Yıl: 2006 Cilt: 8 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 13 - 27 Metin Dili: Türkçe

Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Karşı Tutumlarının İncelenmesi

Öz:
Günümüz öğretmen yetiştirme programları toplumun ihtiyaç duyduğu insan gücü çerçevesinde yeniden şekillenmektedir. Bu çalışma, farklı alanlarda öğrenimlerini sürdüren öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine karşı tutumlarını karşılaştırmak amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın örneklemini 2004–2005 yılı bahar ve güz dönemlerinde Okul Deneyimi-I ve Okul Deneyimi-II derslerine devam eden 865 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak anket kullanılmıştır (α=0,92). Yapılan anket çalışması sonuçlarından öğretmen adaylarının devam ettikleri programa ve sınıflara göre öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları arasında önemli bir farkın olduğu, ancak cinsiyet yönünden anlamlı bir farklılığın olmadığı tespit edilmiştir.
Anahtar Kelime: meslek algısı öğretmenlik algısı öğretmen adayları tutumlar

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Acat, B. ve Yenilmez, K. (2004).“Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Motivasyon (Güdülenme) Düzeyleri ve Sorunları”. XII. Eğitim Bilimleri Kongresi Bildiriler Kitabı. S: 99-120.
 • Atıcı, B. (2000). Öğretmen Eğitiminde Yeni Bir Olanak: WWW ve Sosyal Oluşturmacılık. II. Ulusal Öğretmen Yetiştirme Sempozyumu, 10–12 Mayıs 2000, Onsekiz Mart Üniversitesi: Çanakkale.
 • Can, N. (2001).“Öğretmenlik Uygulamasının Yönetimi İle İlgili Yeni Düzenlemenin Getirdikleri ve Yaşanan Sorunlar”. Erciyes Ün. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı: 11.
 • Çelenk, S. (1988), Eğitim Yüksekokulu Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Yutumları, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.
 • Gökçe, E. (2003) “Gelişmiş Ülkelerde Sınıf Öğretmeni Yetiştirme Uygulamaları”. Eğitimde Yansımalar: VII. Çağdaş Eğitim Sistemlerinde Öğretmen Yetiştirme Ulusal Sempozyumu. Sivas.
 • Gürbüztürk, O. ve Genç, S., Z. (1997) “Sınıf Öğretmenliği Bölümü Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları ile Akademik Başarıları Arasındaki İlişki–Atatürk Üniversitesi Örneği”. III. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu. Adana.
 • Gürses, A., Doğar, Ç., Özkan, E., Açıkyıldız, M..Bayrak, R. ve Yalçın, M. (2005) “Alan Öğretmeni Yetiştirmede Tezsiz Yüksek Lisans Eğitiminin Sonuçlarının Değerlendirilmesi”. S.D.Ü. Burdur Eğitim Fakültesi Dergisi. Sayı: 9, SS. 1-10
 • Karamustafaoğlu, O. ve Akdeniz, A., R. (2002) “Fizik Öğretmen Adaylarının Kazanmaları Beklenen Davranışları Uygulama Okullarında Yansıtabilme Olanakları”. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi. Ankara.
 • Kaya, A. ve Büyükkasap, E. (2005) “Fizik Öğretmenliği Programı Öğrencilerinin Profilleri, Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutum ve Endişeleri: Erzurum Örneği” Kastamonu Eğitim Dergisi, Cilt:13, No:2, SS.367-380.
 • Oral, B. ve Dağlı, A. (1999) “Öğretmen Adaylarının Okul Deneyimine İlişkin Algıları” Çağdaş Eğitim Dergisi. Cilt: 254, SS. 18-24.
 • Özgür, F. N. (1994), Öğretmenlik Mesleğine Karşı Tutum, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi, İstanbul. S 35, 170-171.
 • Seferoğlu, S.S. (2004). “Öğretmen adaylarının öğretmenliğe yönelik tutumları.” XII. Eğitim Bilimleri Kongresi Bildiriler Kitabı. S: 413-423.
 • Sürücü, A. (1997), Öğretmenlik Formasyonu Alan Öğrencilerin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları, Selçuk Üniversitesi, Konya. S: 80-85.
 • Şahin, N. (1992), Arifiye Anadolu Öğretmen Lisesi 3. Sınıf Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Ankara.
 • Şen, H., Ş. ve Erişen, Y. (2002) “Öğretmen Yetiştiren Kurumlarda Öğretim Elemanlarının Etkili Öğretmenlik Özellikleri”. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt: 22, Sayı:1, SS. 99-116.
 • Şenel, E. A. (1999), Öğretmenlik Sertifikası Programına Katılan Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarına Öğretim Uygulamalarının Etkisi, Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir. SS, 68-71.
 • Şimşek, H. (2005) “Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programına Devam Eden Öğrencilerin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları” Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Elektronik Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt:2, Sayı:1, s. 1-26.
 • Temel, A. (1990) “Fen-Edebiyat Fakültesi Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumlarına Öğretmenlik Formasyon Programının Etkisi”. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. Cilt: 1, Sayı: 3, SS. 180-192.
 • Yetim, A ve Göktaş, Z. (2004) “Öğretmenin Mesleki Ve Kişisel Nitelikleri” Kastamonu Eğitim Dergisi, Cilt:12, No:2, ss.541-550.
APA BULUT H, DOĞAR Ç (2006). Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Karşı Tutumlarının İncelenmesi. , 13 - 27.
Chicago BULUT Hüseyin,DOĞAR Çetin Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Karşı Tutumlarının İncelenmesi. (2006): 13 - 27.
MLA BULUT Hüseyin,DOĞAR Çetin Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Karşı Tutumlarının İncelenmesi. , 2006, ss.13 - 27.
AMA BULUT H,DOĞAR Ç Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Karşı Tutumlarının İncelenmesi. . 2006; 13 - 27.
Vancouver BULUT H,DOĞAR Ç Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Karşı Tutumlarının İncelenmesi. . 2006; 13 - 27.
IEEE BULUT H,DOĞAR Ç "Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Karşı Tutumlarının İncelenmesi." , ss.13 - 27, 2006.
ISNAD BULUT, Hüseyin - DOĞAR, Çetin. "Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Karşı Tutumlarının İncelenmesi". (2006), 13-27.
APA BULUT H, DOĞAR Ç (2006). Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Karşı Tutumlarının İncelenmesi. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(2), 13 - 27.
Chicago BULUT Hüseyin,DOĞAR Çetin Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Karşı Tutumlarının İncelenmesi. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 8, no.2 (2006): 13 - 27.
MLA BULUT Hüseyin,DOĞAR Çetin Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Karşı Tutumlarının İncelenmesi. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.8, no.2, 2006, ss.13 - 27.
AMA BULUT H,DOĞAR Ç Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Karşı Tutumlarının İncelenmesi. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2006; 8(2): 13 - 27.
Vancouver BULUT H,DOĞAR Ç Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Karşı Tutumlarının İncelenmesi. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2006; 8(2): 13 - 27.
IEEE BULUT H,DOĞAR Ç "Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Karşı Tutumlarının İncelenmesi." Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8, ss.13 - 27, 2006.
ISNAD BULUT, Hüseyin - DOĞAR, Çetin. "Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Karşı Tutumlarının İncelenmesi". Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 8/2 (2006), 13-27.