Yıl: 2007 Cilt: 36 Sayı: 174 Sayfa Aralığı: 232 - 249 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Yeni Program Doğrultusunda Hazırlanan İlköğretim 4. ve 5. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarının Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi

Öz:
Bu araştırmanın amacı, 2005-2006 eğitim öğretim yılında yeni Türkçe Dersi Öğretim Programına göre hazırlanıp, uygulanan Türkçe Ders Kitaplarını öğretmen görüşleri açısından değerlendirmektir. Bu çalışmanın gerçekleştiril­mesi için 3 alt boyuttan oluşan 67 maddelik "Türkçe Ders Kitaplarına İlişkin Öğretmen Görüşleri Ölçeği (TÜKÖGÖ)" geliştirilmiştir. Ölçek güvenirlik ana­lizleri için, 2005-2006 öğretim yılının güz döneminde, İzmir'in Buca ilçesinde 60 bayan, 57 erkek olmak üzere 117 sınıf öğretmenine uygulanmıştır. Analizler so­nucunda ölçeğin bütününe ilişkin olarak Cronbach Alpha katsayısı 0,97 olarak bulunurken, birinci alt ölçek olan Türkçe Ders Kitabına İlişkin Öğretmen Gö­rüşleri Ölçeğinin Cronbach Alpha katsayısı 0,96, ikinci alt ölçek olan Öğrenci Çalışma Kitabına İlişkin Öğretmen Görüşleri Ölçeğinin Cronbach Alpha katsa­yısı 0,96, üçüncü alt ölçek olan Öğretmen Kılavuz Kitabına İlişkin Öğretmen Görüşleri Ölçeğinin Cronbach Alpha katsayısı ise 0,84 olarak tespit edilmiştir. Her bir öğretmenin ölçekten alabileceği ağırlıklı ham puan en az 67, en çok ise 335'tir. Ölçek daha sonra İzmir'in Buca ilçesinde 156 öğretmene uygulanmıştır. Öğretmenlerin Türkçe Ders Kitaplarına ilişkin olarak sahip oldukları görüşler cinsiyet, yeni Türkçe Dersi Öğretim Programına yönelik olarak hizmet içi eği­time gereksinim duyma, görev yapılan sınıf düzeyi, yeni Türkçe Dersi Öğretim Programına ilişkin yeterli bilgiye sahip olma, kıdem ve mezun olunan okul de­ğişkenleri açısından değerlendirilmiştir. Araştırmanın sonuçlarına göre, Yeni Türkçe Dersi Öğretim Programına ilişkin olarak hizmet içi eğitime gereksinim duymayan öğretmenlerin, 4. sınıf öğretmenlerinin, yeni Türkçe Dersi Öğretim Programına yönelik olarak yeterli bilgiye sahip olduğunu belirten öğretmenle­rin ve 16-25 yıl arası çalışan öğretmenlerin Türkçe ders kitaplarına yönelik gö­rüşlerinin daha olumlu olduğu tespit edilmiştir. Cinsiyet ve mezun olunan okul durumuna göre gruplara arasında anlamlı bir farklılık olmadığı belirlen­miştir. Araştırma sonuçları daha önceki çalışmalarla karşılaştırılmış ve tartışıl­mıştır.
Anahtar Kelime: türkçe ders kitapları öğretmen görüşleri öğretim programı ilk öğretim programı sınıf öğretmenleri

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • AKYÜZ, Yahya(1989).Türk Eğitim Tarihi. Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi.
 • BEDİR, G. VE DEMİR, S. (2006). İlköğretim 4 ve 5. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarının İçerik, Dil ve , Anlatım, Değerlendirme Ölçütleri Bakımından İncelenmesi. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Kongresi 14-16 Nisan 2006. Ankara: Kök Yayıncılık.
 • BÜYÜKÖZTÜRK, Şener (2003). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi Elkitabı: İstatistik, Araştırma Deseni, SPSS Uygulamaları ve Yorumu. Ankara: Pegem Yayıncılık.
 • CALP, Mehrali (2005). Türkçe Öğretimi. Konya: Eğitim Kitabevi.
 • COŞKUN, E. (2005). İlköğretim Dördüncü ye Beşinci Sınıf Öğretmen ve Öğrencilerinin Yeni Türkçe Dersi Öğretim Programıyla İlgili Görüşleri Üzerine Nitel Bir Araştırma. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri. Volume 5., Issue 2., Sayı 5(2). Ankara: Nobel Basımevi.
 • DEMİREL, Özcan(2002). Türkçe Öğretimi. Ankara: Pegem Yayınları.
 • DOYRAN, Y. (2003). "Ders Kitaplarının Tasarım ve Resimleme Sorunları" Çoluk Çocuk. Sayı: 24, Ankara: Kök Yayıncılık, [37].
 • GÖĞÜS, B. (1983). Anadili Eğitim Programlarının Niteliği. Türk Dili-Dil Öğretimi Özel Sayısı. Sayı:379-380 Temmuz-Ağustos.
 • GÖMLEKSİZ, M. N. (2005) .YENİ İlköğretim Programının Etkililiğinin Değerlendirilmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri. Volume 5., Issue 2., Sayı 5(2). Ankara: Nobel Basımevi.
 • GÜNEŞ, Firdevs(2006). Yeni Türkçe Öğretim Programı ve Öğretmenlerin Yetiştirilmesi. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Kongresi 14-16 Nisan 2006. Ankara: Kök Yayıncılık.
 • KIBRIS, İbrahim (2002). Uygulamalı Çocuk Edebiyatı. Ankara: Eylül Yayınevi.
 • MEB (2005). İlköğretim Türkçe Dersi Öğretim Programı ve Kılavuzu (1-5.sınıflar). Ankara: Dev­let Kitapları Müdürlüğü
 • ÖZKARA, Y. (2006). Türkçe Dersi Öğrenci Çalışma Kitaplarının Türkçe Programında Geçen Yazma Kazanımlarını Karşılama Durumu. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Kongresi 14-16 Nisan 2006. Ankara: Kök Yayıncılık.
 • ÖZSOY, Osman( 2002). Etkin Eğitim. İstanbul: Hayat Yayınları
 • TAN, Ş. VE DİĞERLERİ. (2003). Öğretimi Planlama ve Değerlendirme. Ankara: Anı Yayınları.
 • PALLANT, J. (2001). SPSS Survival Manual. A Step-by-Step Guide to Data-Analyysis Using SPSS for Windows. Philadelphia, PA.: Open University Press.
 • SEVER, Sedat (2002). Çocuk ve Edebiyat. Ankara: Engin Yayınları.
 • SEVER, S. (2003). Bilimsel Gelişmeler Karşısında Anadili Öğretiminin Sorumluluğu. Dil ve Dili­miz Türkçe. 13-14 Kasım 2003. Ankara: Tömer Yayınları.
 • ÜNALAN, Şükrü (2001). Türkçe Öğretimi. Ankara: Nobel Yayınları
 • İnternet Kaynakçası http://iogm.meb.gov.tr/pages.php?page=program&type=education (Son ulaşım tarihi: 25. 12. 2006)
APA AKKAYA N, KIRMIZI SUSAR F (2007). Yeni Program Doğrultusunda Hazırlanan İlköğretim 4. ve 5. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarının Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi. , 232 - 249.
Chicago AKKAYA Nevin,KIRMIZI SUSAR Fatma Yeni Program Doğrultusunda Hazırlanan İlköğretim 4. ve 5. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarının Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi. (2007): 232 - 249.
MLA AKKAYA Nevin,KIRMIZI SUSAR Fatma Yeni Program Doğrultusunda Hazırlanan İlköğretim 4. ve 5. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarının Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi. , 2007, ss.232 - 249.
AMA AKKAYA N,KIRMIZI SUSAR F Yeni Program Doğrultusunda Hazırlanan İlköğretim 4. ve 5. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarının Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi. . 2007; 232 - 249.
Vancouver AKKAYA N,KIRMIZI SUSAR F Yeni Program Doğrultusunda Hazırlanan İlköğretim 4. ve 5. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarının Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi. . 2007; 232 - 249.
IEEE AKKAYA N,KIRMIZI SUSAR F "Yeni Program Doğrultusunda Hazırlanan İlköğretim 4. ve 5. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarının Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi." , ss.232 - 249, 2007.
ISNAD AKKAYA, Nevin - KIRMIZI SUSAR, Fatma. "Yeni Program Doğrultusunda Hazırlanan İlköğretim 4. ve 5. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarının Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi". (2007), 232-249.
APA AKKAYA N, KIRMIZI SUSAR F (2007). Yeni Program Doğrultusunda Hazırlanan İlköğretim 4. ve 5. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarının Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi. Milli Eğitim, 36(174), 232 - 249.
Chicago AKKAYA Nevin,KIRMIZI SUSAR Fatma Yeni Program Doğrultusunda Hazırlanan İlköğretim 4. ve 5. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarının Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi. Milli Eğitim 36, no.174 (2007): 232 - 249.
MLA AKKAYA Nevin,KIRMIZI SUSAR Fatma Yeni Program Doğrultusunda Hazırlanan İlköğretim 4. ve 5. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarının Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi. Milli Eğitim, vol.36, no.174, 2007, ss.232 - 249.
AMA AKKAYA N,KIRMIZI SUSAR F Yeni Program Doğrultusunda Hazırlanan İlköğretim 4. ve 5. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarının Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi. Milli Eğitim. 2007; 36(174): 232 - 249.
Vancouver AKKAYA N,KIRMIZI SUSAR F Yeni Program Doğrultusunda Hazırlanan İlköğretim 4. ve 5. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarının Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi. Milli Eğitim. 2007; 36(174): 232 - 249.
IEEE AKKAYA N,KIRMIZI SUSAR F "Yeni Program Doğrultusunda Hazırlanan İlköğretim 4. ve 5. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarının Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi." Milli Eğitim, 36, ss.232 - 249, 2007.
ISNAD AKKAYA, Nevin - KIRMIZI SUSAR, Fatma. "Yeni Program Doğrultusunda Hazırlanan İlköğretim 4. ve 5. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarının Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi". Milli Eğitim 36/174 (2007), 232-249.