Yıl: 2006 Cilt: 3 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 26 - 31 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Samsun il merkezinde doğum sonrası depresyonu prevalansı ve risk faktörleri

Öz:
AMAÇ: Bu çalışma Samsun il merkezinde doğum sonrası depresyon(DSD) prevalansını ve DSD’unun ortaya çıkmasında rolü olabilecek risk faktörlerini belirlemek amacıyla planlanmıştır. Gereç YÖNTEM: Kesitsel tipteki araştırma, 01 Mart – 30 Nisan 2002 tarihleri arasında Samsun il merkezinde bulunan 20 sağlık ocağı bölgesinde yürütülmüştür. Çalışmaya 01.Ocak–28 Şubat.2002 tarihleri arasında doğum yapmış ve sağlık ocağı ebeleri tarafından izlenen 380 anne katılmıştır. Annelere doğum sonrası 8. haftada demografik bilgi formu ve Edinburgh Doğum Sonrası Depresyon Ölçeği (EDSDÖ) verilmiş ve kendilerinin doldurmaları istenmiştir. Bu ölçekten 12’nin üzerinde puan alanlar, DSD’u olarak kabul edilmiştir. BULGULAR: Katılımcıların yaş ortalaması 26.9 ± 0.3 yıl olup, annelerin 88(%23.1)’inde DSD’u saptanmıştır. Olası risk faktörlerinden sosyal güvenceye sahip olmama (p<0.01), annede (p<0.001) ve ailesinde geçirilmiş ruhsal rahatsızlık öyküsü (p<0.01), sorunlu evlilik ilişkisi (p<0.01), eğitim düzeyi düşük eşe sahip olma (p<0.01) ve normal doğum yapmış olma (p<0.01) depresyonlu grupta depresyonu olmayan gruba göre istatistiksel olarak anlamlı şekilde daha fazla bulunmuştur. Lojistik regresyon modelinde ise, sosyal güvencenin olmaması [OR=2.0, (1.1-3.5)], annede geçirilmiş ruhsal rahatsızlık öyküsünün olması [OR=3.6, (1.6-7.9)] ve vajinal yoldan doğum yapmış olmak [OR=2.0, (1.1-3.5)] DSD için risk faktörü olarak belirlenmiştir. SONUÇLAR: DSD’nun, anne, bebek ve aile üzerindeki olumsuz etkilerinin önlenebilmesi için DSD açısından risk taşıyan gebe ve loğusaların ebe, hemşire gibi sağlık çalışanları tarafından daha uzun süre izlenmeleri ve uygulaması kolay bir ölçek olan EDSDÖ ile değerlendirilmesinin yararlı olacağı düşünülmektedir.
Anahtar Kelime: Risk faktörleri Türkiye Yaygınlık Samsun Depresyon, doğum sonrası

Konular: Kadın Hastalıkları ve Doğum Halk ve Çevre Sağlığı Genel ve Dahili Tıp Sağlık Politikaları ve Hizmetleri Temel Sağlık Hizmetleri Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri Kadın Araştırmaları Hemşirelik Aile Çalışmaları

Postpartum depression in Turkey: prevalence and related factors

Öz:
PURPOSE: The purpose of this study was to determine the prevalence and the risk factors of postpartum depression (PPD) a crosssectional study was conducted in Samsun, in Turkey. METHODS: A cross-sectional study was conducted between March 1 and April 30, 2002 at the all of 20 primary health care centers in Samsun, Turkey. The study included 380 women, gave birth in January 1 - February 28, 2002. Each woman filled Edinburgh Postpartum Depression Scale by herself in eighth week postpartum and a syndromal depression point was assessed. Resultts: The mean age of the participants was 26.9 ± 0.3 yr old and 88(23.1%) mothers had PPD. There were statistically significant differences between depressed and non-depressed mothers in social insurance (p<0.01), previous psychiatric disorder (p<0.001), family history of psychiatric disorder (p<0.01), couple relation (p<0.01), education level of spouse (p<0.01) and type of birth (p<0.01). Using multivariate analyses with logistic regression, in which PPD was taken as dependent variable and social insurance, previous psychiatric disorder, family history of psychiatric disorder, couple relation, education level of spouse and method of birth were independent variables, absence of social insurance [OR=2.0, (1.1-3.5)], previous psychiatric disorder [OR=3.6, (1.6-7.9)], and vaginal delivery [OR=2.0, (1.1-3.5)] were found to be associated with development of PPD. CONCLUSION: Leaving depressed mothers untreated not only causes profound suffering, it may also bring about marital estrangement, absenteeism from work, child abuse, cognitive and emotional maldevelopment of the infants, and sometimes, suicides and infanticides. Universal screening for PPD using the EPDS can be successfully implemented in primary care practices and may be associated with a significant increase in the rate of recognition, diagnosis and treatment of PPD.
Anahtar Kelime: Turkey Prevalence Samsun Depression, Postpartum Risk Factors

Konular: Kadın Hastalıkları ve Doğum Halk ve Çevre Sağlığı Genel ve Dahili Tıp Sağlık Politikaları ve Hizmetleri Temel Sağlık Hizmetleri Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri Kadın Araştırmaları Hemşirelik Aile Çalışmaları
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • 1. O’Hara, M. Postpartum Depression. New York: Springer-Verlag; 1995.
 • 2. Stowe ZN, Nemeroff CB. Women at risk for postpartum-onset major depression. Am J Obstet Gynecol 1995;173:639-45.
 • 3. Cox JL, Murray D, Chapman G. A controlled study of the onset, duration and prevalence of postnatal depression. Br J Psychiatry 1993;163:27-31.
 • 4. Susman JL. Postpartum depressive disorders. J Fam Pract 1996; 6(suppl):S17-24.
 • 5. Kendall-Tacket, K.,& Kantor G. Postpartum depression. Newbury Park, CA:Sage; 1993.
 • 6. Affonso, D. Postpartum depression: A nursing perspective on women’s health and behaviours. Image 1992;24:215-21.
 • 7. Gelder M, Gath D, Mayou R, Cowen P. Psychiatry and Medicine. In: Oxford Textbook Of Psychiatry, Third Edition, Oxford University Press, Oxford, New York, Melbourne,1996.
 • 8. Henshaw C. Clinical and biological aspects of postpartum blues and depression. Current Opinion in Psychiatry 2000;13:635-38.
 • 9. Gülseren L. Doğum Sonrası Depresyon: Bir Gözden Geçirme. Türk Psikiyatri Dergisi 1999;10(1):58-67.
 • 10. Whiffen VE, Gotlib IH. Infants of postpartum depressed mothers: temperament and cognitive status. J Abnorm Psychol 1989;98: 274-97.
 • 11. Weinberg MK, Tronick EZ. Maternal depression and infant maladjustment: a failure of mutual regulation. In: Nospitz JD, ed. Handbook of child and adolescent psychiatry. New York, NY: John Wiley& Sons, Inc, 1997:243-57.
 • 12. Stowe ZN, Cohen LS, Hostetter A, Ritchie JC, Owens MJ, Nemeroff CB. Paroxetine in human breast milk and nursing infants. Am J Psychiatry 2000;157:185-89.
 • 13. Whitton A, Warner R, Appleby L. The pathway to care in postnatal depression: women’s attitudes to post-natal depression and its treatment. Br J Gen Pract 1996;46:427-28.
 • 14. Cox JL, Holden JM, Sagovsky R ve ark. Detection of Postnatal Depression. Development of the 10-item Edinburgh Postnatal Depression Scale. Br J Psychiatry, 1987;150:782-86.
 • 15. Engindeniz N. Edinburgh Doğum Sonrası Depresyon Ölçeği’ nin Türkçe Formu için Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması, İzmir,1996(Yayımlanmamış Uzmanlık Tezi).
 • 16. Da-Silva VA, Moraes-Santos AR, Carvalho MS, Martins ML, Teixeira NA. Prenatal and Postnatal Depression Among Low Income Brazilian Women. 1998 Jun;31(6):799-804.
 • 17. Stuart S, Couser G, Schilder K, O’Hara MW, Gorman L. Postpartum Anxiety and Depression:Onset and Comorbidity in a Community Sample. J Nerv Ment Dis 1998 Jul;186(7):420-4.
 • 18. Righetti-Veltema M, Conne-Perreard E, Bousquet A, Manzano J. Risk Factors and Predictive Signs of Postpartum Depression. J Affect Disord 1998 Jun;49(3):167-80.
 • 19. Beck CT, Gable RK. Further Validation of the Postpartum Depression Screening Scale. Nursing Research (United States) 2001 May-Jun; 50(3):155-64.
 • 20. Nielsen Forman D, Videbech P, Hedegaard M, Dalby Salvig J, Secher NJ. Postpartum Depression: Identification of Women at Risk. BJOG (England) 2000 Oct; 107(10):1210-7.
 • 21. Danaci AE, Dinc G, Deveci A, Sen FS, Icelli I. Postnatal Depression in Turkey: Epidemiological and cultural aspects. Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol 2002 Mar;37(3):125-9.
 • 22. Ekuklu G, Tokuc B, Eskiocak M, Berberoglu U, Saltik A. Edirne Merkez Ilçede Doğum Sonu Depresyon Sıklığı ve Ilişkili Bazı Etmenler. 8.Ulusal Halk Sagligi Kongresi 2002, Kongre Kitabi; (2):834-9.
 • 23. Turkistanli EC, Pektas I, Dikici I.Izmir Ili Bornova Ilcesinde Dogum Yapmis Kadinlarin Dogum Sonrasi Depresyon Durumlari ve Bu Durumu Etkileyen Etmenlerin Incelenmesi. 8.Ulusal Halk Sagligi Kongresi 2002,Kongre Kitabi;(2):858-61.
 • 24. Dundar PE. Yari-kentsel Bir Bolgede Postpartum Depresyon Prevalansı ve Risk Faktörleri. 8.Ulusal Halk Sagligi Kongresi 2002, Kongre Kitabi;(2): 862- 65.
 • 25. Fisch RZ, Tadmor OP, Dankner R, Diamant YZ. Postnatal Depression: A Prospective of Its Prevalence, Incidence and Psychosocial Determinants in an Israeli Sample. J Obstet Gynaecol Res, 1997; 23: 547- 54.
 • 26. Beck CT. A Meta-analysis of Predictors of Postpartum Depression. Nursing Research (United States) 1996 Sep-Oct; 45(5): 297-303.
 • 27. Glasser S, Barell V, Boyko V, et al. Postpartum Depression in an Israeli Cohort: Demographic, Psychosocial and Medical Risk Factors. J Psychosom Obstet Gynaecol(England) 2000 Jun; 21(2): 99-108.
 • 28. O’Hara MW, Schlechte JA, Lewis DA, Varner MW. Controlled Prospective Study of Postpartum Mood Disorders: psychological, environmental and hormonal variables. J Abnorm Psychol, 1991; 100 (1): 63-73.
 • 29. Kumar R, Robson KM. A Prospective Study of Emotional Disorders in Childbearing Women. Br J Psychiatry, 1984; 144: 35-47.
 • 30. Murray D, Cox JL, Chapman G, Jones P. Childbirth: Life Events or Start of a Long-term Difficulty? Further Data From the Stoke Stokeon-Trent Controlled Study of Postnatal Depression. Br J Psychiatry, 1995; 166: 595-600.
 • 31. Parry BL. Postpartum Psychiatric Syndromes. Comprehensive Textbook of Psychiatry, 6. Baskı, Cilt I, HI Kaplan, BJ Sadock (Ed.), Baltimore, Williams&Wilkins,1995: 1059-66.
 • 32. Hannah P, Adams D, Lee A, Glover V, Sandler M. Links Between Early Postpartum Mood and Post-natal Depression. Br J Psychiatry, 1992; 160: 777-80.
 • 33. Campbell SB, Cohn JF. Prevalence and Correlates of Postpartum Depression in First-time Mothers., J Abnorm Psychol. 1991; 100: 594-99.
 • 34. McLennan JD, Kotelchuck M, Cho H. Prevalence, Persistence and Correlates of Depressive Symptoms in a National Samples of Mothers of Toddlers. J Am Acad Child&Adolescent Psychiatry, 2001; 40: 1316-23.
 • 35. Warner R, Appleby L, Whitton A, Faragher B. Demographic and Obstetric Risk Factors for Postnatal Psychiatric Morbidity. Br J Psychiatry, 1996 May; 168(5): 607-11.
 • 36. Barber JS, Axinn WG, Thornton A. Unwanted Childbearing, Health, and Mother-child Relationships. J Health Soc Behav, 1999 Sep; 40(3): 231-57.
APA SÜNTER A, GÜZ H, CANBAZ S, DÜNDAR C (2006). Samsun il merkezinde doğum sonrası depresyonu prevalansı ve risk faktörleri. , 26 - 31.
Chicago SÜNTER Ahmet Tevfik,GÜZ Hatice,CANBAZ Sevgi,DÜNDAR Cihad Samsun il merkezinde doğum sonrası depresyonu prevalansı ve risk faktörleri. (2006): 26 - 31.
MLA SÜNTER Ahmet Tevfik,GÜZ Hatice,CANBAZ Sevgi,DÜNDAR Cihad Samsun il merkezinde doğum sonrası depresyonu prevalansı ve risk faktörleri. , 2006, ss.26 - 31.
AMA SÜNTER A,GÜZ H,CANBAZ S,DÜNDAR C Samsun il merkezinde doğum sonrası depresyonu prevalansı ve risk faktörleri. . 2006; 26 - 31.
Vancouver SÜNTER A,GÜZ H,CANBAZ S,DÜNDAR C Samsun il merkezinde doğum sonrası depresyonu prevalansı ve risk faktörleri. . 2006; 26 - 31.
IEEE SÜNTER A,GÜZ H,CANBAZ S,DÜNDAR C "Samsun il merkezinde doğum sonrası depresyonu prevalansı ve risk faktörleri." , ss.26 - 31, 2006.
ISNAD SÜNTER, Ahmet Tevfik vd. "Samsun il merkezinde doğum sonrası depresyonu prevalansı ve risk faktörleri". (2006), 26-31.
APA SÜNTER A, GÜZ H, CANBAZ S, DÜNDAR C (2006). Samsun il merkezinde doğum sonrası depresyonu prevalansı ve risk faktörleri. Uzmanlık Sonrası Eğitim ve Güncel Gelişmeler Dergisi, 3(1), 26 - 31.
Chicago SÜNTER Ahmet Tevfik,GÜZ Hatice,CANBAZ Sevgi,DÜNDAR Cihad Samsun il merkezinde doğum sonrası depresyonu prevalansı ve risk faktörleri. Uzmanlık Sonrası Eğitim ve Güncel Gelişmeler Dergisi 3, no.1 (2006): 26 - 31.
MLA SÜNTER Ahmet Tevfik,GÜZ Hatice,CANBAZ Sevgi,DÜNDAR Cihad Samsun il merkezinde doğum sonrası depresyonu prevalansı ve risk faktörleri. Uzmanlık Sonrası Eğitim ve Güncel Gelişmeler Dergisi, vol.3, no.1, 2006, ss.26 - 31.
AMA SÜNTER A,GÜZ H,CANBAZ S,DÜNDAR C Samsun il merkezinde doğum sonrası depresyonu prevalansı ve risk faktörleri. Uzmanlık Sonrası Eğitim ve Güncel Gelişmeler Dergisi. 2006; 3(1): 26 - 31.
Vancouver SÜNTER A,GÜZ H,CANBAZ S,DÜNDAR C Samsun il merkezinde doğum sonrası depresyonu prevalansı ve risk faktörleri. Uzmanlık Sonrası Eğitim ve Güncel Gelişmeler Dergisi. 2006; 3(1): 26 - 31.
IEEE SÜNTER A,GÜZ H,CANBAZ S,DÜNDAR C "Samsun il merkezinde doğum sonrası depresyonu prevalansı ve risk faktörleri." Uzmanlık Sonrası Eğitim ve Güncel Gelişmeler Dergisi, 3, ss.26 - 31, 2006.
ISNAD SÜNTER, Ahmet Tevfik vd. "Samsun il merkezinde doğum sonrası depresyonu prevalansı ve risk faktörleri". Uzmanlık Sonrası Eğitim ve Güncel Gelişmeler Dergisi 3/1 (2006), 26-31.