İlköğretim Okulu Yöneticilerinin İletişim Becerilerinin Öğretmen ve Yönetici Bakış Açısıyla Değerlendirilmesi

Yıl: 2006 Cilt: 0 Sayı: 24 Sayfa Aralığı: 153 - 160 Metin Dili: Türkçe

İlköğretim Okulu Yöneticilerinin İletişim Becerilerinin Öğretmen ve Yönetici Bakış Açısıyla Değerlendirilmesi

Öz:
Problem Durumu: Eğitimde başarıya ulaşmanın temel yollarından birisi kurum içerisinde olumlu bir iletişim ortamı sağlamaktır. Özellikle yönetici ve öğretmen arasında kurulan olumlu iletişim eğitimde verimliliği etkilemektedir. Yapılan incelemeler maalesef uygun bir iletişim ağının kurulmadığını göstermektedir. Özellikle yöneticiler kendilerini yeterli görmelerine rağmen öğretmenler genelde aynı görüşü paylaşmamaktadırlar. Bu çalışma kurum içerisinde yöneticilerin etkili iletişim kurma becerilerini, hem öğretmen hem de yöneticilerin etkili iletişim kurma becerileri konusundaki bakış açılarını ortaya çıkarmaya çalışmaktadır. Araştırmanın Amacı: Bu çalışmanın amacı ilköğretim kurumlarında görev yapan yöneticilerin iletişim becerilerinin öğretmen ve yönetici bakış açısıyla değerlendirmektir. Araştırmanın amaçlarına ulaşmak için, yöneticilerin; 1. İletişimi başlatma, 2. beden dilini Kullanma, 3. İletişim sürecine uygun davranma ve 4. İletişim süreci ile birlikte diğer yönetim süreçlerini kullanabilme becerisi ile ilgili öğretmen ve yönetici görüşleri arasında anlamlı farklılık olup olmadığı araştırılmıştır. Method: Elazığ il merkezinde 2003–2004 öğretim yılında görev yapan öğretmen ve yöneticiler araştırmanın kapsamını oluşturmaktadır. Araştırmada Elazığ il merkezinde yer alan beş eğitim bölgesinde görev yapan, random yoluyla belirlenmiş 400 öğretmen ve 150 yöneticiye(müdür, müdür yardımcısı) anket uygulanmış ancak bu anketlerden 97’si yönetici 299’u da öğretmeniden olmak üzere toplam 396 anket geri dönmüştür. Anketin geçerlik ve güvenirliğini belirlemek amacıyla benzer nitelik taşıyan 120 öğretmen ve 40 yöneticiye pilot uygulama yapılmıştır. Anketin geçerlik ve güvenirliğini belirlemek üzere yapılan istatistik analizler sonucunda Bartlett’s Test of Spehericity 9487,7 bulunurken, Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy: 0,82 ve Cronbach Alpha ise 0,95 bulunmuştur. Yapılan bu işlemler sonucunda ankette yer alan madde sayısı 52’ye düşmüştür. Araştırma sonuçlarını elde etmek üzere Mann Whitney-U testi kullanılmıştır. Sonuçlar: Araştırma ile ilgili sonuçlar incelendiğine birinci alt amaçla (İletişimi başlatma) ilgili yapılan istatistik analizler sonucunda her iki grubun görüşleri arasında anlamlı farklılık elde edilmemiştir. Ancak diğer üç alt amaç (Beden dilini kullanabilme, iletişim sürecine uygun davranma, iletişim süreci ile birlikte diğer yönetim süreçlerini kullanabilme) ile ilgili yapılan istatistik analizler sonucunda yöneticilerin lehine iki grubun görüşleri arasında anlamlı farklılıklar elde edilmiştir. Yöneticiler bu alt amaçlarda da kendilerini başarılı bulurken öğretmenler yöneticileri ile aynı görüşü paylaşmamışlardır. Öneriler: Okul yöneticileri üniversitelerin eğitim yönetimi alanında lisansüstü programlarına devam etmeleri zorunlu hale getirilmeli, iletişim ile ilgili hizmetiçi eğitim programlarına katılmalarında özendirilmelidir.
Anahtar Kelime: okul yöneticileri öğretmen görüşleri yönetici performansı ilk öğretim Elazığ iletişim becerileri okul yöneticisi

An Evaluation of Teachers and Administrator's Opinions Towards Communication Skill of Primary School Administrator

Öz:
Problem Statement: One of the fundamental ways in achieving success in education is to maintain a positive communication environment within the organization. Especially positive communication between administrators and teachers affects the efficiency in education. Unfortunately, the research literature shows that there is not a proper communication network between them. While administrators see themselves sufficient, teachers do not. This study aims to reveal effectiveness of the administrators in communicating and the views of both administrators and teachers on effective communication. Purpose of Study: This study is objective put the communication capability of the administrators in the primary schools forward. To achieve the goal of the study, the answer of the question whether there is a meaningful difference between the opinions of the administrators and the teachers in the capabilities of the administrators in 1.beginning a conversation, 2.using body language, 3.behaving properly to communication process and 4. Capability of using other management processes besides communication process was searched. Method: The administrators and teachers working in state primary schools in the city center of Elazig in 2003-2004 Educational Years A questionnaire was applied to 400 teachers and 150 directors and vice directors employed at the primary schools in five education regions by random sampling method in the survey. 299 and 97 of the samples applied to the teachers and the administrators respectively were returned. In order to determine construct validity the questionnaire was applied to 120 teachers and 40 administrators. A questionnaire of 52 items was prepared to use in the survey. Barlett test of sphericity was found as 9487.7, while KMO was calculated as 82, cronbach alpha was faund as 0.95. Mann Whitney-U test were used to analyze the data from questionnaires and to test meaningfulness of the differences between the two average values respectively. Findings/results: It was examined whether there is any logical difference between the opinion of directors (with their capability that1. starting the communication 2. ability of using body language 3. put things right in communication process 4. ability of being successful in other management process using communication) and trainers. When the results related to first sub-destinations (first ability of directors: starting a communication) examined a logical difference was determined between directors and trainers. The trainers were not in same thought while the directors said they had enough capability of doing that. Conclusion/Recommendations: Teachers and school administrators must encourage joining this kind of process. School administrators and teachers must be manage- ment experienced people and have university or master degree in the field of educational management
Anahtar Kelime: managerial performance teacher views communication skills primary education Elazig school director school administrators

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Bibliyografik
 • Açıkalın, A. (1998). Toplumsal ve kuramsal ve teknik yönleriyle okul işletmeciliği. Ankara: Pegem Yayınevi
 • Aydın, M. (1991). Eğitim yönetimi. 3. Baskı, Ankara: Hatipoğlu Yayınevi,
 • Baret, D. J. (2002). Change commucination: using strategic employee commucination to facilitate major change. An International Journal, Vol. 7,No:4,http://www.emereald-library.com (06.05.2005 tarihinde indirilmiştir).
 • Başaran, İ. E. (1996). Eğitim yönetimi. Ankara: Yargıcı Matbaası
 • Brester, C., and Railsback, J. (2003). “Building trusting relationship for school improvement: implication for principal and teachers”. http://www.nwrel.org/request/2003sept/principals.html (06.05.2005 tarihinde indirilmiştir).
 • Budak, G. (1986). Örgütsel ve yönetsel etkililikte iletişimin rolü. Dokuz Eylül Üniversitesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi.
 • Bulut, Y.Y. (1998). Öğretmen ve yöneticilerin iletişim sorunlarını algılama düzeyleri ve bu algılarıyla bazı kişisel değişken- ler arasındaki ilişkiler. Dokuz Eylül Üniversitesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi.
 • Bursalıoğlu, Z. (1998). Okul yönetiminde yeni yapı ve davranış. Ankara : Pegem Yayıncılık,
 • Celep, C.(1992). İlkokullarda yönetici öğretmen iletişimi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı: 8
 • Clemmer, J. (2005). “Communication strategies, systems, and skills”. http://www.clemmer.net/excerpts/communication_strategies.shtml (06.05.2005 tarihinde indirilmiştir).
 • Çelik, V. (1999). Eğitimsel liderlik. Ankara: Pegem Yayıncılık
 • Fletcher, M. (1999). “The effectc of ınternal communication, leadership and team performance on successful service quality ımplementation: a south african perspective”. Team performance management Vol. 25, No: 6, http://www.emerald- library.com (21.05.2004 tarihinde indirilmiştir).
 • Hoşgörür, V. (2002). Sınıf yönetimi. Ankara: Pegem Yayıncılık,
 • Hunt, O., Dennis, T. And Owen, H. (2004). “The communication experiences of education managers: ıdentifying strengths, weaknesses and critical ıncident”. International Journal of Educational management, Vol. 14, No: 3, http://www.emerald-library.com (06.05.2002 tarihinde indirilmiştir).
 • Kurt, İ. (2000). Yetişkin eğitimi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım,
 • Pehlivan Aydın, İ. (2002). Alternatif okullar. Ankara: Pegem A Yayıncılık,
 • Şişman, M. (2002). Öğretim liderliği. Ankara: Pegem Yayıncılık,
 • Tutar, H. (2003). Örgütsel iletişim. Ankara: Seçkin Yayıncılık,
 • Yıldız, K. (1996). Bolu ilköğretim okullarında yönetici-öğretmen iletişimi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Bolu.
APA BOYDAK ÖZAN M (2006). İlköğretim Okulu Yöneticilerinin İletişim Becerilerinin Öğretmen ve Yönetici Bakış Açısıyla Değerlendirilmesi. , 153 - 160.
Chicago BOYDAK ÖZAN MUKADDER İlköğretim Okulu Yöneticilerinin İletişim Becerilerinin Öğretmen ve Yönetici Bakış Açısıyla Değerlendirilmesi. (2006): 153 - 160.
MLA BOYDAK ÖZAN MUKADDER İlköğretim Okulu Yöneticilerinin İletişim Becerilerinin Öğretmen ve Yönetici Bakış Açısıyla Değerlendirilmesi. , 2006, ss.153 - 160.
AMA BOYDAK ÖZAN M İlköğretim Okulu Yöneticilerinin İletişim Becerilerinin Öğretmen ve Yönetici Bakış Açısıyla Değerlendirilmesi. . 2006; 153 - 160.
Vancouver BOYDAK ÖZAN M İlköğretim Okulu Yöneticilerinin İletişim Becerilerinin Öğretmen ve Yönetici Bakış Açısıyla Değerlendirilmesi. . 2006; 153 - 160.
IEEE BOYDAK ÖZAN M "İlköğretim Okulu Yöneticilerinin İletişim Becerilerinin Öğretmen ve Yönetici Bakış Açısıyla Değerlendirilmesi." , ss.153 - 160, 2006.
ISNAD BOYDAK ÖZAN, MUKADDER. "İlköğretim Okulu Yöneticilerinin İletişim Becerilerinin Öğretmen ve Yönetici Bakış Açısıyla Değerlendirilmesi". (2006), 153-160.
APA BOYDAK ÖZAN M (2006). İlköğretim Okulu Yöneticilerinin İletişim Becerilerinin Öğretmen ve Yönetici Bakış Açısıyla Değerlendirilmesi. Eurasian Journal of Educational Research, 0(24), 153 - 160.
Chicago BOYDAK ÖZAN MUKADDER İlköğretim Okulu Yöneticilerinin İletişim Becerilerinin Öğretmen ve Yönetici Bakış Açısıyla Değerlendirilmesi. Eurasian Journal of Educational Research 0, no.24 (2006): 153 - 160.
MLA BOYDAK ÖZAN MUKADDER İlköğretim Okulu Yöneticilerinin İletişim Becerilerinin Öğretmen ve Yönetici Bakış Açısıyla Değerlendirilmesi. Eurasian Journal of Educational Research, vol.0, no.24, 2006, ss.153 - 160.
AMA BOYDAK ÖZAN M İlköğretim Okulu Yöneticilerinin İletişim Becerilerinin Öğretmen ve Yönetici Bakış Açısıyla Değerlendirilmesi. Eurasian Journal of Educational Research. 2006; 0(24): 153 - 160.
Vancouver BOYDAK ÖZAN M İlköğretim Okulu Yöneticilerinin İletişim Becerilerinin Öğretmen ve Yönetici Bakış Açısıyla Değerlendirilmesi. Eurasian Journal of Educational Research. 2006; 0(24): 153 - 160.
IEEE BOYDAK ÖZAN M "İlköğretim Okulu Yöneticilerinin İletişim Becerilerinin Öğretmen ve Yönetici Bakış Açısıyla Değerlendirilmesi." Eurasian Journal of Educational Research, 0, ss.153 - 160, 2006.
ISNAD BOYDAK ÖZAN, MUKADDER. "İlköğretim Okulu Yöneticilerinin İletişim Becerilerinin Öğretmen ve Yönetici Bakış Açısıyla Değerlendirilmesi". Eurasian Journal of Educational Research 24 (2006), 153-160.