Denizli Güneydoğusundaki (Honaz/GB Türkiye) Organik Maddece Zengin Kayaçların Jeokimyası ve Organik Petrografik Özelliklerinin İncelenmesi

0 5

Proje Grubu: TÜBİTAK ÇAYDAG Sayfa Sayısı: 253 Proje No: 114Y668 Proje Bitiş Tarihi: 01.01.2018 Metin Dili: Türkçe

Denizli Güneydoğusundaki (Honaz/GB Türkiye) Organik Maddece Zengin Kayaçların Jeokimyası ve Organik Petrografik Özelliklerinin İncelenmesi

Öz:
Proje konusunu oluşturan kömürler karasal ve gölsel birimlerle ardalanmalı olup, yayılımları ve kalınlıkları azdır. Egemen kayaç litolojileri başlıca kırıntılı (kumtaşı, killi kumtaşı, kiltaşı) ve karbonatlı (kireçtaşı, killi kireçtaşı, marn) kayaçlardan oluşmaktadır. Proje kapsamında kömürlü seviyelere ait organik ve inorganik jeokimyasal veriler ile organik petrografik incelemeler değerlendirilerek kömürlerin hidrokarbon türetme potansiyeli ve paleo-çökelim ortamına ait bilgiler elde edilmiştir. İncelenen örneklerde hüminit maseral grubu baskın olup, hüminit/vitrinit yansıtması değerleri örneklerin diyajenez aşamasındaki kahverengi renkli kömürler olduğuna işaret etmektedir. Bununla birlikte XRD ve SEM-EDS incelemelerine göre mineral madde içeriklerinin kuvars, jips, tenardit, kil ve mika mineralleri (smektit, illit, kaolinit ve klorit), opak minerallerden (pirit ve molibdenit) oluştukları belirlenmiştir. Örneklerde baskın olan hidrokarbon grubu polar + asfaltenlerdir. Piroliz verileri, gaz hidrokarbon türüm potansiyeli olan Tip-III kerojene sahip organik maddeye işaret etmektedir. Ancak, ısısal olgunlaşmalarının olgunlaşmamış-erken olgun evrede kaldığı belirlenmiştir. Hidrokarbonların moleküler incelemelerine göre örnekler içerisindeki organik maddenin karasal bitki kökenli olduğu belirlenmiştir. Element jeokimyası incelemelerine göre inorganik bileşenlerin aktif kıta kenarı ürünü, mafik magmatik kökenli, düşük sedimanter olgunluğa sahip kırıntılılardan oluştuğu belirlenmiştir. Kömür örneklerinin NASC ve PAAS? a oranlanmış çoklu element değişim diyagramlarında Na, Mg, P, K, Ca, Ti, V, Mn, Fe, Ni, Y ve Co elementleri bakımından zenginleşme, Zn, Rb, Sr, Zr, Ba, La, V, Pb, Hf, Th ve Cu elementleri bakımından tüketilme göstermektedir. Bununla birlikte tüm örneklerde belirgin pozitif Eu anomalisi görülmektedir. Organik ve inorganik jeokimyasal veriler ile organik petrografik inceleme sonuçları, kömür oluşumlarının nemli iklim koşullarının etkili olduğu, hafif tuzlu su ortamında, C3 türü bitkilerin yoğun olarak bulunduğu telmatik bir ortamda (taşkın düzlüğü bataklığı, sığ su bataklığı) çökeldiğini göstermektedir.
Anahtar Kelime: organik petrografi element jeokimyası çökelme ortamı biyomarker piroliz kömür

Konular: Mühendislik, Jeoloji
Erişim Türü: Erişime Açık
 • Altınlı, E., 1954. Denizli güneyinin jeolojik incelemesi (Rapor No: 2794). Ankara: MTA Yayınları.
 • 1- TRACE ELEMENT GEOCHEMISTRY AND DEPOSITIONAL CONDITIONS OF ORGANIC MATTER RICH ROCKS FROM SOUTHWEST OF DENİZLİ (SW-TURKEY) (Bildiri - Uluslararası Bildiri - Poster Sunum),
 • Affouri, H., Montacer, M. and Disnar, J-R. 2013. “Organic geochemistry of the Cenamonian- Turonian Bahloul Formation petroleum source rock, Central and Northern Tunisia”. Resource Geology, 63(3), 262-287.
 • 2- Mineralogical and organo-geochemical properties of the Denizli (SW Turkey) coals (Bildiri - Uluslararası Bildiri - Poster Sunum),
 • Akgül, A. ve Çevik, O. 2005. İstatistiksel Analiz Teknikleri “SPSS’ te İşletme Yönetimi Uygulamaları”. Ankara.
 • 3- Biomarker Characteristics of Low Organic Carbon Coal: Yatağan Coal Occurrences (Denizli/SW Turkey) (Bildiri - Uluslararası Bildiri - Sözlü Sunum),
 • Akgün, F. and Sözbilir, H. 2001. “A palynostratigraphic approach to the SW Anatolian molasse basin: Kale-Tavas molasse and Denizli molasse”. Geodynamica Acta. 14(1-3). 71-93.
 • 4- PRELIMINARY ASSESSMENT of THE SOURCE ROCK EVALUATION AND HYDROCARBON POTENTIAL of THE YATAGAN (SERINHISAR/DENIZLI/SW TURKEY) COALS (Bildiri - Uluslararası Bildiri - Sözlü Sunum),
 • Atakan, C. ve Karabulut İ. 2003. “Derinliğe dayalı diskriminasyon”. S.Ü. Fen-Ed. Fak. Fen Derg., 22, 53-63.
 • Barbieri, M., Nigro, A. and Sappa G. 2015. “Soil contamination evaluation by Enrichment Factor (EF) and Geoaccumulation Index (Igeo)”. Senses Sciences, 2(3), 94-97.
 • Bayhan, E. ve Hasgiden, S. 2005. “Acıgöl-Isparta Yöresi (GB Türkiye) Tersiyer İstifinin Kil Mineralojisi. Köken ve Kaynak Bölge Açısından Yorumlanması”. Türkiye Jeoloji Bülteni. 1. 48.
 • Bhatia, M. R. 1983. “Plate tectonics and geochemical composition of sandstones”. Journal of Geology, 91, 611-627.
 • Bhatia, M. R. and Crook K. A. W. 1986. “Determination of tectonic setting of sandstone- mudstone suites using SiO2 content and K2O/Na2O ratio”. Journal of Geology, 94, 635- 650.
 • Bilgin, A. 1986. “Denizli-Babadağ Dolayındaki Metamorfizma”. Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi, 2, 11-23.
 • Bordenave, M. L. 1993. Applied petroleum geochemistry. Paris: Ėditions Technip. Bozkurt, E. 2001. “Neotectonics of Turkey–a synthesis”. Geodinamica Acta, 14, 3-30.
 • Bourbonniere, R. A. and Meyers, P. A. 1996. “Sedimentary geolipid records of historical changes in the watersheds and productivities of Lakes Ontario and Erie”. Limnology and Oceanography, 41, 352-9.
 • Bray, E. E. and Evans. E. D. 1965. “Hydrocarbons in nonreservoir-rock source beds: Part 1”. AAPG Bulletin, 49. 248-257.
 • Burwood, R., Leplat, P., Mycke, B. and Paulet, J. 1992. “Rifted margin source rock deposition: a carbon isotope and biomarker study of a West African Lower Cretaceous. “Lacustrine” Section”. Organic Geochemistry, 19, 41-52.
 • Calder, J., Gibling, M. and Mukhopadhyay, P. 1991. “Peat formation in a Westphalian B piedmont setting, Cumberlang Basin, Nova Scotia: implications for the maceral-based interpretation of rheotrophic and raised paleomires”. Bulletin de la Société géologique de France, 162(2), 283-298.
 • Caracciolo, L., Le Pera, E., Muto, F. and Perri, F. 2011. “Sandstone petrology and mudstone geochemistry of the Peruc-Korycany Formation (Bohemian Cretaceous Basin, Czech Republic)”. International Geology Review, 53(9), 1003-1031.
 • Clayton, J. L. 1993. “Composition of crude oils generated from coals and coaly organic matter in shales”. Hydrocarbons from coal. Eds: Law, B. E. and Rice, D. D. USA: American Association of Petroleum Geologists.
 • Connan, J. and Cassou, A. M. 1980. “Properties of gases and petroleum liquids derived from terrestrial kerogen at various maturation levels”. Geochimica et Cosmochimica Acta, 44, 1-23.
 • Coplen, T. B. and Shrestha, Y. 2016. “Isotope-abundance variations and atomic weights of selected elements: 2016 (IUPAC Technical Report)”. Pure Appl. Chem., 88(12), 1203- 1224.
 • Cox, R., Lowe, D. R. and Cullers, R. L. 1995. “The influence of sediment recycling and basement composition on evolution of mudrock chemistry in the southwestern United States”. Geochemica et Cosmochimica Acta, 59(14), 2919-2940.
 • Cox, R. and Lowe, D. 1995. “A conceptual review of regional-scale controls on the composition of clastic sediment and the co-evolution of continental blocks and their sedimentary cover”. Journal of Sedimentary Research, A65(1), 1-12.
 • Cullers, R. L. 2000. “The geochemistry of shales, siltstones and sandstones of Pennsylvian- Permian age, Colorado, USA: Implications for provenance and metamorphic studies”. Lithos, 51, 181-203.
 • Czochanska, Z., Gilbert, T. D., Philp, R. P., Sherard, C. M., Weston, R. J., Wood, T. A. and Woolhouse, A. D. 1988. “Geochemical application of sterane and triterpane biomarkers to a description of oils from the Taranaki Basin in New Zealand”. Organic Geochemistry, 12, 123-135.
 • Çakmakoğlu, A. 1990. Denizli M22-a2 ve M22-b4 paftaları ile M22-a3 paftası güney yarısının jeolojisi (Rapor No: 9487). Ankara: M.T.A Yayınları.
 • Dahl, J., Moldowan, J. M. and Sundararaman, P. 1993. “Relationship of biomarker distribution to depositional environment: Phosphoria Formation, Montana, USA”. Organic Geochemistry, 20, 1001-1007.
 • Davis, R. C., Noon, S. W. and Harrington, J. 2007. “The petroleum potential of Tertiary coals from Western Indonesia: Relationship to mire type and sequence stratigraphic setting”. International Journal of Coal Geology, 70, 35-52.
 • Didyk, B. M., Simoneit, B. R. T., Brassel, S. C. and Eglington, G. 1978. “Organic geochemicalindicators of paleoenvironmental conditions of sedimentation”. Nature, 272, 216-222.
 • Diessel, C. F. K. 1986. “Advances in the Study of the Sydney Basin”. Proceedings of the 20th Symposium, University of Newcastle, 71.
 • Diessel, C. F. K. 1992. Coal-bearing depositional systems. Berlin-Heidelberg: Springer-Verlag. Dow, W. G. 1977. Petroleum source beds on continental slopes and rises (Course Note series 5). USA: AAPG Continuing Education. Ercan, T., Dinçel, A., Metin, S., Türkecan, A. and Günay, E. 1978. “Uşak Yöresindeki Neojen Havzaların Jeolojisi”. Türkiye Jeoloji Kurumu Bülteni, 21, 97-106.
 • Ercan, T., Güney, E. ve Baş, H. 1983. “Denizli volkanitlerinin petrolojisi ve plaka tektoniği açısından bölgesel yorumu”. Türkiye Jeoloji Kurumu Bülteni, 26(2), 153-159.
 • Erentöz, L., 1956. “Türkiye’ de bilhassa Güney Anadolu’ daki Neojen havzalarının stratigrafisi ve bunların Akdeniz bölgesindeki diğer havzalarla mukayesesi”. MTA Dergisi, 3.
 • Erişen, B. 1971. Denizli-Dereköy sahasının jeolojik etüdü ve jeotermik enerji imkanları hakkında rapor (Rapor No: 4665). Ankara: MTA Yayınları.
 • Erten, H., Şen, Ş. and Görmüş, M. 2014. “Middle and late Miocene Cricetidae (Rodentia. Mammalia) from Deni̇zli̇ Basin (southwestern Turkey) and a new species of Megacricetodon”. Journal of Paleontology, 88(3), 504-518.
 • Espitalie, J. 1982. Institut Francais du Pėtrole. Paris: Syntheses Geologiques et Geochimie.
 • Espitalie, J., Deroo, G. and Marquis, F. 1985. “RockEval pyrolysis and its applications”. Inst. Francais du Petrole, 40, 563-784.
 • Espitalie, J., La Porte, J. L., Madec, M., Marquis, F., Le Plat, P., Paulet, J. and Boutefeu, A. 1977. “Mėthode rapide de caractėrisation des roches mėres de leur potentiel pėtrolier et de leur degrė d’ėvolution”. Revue l’Inst. Francais du Pėtrole, 32 (1), 23-42.
 • Finkelman, R.B. 1981. “The origin, occurence, and distribution of the inorganic constituents in low-rank coals”, In: Proceedings of the Basic Coal Science Workshop, Grand Forks Energy Research Center, Grand Forks, North Dakota, pp. 70-90.
 • Finkelman, R. B. 1993. “Trace and minor elements in coal”. Organic Geochemistry. Eds: Engel, M. H. and Macko, S. A., New York: Plenum Press.
 • Garcia, D., Coehlo, J. and Perrin, M. 1991. “Fractionation between TiO2 and Zr as a measure of sorting within shale and sandstone series (Northern Portugal)”. European Journal of Mineralogy, 3, 401-414.
 • Gedik, F. ve Tunç, M. 2004. “Denizli Yöresindeki Denizel Oligosen Çökellerinin Bentik Foraminiferleri ve Biyostratigrafisi”. 57. Türkiye Jeoloji Kurultayı, 217-218.
 • Govindaraju, K. 1989. “Compilation of working values and sample description of 272 geostandards”. Geostandards Newsletter Special Issue, 13, 67.
 • Gökçen, N. 1985. “The Burdigalian Ostrakods from the area of NW Anatolia (Turkey)”. Revue de Micropaleontologie, 28(1), 41-57.
 • Göktaş, F., Çakmakoğlu, A., Tarı, E., Sütçü, Y. F. ve Sarıkaya, H. 1989. Çivril-Çardak arasının jeolojisi (Rapor No: 8701). Ankara: MTA Yayınları.
 • Grantham, P. J. 1986. “Sterane isomerisation and moretane/hopane ratios in crude oils derived from Tertiary source rocks”. Organic Geochemistry, 9(6), 293-304.
 • Gromet, L. P., Dymek, R. F., Haskin, L. A. and Korotev R. L. 1984. “The “North American shale composite: Its compilation, major and trace element characteristics”. Geochimica Cosmochimica Acta, 48, 2469-2482.
 • Hakyemez, H. Y. ve Örçen, S. 1982. Muğla - Denizli arasındaki (GB Anadolu) Senozoyik yaşlı çökel kayaların sedimentolojik ve biyostratigrafik incelemesi (Rapor No: 7311). Ankara: MTA Yayınları.
 • Hanson, A. D., Zhang, C., Moldowan, J. M., Liang, D. G. and Zhang, B. M. 2000. “Molecular organic geochemistry of the Tarim Basin, Northwest China”. AAPG Bulletin, 84, 1109- 1128.
 • Hanson, A. D., Ritts, B. D., Zinniker, D., Moldowan, J. M. and Biffi, U. 2001. “Upper Oligocene lacustrine source rocks and petroleum systems of the northern Qaidam Basin, Northwest China”. AAPG Bulletin, 85(4), 601-619.
 • Hao, F., Zhou, X. H., Zhu, Y. M., Zou, H. Y., Bao, X. H. and Kong, Q. Y. 2009. “Mechanisms of petroleum accumulation in the Bozhong sub-basin, Bohai Bay Basin, China. Part 1: Origin and occurence of crude oils”. Marine and Petroleum Geology, 26(8), 1528-1542.
 • Hao, F., Zhou, X. H., Zhu, Y. M. and Yang, Y. Y. 2011. “Lacustrine source rock deposition in response to co-evolution of environments and organisms controlled by tectonic subsidence and climate, Bohai Bay Basin, China”. Organic Geochemistry, 42(4), 323- 339.
 • Hedberg, H. D. 1968. “Significance of high-wax oil with respect to genesis of petroleum”. APPG Bulletin, 52, 736-750.
 • Helvacı, C., Alçiçek, M. C., Gündoğan, İ. and Gemici, Ü. 2013. “Tectonosedimentary development and palaeoenvironmental changes in the Acıgöl shallow-perennial playalake basin. SW Anatolia-Turkey”. Turkish Journal of Earth Science, 22, 173-190.
 • Hendrix, M. S., Brassell, S. C., Carroll, A. R. and Graham, S. A. 1995. “Sedimentology. organic geochemistry and petroleum potential of Jurassic coal measures: Tarim. Junggar and Turpan basins. Northwest China”. Am. Assoc. Pet. Geol. Bull., 79, 929-959.
 • Herron, M. M. 1988. “Geochemical classification of terrigenous sands and shales from core or log data”. Journal of Sedimentary Petrology, 58(5), 820-829.
 • Hou, Q., Mou, C., Wang, Q. and Tan, Z. 2016. “Provenance and tectonic setting of the Early and Middle Devonian Xueshan Formation, the North Qilian Belt, China”. Geological Journal, 1-19. Huang, W. Y. and Meinschein, W. G. 1979. “Sterols as ecological indicators”. Geochimica Cosmochimica Acta, 43, 739-745.
 • Hunt, J. M. 1991. “Generation of gas and oil from coal and other terrestrial organic matter”. Organic Geochemistry, 17, 673-680.
 • Hunt, J. M. 1996. Petroleum geochemistry and geology (Second Edition). New York: W. H. Freeman and Company.
 • İslamoğlu, Y., Atay, G., Gedik, F., Aydın, A., Hakyemez, A., Babayiğit, S. ve Sarıkaya, H. 2005. Batı Toroslardaki Denizel Oligo-Miyosen Çökellerinin Biyostratigrafisi (Denizli). Ankara: MTA Genel Müdürlüğü Jeoloji Etütleri Dairesi.
 • Jackson, K. S.. Hawkins, P. J. and Bennet, A. J. R. 1985. “Regional facies and geochemical evaluation of southern Denison Trough”. Australian Petroleum Exploration Association Journal, 20, 143-158.
 • Jarvie, D. M. 1991. “Total organic carbon (TOC) analysis”. Source migration processes and evaluation techniques. Ed.: Merrill. R. K., New York: AAPG.
 • Kara-Gülbay, R. and Korkmaz, S. 2012. “Occurences and origin of oils ans asphaltites from South East Anatolia (Turkey): implications from organic geochemistry”. Journal of Petroleum Science and Engineering, 90-91, 145-158.
 • Kastelli, M. 1971. Denizli-Sarayköy-Çubukdağ-Karacasu Alanı Jeoloji İncelemesi (Rapor No:4573). Ankara: MTA Yayınları.
 • Kılınçarslan, S. 2013. Laodikeia (Denizli-Gb Türkiye) Antik Kenti Tapınak-A (Sebasteion) Yapısında Kullanılan Mermerlerin Mineralojik Petrografik Jeokimyasal Özellikleri ve Kaynak Alanlarının Belirlenmesi. Pamukkale Üniv. Yüksek Lisans Tezi, 171 s., Denizli.
 • Kıral, N., Kadir, S., Çağlı, S., Karakaya, Y. ve Özsoy, S. 2002. Kocapınar ve Kuyucak (Serinhisar ve Acıpayam İlçeleri/Denizli) Sepiyolit/Sepiyolitik Kil Yatakları Maden Jeoloji Raporu. Ankara: MTA Yayınları.
 • Koçyiğit, A. 1984. “Güneybatı Türkiye ve yakın dolayında levha içi yeni tektonik gelişim”. Türkiye Jeoloji Kurumu Bülteni, 26, 1-10.
 • Konak, N., Akdeniz, N. ve Çakır, M. H. 1990. Çal-Çivril-Karahallı dolayının jeolojisi (Rapor No: 8945). Ankara: MTA Yayınları.
 • Koralay, T. 2000. Niyazlar Köyü (Yeşilova-Burdur) ile Tefenni Yaylası (Tefenni-Burdur) Ofiyolitlerinin Jeolojik, Petrografik ve Petrokimyasal İncelemesi. Pamukkale Üniv. Yüksek Lisans Tezi, 145 s., Denizli.
 • Koralay, O. E., Candan, O., Akal, C., Dora, O. Ö., Chen, F., Satır, M. ve Oberhanslı, R. 2011. “Menderes Masifindeki Pan Afrikan ve Triyas Yaşlı Metagranitoyidlerin Jeolojisi ve Jeokronolojisi Batı Anadolu-Türkiye”. MTA Dergisi, 142, 69-121.
 • Koralay, D. B. 2014. “Organic geochemical and isotopic (C and N) characterization of carbonaceous rocks of the Denizli Area Western Turkey”. Journal of Petroleum Science and Engineering, 116, 90-102.
 • Kroon, J. and Castle, J. W. 2011. “Biomarkers in the Upper Devonian Lower Huron Shale as inndicators of biological source of organic matter, depositional environment, and thermal maturity”. AAPG Eastern Section Meeting, Washington, DC, September, 25- 27.
 • Langford, F.F. and Blanc-Valleron, M. M. 1990. “Interpreting Rock-Eval pyrolysisdata using graphs of pyrolizable hydrocarbons versus total organic carbon”. Am. Assoc. Pet. Geol. Bull., 74, 799-804.
 • Le Bas, M. J., Le Maitre, R. W., Streckeisen, A. and Zanettin B. 1986. “A chemical classification of volcanic rocks based on the total alkali-silica diagram”. Journal of Petrology, 27, 745- 750.
 • Lebküchner, R. 1970. Acıgöl - Afyon-Dinar’ ın Kuzeyinde Neojen Havzasının Detaylı Araştırmalarının Neticesi Hakkında Rapor (Rapor No: 6186). Ankara: MTA Yayınları.
 • Lopez, L., Lo Mónaco, S. and Richardson, M.1998. “Use of molecular parameters and trace elements in oil-oil correlation studies. Barinas sub-basin. Venezuela”. Organic Geochemistry, 29(1-3), 613-629.
 • Mann, U., Korkmaz, S., Boreham, C. J., Hertle, M., Radke, M. and Wilkes, H. 1998. “Regional geology, depositional environment and maturity of organic matter of Early to Middle Jurassic coals, coaly shales and claystones from the Eastern Pontides, NE Turkey”. International Journal of Coal Geology, 37(3-4), 257-286.
 • Mavridou, E., Antoniadis, P., Khanaqa, P., Riegel, W. and Gentzis, T. 2003. “Paleoenvironmental interpretation of the Amynteon-Ptolemadia lignite deposit in northern Greece based on its petrographic composition”. International Journal of Coal Geology, 56, 253-268.
 • McLennan, S. M. 1989. “Rare earth elements in sedimentary rocks: influence of provenance and sedimentary processes”. Min. Soc. Am. Rev. Mineralogy, 21, 169-200.
 • McLennan, S. M. and Taylor, S. R. 1991. “Sedimentary rocks and crustal evolution: Tectonic setting and secular trends”. Journal of Geology, 99, 1-21.
 • Meyers, P. A. 1997. “Organic geochemical proxies of paleooceanographic, paleolimnologic, and paleoclimatic processes”. Organic Geochemistry, 27, 213-50.
 • Moldowan, J. M., Seifert, W. K. and Gallegos, E. J. 1985. “Relationship between petroleum composition and depositional environment of petroelum source rocks”. AAPG Bulletin. 69, 1255-1268.
 • Moldowan, J.M., Sundararaman, P. and Schoell, M. 1986. “Sensitivity of biomarker properties to depositional environment and/or source input in the Lower Toarcian of SW Germany”. Organic Geochemistry, 10, 915-926.
 • Mpanju, F., Ntomola, S. J. and Kagya, M. 1991. “The source rock potential of the Karoo coals of the South western rift basin of Tanzania”. Journal of Southeast Asian Earth Science, 5, 291-303.
 • Mukhopadhyay, P. K., Wade, J. A. and Kruge, M. A. 1995. “Organic facies and maturation of Jurassic/Cretaceous rocks and possible oil-source rock correlation based on pyrolysis of asphaltenes, Scotion Basin-Canada”. Organic Geochemistry, 22, 85-104.
 • Murchison, D. G. 1987. “Recent advances in organic petrology and organic geochemistry: an overview with some reference to oil from coal”. Geol. Soc. Spec. Publ., 32, 257-302.
 • Nebert, N., 1956. Denizli 105/1, 105/2, 1/100.000 ölçekli paftalarının jeolojik harita raporu (Rapor No: 2509). Ankara: MTA Yayınları.
 • Oberhänsli, R., Candan, O., Dora, O. Ö. and Dürr, S. 1997. “Eclogites within the Menderes Massif / Western Turkey”. Lithos, 41, 135-150.
 • Ocakoğlu, F. 2015. Kömür Jeolojisi Ders Notları. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü, 65s. Eskişehir.
 • Okay, A. İ. 1986. Denizli-Tavas Arasındaki Bölgenin Jeolojisi. TPAO Raporu.
 • Okay. A. İ. 1989. “Denizli’ nin güneyinde Menderes Masifi ve Likya Naplarının jeolojisi”. MTA Dergisi, 109, 45-58.
 • Özdamar, K. 2004. Paket Programlar ile İstatistiksel Veri Analizi (1. Baskı). Eskişehir: Kaan Kitabevi.
 • Özer, S. 1998. “Rudist-bearing Upper Cretaceous metamorphic sequences of the Menderes Massif (WesternTurkey)”. Geobios, Mémoire spécial, 22. 235-249.
 • Özkul, M., Varol, B. and Alçiçek, M. C. 2002. “Denizli Travertenlerinin Petrografik Özellikleri ve Depolanma Ortamları”. MTA Dergisi, 125, 13-29.
 • Özpınar, Y. 1995. “Kale (Denizli) güneyindeki bölgenin jeolojik ve petrografik incelemesi”. Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi, 1(1), 15-25.
 • Peakman, T. M. and Maxwell, J. R. 1988. “Early diagenetic pathways of steroid alkenes”. Organic Geochemistry, 13, 583-592.
 • Pekuz, Ü. 1998. Honaz (Denizli) Çevresinde Evaporit İçeren Neojen Tortullarının Stratigrafisi ve Depolanma Özellikleri. Süleyman Demirel Üniv. Doktora Tezi, 180 s. Isparta.
 • Perri, F., Critelli, S., Cavalcante, F., Mongelli, G., Dominici, R., Sonnino, M. and De Rosa, R. 2012. “Provenance signatures for the Miocene volcaniclastic succession of the Tufiti di Tusa Formation, southern Apennines, Italy”. Geological Magazine, 149(3), 423-442.
 • Peters, K. E. 1986. “Guidelines for evaluating petroleum source rock using programmed pyrolysis”. AAPG Bulletin, 70 (3), 318-329.
 • Peters, K. E. and Cassa, M. R. 1994. “Applied source rock geochemistry”. AAPG Memoir. 60, 93-120.
 • Peters, K. E., Moldowan, J. M. and Sundararaman, P. 1990. “Effects of hydrous pyrolysis on biomarker thermal maturity parameters: Monterey Phosphatic and Siliceous Members”. Organic Geochemistry, 15, 249-264.
 • Peters, K. E. and Moldowan, J.M. 1993. The biomarker guide. Interpreting, molecular fossils in petroleum and ancient sediments. Prentice-Hall, Englewood Cliffs, NJ.
 • Peters, K. E., Walters, C. C. and Moldowan, J. M. 2005. The biomarker guide volume 1 (Second edition). UK: Cambridge University Press.
 • Petersen, H. I. 2006. “The petroleum generation potential and effective oil window of humic coals related to coal composition and age”. International Journal of Coal Geology, 67, 221-248.
 • Petersen, H. I. and Nytoft, H. P. 2006. “Oil generation capacity of coals as a function of coal age and aliphatic structure”. Organic Geochemistry, 37, 558-583.
 • Philp, R. P. and Gilbert, T. D. 1986. “Biomarker distributions in Australian oils predominantly derived from terrigenous source material”. Organic Chemistry, 10, 73-84.
 • Platen, B., 1967. Çivril bölgesindeki Neojen sahasının linyit etüdü (Rapor No: 5990). Ankara: MTA Yayınları.
 • Pratt, L. M., Comer, J. B. and Brassell, S. C.1992. Geochemistry of organic matter in sediments and sedimentary rocks.USA: Society for Sedimentary Geology. Radke, M. 1987. “Organic geochemistry of aromatic hydrocarbons”. Advances in Petroleum Geochemistry vol. 2. Eds: Brooks, J., Welte, D. London: Academic Press.
 • Radke, M., Welte, D. H., Willsch H. 1991. “Distribution of alkylated aromatic hydrocarbons and dibenzothiophenes in rock of the Upper Rhine Graben”. Chemical Geology, 93, 325- 341.
 • Requejo, A. G. 1994.”Maturation of petroleum source rocks-II Quantitative changes in extractable hydrocarbon content and composition associated with hydrocarbon generation”, Organic Geochemistry, 21, 91-105.
 • Rigby, D., and Batts, B. D. 1986. “The isotopic composition of nitrogen in Australian coals and oil shales”. Chemical Geology (Isotope Geoscience Section), 58, 273-282.
 • Rollinson, H. R. 1993. Using geochemical data: evaluation, presentation, interpretation. New York: Longman Publication.
 • Roser, B. P., Cooper, R. A., Nathan, S. and Tulloch A. J. 1996. “Reconnaissance sandstone geochemistry, provenance, and tectonic setting of the lower Paleozoic terranes of the West Coast and Nelson, New Zealand”. New Zealand Journal of Geology and Geophysics, 39, 1-16.
 • Roser, B. P., Coombs, D. S., Korsch, R. J. and Campbell J. D. 2002. “Whole-rock geochemical variations and evolution of the arc-derived Murihiku Terrane, New Zealand”. Geological Magazine, 139, 665-685.
 • Rudnick, R. L. and Gao, S. 2004. “Composition of the continental crust”. In Treatise on Geochemistry. Eds.: Holland, H. D. and Turekian K. K., Amsterdam: Elsevier. Sarıkaya, H. 1986. Denizli M22-c2-c3-c4-d3 paftalarının jeoloji haritaları. Ankara: MTA Yayınları.
 • Seifert, W. K. and Moldowan, J. M. 1978. “Applications of steranes, terpanes and monoaromatics to the maturation, migration and source of crude oils”. Geochimica Cosmochimica Acta, 42, 77-95.
 • Seifert, W.K. and Moldowan, J. M. 1980. “The effect of thermal stress on source-rock quality as measured by hopane stereochemistry”. Physics and Chemistry of the Earth, 12, 229- 37.
 • Seifert, W.K. and Moldowan, J.M. 1986. “Use of biological markers in petroleum exploration”. In: Johns, R.B. (Ed.), Methods in Geochemistry and Geophysics. 24, 261-290.
 • Semiz, B. 2003. Denizli volkanitlerinin jeolojik, petrografik ve petrokimyasal olarak incelenmesi. Pamukkale Üniv. Yüksek Lisans Tezi, 140 s., Denizli.
 • Shen, J. and Huang, W. 2007. “Biomarker distributions as maturity indicators in coals, coaly shales, and shales from Taiwan”. Terrestrial Atmospheric and Oceanic Sciences, 18, 739-755.
 • Sinninghe-Damsté, J. S., Kenig, F., Koopmans, M. P., Koster, J., Schouten, S., Hayes, J. M. and De Leeum, J.W. 1995. “Evidence for gammacerane as an indicator of water column stratification”. Geochimica Cosmochimica Acta, 59, 1895-1900.
 • Sözbilir, H. 1995. “Stratigraphy and Provenance of the Paleocene - Eocene Alakaya Basin in the Denizli Province. Southwestern Turkey”. IESCA, 1, 309-329.
 • Sözbilir, H. 2001. “Extensional tectonics and the geometry of related macroscopic structures: Field evidence from the Gediz detachment, Western Turkey”. Turkish Journal of Earth Sciences. 10. 51-67.
 • Sözbilir, H. 2002.“ Revised Stratigraphy and Facies Analysis of Palaeocene-Eocene Supra- allochthonous Sediments (Denizli, SW-Turkey) and Their Tectonic Significance” Turkish Journal of Earth Sciences, 11, 87-112.
 • Stanley, R. G.. McLean, H. and Pawlewicz, M. J. 1990. “Petroleum Source Potential and Thermal Maturity of the Tertiary Usibelli Group of Suntrana. Central Alaska. Geologic Studies in Alaska by the U. S. Geological Survey. 1989. Eds.: Dover. J. H. and Galloway, J. P., Washington: United States Government Printing Office.
 • Stanley, R. G., Lillis, P. G., Pawlewicz, M. J. and Haeussler, P. J. 2014. Rock-Eval Pyrolysis and Vitrinite Reflectance Results from the Sheep Creek 1 Well, Susitna Basin, South- Central Alaska. Reston, Virginia: U. S. Geological Survey. Sun, S. 1990. Denizli - Uşak arasının jeolojisi ve linyit olanakları (Rapor No: 9985). Ankara: MTA Yayınları. Sykes, R. and Snowdon, L. R. 2002. “Guidelines for assessing the petroleum potential of coaly source rocks using Rock-Eval pyrolysis”. Organic Geochemistry, 33, 1441-1455. Sý korova, I., Pickel, W., Christanis, K., Wolf, M., Taylor, G. H. and Flores, D. 2005. “Classification of huminite-ICCP system 1994”. International Journal of Coal Geology, 62, 85-106. Şenel, M. 1997. 1/25 000 ölçekli Türkiye Jeoloji Haritaları, Isparta paftası (No: 4). Ankara: MTA Yayınları. Şengör, A. M. C., Satır, M. and Akkök, R. 1984. “Timing of tectonic events in the Menderes Massif. western Turkey: implications for tectonic evolution and evidence for Pan-African basement in Turkey”. Tectonics, 3, 693-707. Şimşek, Ş. 1984. Denizli-Kızıldere-Tekkehamam-Tosunlar-Buldan-Yenice alanının jeolojisi ve jeotermal enerji olanakları (Rapor No: 7846). Ankara: MTA Yayınları. Taner, G., 1974. “Denizli bölgesi Neojeninin paleontolojik ve stratigrafik etüdü”. MTA dergisi, 82, 89-27. Tian, J., Liu, J., Zhang, Z. and Cong, F. 2017. “Hydrocarbon-generating potential, depositional environments, and organisms of the Middle Permian Tarlong Formation in the Turpan- Hami Basin, Northwestern China”. The Geological Society of America Bulletin, 129, 1252-1265. Tissot, B., and Espitaliė, J. 1975. "L’ėvolution thermique de la matiėre organiques des sėdiments. Application d’une simulation mathėmatique”. Rev. l’Inst. Français petrole, 30, 743-777. 233 Tissot, B. P. and Welte, D. H. 1984. Petroleum formation and occurrence (2nd edition). New York: Springer Verlag. Uysallı, H. 1967. Denizli M21 - b2 paftası jeolojik etüdü ve jeotermik enerji imkânları. Ankara: MTA Yayınları. Ünay, E., De Brujin, H. and Saraç, G. 2003. “A preliminary zonation of the continental Neogene of Anatolia based on rodents”. Distribution and Migration of Tertiary Mammals in Eurasia. A Volume in Honour of Hans De Brujin - DEINSEA 10. Eds.: Reumer, J. W. F. and Wessels, W., Netherlands: Annual of the Natural History Museum Rotterdam. Vassilev, S. V. and Vassileva, C. G. 2009. “A new approach for the combined chemical and mineral classification of the inorganic matter in coal. 1. Chemical and mineral classification systems”. Fuel, 88, 235-245. Vassilev, S. V., Vassileva, C. G., Baxter, D. and Andersen, L. K. 2010. “Relationships between chemical and mineral composition of coal and their potential applications as genetic indicators. Part 1. Chemical characteristics”. Geologica Balcanica, 39(3). 21-41. Volkman, J. K. 1986. “A review of streol markers form arine and terrigenous organic matter”. Organic Geochemistry, 9, 83-99. Volkman, J. K., Allen, D. I., Stevenson, P. L. and Burton, H.R. 1986. “Bacterial and algal hydrocarbons from a saline Antarctic lake, Ace Lake”. Organic Geochemistry. 10, 671- 681. Wang, J., Yao, W., Wang, Q., Zhou, J. and Li J. 2016. “Geochemistry of elements in the coal seams of the Xishanyao Formation from Gashunwusan Mine, Xinjiang, Northwest China”. The Open Foels & Energy Science Journal, 9, 11-20. Ward, C. R. 1984. Coal geology and coal technology. Oxford: Blackwell. Waples, D. W. and Machihara, T. 1991. “Biomarkers for geologists-a practical guide to the application of steranes and triterpanes in Petroleum Geology”. AAPG Bulletin, Methods in Exploration Series, No:9, 85 pp. Westaway, R. 1990. “Block rotation of western Turkey, 1 Observaional Evidence”. J. Geophys. Research, 95, 19857-19884. Westaway, R. 1993. “Neogene evolution of Denizli region of Western Turkey”. Journal of Structural Geology, 15(1), 37-53. Wronkiewicz, D. J. and Condie K. C. 1990. “Geochemistry and mineralogy of sediments from the Ventersdorp and Transvaal Supergroups, South Africa: Cratonic evolution during the early Proterozoic”. Geochimica et Cosmochimica Acta, 54(2), 343-354. Yangming, Z., Huanxin, W., Aiguo, S., Digang, L. and Dehua, P. 2005. “Geochemical characteristics of Tertiary saline lacustrine oils in the Western Qaidam Basin, Northwest China”. Applied Geochemistry, 33, 1225-1240. 234 Yılmaz, Y., Genç, Ş. C., Gürer, Ö. F., Karacık, Z., Altunkaynak, Ş., Bozucu, M., Yılmaz, K. and Elmas, A. 1998. Ege Denizi ve Ege Bölgesinin Jeolojisi ve Evrimi, Türkiye Denizlerinin ve Yakın Çevresinin Jeolojisi (editör N. Görür), 210-336 s., İstanbul. Zumberge, J. E. 1987. “Prediction of source rock characteristics based on terpane biomarkers in crude oils: a multivariate statistical approach”. Geochimica et Cosmochimica Acta, 51, 1625-1637. URL-1< Vikipedi Özgür Ansiklopedi. “Kutu Grafiği”. http://tr.wikipedia.org/wiki/Kutu_grafiği. Son erişim tarihi: 25 Nisan 2016. URL-2< https://earthref.org/ERDA/91/ Son erişim tarihi: 5 Ekim 2017.
APA KORALAY D, KORALAY T (2018). Denizli Güneydoğusundaki (Honaz/GB Türkiye) Organik Maddece Zengin Kayaçların Jeokimyası ve Organik Petrografik Özelliklerinin İncelenmesi. , 1 - 253.
Chicago KORALAY Demet Banu,KORALAY Tamer Denizli Güneydoğusundaki (Honaz/GB Türkiye) Organik Maddece Zengin Kayaçların Jeokimyası ve Organik Petrografik Özelliklerinin İncelenmesi. (2018): 1 - 253.
MLA KORALAY Demet Banu,KORALAY Tamer Denizli Güneydoğusundaki (Honaz/GB Türkiye) Organik Maddece Zengin Kayaçların Jeokimyası ve Organik Petrografik Özelliklerinin İncelenmesi. , 2018, ss.1 - 253.
AMA KORALAY D,KORALAY T Denizli Güneydoğusundaki (Honaz/GB Türkiye) Organik Maddece Zengin Kayaçların Jeokimyası ve Organik Petrografik Özelliklerinin İncelenmesi. . 2018; 1 - 253.
Vancouver KORALAY D,KORALAY T Denizli Güneydoğusundaki (Honaz/GB Türkiye) Organik Maddece Zengin Kayaçların Jeokimyası ve Organik Petrografik Özelliklerinin İncelenmesi. . 2018; 1 - 253.
IEEE KORALAY D,KORALAY T "Denizli Güneydoğusundaki (Honaz/GB Türkiye) Organik Maddece Zengin Kayaçların Jeokimyası ve Organik Petrografik Özelliklerinin İncelenmesi." , ss.1 - 253, 2018.
ISNAD KORALAY, Demet Banu - KORALAY, Tamer. "Denizli Güneydoğusundaki (Honaz/GB Türkiye) Organik Maddece Zengin Kayaçların Jeokimyası ve Organik Petrografik Özelliklerinin İncelenmesi". (2018), 1-253.
APA KORALAY D, KORALAY T (2018). Denizli Güneydoğusundaki (Honaz/GB Türkiye) Organik Maddece Zengin Kayaçların Jeokimyası ve Organik Petrografik Özelliklerinin İncelenmesi. , 1 - 253.
Chicago KORALAY Demet Banu,KORALAY Tamer Denizli Güneydoğusundaki (Honaz/GB Türkiye) Organik Maddece Zengin Kayaçların Jeokimyası ve Organik Petrografik Özelliklerinin İncelenmesi. (2018): 1 - 253.
MLA KORALAY Demet Banu,KORALAY Tamer Denizli Güneydoğusundaki (Honaz/GB Türkiye) Organik Maddece Zengin Kayaçların Jeokimyası ve Organik Petrografik Özelliklerinin İncelenmesi. , 2018, ss.1 - 253.
AMA KORALAY D,KORALAY T Denizli Güneydoğusundaki (Honaz/GB Türkiye) Organik Maddece Zengin Kayaçların Jeokimyası ve Organik Petrografik Özelliklerinin İncelenmesi. . 2018; 1 - 253.
Vancouver KORALAY D,KORALAY T Denizli Güneydoğusundaki (Honaz/GB Türkiye) Organik Maddece Zengin Kayaçların Jeokimyası ve Organik Petrografik Özelliklerinin İncelenmesi. . 2018; 1 - 253.
IEEE KORALAY D,KORALAY T "Denizli Güneydoğusundaki (Honaz/GB Türkiye) Organik Maddece Zengin Kayaçların Jeokimyası ve Organik Petrografik Özelliklerinin İncelenmesi." , ss.1 - 253, 2018.
ISNAD KORALAY, Demet Banu - KORALAY, Tamer. "Denizli Güneydoğusundaki (Honaz/GB Türkiye) Organik Maddece Zengin Kayaçların Jeokimyası ve Organik Petrografik Özelliklerinin İncelenmesi". (2018), 1-253.