Yıl: 2005 Cilt: 23 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 33 - 52 Metin Dili: Türkçe

Türkiye'de Kısa Çalışma

Öz:
4857 sayılı İş Kanununda işverenlerin ekonomik kriz ve zorunlu nedenlerle çalışma saatlerini azaltmaları mümkün kılınmıştır. Bu şartlar altında, işverenler için işgücü maliyetinin azaltılması amaçlanmaktadır. Bu yaklaşım, küreselleşmenin neden olduğu uluslararası rekabetin Türkiye ekonomisi üzerindeki artan baskısının ve Türkiye’deki işsizliğin yansımasıdır.
Anahtar Kelime: Türkiye kısa çalışma

Short Work in Turkey

Öz:
In the Labour Code 4857 permits the employers to reduce the working hours in times of economic crisis and in cases of force major. Under these circumstances, it is aimed to reduce the labour cost for the employers. This approach is the reflection of the increasing pressure of ınternational competetion on Turkish economy caused by the globalization and the unemployment in Turkey.
Anahtar Kelime: Turkey short-term work

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Akyiğit, E. (2004) "Kısa Çalışma", TÜHİS İş Hukuku ve İktisat Dergisi, 19(1-2), 1-35.
 • Arıkboğa, Ş. (2001) "Kriz Ortamlarında İşletme Yönetimi", İktisat Dergisi, 410-411, 52-59.
 • Bosch, G, P. Dawkins and F. Michon (1994) "Working Time in 14 Industralies Countries: An overview " ,Times are Changing: Working Time in 14 Industriliased Countries", G. Bosch, P. Dawkins and F. Michon (eds.), International Institute of Labour Studies, 1-45.
 • Borjas, G. J. (1996) Labour Economics, McGraw-Hill, International Editions, Economic Series, Singopore.
 • Bulutay, T. (1995) Employment, Unemployment and Wages in Turkey, With Introduction by Edmond Malinvand and Comments by Orhan Güvenen, ILO and State Institute of Statistics, Ankara.
 • Çalışma (1998), ILO Anayasası ve Türkiye Cumhuriyeti Tarafından Onaylanan ILO Sözleşmeleri ILO Constitution and ILO Conventions Ratified by The Republic of Turkey, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı Yayını, No: 86, Ankara.
 • Çelik, N. (2003) İş Hukuku Dersleri, 16. Bası, İstanbul: Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., Yayın No: 1405, Hukuk Dizisi: 596.
 • Centel, T. (2002) "Çalışma Hayatımızda Çağa Uyum İçin çözüm Önerileri" Çalışma Hayatında Çağa Uyum Semineri", Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu Yayını, 223, 107-112.
 • Centel, T. (2003) "Türkiye'de Yeni İstihdam Türleri ile İş İlişkilerinin Esnekleştirilmesi" Çalışma Hayatında Esneklik, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu Yayını, 239-252.
 • Dinçer, Ö. (1998) Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası, İstanbul: Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., 5. Baskı.
 • Devlet Planlama Teşkilatı (2000) Ekonomik ve Sosyal Göstergeler, 1950-1998, Ankara.
 • Devlet Planlama Teşkilatı (2001) Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı Kayıtdışı Ekonomi Özel İhtisas Komisyonu Raporu, Yayın No: DPT 2603-ÖİK, 614, Ankara.
 • Devlet Planlama Teşkilatı (2002) Temel Ekonomik Göstergeler Haziran 2002, Ankara.
 • Devlet Planlama Teşkilatı (2004) Temel Ekonomik Göstergeler Şubat 2004, Ankara.
 • Elliot,R,F. (1997) Labour Economics, A Comparative Text, England: Me Graw Hill, Book Company Europe.
 • Ergin, E. (1992) İşletme Politikası, İstanbul: Der. Yayınları.
 • Felstead, A. and Jewson, N. (1999) "Flexible Labour and Non-Standard Employment: An Agenda of Issues", in A, Felstead and N. Jewson (eds.), Global Trends in Flexible Labour Mac Millan Business, London: Mac Millan Press, 1-18.
 • Flanagan, R.J., Smith, R, S. and Ekrenberg R,G. (1994) Unemployment, Labour Relations and Labour Economics, Scott, Foresman and Company Glenview, London, England.
 • Kazgan G. (2002) "1990 Sonrası Yıllarda Türkiye'de Krizler ve Yarattığı Sonuçlar (İşçiler ve Sosyal Önlemler Açısından Bir İrdeleme)", Ekonomik Krizin İş Hukuku Uygulamasına Etkisi, İstanbul Barosu, Galatasaray Üniversitesi, İstanbul Barosu Yayınları, 17-40.
 • Kuruüzüm, O. (1998) "SME in Turkey: A Structural Evaluation", Y. Tekelioğlu, F. Naumann (eds.), Turkish Small and Medium Sized Enterprises in The Integration Process of Turkey with the European Union Implication and Consequences, Foundation and Akdeniz University Faculty of Economics and Administrative Sciences, 33-44, Ankara.
 • Kuzgun, K.İ. (2004) Türkiye'de Bireysel İş İlişkilerinin Düzenlenmesinde Yeni Yaklaşımlar, T.C. Muğla Üniversitesi İktisadı ve İdari Bilimler Fakültesi. Tartışma Tebliğleri No: 2004/06, Muğla.
 • İŞKUR, (2003) Toplu Pazarlık Yoluyla Emeklilik Sosyal Taraflar ve Devletin Rolü, ILO Ofisi, Ankara.
 • MESS, (1999) "MESS'in Önerisi", Kamuoyunda Esneklik, Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası, 311,179-183.
 • OECD, (1990) Labour Market Policies for The 1990's, Paris.
 • OECD, (1994) The OECD Jobs Study Facts, Analysis, Strategies, Unemployment in the OECD Area 1990-1994, Paris.
 • ÖzdemirB. (2002) İş Hukuku Açısından İş Paylaşımı (Job Sharing), Ankara.
 • Süzek, S. (2005) İş Hukuku (Genel Esaslar-Bireysel İş Hukuku), Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayın No: 1564; Hukuk Dizisi: 694, Ankara.
 • Şen, S. (2001) Esnek Üretim, Esnek Çalışma ve Endüstri İlişkileri, T.C,Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Ana Bilim Dalı, Doktora Tezi, Ankara.
 • TİSK, (2003) 4857 Sayılı İş Kanunu ve Gerekçesi (Kabul Edilen Değişiklik Önerileri ile Birlikte), Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu, Yayın No: 234, Ankara.
 • Ulucan, D. (1996) "Çalışma Hayatında Esneklik", Prof.Dr. Metin Kutal'a Armağan, TÜHİS yayını, 525-542.
 • Resmi Gazete, 17.1.2004 tarih ve 25349 sayılı.
 • Resmi Gazete, 20.7.2004 tarih ve 25528 sayılı.
 • http://www.gov.tr/birimler/isgucu/kisacalisma.litm)
 • http:// www.kosgeb.gov.tr/kos.htm
 • http .7/www, iskur. gov. tr./my docu/mevzuat/yonetmelik45 .html)
 • http.7/www.iskur.gov.tr./my docu/mevzuat/tebl igindeks.html)
 • http://wwwjskur.gov.tr/mydocu/ kisa_calisma.html)
 • http ://www. iskanunu com/default, aspx? ,pid=7041)
APA KUZGUN İ (2005). Türkiye'de Kısa Çalışma. Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 23(2), 33 - 52.
Chicago KUZGUN İnci Türkiye'de Kısa Çalışma. Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 23, no.2 (2005): 33 - 52.
MLA KUZGUN İnci Türkiye'de Kısa Çalışma. Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.23, no.2, 2005, ss.33 - 52.
AMA KUZGUN İ Türkiye'de Kısa Çalışma. Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2005; 23(2): 33 - 52.
Vancouver KUZGUN İ Türkiye'de Kısa Çalışma. Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2005; 23(2): 33 - 52.
IEEE KUZGUN İ "Türkiye'de Kısa Çalışma." Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 23, ss.33 - 52, 2005.
ISNAD KUZGUN, İnci. "Türkiye'de Kısa Çalışma". Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 23/2 (2005), 33-52.