Yıl: 2006 Cilt: 20 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 291 - 317 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

İş Tatmini ve Örgütsel Bağlılığın İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma

Öz:
Özet: Bu çalışmanın amacı, Pamukkale Üniversitesinde çalışan akademisyenlerin iş tatmini/tatminsizliği ve örgütsel bağlılık faktörlerinin göreceli önem derecelerini belirlemektir. Bu amaçla, iş tatmini düzeyi, Minnesota İş Tatmini Ölçeğine dayalı olarak 17 soru ile ölçülmeye çalışılmıştır.Örgütsel bağlılık ise Cook ve Wall’ın örgütsel bağlılık Ölçeğine göre görer hazırlanmış 10 soruyla değerlendirilmiştir. Amprik analizlere dayalı araştırma sonuçları iş tatminini etkileyen faktörlerle, akademisyenlerin iş tatmini üzerinde etkili olduğunu düşündüğü faktörler arasında önemli farklılıklar olduğunu göstermektedir. Örgütsel bağlılık açısından ise, sadakat ve iş istekliliğine göre özellikle kimlik birliğini ölçen sorulara daha düşük değerler verildiği dikkat çekmektedir.
Anahtar Kelime: iş tatmini örgütsel bağlılık

Konular: Davranış Bilimleri

-

Öz:
Abstract: The aim of this study is to determine the relevant significance level of work satisfaction/dissatisfaction and organizational commitment factors of academicians working at Pamukkale University. For this purpose, the significance level of work satisfaction is measured by 17 questions based on the Minnesota Work Satisfaction Scale. Organizational commitment is evaluated by 10 questions prepared in accordance with Cook and Wall Organizational Commitment Scale. The results of the research based on the empirical analyses show that there are differences between the factors having effects on work satisfaction and the significance level factors which academicians considered being effective on work satisfaction. As for the organizational commitment, lower values attract attention with respect to loyalty and job involvement, particularly at the questions measuring the unity of identity.
Anahtar Kelime: organizational commitment job satisfaction

Konular: Davranış Bilimleri
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Bamberger, P. A., A. N. Kluger, R.Suchard, “Organizational Commitment; The Antacedents and Consequences of Union Commitment”, Acedemy of Management Journal, 42(3).
 • Bar-Hayım, A., Berman, G. S. (1992) `The Dimensions of Organizational Commitment`, Journal of Organizational Behavior, 13.
 • Baron, R. A.(1986) Behavior In Organizations:Understanding And Managing The Human Side of Work, Second Edition, Allyn And Bacon, Inc.,Boston.
 • Baş, T., K. Ardıç (2005). “Kamu ve Vakıf Üniversitelerindeki Akademik Personelin İş Tatmin Düzeyinin Karşılaştırılması”, www.bilgiyonetimi.com,C:DocumentsAndSettingsStandartBelgeleri mİştatmini.Htm,2005.
 • Başaran, İ. E. (1998) Örgütsel Davranış, Gül Yayınevi, Ankara. Baysal, A. C., M. Paksoy, (1999) Mesleğe Ve Örgüte Bağlılığın Çok Yönlü İncelenmesinde Meyer-Allen Modeli, İ.Ü. İşletme Fakültesi Dergisi, 28(1).
 • Becker, T.E., R.S.Billings, D.M. Evelet, N.L.Gilbert (1996) “Foci and Bases of Employee Commitment: Implications For Job Performance”, Acedemy of Management Journal, 39(2).
 • Becker, T.E., R.S.Billings (1993) “Profiles of Commitment: An Emprical Test`, Journal of Organizational Behavior, 14
 • Blenegen, M. A., (1993 ) “Nurses’ Job Satisfaction: A Meta-Analysis Of Related Variables”, Nursing Research, Jan-Feb, 42(1)
 • Cengiz, A. A., (2001) “Kişisel Özelliklerin Örgütsel Bağlılık Üzerindeki Etkileri Ve Eskişehir’de Sağlık Personeli Üzerinde Bir Uygulama”, Yüksek Lisans Tezi, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Cohen, A. (1992), “Antecedents Of Organizational Commitment Across Occupational Groups:A Meta- Analysis”, Journal of Organizational Behavior, 13.
 • Chow, H.S. (1994) “Oganizational Commitment And Career Of Chinese Managers In Hong Kong And Taiwan, The International Journal of Career Management, 6(4).
 • Clıfford, M. (1989) “An Analysis of The Relationship Between Attitudinal Commitment and Behavioral Commitment”, The Sociological Quartely, 30(1).
 • Davıs, K. (1988). İşletmede İnsan Davranışı-Örgütsel Davranış, Çev.Kemal Tosun, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Yayını.İstanbul.
 • Erdoğan, İ. (1999) İşletme Yönetiminde Örgütsel Davranış, İstanbul Gıbson J.L., J.M. Ivancevich, J.H.Donnelly, Organization (1997) Ninth Edition, Irwin Mcgraw-Hill.
 • Iverson, R. D., C. Maguıre (2000). `The Reletionship Between Job and Life Satisfaction`, Human Relations, 53(6).
 • Janssen, P. P. M. , M. C. W. Peeters, J. D. Jonge vd. (2004) “Specific Relationship Between Job Demands, Job Resources and Psychological Outcomes and The Mediating Role of Negative Work-Home Interference, Jounal of Vocational Behavior, 65.
 • Judge, T. A., E. A. Locke (1993). “Effect of Dysfunctional Thuoguht Processes of Subjective Well-Being And Job Satisfaction”, Journal of Applied Psychology,78.
 • Kahn, R. L. (1973). `The Work Module:A Tonic For Lunchpail Lassitude`, Psychology Today, 27(5).
 • Kaynak,T. (1990) Organizasyonel Davranış, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İ.İ.E Yayın No:117,İstanbul.
 • Kınnıe, N., S. Hutchınson, J. Purcell vd. (2005). `Satisfaction With Hr Practices And Commitment To The Organizations: Why One Size Does Not Fitt All`, Human Resource Management Journal, 15(4)9-29
 • Kitapçıoğlu G. (2003) `Bornova Eğitim ve Araştırma Grup Başkanlığı Bölgesinde Görev Yapan Ebelerin İşgöreliğine Neden Olan Faktörler İle Tükenmişlik İş Doyumu İşe Bağlılık Üzerindeki Etkisi, I. Temel Sağlık Hizmetleri Bildiri Kitabı, Manisa
 • Lodahl, T. M., M. Kejner (1963). “The Defination And Measurement Of Job Involvement”, Journal Of Applied Psychology, 49.
 • Luthans, F. (1989) Organizational Behavior, Fifth Edition, Mcgraw-Hill Book Co.,Newyork
 • Mathıeu, J. E., D.M. Zajac (1990) “A Review and Meta-Analysis of The Antecedents, Correlates and Consequences Organizational Commitment”, Psychology Bulletin, 108.
 • Mıner, J. B. (1992). Industrial-Organizational Psychology, Mcgraw-Hill Inc., Singapore.
 • Morrow, P. C (1983) “Concept Redundancy In Organizational Research:The Case of Work Commitment”, Acedemy of Management Review, 8(3)
 • Mowday, R.T., R.M. Steers ve L.W.Porter (1979) `The Measurement Of Organizational Commitment`, Journal of Vocational Behavior,14.
 • Nauman,E. (1993) “Antecedents and Consequens of Satisfaction and Commitment Among Expatriate Managers”, Group Organizations Management, 18 (2).
 • Newstron, J.W., K. Davis (1997) Organizational Behavior, Tenth Edition Mcgraw-Hill
 • Norbeck, J. S., (1985) “Perceived S, Joband Psychological Symptoms in Critical Care Nursing”, Research in Nursing and Health, Vol.8.
 • Oberholster, F.R., J.W. Taylor (1999) “Spiritual Experience And The Organizational Commitment of College”, International Forum, 2(1)
 • Olıver, N.(1990) “Rewards, Investments, Alternatives and Organizational Commitment: Empirical Evidence and Theoretical Development”, Journal of Occupational Psychology, 63(1).
 • Oshagbemı, T. (1997). “The Influence of Rank on The Job Satisfaction of Organizational Members”. Journal of Managerial Psychology. 8.
 • Oshagbemı, T. (1999). The Effect of Age on The Satisfaction of Academics With Teaching and Research”. International Journal of Social Economics. 26 (4).
 • Porter L.W., R. M. Steers,R.T. Mowday ve P.V. Boulian (1974) `Organizational Commitment, Job Satisfaction and Turnover Psychiatric Technicians`, Journal of Applied Psychology, 59.
 • Sall, F. E., P. A.Knight (1987) Organizational Psychology,: Science And Practice, Cole Publishing Co., Pasific Grove.
 • Sayyan, Sevil (1990) İşletmelerde Verimlilik ve Verimlilik Artırılmasına İlişkin Bir Uygulama, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi,İistanbul.
 • Schermerhorn, J.R, J. G. Hunt, R. N. Osborn (1994) Managing Organizational Behavior, Eighth Edition, Mcgraw-Hill Book Co.,Newyork.
 • Schmıtt, N., P. M. Mellon (1980). “Life and Job Satisfaction: Is Job Central”, Journal of Vocational Behavior, 16.
 • Vecchıo, R. P (1988) Organizational Behavior, The Dreyden Pres, Orlando
 • Vroom, V. H. (1967) Work And Motivation, John Wiley and Sons Inc.
APA KÖK BAYRAK S (2006). İş Tatmini ve Örgütsel Bağlılığın İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma. , 291 - 317.
Chicago KÖK BAYRAK Sabahat İş Tatmini ve Örgütsel Bağlılığın İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma. (2006): 291 - 317.
MLA KÖK BAYRAK Sabahat İş Tatmini ve Örgütsel Bağlılığın İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma. , 2006, ss.291 - 317.
AMA KÖK BAYRAK S İş Tatmini ve Örgütsel Bağlılığın İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma. . 2006; 291 - 317.
Vancouver KÖK BAYRAK S İş Tatmini ve Örgütsel Bağlılığın İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma. . 2006; 291 - 317.
IEEE KÖK BAYRAK S "İş Tatmini ve Örgütsel Bağlılığın İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma." , ss.291 - 317, 2006.
ISNAD KÖK BAYRAK, Sabahat. "İş Tatmini ve Örgütsel Bağlılığın İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma". (2006), 291-317.
APA KÖK BAYRAK S (2006). İş Tatmini ve Örgütsel Bağlılığın İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 20(1), 291 - 317.
Chicago KÖK BAYRAK Sabahat İş Tatmini ve Örgütsel Bağlılığın İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 20, no.1 (2006): 291 - 317.
MLA KÖK BAYRAK Sabahat İş Tatmini ve Örgütsel Bağlılığın İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.20, no.1, 2006, ss.291 - 317.
AMA KÖK BAYRAK S İş Tatmini ve Örgütsel Bağlılığın İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi. 2006; 20(1): 291 - 317.
Vancouver KÖK BAYRAK S İş Tatmini ve Örgütsel Bağlılığın İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi. 2006; 20(1): 291 - 317.
IEEE KÖK BAYRAK S "İş Tatmini ve Örgütsel Bağlılığın İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma." Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 20, ss.291 - 317, 2006.
ISNAD KÖK BAYRAK, Sabahat. "İş Tatmini ve Örgütsel Bağlılığın İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma". Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 20/1 (2006), 291-317.