) Eskişehir ETAM Basım Yayın.
 • Sakallı, N. (2001). Sosyal Etkiler: Kim Kimi Nasıl Etkiler Ankara: İmge Kitabevi.
 • Semerci, Ç., Semerci, N., Yazıcıoğlu, S. (2000) Duyuşsal Boyutun Ölçülmesi. VIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi 01-03 Eylül, Trabzon.
 • Sünbül, A. M. (2001) Bir Meslek Olarak Öğretmenlik. Öğretmenlik Mesleğine Giriş. (Edit: Ö. Demirel-Z. Kaya) Ankara: Pegem Yayıncılık.
 • Şenel, H. G. , Demir, İ. , Sertelin, Ç. , Kılıçaslan, A. , ve Köksal, A. (2004). Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutum ve Kişilik Özellikleri Arasındaki İlişki. Eğitim Araştırmaları. 15 (4), 99-109
 • Temel, A. (1990). Fen-Edebiyat Fakültesi Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumlarına Öğretmenlik Formasyon Programının Etkisi. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 3 (1), 180-191
 • Tezbaşaran, Ata. (1997). Ölçek Geliştirme Klavuzu. Ankara: Türk Psikologlar Derneği Yayınları.
APA ÜSTÜNER M (2006). Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutum Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. , 109 - 127.
Chicago ÜSTÜNER Mehmet Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutum Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. (2006): 109 - 127.
MLA ÜSTÜNER Mehmet Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutum Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. , 2006, ss.109 - 127.
AMA ÜSTÜNER M Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutum Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. . 2006; 109 - 127.
Vancouver ÜSTÜNER M Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutum Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. . 2006; 109 - 127.
IEEE ÜSTÜNER M "Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutum Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması." , ss.109 - 127, 2006.
ISNAD ÜSTÜNER, Mehmet. "Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutum Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması". (2006), 109-127.
APA ÜSTÜNER M (2006). Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutum Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 12(45), 109 - 127.
Chicago ÜSTÜNER Mehmet Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutum Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi 12, no.45 (2006): 109 - 127.
MLA ÜSTÜNER Mehmet Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutum Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, vol.12, no.45, 2006, ss.109 - 127.
AMA ÜSTÜNER M Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutum Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi. 2006; 12(45): 109 - 127.
Vancouver ÜSTÜNER M Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutum Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi. 2006; 12(45): 109 - 127.
IEEE ÜSTÜNER M "Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutum Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması." Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 12, ss.109 - 127, 2006.
ISNAD ÜSTÜNER, Mehmet. "Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutum Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması". Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi 12/45 (2006), 109-127.