Yıl: 2006 Cilt: 0 Sayı: 23 Sayfa Aralığı: 177 - 187 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri Okulları ve Merkezi Eğitim Kurumlarına Mecazlar Yoluyla Bir Bakış

Öz:
Problem Durumu: Metaforlar örgütlerin yapısını ve işleyişini anlamıza yardımcı olması açısından son zamanlarda örgüt ve yönetim alanyazınında bayağı ilgi uyandırmıştır. Dolayısıyla birçok araştırmacı metaforları bir araç olarak kullanarak örgütlerin yapısı ve işleyişi konusunda ilginç sonuçlar elde etmişlerdir. Örneğin Morgan (1998) örgütleri betimlemede “makine,” “organizma,” “beyin,” “kültür,” “politik sistem,” “ruhsal hapishane,” “devinim ve dönüşüm” ve “hükmetme aracı” gibi mecazlar kullanmıştır. Araştırmanın Amacı/Araştırma Soruları: Bu çalışmanın amacı Türkiye’de bir ilköğretim okulu ve Amerika Birleşik Devletlerinde bir ilkokulda görev yapan öğretmen ve yöneticilerin mecazlar yoluyla okulları ve merkezi eğitim kurumları hakkında görüşlerini almaktır. Bu amaçtan yola çıkarak araştırmada şu soruya cevap aranmıştır: Türkiye ve Amerika Birleşik Devletlerinde seçilen okullarda çalışan öğretmen ve yöneticiler okul, öğretmen, yönetici, veli ve merkezi yönetimi betimlemekte ne tür mecazlar kullanmışlardır? Araştırmanın Yöntemi: Araştırmanın örneklemini Türkiye’de başkent Ankara’da bir ilköğretim okulunda görev yapan 13 öğretmen ve biri müdür olmak üzere 4 yönetici, Amerika Birleşik Devletlerinde ise Wisconsin eyaleti başkenti Madison’da bir ilkokul’da çalışan 10 öğretmen ve 1 müdür oluşturmaktadır. Örneklem yöntemi olarak maksimum çeşitlilik yöntemi kullanılmıştır. Veriler görüşme yöntemiyle toplanmış ve içerik analizi yöntemiyle çözümlenmiştir.Bulgular ve Sonuçları: Türk okulunda katılımcıların kullandıkları mecazların Türk okul sisteminin merkezi özellikleri üzerinde yoğunlaştığını göstermiştir. Amerikan okulunda ise katılımcıların kullandıkları mecazlar okulda katılımcı ve işbirlikçi bir anlayışın daha hakim olduğunu ortaya koymuştur. Yine Amerikan okulunda derlenen mecazlar merkezi yönetimi (federal hükümet) hantal ve etkisiz bir yapı olarak tanımlamaktadır.
Anahtar Kelime: türk okulu amerikan okulu eğretileme

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Bibliyografik
 • Balcı, A. (1999). Okul ile ilgili mecazlar (metafor): Seçilmiş dört okulda öğrencilerin, öğretmenlerin ve velilerin okul algıları. Yayınlanmamış master tezi, Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Ankara.
 • Beck, L. G. (1999). Metaphors of educational community: An analysis of the images that reflect and influence scholarship and practice. Educational Administration Quarterly, 35(1), 13-45.
 • Becker, P. J. (1991). Metaphors of mindful engagement and a vision of better schools. Educational Leadership. 30-35.
 • Bogdan, R. C., & Biklen, S. K. (1998). Qualitative research for education: An introduction to theory and methods. MA:Allyn and Bacon.
 • Boje, D. M. (1995). Stories of storytelling organization: a post-modern analysis of Disney as “Tamara-Land.” Academy of Management Journal, 38(4), 997-1035.
 • Bredeson, P. V. (1985). An Analysis of the metaphorical perspectives of school principals. Educational Administration Quarterly, 21(1), 29-50.
 • Bredeson, P. V. (1988). Languages of leadership: Metaphor making in educational administration. Administrator’s Handbook, 32(6), 234-243.
 • Cuddon, J. A. (1991). The penguin dictionary of literary terms and literary theory. Oxford: Penguin books.
 • Lakoff, G., & Johnson, M. (1980). Metaphors we live by. Chicago, IL: University of Chicago Press.
 • Meyer, J. W., & Rowan, B. (1991). Institutionalized organizations: Formal structure as myth and ceremony. In W. W. Powell and P. J. Dimaggio (Eds.), The new institutionalism in organizational analysis. (pp. 41-62). The University of Chicago Press.
 • Morgan, G. (1997). Imaginization: New mindset for seeing, organizing, and managing. San Francisco: Berrett-Koehler Publishers, Inc.
 • Morgan, G. (1998). Images of organization. San Francisco: Berrett-Koehler Publishers, Inc.
 • Oztel, H., and Hinz, O. (2001). Changing organizations with metaphors. The Learning Organizations. 8(4), 153-168.
 • Patton, M. G. (1987). How to use qualitative methods in evaluation. California: Sage.
 • Ragin C. C. (1987). The comparative method: Moving beyond qualitative and quantitative strategies. Berkeley: University of California Press.
 • Silman, F. (2005). A comparative case study on school management practices of two schools in the United States and Turkey. Yayınlanmamış doktora tezi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara.
 • Şimşek, H. (1997). Metaphorical images of an organization: The power of symbolic constructs in reading change in higher education organizations. Higher Education, 33, 283-307.
 • Şimşek, H., Jones, L. M., & Louis, K. S. (2001). Organizations as change agents: Shifting cultural metaphors. Paper presented at the annual meeting of UCEA (University Council of Educational Administration) Pittsburg, PA.
 • Walck, C. L. (1996). Organization as places: A metaphor for change. Journal of Organizational Change. 9(6), 26-40.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2005). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yıldırım, H. A. (2002). Eğitimde Toplam Kalite Yönetimi. Ankara: Nobel Yayıncılık.
APA SİLMAN F, ŞİMŞEK H (2006). Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri Okulları ve Merkezi Eğitim Kurumlarına Mecazlar Yoluyla Bir Bakış. , 177 - 187.
Chicago SİLMAN Fatoş,ŞİMŞEK Hasan Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri Okulları ve Merkezi Eğitim Kurumlarına Mecazlar Yoluyla Bir Bakış. (2006): 177 - 187.
MLA SİLMAN Fatoş,ŞİMŞEK Hasan Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri Okulları ve Merkezi Eğitim Kurumlarına Mecazlar Yoluyla Bir Bakış. , 2006, ss.177 - 187.
AMA SİLMAN F,ŞİMŞEK H Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri Okulları ve Merkezi Eğitim Kurumlarına Mecazlar Yoluyla Bir Bakış. . 2006; 177 - 187.
Vancouver SİLMAN F,ŞİMŞEK H Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri Okulları ve Merkezi Eğitim Kurumlarına Mecazlar Yoluyla Bir Bakış. . 2006; 177 - 187.
IEEE SİLMAN F,ŞİMŞEK H "Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri Okulları ve Merkezi Eğitim Kurumlarına Mecazlar Yoluyla Bir Bakış." , ss.177 - 187, 2006.
ISNAD SİLMAN, Fatoş - ŞİMŞEK, Hasan. "Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri Okulları ve Merkezi Eğitim Kurumlarına Mecazlar Yoluyla Bir Bakış". (2006), 177-187.
APA SİLMAN F, ŞİMŞEK H (2006). Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri Okulları ve Merkezi Eğitim Kurumlarına Mecazlar Yoluyla Bir Bakış. Eurasian Journal of Educational Research, 0(23), 177 - 187.
Chicago SİLMAN Fatoş,ŞİMŞEK Hasan Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri Okulları ve Merkezi Eğitim Kurumlarına Mecazlar Yoluyla Bir Bakış. Eurasian Journal of Educational Research 0, no.23 (2006): 177 - 187.
MLA SİLMAN Fatoş,ŞİMŞEK Hasan Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri Okulları ve Merkezi Eğitim Kurumlarına Mecazlar Yoluyla Bir Bakış. Eurasian Journal of Educational Research, vol.0, no.23, 2006, ss.177 - 187.
AMA SİLMAN F,ŞİMŞEK H Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri Okulları ve Merkezi Eğitim Kurumlarına Mecazlar Yoluyla Bir Bakış. Eurasian Journal of Educational Research. 2006; 0(23): 177 - 187.
Vancouver SİLMAN F,ŞİMŞEK H Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri Okulları ve Merkezi Eğitim Kurumlarına Mecazlar Yoluyla Bir Bakış. Eurasian Journal of Educational Research. 2006; 0(23): 177 - 187.
IEEE SİLMAN F,ŞİMŞEK H "Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri Okulları ve Merkezi Eğitim Kurumlarına Mecazlar Yoluyla Bir Bakış." Eurasian Journal of Educational Research, 0, ss.177 - 187, 2006.
ISNAD SİLMAN, Fatoş - ŞİMŞEK, Hasan. "Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri Okulları ve Merkezi Eğitim Kurumlarına Mecazlar Yoluyla Bir Bakış". Eurasian Journal of Educational Research 23 (2006), 177-187.