Yıl: 2007 Cilt: 18 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 137 - 146 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Tıp Fakültesi ve Sağlık Yüksekokulu öğrencilerinde depresif belirti yaygınlığı, stresle başaçıkma tarzları ve etkileyen faktörler

Öz:
Amaç: İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi (TF) ve Sağlık Yüksekokulu (SYO) öğrencilerinde depresif belirti yaygınlığı, stresle başaçıkma tarzları ve bazı sosyodemografik değişkenlerle ilişkisi incelenmiştir. Yöntem: Beck Depresyon Ölçeği (BDÖ), Stresle Başaçıkma Tarzları Ölçeği (SBTÖ) ve sosyodemografik bilgi formu kullanılmıştır. Bulgular: Depresif belirtiler SYO öğrencilerinde (n=128) daha yaygındır. TF?de babasının öğrenim düzeyi ortaokul ve üzeri olanların BDÖ puanları anlamlı derecede yüksektir. TF?de ailesinin aylık gelir düzeyi asgari ücret ve altında olanlarda depresif belirtiler daha yaygındır. İki okulda da önceden ruhsal ve bedensel bozukluğu olanların BDÖ puanları anlamlı düzeyde yüksektir. TF öğrencilerinde yaşın artması depresif belirti riskini 2.72, SYO?da önceden ruhsal bozukluğu olmak 5.25 ve kadın olmak 1.85 kez arttırmaktadır. SYO öğrencileri pasif tarzları daha çok kullanmaktadır. Her iki okulda da erkekler aktif tarzları daha çok kullanmaktadır. SYO?da, annesinin öğrenim düzeyi düşük olanlar pasif tarzları kullanırken, aile geliri arttıkça aktif tarzların kullanımı artmaktadır. İki okulda da öğrencilerin BDÖ puanları arttıkça aktif tarz puanları azalmakta, pasif tarz puanları artmaktadır. Ayrıca depresif belirti düzeyi yüksek olan kız ve erkek öğrenciler pasif tarzları daha çok kullanmaktadır. Sonuç: Depresif belirti yaygınlığı ve stresle başaçıkma tarzları ile ilişkili ruhsal sorunlar yüksek bulunmuştur. Öğrencilere yönelik koruyucu ruh sağlığı programları geliştirilmeli ve yaygınlaştırılmalıdır.
Anahtar Kelime: Psikolojik testler Sosyal sınıf Psikiyatrik durum derecelendirme ölçekleri Öğrenciler, tıp Stres Demografi Uyum, psikolojik Anketler Beck depresyon ölçeği Depresif bozukluk

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Allgöwer A, Wardle J, Steptoe A ve ark. (2001) Depressive symptoms, social support, and personal health behaviours in young men and women. Health Psychol, 20(3):223-227.
 • Artan İ (1986) Örgütsel Stres Kaynakları ve Yöneticiler Üzerinde Bir Uygulama. İstanbul, Özgül Matbaacılık.
 • Ayrancı Ü, Yenilmez Ç (2002) Eskişehir ilinde birinci basamak sağlık kurumlarında verilen ruh sağlığı hizmetlerinin değerlendirilmesi. Turk Psikiyatri Derg, 13(2):115-124.
 • Bakır B, Yılmaz R, Yavaş İ ve ark. (1997) TF öğrencilerinde sorun alanları ve sosyodemografik özelliklerle depresif belirtilerin karşılaştırılması. Düşünen Adam, 10(1):5-12.
 • Baltaş Z (2000) Stres ve Sağlık. Sağlık Psikolojisi Halk Sağlığında Davranış Bilimleri. İstanbul, Remzi Kitabevi, s.133-170.
 • Bayhan V (2003) Genç Kimliği: Üniversite Gençliğinin Sosyolojik Profili. Malatya, İnönü Üniversitesi Yayınları, s.27-41.
 • Beasley M, Thompson T, Davidson J ve ark. (2003) Resilience in response to life stress: the effects of coping style and cognitive hardiness. Pers Individ Dif, 34:77-95.
 • Belek İ (1999) Sosyal sınıf, eğitim, gelir ve mahalle: Hangisi sağlığın en önemli belirleyenidir? Antalya?da bir araştırma. Sosyoloji Araştırmaları Dergisi, 2 (1-2):49-74.
 • Bostancı M, Özdel O, Oğuzhanoğlu NK ve ark. (2005) Depressive symptomatology among university students in Denizli, Turkey: Prevalence and sociodemographic correlates. Croat Med J, 46(1):96-100.
 • Bruntland GH (2000) Mental Health in the 21st century. Bull World Health Organ, 78(4):411.
 • Canat S (1997) Ergenlerde depresyon. Ergenlikte Ruhsal Sorunlara Yaklaşım-II, Ege Psikiyatri Sürekli Yayınları, 2(4):469-472.
 • Ceylan A, Özen Ş, Palancı Y ve ark. (2003) Lise son sınıf öğrencilerinde anksiyete-depresyon düzeyleri ve zararlı alışkanlıklar: Mardin çalışması. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 4:144-150.
 • Choi MK (2003) Symptoms, depression, and coping behaviors of university students (abstract). Taehan Kanho Hakhoe Chi, 33(3):433-439.
 • Cüceloğlu D (1996) İnsan ve Davranışı: Psikolojinin Temel Kavramları. 6. Basım, İstanbul, Remzi Kitabevi, s.325.
 • Doğan O, Doğan S, Çorapçıoğlu A ve ark. (1994) Üniversite öğrencilerinde depresyon yaygınlığı ve bazı değişkenlerle ilişkisi. C.Ü. Tıp Fak. Dergisi, 16(2):148-151.
 • Doğan O, Gülmez H, Ketenoğlu C ve ark. (1995) Ruhsal Bozuklukların Epidemiyolojisi. Sivas, Dilek Matbaası.
 • Erol N, Kılıç C, Ulusoy M ve ark. (1998) Türkiye Ruh Sağlığı Profili Raporu. Ankara, T.C. Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü.
 • Evans SW (1999) Mental Health Services in schools: Utilization, effectiveness, and consent. Clin Psychol Rev, 19(2):165-178.
 • Felsten G (2004) Stress reactivity and vulnerability to depressed mood in college students. Pers Individ Dif, 36:789?800.
 • Flett GL, Blankstein KR, Obertynski M (1996) Affect intensity, coping styles, mood regulation expectancies, and depressive symptoms. Pers Individ Dif, 20(2):221-228.
 • Folkman S, Lazarus RS (1980) An analysis of coping in a middle-aged community sample. J Health Soc Behav, 21:219-239.
 • Goodman E, Huang B (2002) Socioeconomic status, depressive symptoms, and adolescent substance use. Arch Pediatr Adolesc Med, 156:448-453.
 • Goodman E, Huang B, Wade TJ ve ark (2003) A multilevel analysis of the relation of socioeconomic status to adolescent depressive symptoms: does school context matter? J Pediatr, 143:451-456.
 • Güleç C (1997) Toplum Ruh Sağlığı Açısından Psikiyatrik Epidemiyoloji. Halk Sağlığı Temel Bilgiler. Ed: Bertan M, Güler Ç. 2.baskı, Ankara, Güneş Kitabevi, s.442-454.
 • Güleç M, Bakır B, Özer M ve ark. (2005) Association between cigarette smoking and depressive symptoms among military medical students in Turkey. Psychiatry Res, 134:281-286.
 • Hanninen V, Aro H (1996) Sex differences in coping and depression among young adults. Soc Sci Med, 43(10):1453-1460.
 • Hisli NŞ (1989) Beck Depresyon Envanteri?nin üniversite öğrencileri için geçerliği, güvenirliği. Psikoloji Dergisi, 7(23):3-13.
 • Hojat M, Gonnella JS, Erdmann JB ve ark. (2003) Medical students? cognitive appraisal of stressful life events as related to personality, physical well-being, and academic performance: a longitudinal study. Pers Individ Dif, 35:219?235.
 • Kandel DB, Davies M (1986) Adult sequale of adolescent depressive symptoms. Arch Gen Psychiatry, 43:255-262.
 • Karakaya I, Ağaoğlu B, Coşkun A ve ark. (2004) Marmara Depreminden Üç Buçuk Yıl Sonra Ergenlerde TSSB, Depresyon ve Anksiyete Belirtileri. Turk Psikiyatri Derg, 15(4):257-263.
 • Kaya M, Güneş G, Kaya B ve ark. (2004) Tıp Fakültesi öğrencilerinde boyun eğici davranışlar ve şiddetle ilişkisi. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 5:5-10.
 • Köroğlu E (1997) Majör Depresif Bozukluk. Psikiyatri Temel Kitabı, cilt 1, Ed: C. Güleç, E. Köroğlu, Ankara, Hekimler Yayın Birliği, s.389-421.
 • Lorant V, Deliege D, Eaton W ve ark. (2003) Socioeconomic inequalities in depression: a meta-analysis. Am J Epidemiol, 157:98-112.
 • Luecken LJ (2000) Attachment and loss experiences during childhood are associated with adult hostility, depression, and social support. J Psychosom Res, 49:85-91.
 • Muris P, Schmidt H, Lambrichs R ve ark. (2001) Protective and vulnerability factors of depression in normal adolescents. Behav Res Ther, 39:555-565.
 • Oliver JM, Paul JC (1995) Self-esteem and self-efficacy: perceived parenting and family climate and depression in university students. J Clin Psychol, 51(4):467-481.
 • O?Neil MK, Lancee WJ, Freeman SJJ ve ark. (1984) Help-seeking behaviour of depressed students. Soc Sci Med, 18(6):511-514.
 • Öy B (1995) Çocuk ve ergenlerde depresyon epidemiyolojisi ve risk etkenleri. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 2(1):40-45.
 • Özkürkçügil Çorapçıoğlu A (1999) Bir mediko-sosyal merkeze genel sağlık sorunları ile başvuran öğrencilerden psikiyatrik tanı alanlarda bazı sosyodemografik özellikler. Turk Psikiyatri Derg, 10(2):115-122.
 • Öztürk MO (2001) Ruh Sağlığı ve Bozuklukları. 8. basım. Ankara, Feryal Matbaası.
 • Penland EA, Masten WG, Zelhart P ve ark. (2000) Possible selves, depression and coping skills in university students. Pers Individ Dif, 29:963-969.
 • Ravindran AV, Matheson K, Griffiths J ve ark. (2002) Stress, coping, uplifts, and quality of life in subtypes of depression: a conceptual frame and emerging data. J Affect Disord, 71:121-130.
 • Rothman KJ, Greenland S (1998) Approaches to Statistical Analysis. Modern Epidemiology. Second Edition, Ed: KJ Rothman, S Greenland, Philadelphia, Lippincott Williams & Wilkins, s. 183-199.
 • Sağduyu A, Ögel K, Özmen E ve ark. (2000) Birinci basamak sağlık hizmetlerinde depresyon. Turk Psikiyatri Derg, 11(1):3-16.
 • Sartorius N, Üstün TB, Silva JAC ve ark. (1993) An international study of psychological problems in primary care. Arch Gen Psychiatry, 50:819-824.
 • Sorias O (1997) Psikiyatrik Derecelendirme Ölçekleri. Psikiyatri Temel Kitabı, cilt 1, Ed: C. Güleç, E. Köroğlu. Ankara, Hekimler Yayın Birliği, s.87-91.
 • Steiner H, Erickson SJ, Hernandez NL ve ark. (2002) Coping styles as correlates of health in high school students. J Adolesc Health, 30:326-335.
 • Steptoe A, Wardle J (2001) Health behaviour, risk awareness and emotional well-being in students from Eastern Europe and Western Europe. Soc Sci Med, 53:1621-1630.
 • Surtees PG, Pharoah PDP, Wainwright NWJ ve ark. (1998) A follow-up study of new users of a university counselling service. Br J Guid Counc, 26(2):255-272.
 • Şahin NH, Durak A (1995) Üniversite öğrencileri için bir Stresle Başa Çıkma Tarzı Ölçeği. Türk Psikoloji Dergisi, 10(34):56-73.
 • Toros F, Bilgin NG (2002) Ailede boşanma ve anne-baba ölümünün çocuk üzerindeki etkileri. 38. Ulusal Psikiyatri Kongresi-Ekim 2002, Marmaris, Program ve Kongre Bildirileri Özet Kitabı, s.200-201.
 • WHO (2001) The World Health Report 2001-Mental Health: New Understanding, New Hope. World Health Organization, Geneva, Switzerland. (http://www.who.int/whr/2001/en/ 10.03.2003).
 • Wilde JD, Soyez V, Broekaert E ve ark. (2004) Problem severity profiles of substance abusing women in European Therapeutic Communities: Influence of psychiatric problems. J Subst Abuse Treat, 26:243-251.
 • Yüksel N (2001) Ruhsal Hastalıklar. 2. baskı. Ankara, Çizgi Tıp Yayınevi.
APA KAYA M, GENÇ M, Kaya B, Pehlivan E (2007). Tıp Fakültesi ve Sağlık Yüksekokulu öğrencilerinde depresif belirti yaygınlığı, stresle başaçıkma tarzları ve etkileyen faktörler. , 137 - 146.
Chicago KAYA Mine,GENÇ Metin,Kaya Burhanettin,Pehlivan Erkan Tıp Fakültesi ve Sağlık Yüksekokulu öğrencilerinde depresif belirti yaygınlığı, stresle başaçıkma tarzları ve etkileyen faktörler. (2007): 137 - 146.
MLA KAYA Mine,GENÇ Metin,Kaya Burhanettin,Pehlivan Erkan Tıp Fakültesi ve Sağlık Yüksekokulu öğrencilerinde depresif belirti yaygınlığı, stresle başaçıkma tarzları ve etkileyen faktörler. , 2007, ss.137 - 146.
AMA KAYA M,GENÇ M,Kaya B,Pehlivan E Tıp Fakültesi ve Sağlık Yüksekokulu öğrencilerinde depresif belirti yaygınlığı, stresle başaçıkma tarzları ve etkileyen faktörler. . 2007; 137 - 146.
Vancouver KAYA M,GENÇ M,Kaya B,Pehlivan E Tıp Fakültesi ve Sağlık Yüksekokulu öğrencilerinde depresif belirti yaygınlığı, stresle başaçıkma tarzları ve etkileyen faktörler. . 2007; 137 - 146.
IEEE KAYA M,GENÇ M,Kaya B,Pehlivan E "Tıp Fakültesi ve Sağlık Yüksekokulu öğrencilerinde depresif belirti yaygınlığı, stresle başaçıkma tarzları ve etkileyen faktörler." , ss.137 - 146, 2007.
ISNAD KAYA, Mine vd. "Tıp Fakültesi ve Sağlık Yüksekokulu öğrencilerinde depresif belirti yaygınlığı, stresle başaçıkma tarzları ve etkileyen faktörler". (2007), 137-146.
APA KAYA M, GENÇ M, Kaya B, Pehlivan E (2007). Tıp Fakültesi ve Sağlık Yüksekokulu öğrencilerinde depresif belirti yaygınlığı, stresle başaçıkma tarzları ve etkileyen faktörler. Türk Psikiyatri Dergisi, 18(2), 137 - 146.
Chicago KAYA Mine,GENÇ Metin,Kaya Burhanettin,Pehlivan Erkan Tıp Fakültesi ve Sağlık Yüksekokulu öğrencilerinde depresif belirti yaygınlığı, stresle başaçıkma tarzları ve etkileyen faktörler. Türk Psikiyatri Dergisi 18, no.2 (2007): 137 - 146.
MLA KAYA Mine,GENÇ Metin,Kaya Burhanettin,Pehlivan Erkan Tıp Fakültesi ve Sağlık Yüksekokulu öğrencilerinde depresif belirti yaygınlığı, stresle başaçıkma tarzları ve etkileyen faktörler. Türk Psikiyatri Dergisi, vol.18, no.2, 2007, ss.137 - 146.
AMA KAYA M,GENÇ M,Kaya B,Pehlivan E Tıp Fakültesi ve Sağlık Yüksekokulu öğrencilerinde depresif belirti yaygınlığı, stresle başaçıkma tarzları ve etkileyen faktörler. Türk Psikiyatri Dergisi. 2007; 18(2): 137 - 146.
Vancouver KAYA M,GENÇ M,Kaya B,Pehlivan E Tıp Fakültesi ve Sağlık Yüksekokulu öğrencilerinde depresif belirti yaygınlığı, stresle başaçıkma tarzları ve etkileyen faktörler. Türk Psikiyatri Dergisi. 2007; 18(2): 137 - 146.
IEEE KAYA M,GENÇ M,Kaya B,Pehlivan E "Tıp Fakültesi ve Sağlık Yüksekokulu öğrencilerinde depresif belirti yaygınlığı, stresle başaçıkma tarzları ve etkileyen faktörler." Türk Psikiyatri Dergisi, 18, ss.137 - 146, 2007.
ISNAD KAYA, Mine vd. "Tıp Fakültesi ve Sağlık Yüksekokulu öğrencilerinde depresif belirti yaygınlığı, stresle başaçıkma tarzları ve etkileyen faktörler". Türk Psikiyatri Dergisi 18/2 (2007), 137-146.