Yıl: 2007 Cilt: 35 Sayı: 173 Sayfa Aralığı: 39 - 49 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

İlköğretim 6. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarında Yer Alan Metinlerin Tür ve Tema Açısından İncelenmesi

Öz:
Bu çalışmanın amacı, ilköğretim 6. sınıf Türkçe ders kitaplarında yer alan metinleri tür ve tema bakımından incelemektir. Bu amaçla öncelikle 2005 Öğretim Programına göre okuma metinlerinin taşıması gereken özellikler belir­tilmiş, metin türlerinin önemine ve temaların Programdaki yerine değinilmiştir. 2006-2007 eğitim öğretim yılında okutulan üç ders kitabındaki bütün metinlerin incelendiği bu çalışmada, kullanılan tür ve temaların sıklığı belirlenmiş; bu bul­gular üzerinde tartışmalar yapılmış ve konuyla ilgili önerilerde bulunulmuştur.
Anahtar Kelime: türkçe ders kitapları dil öğretimi müfredat ilk öğretim türkçe öğretimi ders kitabı değerlendirme

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Akça, Gülhiz (2004). "İlköğretim 4. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarındaki Hikâye Edici Metinlerin Hi­kâye Yapısına Uygunluğu", XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı (06-09 Temmuz 2004 İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Malatya) Bildiri Özetleri, Pegem A Yayıncı­lık, Ankara.
 • Aktaş, Şerif ve Osman Gündüz (2001). Yazılı ve Sözlü Anlatım, Akçağ Yayınları, Ankara.
 • Akyol, Hayati (2003). "Metinlerden Anlam Kurma", Türklük Bilimi Araştırmaları, S. 13, ss.49-58.
 • Aytaş, Gıyasettin (2006). "Edebî Türlerden Yararlanma", Millî Eğitim, S. 169, ss.261-275.
 • Baş, Bayram (2003). "Altıncı Sınıf Türkçe Ders Kitaplarındaki Metin Türleri Üzerine Bir İncele­me", Türklük Bilimi Araştırmaları, S. 13, ss.257-265.
 • Boratav, Pertev Naili (1958). Zaman Zaman İçinde, Remzi Kitabevi, İstanbul.
 • Coşkun, Eyyup (2005a). İlköğretim 4 ve 5. Sınıf Öğretmen ve Öğrencilerinin Yeni Türkçe Öğre­tim Programıyla İlgili Görüşleri Üzerine Nitel Bir Araştırma. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri. C. V, S.2 (Güz, 2005), s.421-476.
 • Coşkun, Eyyup (2005b). İlköğretim Öğrencilerinin Öyküleyici Anlatımlarında Bağdaşıklık, Tutarlılık ve Metin Elementleri. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara (Yayımlanmamış Doktora Tezi).
 • Çalışkan, Nihal (2006). "Türkiye'deki Orta Öğretim Edebiyat Ders Kitapları Üzerine Edebiyat Eğitimi Açısından Bir Değerlendirme", Millî Eğitim, S.169, ss.355-365.
 • Dördüncü Millî Eğitim Şûrası (22-31 Ağustos 1949) (1991). Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları, İs­tanbul.
 • Güleryüz, Hasan (2003). Yaratıcı Çocuk Edebiyatı, Pegem A Yayınları, Ankara.
 • Günay, Doğan (2003). Metin Bilgisi, Multilingual, İstanbul.
 • İlköğretim Türkçe Dersi Öğretim Programı ve Kılavuzu (6, 7, 8. Sınıflar) Taslak Basım (2005). Devlet Kitapları Genel Müdürlüğü, Ankara.
 • Kurt, Nilüfer (1999). Türkçe Dersi Kitaplarının Niteliği. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi).
 • Küçük, Elif Emine (2005). İlköğretim 6,7 ve 8. Sınıflarda Okutulan Türkçe Kitaplarındaki Düz Yazı Metinlerinin Çocuğa Görelik İlkesine ve Metinlerin İçerdiği Eğitsel İletilere Göre İncelenmesi. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi).
 • Özbay, Murat (2002). İlköğretim Okulları Türkçe Ders Kitaplarındaki Anlama Sorularının Öğ­rencilerin Düşünme Becerilerine Katkısı", Türk Dili, S.609, ss.536-546.
 • Sever, Sedat (2004). Türkçe Öğretimi ve Tam Öğrenme, Anı Yayıncılık, Ankara.
 • Tebliğler Dergisi (2006a), Haziran 2006, C. 69, S.2585-Ek:
 • Tebliğler Dergisi (2006b), Ekim 2006, C. 69, S.2589.
 • Temizyürek, Fahri (2003). "Türkçe Öğretiminde Çocuk Edebiyatının Önemi", Türklük Bilimi Araştırmaları, S.13, ss.161-167.
 • Temur, Turan (2003). "Okunabilirlik (Readibility) Kavramı", Türklük Bilimi Araştırmaları, S.13, ss.169-172.
 • Ünal, Ebru (2006). Öykülerin Türkçe Öğretimindeki İşlevi ve 6, 7, 8. Sınıf Türkçe Ders Kitap­larındaki Yerinin İncelenmesi, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Hatay (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi).
 • Yalçın, Alemdar ve Gıyasettin Aytaş (2002). Çocuk Edebiyatı, Akçağ Yayınları, Ankara.
 • İncelenen Kitaplar Altıntaş, Güldane ve Yeliz Bursalıoğlu (2006). İlköğretim Türkçe Ders Kitabı 6, Özgün Matba­acılık, Ankara.
 • Erol, Abdullah vd. (2006). İlköğretim Türkçe Ders Kitabı 6, Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları, Ankara.
 • Kara, Mehmet vd. (2006). İlköğretim Türkçe Ders Kitabı 6, A Yayınları, Ankara.
APA ÇEÇEN M, Çiftçi Ö (2007). İlköğretim 6. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarında Yer Alan Metinlerin Tür ve Tema Açısından İncelenmesi. , 39 - 49.
Chicago ÇEÇEN Mehmet Akif,Çiftçi Ömer İlköğretim 6. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarında Yer Alan Metinlerin Tür ve Tema Açısından İncelenmesi. (2007): 39 - 49.
MLA ÇEÇEN Mehmet Akif,Çiftçi Ömer İlköğretim 6. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarında Yer Alan Metinlerin Tür ve Tema Açısından İncelenmesi. , 2007, ss.39 - 49.
AMA ÇEÇEN M,Çiftçi Ö İlköğretim 6. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarında Yer Alan Metinlerin Tür ve Tema Açısından İncelenmesi. . 2007; 39 - 49.
Vancouver ÇEÇEN M,Çiftçi Ö İlköğretim 6. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarında Yer Alan Metinlerin Tür ve Tema Açısından İncelenmesi. . 2007; 39 - 49.
IEEE ÇEÇEN M,Çiftçi Ö "İlköğretim 6. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarında Yer Alan Metinlerin Tür ve Tema Açısından İncelenmesi." , ss.39 - 49, 2007.
ISNAD ÇEÇEN, Mehmet Akif - Çiftçi, Ömer. "İlköğretim 6. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarında Yer Alan Metinlerin Tür ve Tema Açısından İncelenmesi". (2007), 39-49.
APA ÇEÇEN M, Çiftçi Ö (2007). İlköğretim 6. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarında Yer Alan Metinlerin Tür ve Tema Açısından İncelenmesi. Milli Eğitim, 35(173), 39 - 49.
Chicago ÇEÇEN Mehmet Akif,Çiftçi Ömer İlköğretim 6. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarında Yer Alan Metinlerin Tür ve Tema Açısından İncelenmesi. Milli Eğitim 35, no.173 (2007): 39 - 49.
MLA ÇEÇEN Mehmet Akif,Çiftçi Ömer İlköğretim 6. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarında Yer Alan Metinlerin Tür ve Tema Açısından İncelenmesi. Milli Eğitim, vol.35, no.173, 2007, ss.39 - 49.
AMA ÇEÇEN M,Çiftçi Ö İlköğretim 6. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarında Yer Alan Metinlerin Tür ve Tema Açısından İncelenmesi. Milli Eğitim. 2007; 35(173): 39 - 49.
Vancouver ÇEÇEN M,Çiftçi Ö İlköğretim 6. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarında Yer Alan Metinlerin Tür ve Tema Açısından İncelenmesi. Milli Eğitim. 2007; 35(173): 39 - 49.
IEEE ÇEÇEN M,Çiftçi Ö "İlköğretim 6. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarında Yer Alan Metinlerin Tür ve Tema Açısından İncelenmesi." Milli Eğitim, 35, ss.39 - 49, 2007.
ISNAD ÇEÇEN, Mehmet Akif - Çiftçi, Ömer. "İlköğretim 6. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarında Yer Alan Metinlerin Tür ve Tema Açısından İncelenmesi". Milli Eğitim 35/173 (2007), 39-49.