Yıl: 2006 Cilt: 0 Sayı: 22 Sayfa Aralığı: 89 - 99 Metin Dili: Türkçe

Ergenlerde Bağlanma Stilleri ile Çocukluk İstismarları ve Suçluluk-Utanç Arasındaki İlişki

Öz:
Bu araştırmada, ergenlerin bağlanma stilleri ile çocukluk döneminde yaşa- nan istismarlar ve bireyin yaşadığı suçluluk ve utanç duyguları arasındaki ilişkiler incelenmiştir. Araştırma grubunu oluşturan toplam 566 öğrencinin 325’i kız ve 241’i ise erkek öğrencidir. Öğrencilerin yaş ortalaması 18.80’dir (Ss:1.05). Verilerin istatistiksel analizi Pearson korelasyon tekniği kullanıla- rak yapılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre bağlanma stillerinden korkulu bağlanma ile utanç arasında pozitif yönde, güvenli bağlanma ile utanç ara- sında ise negatif yönde anlamlı bir ilişki saptanmıştır. Çocukluk istismarla- rından her üçü ile de (fiziksel istismar, duygusal istismar, cinsel istismar) saplantılı bağlanma stili arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki saptanmış- tır. Suçluluk ile bağlanma stilleri arasında ise anlamlı bir ilişki bulunama- mıştır.
Anahtar Kelime:

Konular:
Sosyal > Sosyal > Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Bibliyografik
 • Akbaş, T. (2001). Kız Ve Erkek Çocuklara Yönelik Cinsel Tacizler. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7 (7), 58-75.
 • Andersson, C. (2001). Shame and attachment: An experimental study on unconscious shame, its relation to attachment and implicit mood, and a correlational study on internalized shame and attachment style. Master's Thesis, Department of Psychology, Uppsala University, (In Swedish).
 • Aslan, S.H. ve Alparslan, N.(1999). Çocukluk Örselenme Yaşantıları Ölçeğinin Bir Üniversite Öğrencisi Örnekleminde Geçerlik, Güvenirlik Ve Faktör Yapısı. Türk Psikiyatri Dergisi, 10(4), 275-285.
 • Aydın, B. (2005). Çocuk ve Ergen Psikolojisi. İstanbul: Atlas Yayın Dağıtım. Bartholomew, K. & Horowitz, L.M.(1991). Attachment styles among young adults: a test of a four category model. journal of personality and social pshychology, 61(2), 226-244.
 • Bayhan, P. (1998).Çocuk İhmal ve İstismarının Önlenmesi. Sosyal Hizmet Dergisi, Sayı: 8, 24-30.
 • Bowlby, J. (1980). Attachment And Loss: Volume 3 Loss, New York, Basic Books Cooper, M.L., Shaver, P.R. & Collins, N.L. (1998). Attachment styles, emotion regulation and adjustment in adolescence. Journal Of Personality And Social Psychology, 74 (5), 1380-1397.
 • Deniz, M. E., Hamarta, E. & Arı, R. (2005). An investigation of social skills and lone-liness levels of university students with respect to their attachment styles in a sample of Turkish students. Social Behavior And Personality, 33 (1), 19-32.
 • Enç, M. (1990). Ruhbilim Terimleri Sözlüğü. Ankara: Karatepe Yayınları. Ferguson, T. ve Crowley, S. (1997). Gender differences in the organization of guilt and shame. Sex Roles, 37 (112), 19-44.
 • Güngör, A. (2001). Utangaçlık Ölçeğinin Geliştirilmesi Geçerlik ve Güvenilirlik Çalışmaları. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2 (15), 17-22.
 • Hamarta, E. (2004). Bağlanma Teorisi. Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 14(1), 53-66.
 • Konyalıoğlu, A. P. (2002). Üniversite Öğrencilerinin Duygusal İlişki Bağlanma Tarzları İle Kişilik Tipleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi İstanbul: Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Levy, K.N., Blatt, S. J. ve Shaver, P.R. (1998). Attachment styles and parental representations. Journal Of Personality And Social Psychology, 74 (2), 407-419.
 • Lewis, M., Alessandri, S. ve Sullivan, M. (1992). Differences in shame and pride as a function of children’s gender and task difficulty. Child Development, 63, 630-638.
 • Mullen, P. E., Martin, J. L., Anderson, J. C., Romans, S.E. ve Herbison, G.P. (1996). The long term impact of the physical, emotional and sexual abuse of children: a community study. Child Abuse&Neglect, 20 (1), 7-21.
 • NAIC(2005).Long term consequences of child abuse and neglect. Retrieved on 1- October-2005, at http//nccanch.acf.hhs.gov
 • Perry, B. D., Runyan, D. ve Sturges, C. (1998). Bonding and attachment maltreated children: how abuse and neglect in childhood impact social and emotional development. Child Trauma Academy Materials, 1(5).
 • Savaşır, I. ve N.H. Şahin. (1997). Bilişsel-Davranışçı Terapilerde Değerlendirme: Sık Kullanılan Ölçekler. Özyurt Matbaacılık, Ankara: Türk Psikologlar Derneği Yayınları No:9
 • Shaver, P. R. ve Brennan, A. K. (1992). Attachment styles and the big five personality traits: their connections with each other and with romantic relationship out-comes. Personality And Social Psychology Bulletin, 18 (5), 536-545.
 • Soysal, A. Ş., Ergenekon, E. ve Aksoy, E. (1999). Yenidoğan Döneminde Hastanede Uzun Süreli Tedavi Görmenin Bağlanma Örüntüsü Üzerindeki Etkileri: Bir Olgu Sunumu. Klinik Psikiyatri Dergisi,2(4), 266-270.
 • Sümer, N. ve Güngör, D. (1999a). Çocuk Yetiştirme Stillerinin Bağlanma Stilleri, Benlik Değerlendirmeleri ve Yakın İlişkiler Üzerindeki Etkisi. Türk Psikoloji Dergisi, 14 (44), 35-58.
 • Sümer, N. ve Güngör, D. (1999b). Yetişkin Bağlanma Stilleri Ölçeklerinin Türk Örneklemi Üzerinde Psikometrik Değerlendirmesi Ve Kültürlerarası Bir Karşı- laştırma. Türk Psikoloji Dergisi, 14 (43), 71-106.
 • Wark, M.J., Kruczek, T. ve Boley, A. (2003). Emotional neglect and family structure impact on student functioning. Child Abuse&Neglect, 27 (9), 1033-1043.
 • Wells, B.G. ve Hansen, N. D. (2003): Lesbian shame: its relationship to identity integration and attachment. Journal of Homosexuality, 45 (1) 93-110.
 • Woke, A. B., Thomas, J. O. ve Candela, K. (1996). Attachment styles and violent image in thematic stories about relationship. Personality And Social Psychology Bulletin, 22(10), 1030-1034.
APA DENİZ M (2006). Ergenlerde Bağlanma Stilleri ile Çocukluk İstismarları ve Suçluluk-Utanç Arasındaki İlişki. Eurasian Journal of Educational Research, 0(22), 89 - 99.
Chicago DENİZ M. Engin Ergenlerde Bağlanma Stilleri ile Çocukluk İstismarları ve Suçluluk-Utanç Arasındaki İlişki. Eurasian Journal of Educational Research 0, no.22 (2006): 89 - 99.
MLA DENİZ M. Engin Ergenlerde Bağlanma Stilleri ile Çocukluk İstismarları ve Suçluluk-Utanç Arasındaki İlişki. Eurasian Journal of Educational Research, vol.0, no.22, 2006, ss.89 - 99.
AMA DENİZ M Ergenlerde Bağlanma Stilleri ile Çocukluk İstismarları ve Suçluluk-Utanç Arasındaki İlişki. Eurasian Journal of Educational Research. 2006; 0(22): 89 - 99.
Vancouver DENİZ M Ergenlerde Bağlanma Stilleri ile Çocukluk İstismarları ve Suçluluk-Utanç Arasındaki İlişki. Eurasian Journal of Educational Research. 2006; 0(22): 89 - 99.
IEEE DENİZ M "Ergenlerde Bağlanma Stilleri ile Çocukluk İstismarları ve Suçluluk-Utanç Arasındaki İlişki." Eurasian Journal of Educational Research, 0, ss.89 - 99, 2006.