116 64

Proje Grubu: SOBAG Sayfa Sayısı: 174 Proje No: 114K125 Proje Bitiş Tarihi: 15.09.2017 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 12-09-2019

TÜRKİYE’DE ORMAN KÖYLERİ ÜZERİNE SOSYAL ANTROPOLOJİK ARAŞTIRMA

Öz:
SOBAG 1001 Kodu ile Türkiyede Orman Köyleri Üzerine Sosyal Antropolojik Araştırma? başlıklı projemiz Türkiye?de orman köylerinde yaşanan sosyal değişimi, günümüzde bu köylerin özelliklerini, yaşam biçimlerini ve sorunlarını anlamaya yönelik, toplam 194 000 TL?lik bütçesi olan; önce 24 ay süre tanınmış olan; ek süre dahil olmak üzere toplam süresi 33 aylık bir projedir. Projede ek süre istenmesine sebep, Türkiye?de son yıllarda yaşanan güvenlik sorunlarının bire bir orman köylerini ve bu köylerde yapılması istenen araştırmaları ve köy ziyaretlerini etkilemiş olmasıdır. 15 Temmuz 2016 sonrasında TÜBİTAK nezdinde proje bütçelerinin sevk edilmelerinde yaşanan gecikmeler, 2015 yılında Proje Yürütücüsünün kurum değişikliği yapması da ek süreye ihtiyaç duyulmasında etkili olmuştur. Proje, sadece bir bölgeyi değil, Türkiye genelinde orman köyleri üzerine bir neticeye varmak istemiştir. Orman köylülerinin bir kısmının ülkenin en yoksul dilimi arasında yer alması; ayrıca küresel iklim değişikliği ile ormanların özel bir anlam kazanmış olmaları bu projenin önemini arttıran faktörler arasındadır. Ormanlarla en iç içe yaşayan kesim orman köylüleridir. Projenin güncel öneminin yanında, proje kapsamında, geleceğe dönük ekolojik politikalar üretilebilmesine de katkı sağlayabilecek bilgi ve deneyim birikmiştir. Üzerinden yürünebilecek uygun sosyo-kültürel izler derlemiş ve kayıt altına almıştır. Türkiye orman varlığı açısından zengindir. Ormanların %99?u devlete aittir. Orman varlığının nasıl kullanılacağı ve suiistimal edilmemesi için katı kanunlar bulunmaktadır. Makta payı ile ağaç kesim hakkının orman köylülerine veriliyor olması; ORKÖY gibi kuruluşlar aracılığı ile devletin bu köylere ulaşma yöntemi, bu köyleri ülke genelinde birleştiren özelliklerdir. Proje kapsamında İBBS-NUTS 1 sınıflandırılmasına göre Türkiye genelinde her bölgeden orman köyü olarak nitelendirilmiş bir orman köyü seçilmiş, köylerin her birinde yaklaşık üç aya varan antropolojik alan çalışması gerçekleştirilmiştir. Bu süre zarfında katılarak gözlem tekniği ile elde edilen verilere dayanarak her köyle ilgili birer rapor yazılmıştır. Ayrıca, her köyde muhtarlarla mülakatlar gerçekleştirilmiş, hane halkı görüşmeleri yapılmıştır. 12 köyden toplam 330 hane halkı mülakatı ve hane nüfus tespit formu gerçekleştirilmiştir. Projenin bir diğer amacına uygun olarak, köydeki yaşamı, orman varlığını konu edinen 1000?den fazla fotoğraf ve video elde edilmiştir. Haziran 2015- Ağustos 2017 arasında bu köylere araştırmacı ekibi ziyaretleri gerçekleştirilmiştir Köyler ortak özellikler taşımakla birlikte, köyü çevreleyen ormanın niteliği, köydeki hane ve nüfus sayısı, ormana bakış açıları, ormandan elde ettikleri gelir, köyü etkileyen farklı sosyal, kültürel ve ekonomik faktörler gibi konularda birbirlerinden farklılıklar sergilemişlerdir. ?Orman bizim her şeyimiz? diyen köyler olduğu gibi, ?Biz orman köyü değiliz, ormanımız yok? diyen köyler de çıkmıştır. 12 Köy genelinde 330 hane ile görüşülerek alınan sonuçlarda görüşülenlerin önemli bir bölümü (%41) kendilerini emekli olarak tanımlamıştır. Ormancılık geliri tüm köylerde bir yan gelir olarak belirmektedir. Projenin nihai raporu henüz yazılmamış olduğu için burada sadece birkaç ön görüş paylaşmak adına, doğal varlıklar açısından zengin, güzel mekânlar arzeden bu köylerin üretim açısından potansiyellerinin altında kaldığı görülmüştür. Kooperatifleşme süreçlerine ve köyde üretimi arttırıcı liderlik yapacak insan gücüne gereksinim duyulmaktadır. Çocukların orman varlığının korunması ve geliştirilmesi için geçmiş kuşakların orman, su, hava ve toprağa ilişkin ekolojik bilgilerinin yeni kuşağa aktarmaları önemlidir. Tüm köylerde ormanların içinde aşırı derecede çöplerin atılmış olduğu, ancak bunun önemli sorun olarak görülmediği anlaşılmıştır. Orman varlığı ile ilgili yapıcı duyarlılıkların geliştirilmesinde yarar bulunmaktadır
Anahtar Kelime: insan - orman ilişkisi orman ekonomisi orman varlığı orman köylüsü Orman köyü

Konular: Sosyoloji
Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Akşit, B. (1999) “Cumhuriyet Döneminde Türkiye Köylerindeki Dönüşümler” 75 yılda Köylerden Şehirlere, Bilonço ’98 Kitaplar Dizisi, Tarih Vakfı Yayınları, İstanbul, 1999, ss. 173-186.
 • Alison, B. & McCallum, B. 2009. A World Without Bees. Guardianbooks. Alkan, S. & Toksoy, D. 2008. “Orman Köylerinde Sosyo-Ekonomik Yapı: Trabzon İli Örneği”, Kastamonu Üniversitesi, Orman Fakültesi Dergisi, 8 (1), 37-46.
 • Allen, M. & Ellis S. P. 2010. Nature Tales – Encounters With Britain’s Wildlife. E &T. Angel, H. 2008. Green China. UK. Stacey International.
 • Armağan, A. 1977. Türk Tarım Toplumu, Orman ve Dağ Köylerinin Kalkınması Üzerine Bir Araştırma. Ankara. Dede Korkut yay.
 • Aslankara, S. 1998. Cumhuriyetimizin 75. Yılında Ormancılığımız. Ankara. Orman Bakanlığı Yayın Dairesi Başkanlığı.
 • Aşıcı, A. A. 2013. “Yeşil Ekonomi, Yeni Bir Sistem – Yeni Bir Dünya”, Yeşil Atlas Dergisi, Aralık – Şubat.
 • Ata, C. 2007. “Arboretumlar ve Kent Ormanları”, TMMOB İstanbul İl koordinasyon Kurulu, İstanbul Kent Sempozyumu Bildirileri, İstanbul, 13-15 Eylül.
 • Atay, T. 2005. Göl ve İnsan – Beyşehir Gölü Çevresinde Doğa-Kültür İlişkisi Üzerine Antropolojik İnceleme, Kalan Yayınları 60
 • Atmış, E. 2009. “Factors affecting forest cooperative’s participation in forestry in Turkey”, Forest Policy and Economics, 11, 102-108.
 • Atran, S. 1996. Cognitive Foundations of Natural History – Toward an Anthropolgoy of Science. UK. Cambridge University Press.
 • Avrupa Birliği Resmi Yayınlar Ofisi, AB Öncülüğünde İklim Değişikliği ile Mücadele, (Broşür), ec.europa.eu/publications, erişim tarihi: 24 Şubat 2014
 • Aydın, T. ve Aydın, M. 2011. “Determination of the Impact Population Change on the Land Use via GISİ Case Study of Kastamonu – Küre, Kastamonu Ün” Orman Fakültesi Dergisi, 11 (2), 156-64.
 • Aygen, D., 2002. Orman Yasası ve İlgili Mevzuat. Adil Yayınevi, Ankara
 • Balaman, R., Te-Ve Köyü Genel Etnografyası, İstanbul. Betim Yayınları
 • Barlı, Ö. 2006. Analytical approach for analyzing and providing solutions for the conflicts among forest stakeholders across Turkey, ScienceDirect, Forest Policy and Economics 9, 219- 236.
 • Beeley, B., 1969. Rural Turkey: A Biblioğgraphic Introduction, Hacettepe University Publications No. 10.
 • Bergman, E. F. 1995. Human Geography - Cultures, Connections & Landscapes, Prentice Hall. Bingöl, İ. H. 2005. Ülkemiz Ormanları ve Ormancılığı. Ankara. Baran Ofset.
 • Callenback, E. 2008. Ecology: A Pocket Guide, Revised and Expanded CBD (Convention on Biological Diversity), 2014. Definitions, Erişim Tarihi, 11.12.2014 http://www.cbd.int/forest/definitions.shtml
 • Chamovitz, D. 2012. What a Plant Knows – A Field Guide to the Senses of Your Garden – and Beyond, Oneworld.
 • Clark, D. 2006. Ethical Living. Italy. LegoPrint S.p.A
 • Cohn, E. J., 1967. Turkish forest products: problems and opportunities. Ankara. U.S.A.I.D.
 • Connerton, P. 2009. How Modernity Forgets, UNESCO Publishing
 • Coşkun, A. A.1998. “Saray İlçesi Orman Köylerinin Sosyo-Kültürel Sorunları”, İstanbul Üniversitesi Dergisi. 48, 97-111.
 • Crewe, E. & Axelby, R. 2013. Anthropolgy and Development – Culture, Morality and Politics in a Globalised World, Cambridge University Press.
 • Çağlar, Y. 1992. Türkiye Ormanları ve Ormancılık, Cep Üniversitesi. İletişim Yayınları.
 • Çağlar, Y. 2012 Türkiye Ormancılık Tarihi, Ankara. ODTÜ Yayıncılık.
 • Çay, T. & Turgut A. & İşçan, F. 2010. “Effects of different land reallocation models on the sucess of land cosolidation projects: Social and economic approaches, Land Use Policy, 27, 262- 269.
 • Çeçen, K. 1991. İstanbul’un Vakıf Sularından Üsküdar Suları, T.C. İstanbul Büyük Şehir Belediyesi, İSKİ İstanbul, Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü.
 • Çepel, N. 2000. Toprak ile Söyleşi – Tanımı, Sorunları ve Korunma Çareleri, İstanbul. TEMA yay. İş Bankası
 • Çepel, N. 2008. Yok Ettiğimiz Ormanlarımız Kaybolan Fonksiyonel Değerler ve Zamanımızın Orman Ölümleri, İstanbul. TEMA Vakfı Yayınları.
 • Çepel, N. D. 1992. Çevre Ekoloji ve İnsanlığın Ekolojik Sorunları. Altın Kitaplar.
 • Çetin, B. 2013. “Bu kanun doğanın yasal yok edilişidir”, Düşünenlerin Düşüncesi, Milliyet Gazetesi, 34.
 • Çiringel, Y. Konuşan. 2012. Türkiye Atlası, T.C. M.S.B. Harita Genel Komutanlığı’nın 3 Temmuz 2012 tarih ve 3442-67-02 sayılı kararıyla basımı yapılmıştır. Beyaz Adam Lt. Şt., Mart Matbaa.
 • Çotuksöken, Y. 2012. Türkçe Anlamdaşlar ve Karştanlamlılar Sözlüğü. İstanbul. Papatya Yayıncılık.
 • Dağıstanlı, M. A. 2007. Türkiye – Yaşadığımız Cennet. İstanbul. NTV Yayınları.
 • De Planhol, X. 1965. “Les nomades, la stepe et la forêt en Anatolie” Geographische Zeitshchrift, Vol. 53, No 2-3, 291-308.
 • Deakin, R. 2008. Wildwood – A Jorney through trees, Penguin Books.
 • Delaney, C. 1991. The Soil and the Seed, Gender and Cosmology in Turkish Village Society. USA. University of California Press.
 • Demirer, T., 2012. Kapitalizmin Ekolojik Sorunları. Kaldıraç Yayınevi, İstanbul 42.
 • Diker, M. 1947. “Yurda Orman Azalması”, Ankara Tarım ve Orman Bakanlığı Yay. No. 73.
 • Diker, M. 1947. Türkiye’de Ormancılık, Dün-Bugün-Yarın. T.C. Tarım Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü Yay. Sayı 61. Ankara
 • Dilmen, G. 1982. Mavi Orman, Cem Çocuk Kitapları, İstanbul.
 • Dobson, A. & Eckersley, R. 2006. Political Theory and the Ecological Challenge. UK. Cambridge University Press.
 • Dokak, A. 2012. YGS Coğrafya Özet. Ankara. Delta Kültür Yayınevi.
 • Dursun, Selçuk, Forest and the State: History of Forestry and forest Administration in the Otoman Emire, Sabancı Üniversitesi, 2007 (Yayınlanmamış Doktora Tezi)
 • Eler, Ü. 2001. “Orman Amenajmanı”, Ders Kitabı, Süleyman Demirel Üniversitesi Yayın No: 17.
 • Erdoğan, İ. 1997. Doğu ve Güneydoğu Anadolu’daki Ormansızlaşma ve Sonuçları. İstanbul. TEMA Vakfı Yay.
 • Erdönmez, C. & Özden, S. 2009. Relations between rural development projects and urban migration: the Köykent Project in Turkey, Ciencia Rural, Santa Maria, v. 39, n.6, 1873.
 • Erdönmez, C. & Yurdakul E. S. 2009. Orman Toplum İlişkileri Açısından Tarihsel Bir İnceleme: Polonezköy Örneği, Bartın Orman Fakültesi Dergisi, Cilt 11, sayı 15, 35-44.
 • Erdönmez, İ. M. Ö. & Kaptanoğlu, Çağlayan, A. Y. 2007. “Peyzaj Estetiği ve Görsel Kalite Değerlendirmesi”, İstanbul Üniveristesi Dergisi, 39-51.
 • Eroğlu, V., Önsöz, Türkiye Orman Varlığı 2015, 2016. T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü, 2016. Türkiye Orman Varlığı 2015, www.ogm.gov.tr
 • Eryıldız, S. 2007. Yeşil Yerel Yönetim, Algı Yayın. Ankara.
 • FAO (Food and Agriculture Organization of United Nations). 2012. “FRA 2015: Terms and Definitions”, Forest Resources Assessment Working Paper 180, Erişim Tarihi, 11.12.2014 http://www.fao.org/docrep/017/ap862e/ap862e00.pdf
 • Fırıncıoğlu, H. 2008. Pilot Study for an Assessment of Vegetation Structure for Stepe Rangelands of Central Anatolia, Turk J Agric For 32, 401-414, TÜBİTAK
 • Fooley, T. 2012. The Natural Explorer – Undersdanding your Landscape, Hachette. UK
 • Galla, A. 2012. World Heritage – Benefits Beyond Boundatires, UNESCO Publishing, Cambridge University Press.
 • Ginn, P. & Goodman R. & Langlands, A. 2012. Wartime Farm, (BBC) Lion Television.
 • Gore, Al, 2013. The Future, WH Allen, UK.
 • Gore, Al. 2006. An Invonvenient Truth. Paramount Classics Lawrence Bender Participant Production.
 • Göl, C. Özden, S. ve Yılmaz, H. 2011. Interactions between rural migration and land use change in the forest villages in the Gökçay Watershed, Turk J Agric For 35, 247-257
 • Görcelioğlu E. 2003. “Finlandiya Ormancılığı için Yeni Çevre Programı”, TEMA Vakfı Yay. No 41.
 • Görmüş, S. & Oğuz, D. 2013. Kırsal Yerleşim ve Korunan Alan Arasındaki etkileşimin Değerlendirilmesinde Peyzaj Karakter Analizinin Rolü: Kapısuyu Havzası Örneği, Tarım Bilimleri Dergisi, 19, 310-322
 • Güleç, H. 2012. On the Marriage Rituals of Transition Period Traditions in Çan District, Turkish Studies, International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 7 / 3, 1259-1280.
 • Gülen, D. & Küçüker, O. 2002. İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Enstitüleri: Kuruluş Süreci ve Tarihsel Belgeler, Müzelerin, Botanik ve Hayvanat Bahçelerinin Toplumsal Eğitime Katkısı, İstanbul Üniversitesi Botanik Bahçesi’nin 65. Kuruluş Yıldönümü İçin Bilimsel Toplantı, İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi ve Doğal zenginlikleri araştırma ve Uygulama Merkezi (DOZEM).
 • Gülersoy, Ç. 1970. Boğaziçi Koruları, Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu.İstanbul.
 • Gülersoy, Ç. 1972. İstanbul’un Anıtsal Ağaçları, Çelik, Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu. İstanbul.
 • Güloğlu, Y. 2010. Orman Mülkiyetinin Doğu ve Osmanlı Devletinde Tanzimat Dönemine Kadar Ormanlarla İlgili Yapılan Yasal düzenlemeler, Kastamonu Üniversitesi, Orman Fakültesi Dergisi, 10 (2): 180-194.
 • Gülöksüz, E. 2010. Ormanda Mülkiyet Hakları, tarihsel ve Güncel Gelişmeler, Toprak Mülkiyeti, Sempozyum Bildirileri, Ankara. Memleket Yayınları.
 • Günay, T., 1997. Orman Ormansızlaşma Toprak Erozyon. TEMA Yayınları, İstanbul.
 • Gürsoy, A., 1976. “Muradoba Köyünde Dinsel İnançlar”, I. Uluslararası Folklor Kongresi Bildirileri, IV Cilt.
 • Güvenç, B. 1982. İnsan ve Kültür. Remzi Kitabevi.
 • Heimbuck, J. 2012. Mountain Rescue – Saving the Ethiopian Wolf, Wildlife.
 • Herzfeld, M. 2001. Antropoloji – Kültürde ve Toplumda Teorik Uygulama. İstanbul. Say Yayınları.
 • Heske, F. Türkiye’de Orman ve Ormancılık, 1952. İstanbul Üniversitesi Yay. No. 529, Edebiyat Fakültesi Coğrafya Enstitüsü yay. No. 14, İstanbul.
 • Huikari, O. 2012. The Miracle of Trees, USA, Wooden Books Ltd.
 • Hun, E. 2012. Yaşat Ki Yaşayasın. Babıali Kültür Yayıncılığı. İstanbul.
 • İktüeren, Ş. 2001. Osmanlılarda Ormancılık Eğitimi, Gazi Üniversitesi, Orman Fakültesi Dergisi, Cilt 1 No:1.
 • Juniper, T. 2007. Saving Planet Earth, BBC, Collins, UK.
 • Kagan, J. 2009. The Three Cultures – Natrual Sciences, social Sciences and the Humanities in the 21st Century. UK. Cambridge University Press.
 • Kahveci, G. Ecotourism and Sustainable Development of Forests and Forest Villagers in Turkey. http://www.fao.org/docrep/ARTICLE/WFC/XII/0708-A1.HTM. Erişim tarihi: 12.02.2014.
 • Kalaycıoğlu, S., 1993. “Çevre Sorunlarına Sosyolojik Bir Bakış”. 1993. Toplum ve Çevre, Sosyoloji Derneği Yay. Ankara
 • Kasapoğlu, A. & Erbaş, M. 1993. “Kaba Çevreci İdeolojiye Karşı Yazı”, Toplum ve Çevre, Sosyoloji Derneği Yay. Ankara
 • Kırımlı, Y. 1998. Köyde Sosyal Organizasyon ve Sıhri Hısımlık İlişkileri (Eltiler), İstanbul Üniversitesi Antropoloji Bölümü. İstanbul. İÜ Yayınları.
 • Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği, Bir Kırsal Çevre Öyküsü – Şimşirlerin Başına Gelenler. 2013. Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği Yayını No 16. Ankara
 • Knudsen, S. 2008. Fishers and Scientists in Modern Turkey, Studies in Environmental Anthropology and Ethnobiology. Newyork. Berghahn Books.
 • Koslofsky, C. 2012. Evening’s Empire – A History of the Night in Early Modern Europe, UK. Cambridge University Press.
 • Kumar, K. vd., Promise and Performance of the Forest Rights Act, A Ten-year Review, June 24, 2017, Nos 24 & 26. Economic & Political Weekly (EPW).
 • Kunwu, L. & Otié, P. 2012. A Chinese Life, MRDEIN
 • Lihong, Z. 2005. Chinese Landscapes: Themes and Motifs in Literature, Cultural China. Shanghai. Long River Pres.
 • Linkenbach, A. 2007. Forest Futures – Global Representations and Ground Realities in the Himalayas, Segull Books.
 • Lund, H. Gyde. 2014. “What is Forest? Definitions Do Make a Difference an Example From Turkey”, Avrasya Terim Dergisi, 2 (1), sy.1-8.
 • Madsbjerg, C. & Rasmussen, M. 2014. “Bir Antropolog Bir Bara Gider”, Harvard Business Review, Mart, 84-92
 • Magnarella, P. & Türkdoğan, O., 1976. “The Development of Turkish Social Anthropology”, Current Anthropology.
 • Maitland, S. 2012. Gossip from the Forest – The Tangled Roots of Our Forests and Fairytales, UK. Granta Publications.
 • Melville, E. G. K. 1997. A Plague of Sheep, Environmental consequences of the conquest of Mexico, UK. Cambridge University Press.
 • Moss, S. & Wild, H. 2012. Hummingbirds – the Natural History of an English Village. UK. Vintage Books.
 • Moss, S. 2012. The Hedgerows Heaped with May, The Telegraph Book of the Countryside, UK. Aurum Press.
 • Muir, R. W. 2011. Hedgerows & Leafy Lanes. UK: The History Press.
 • Namıkoğlu, N. G. 2012. Türkiye’nin Ağaçları ve Çalıları, İstanbul. NTV Yayınları.
 • Odabaşı, T. & Çalışkan. A. & Bozkuş, F. 2004. Orman Bakımı, İstanbul. İstanbul Üniversitesi Yayınları.
 • Oğurlu, İ. ve Ünal, Y. 2011. “Yaban hayatı çalışmalarında üniversite, yerel halk ve kamu işbirliği Isparta Aksu örnek avlağında yaban domuzu envanteri”, SDÜ Orman Fakültesi Dergisi, 12, 7-12.
 • Orman-Köy İlişkileri Genel Müdürlüğü, https://www.turkiye.gov.tr/orman-ve-koy-iliskileri-orkoy- genel-mudurlugu, erişim tarihi: 12.01.2013
 • OGM (Orman Genel Müdürlüğü), 2012. Ormancılık İstatistikleri 2012, Yayın No:3, Ankara:TUİK.
 • OGM (Orman Genel Müdürlüğü), 2014. Orman Genel Müdürlüğü Faaliyet Raporu: 2013, Ankara: OGM Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı.
 • OGM (Orman Genel Müdürlüğü), 2014. Türkiye Orman Varlığı, Orman İdaresi ve Planlama Dairesi Başkanlığı Yayın No.: 115, Ankara: CTA,
 • Orman ve Su İşleri Bakanlığı. 2013. Biyokaçakçılıkla Mücadele Rehberi, Ankara: Mattek.
 • Önal, P. ve Bekiroğlu, S. “Orman Köylerinde ORKÖY tarafından Gerçekleştirilen Köy Kalkındırma Projelerinin Uygulama Sonuçlarının Araştırılması (Şile – İstanbul)”, Journal of the Faculty of Forestry, İstanbul University, 61 (2): 53-66.
 • Öner, N. & Özden S. & Üstüner. B. 2010. “Relationship between a natural monumental stand in Turkey and local beliefs, Journal of Environmental Biology”, 31, 149 – 155.
 • Özden, S. ve Parlaker, E. “Orman Köylerinde Kadınların Eğitim ve Aile Planlaması Sorunları” (Sarayköy Örneği), Gazi Üniversitesi, Orman Fakültesi Dergisi, Cilt 4, No:1, Mayıs.
 • Pak, M. “Total economic value of forest resources in Turkey, African Journal of Agricultural Research” VOl. 5 (15), 1908-1916.
 • Peker, H. 1958. Seyhan ve Ceyhan Havzalarında Orman Tahripleri, Sinan Matbaası.
 • Quammen, D. 2012. Giant of the Forest – The World’s Largest Trees, National Geographic, Vol. 222 No 6.
 • Radkau, J. 2008. Nature and Power, (2002 German), UK. Cambridge University Press.
 • Reiners, W. A. and Lockwood, K. A. 2010. Philsophical Foundations for the Practices of Ecology, UK. Cambridge University Press.
 • Resnik, D. B. 2012. Environmental Health Ethics UK. Cambridge University Press.
 • Roberts, J. 2011 Environmental Policy, USA. Routledge Introductions to Evironment Series.
 • Rong, J. 2008. Wolf Totem. (Translated by H. Goldblatt). The Penguin Press. New York.
 • Sağlam, B. ve Öztürk, A. 2008. Orman Koruma faaliyetlerinde Etkinliğin Artırılmasında Orman Köylüsü – Ormancılık Teşkilatı İlişkileri: Artvin Orman Bölge Müdürlüğü Örneği, Kastamonu Üni. Orman Fakültesi Dergisi, 8 (2), 131-143.
 • Sam, S. 2008. Karadeniz. (Albüm) Kalan Müzik Ltd. Şt. (0212 512 3513)
 • Sandler, Ronald L. 2012. The Ethics of Species, Cambridge University Press.
 • Sayar, A., 1970.Yılkı Atı. Ötüken Yayın. İstanbul.
 • Sevgi, Orhan. 2013. “Orman(-lar), Ormanlık Alan ve Orman Alanı Terimleri: Kullanım Sorunları ve Öneriler”, Avrasya Terim Dergisi, 2013/1 (1), sy.59-73.
 • Şafak, 2006. “Avcılıkta Çatışma (anlaşmazlık) Yönetimi (İzmir İli Örneği)” Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, Seri A, Sayı 1.
 • Şahin, İ. F. 2009. Turkey Forest with Respect to Sustainability, International Symposium on Sustainable Development, June 9-10.
 • Şen, G. 2004. “Orman Köylüsünün Sosyo-Ekonomik Yapısının Orman Suçlarına Etkileri Üzerine Bir Araştırma (Karadere Orman İşletme Müdürlüğü Örneği)”, Gazi Üniversitesi, Orman Fakültesi Dergisi, Cilt 4 No:1.
 • Şişman, C. C. & Küçük, S. 2011. “Tunceli – Ovacık Yöresindeki Kırsal Yerleşimler”, Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, 46-61.
 • T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü, 2016. Türkiye Orman Varlığı 2015, www.ogm.gov.tr
 • T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı. 2012. Orman Genel Müdürlüğü, Orman İdaresi ve Planlama Dairesi Başkanlığı, Türkiye Orman Varlığı 2012, Orman İdaresi ve Planlama Dairesi Başkanlığı Yayın No. 85, Envanter Serisi No 12
 • Tapur, T. & Tuncer, B. 2012. “Çumra İlçesinde Kırsal Yerleşmeler”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 27
 • Tavşanoğlu, F. 1948. “Orman işlerimize toplu bir bakış”, İktisat Fakültesi Mecmuası, s. 216-220. Tekeli, İlhan. 2009. Kültür Politikaları ve İnsan Hakları Bağlamında Doğal ve Tarihi Çevreyi Korumak. Tarih Vakfı Yurt Yayınları
 • Tekeli, İ. Ve A. Ataöv, 2017. Sürdürülebilir Toplum ve Yapılı Çevre, Stratejiler Yelpazesi, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları
 • The International Bank for Resonstruction and Development. 2009. World Development Indicators, Washington.
 • The World Bank, 2009. The Little Green Data Book. Washington.
 • Toksoy, D. & Yenigün M. & Şen. Gökhan, 2009. “Orman Köylerindeki Tarımsal Kalkınma Kooperatiflerinin Swot Analizi ile Değerlendirilmesi (Maçka İlçesi Örneği)”, Kastamonu Üni. Orman Fakültesi Dergisi, 9 (1): 12-18.
 • Toksoy, D. 2005. Doğu Karadeniz Bölgesinde Kooperatifçilik faaliyetinde Bulunan Bazı Orman Köylerindeki Köylülerün Sosyo-Eonomik Özellikleri ve Kooperatifçilik Çalışmalarına Yaklaşımları, Gazi Üniversitesi, Orman Fakültesi Dergisi, Cilt5 No:1.
 • Tolunay, A. & Alkan, Hasan. 2008. Intervention to the Misuse of Land by the Forest Villages: A Case Study from Turkey, Ekoloji, 17, 68, 1-10
 • Tudge, C. 2006. The Secret Life of Trees, USA. Penguin Books.
 • Tydini Y. 2011. The Purpose of Planning – Creating sustaibale towns and cities, Policy Press
 • UN. 2017. Transforming Our World: The 2030 Agenda For Sustainable Development, Sustainable Development Goal 15, erişim tarihi 01.11.2017, https://sustainabledevelopment.un.org/topics/forests)
 • UNFCCC (UN Framework Convention on Climate Change), 2002. “Report Of The Conference Of The Parties On Its Seventh Session, Held At Marrakesh From 29 October to 10 November 2001, Part Two: Action FCCC/CP/2001/13/Add.1 Taken 21 By The Ocak Conference 2002, Of The Erişim Parties”, Tarihi, 08.12.2014,http://unfccc.int/meetings/marrakech_oct_2001/meeting/6353/php/view/decisi ons.php,
 • University of Cambridge, 2012. The Guide – Cambridge University Botanic Garden. UK.
 • Üsküdar Belediyesi. 2003. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Yüzyılların Görkemli Tanıkları, Mısralardan Gönüllere Üsküdar’ın Anıt Ağaçları.
 • Vaccaro, I. & Alden, E. & Aswani S. S. 2012. Environmental Social Sciences – Methods and Research Design. UK. Cambridge University Press.
 • Vaillant, J., 2005. The Golden Spruce. Vintage Canada
 • Vurdu, H, 2002. The Socio-Economic Importance of Forestry Operations, Gazi Üniversitesi, Orman Fakültesi Dergisi, Cilt 2 No:2.
 • Wackerman, A. E. 1967. “Marketing of Turkey’s forest products dependent upon efficient timber harvesting”, U.S.A.I.D., Ankara.
 • Wallace, S. 2013. “125. Yıl Özel Sayısı, Satılık Yağmur Ormanı”, National Geographic Türkiye Weller, R. P. 2006. Discovering Nature – Globalization and Environmental Culture in China and Taiwan, Cambridge University Press.
 • Wessels, T. 2010. Forest Forensics. A Field Tuide to Reading the Forested Landscape. The Countryman Press, Woodstock, Vermont.
 • Yalçın, G. 2012. “Forest and Cadastre in Turkey and Sustainable Development, Knowing to manage the territory, protect the environment, evaluate the cultural heritage”, TS09L - Land Administration and Sustainable Development, 5637, FIG Working Week, Rome, Italy 6-10 May 2012
 • Yılmaz, B. 2010. “Factors affecting rural development in Turkey: Bartın case study”, Forest Policy and Economics 12, 239-249.
APA GÜRSOY A, Yılmaz A, KIRIŞ E, ZEYBEK S, DURSUN S, AKINCI R, TOROS A, KIRIMLI Y, Ata C, Bozok N (2017). TÜRKİYE’DE ORMAN KÖYLERİ ÜZERİNE SOSYAL ANTROPOLOJİK ARAŞTIRMA. , 1 - 174.
Chicago GÜRSOY Akile Reşide,Yılmaz Abdurrahman,KIRIŞ Ezgi,ZEYBEK Sezai Ozan,DURSUN Selçuk,AKINCI Rabia Ebrar,TOROS Aykut,KIRIMLI Yüksel,Ata Cemil,Bozok Nihan TÜRKİYE’DE ORMAN KÖYLERİ ÜZERİNE SOSYAL ANTROPOLOJİK ARAŞTIRMA. (2017): 1 - 174.
MLA GÜRSOY Akile Reşide,Yılmaz Abdurrahman,KIRIŞ Ezgi,ZEYBEK Sezai Ozan,DURSUN Selçuk,AKINCI Rabia Ebrar,TOROS Aykut,KIRIMLI Yüksel,Ata Cemil,Bozok Nihan TÜRKİYE’DE ORMAN KÖYLERİ ÜZERİNE SOSYAL ANTROPOLOJİK ARAŞTIRMA. , 2017, ss.1 - 174.
AMA GÜRSOY A,Yılmaz A,KIRIŞ E,ZEYBEK S,DURSUN S,AKINCI R,TOROS A,KIRIMLI Y,Ata C,Bozok N TÜRKİYE’DE ORMAN KÖYLERİ ÜZERİNE SOSYAL ANTROPOLOJİK ARAŞTIRMA. . 2017; 1 - 174.
Vancouver GÜRSOY A,Yılmaz A,KIRIŞ E,ZEYBEK S,DURSUN S,AKINCI R,TOROS A,KIRIMLI Y,Ata C,Bozok N TÜRKİYE’DE ORMAN KÖYLERİ ÜZERİNE SOSYAL ANTROPOLOJİK ARAŞTIRMA. . 2017; 1 - 174.
IEEE GÜRSOY A,Yılmaz A,KIRIŞ E,ZEYBEK S,DURSUN S,AKINCI R,TOROS A,KIRIMLI Y,Ata C,Bozok N "TÜRKİYE’DE ORMAN KÖYLERİ ÜZERİNE SOSYAL ANTROPOLOJİK ARAŞTIRMA." , ss.1 - 174, 2017.
ISNAD GÜRSOY, Akile Reşide vd. "TÜRKİYE’DE ORMAN KÖYLERİ ÜZERİNE SOSYAL ANTROPOLOJİK ARAŞTIRMA". (2017), 1-174.
APA GÜRSOY A, Yılmaz A, KIRIŞ E, ZEYBEK S, DURSUN S, AKINCI R, TOROS A, KIRIMLI Y, Ata C, Bozok N (2017). TÜRKİYE’DE ORMAN KÖYLERİ ÜZERİNE SOSYAL ANTROPOLOJİK ARAŞTIRMA. , 1 - 174.
Chicago GÜRSOY Akile Reşide,Yılmaz Abdurrahman,KIRIŞ Ezgi,ZEYBEK Sezai Ozan,DURSUN Selçuk,AKINCI Rabia Ebrar,TOROS Aykut,KIRIMLI Yüksel,Ata Cemil,Bozok Nihan TÜRKİYE’DE ORMAN KÖYLERİ ÜZERİNE SOSYAL ANTROPOLOJİK ARAŞTIRMA. (2017): 1 - 174.
MLA GÜRSOY Akile Reşide,Yılmaz Abdurrahman,KIRIŞ Ezgi,ZEYBEK Sezai Ozan,DURSUN Selçuk,AKINCI Rabia Ebrar,TOROS Aykut,KIRIMLI Yüksel,Ata Cemil,Bozok Nihan TÜRKİYE’DE ORMAN KÖYLERİ ÜZERİNE SOSYAL ANTROPOLOJİK ARAŞTIRMA. , 2017, ss.1 - 174.
AMA GÜRSOY A,Yılmaz A,KIRIŞ E,ZEYBEK S,DURSUN S,AKINCI R,TOROS A,KIRIMLI Y,Ata C,Bozok N TÜRKİYE’DE ORMAN KÖYLERİ ÜZERİNE SOSYAL ANTROPOLOJİK ARAŞTIRMA. . 2017; 1 - 174.
Vancouver GÜRSOY A,Yılmaz A,KIRIŞ E,ZEYBEK S,DURSUN S,AKINCI R,TOROS A,KIRIMLI Y,Ata C,Bozok N TÜRKİYE’DE ORMAN KÖYLERİ ÜZERİNE SOSYAL ANTROPOLOJİK ARAŞTIRMA. . 2017; 1 - 174.
IEEE GÜRSOY A,Yılmaz A,KIRIŞ E,ZEYBEK S,DURSUN S,AKINCI R,TOROS A,KIRIMLI Y,Ata C,Bozok N "TÜRKİYE’DE ORMAN KÖYLERİ ÜZERİNE SOSYAL ANTROPOLOJİK ARAŞTIRMA." , ss.1 - 174, 2017.
ISNAD GÜRSOY, Akile Reşide vd. "TÜRKİYE’DE ORMAN KÖYLERİ ÜZERİNE SOSYAL ANTROPOLOJİK ARAŞTIRMA". (2017), 1-174.