Yıl: 2007 Cilt: 13 Sayı: 49 Sayfa Aralığı: 57 - 91 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Örgütsel Sağlık Üzerinde Liderlik Stillerinin Etkisi

Öz:
u araştırma, müdürün liderlik biçiminin "dönüşümsel liderlik, etkileşimci liderlik" ve öğretmenlerin iş doyumunun okulun örgütsel sağlığı üzerindeki etkilerini incelemektedir. Daha spesifik olarak, okulun örgütsel sağlığındaki çeşitliliğin ne kadarının müdürün liderlik stilleri ve öğretmenlerin iş doyumu ile ilişkilendirilebileceği araştırılacaktır. Bunun için Türkiye'deki okullarda görev yapan 875 öğretmene likert tipinde sayısal bir anket uygulandı ve öğretmenlerin 630'u ankete cevap verdi. Bağımsız değişkenlerle-bağımlı değişken arasındaki direkt ve indirekt ilişkileri açıklamak için Path analizi kullanıldı. Analiz sonucunda elde edilen en ilginç bulgu şu idi. Okul müdürlerinin okul içerisinde gösterdikleri dönüşümsel liderlik stilinin güçlü bir şekilde öğretmenlerin iş doyumunu etkilediğidir. Dönüşümsel liderlik biçimi aynı zamanda okulun örgütsel sağlığını direkt ve öğretmenlerin iş doyumu etkisiyle de endirekt olarak etkilemektedir.
Anahtar Kelime: liderlik modelleri öğretmen görüşleri dönüştrücü liderlik etkileşimsel liderlik örgüt sağlığı

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Bibliyografik
0
0
0
 • Akbaba, S. (1997). Organizational health in middle school. Unpublished Dissertation, Ankara University, Faculty of Educational Sciences.
 • Akçamete, G., Kanes, S. & Sucuoğlu, B. (1998). Engelli ve engelli olmayan çocuklarla çalışan öğretmenlerin tükenmişlik ve iş doyumu düzeyleri arasındaki ilişkinin incelemesi. Milli Prodüktivite Merkezi Yayınlan, No: 622,1-28.
 • Amabile, T.M. (1998). How to kill creativity. Harvard Business Review, 76, 77-87.
 • Anderson, M.E. (1991). Pincipals: How to train, recruit, select, induct, and evaluate leaders for America's schools. ERIC Clearinghouse on Educational Management College of Education. University of Oregon.
 • Atay, K. (2000). İlköğretim Sınıf ve Branş Öğretmenlerinin iş doyumu ve iş streslerinin karşılaştırmalı analizi. Eğitimde Yansımalar VI-2000 yılında Türk Milli Eğitim Örgütü ve Yönetimi.
 • Bailey, B.I. (1992). The relationship of faculty practice to autonomy, job satisfaction and productivity. George Mason University.
 • Balcı, A. (1985). Eğitim yöneticisinin iş doyumu^ Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi.
 • Bass, B.M. &Avolio, B.J. (1990). The implications of transactional and transformational leadership for individual, team and organizational development. In R.W. Woodman & W.A. Passmore (Eds), Research in organizational change and development. Greenwich, CT: JA1 Pres.
 • Bass, B.M. (1985). Leadership and performance beyond expectations. New York: Free Pres.
 • Bass, B.M. (1985). Leadership and performance beyond expectations. New York: Free Press.
 • Bass, B.M., Avolio, B.J. (1990). Developing transformational leadership: 1992 and beyond. Journal of European Industrial Training, 14, 21-27.
 • Bogler, R. (2001). The influence of leadership style on teacher job satisfaction. Educational Administration Quarterly. Vol. 37, No: 5 (December 2001) 662-683.
 • Bryman, A. (1992). Charisma and leadership in organization. London: Sage.
 • Burns, J.M. (1978). Leadership. New York: Harper & Row.
 • Çelik, V. (1998). Eğitimde dönüşümcü liderlik. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, Yıl, 4. Sayı, 16, Pegem Yayıncılık.
 • Cheng, Y.C. (1989). An investigation of the relationship of organizational commitment and job attitudes to organizational culture, organizational structure, leadership, and social norm. [CD -ROM]. Abstract from: Proquest File: Dissertation Abstracts International Item: 50/11.
 • Conger, J.A. & Kanungo, R.N. (1988). Charismatic leadership in organizations. Thousand Oaks, CA. Sage.
 • Cruz, P.A. (1995). The leadership actions of principals in schools that have experienced academic success with Hispanic students. [CD-ROM]. Abstract from: Proquest File: Dissertation Abstracts International Item: 56/10.
 • David, M.A.M. (1990). Factors affecting the organizational and occupational commitment of lay teachers of the RVM schools in the Philippines. Unpublished doctoral dissertation, college of Education, University of the Philippines, Diliman.
 • Depasquale, F.J. (1996). Principal leadership behavior and faculty trust: Is there a connection'! [CD -ROM]. Abstract from: Proquest File: Dissertation Abstracts International Item: 57/04.
 • Eblen, A.L. (1987). Communication, leadership and organizational commitment [CD-ROM]. Central states speech Journal, 38 (3), 181-195. Abstract from: Dialog on disk file: ERIC Item: EJ 377365.
 • Ekvall, G. & Arvonen, J. (1991). Change-centred leadership: An extension of the two - dimensional model. Scandinavian Journal of Management, 1, 17-26.
 • Ekvall, G. (1991). Change-centred leaders: Empirical evidence of a third dimension of leadership: Leadership and Organization Development Journal, 12, 18-23.
 • Ekvall, G., & Arvonen, J. (1994). Leadership profiles, situation and effectiveness. Creativity and Innovation Managements 3, 139-161.
 • Evans, T.J. (1996). Elementary teachers' and principals' perceptions of principal leadership style and school social organization. Unpublished doctoral dissertation. Western Michigan University, Kalamazoo.
 • Everett, G.L. (1991). Teacher attitudinal commitment: A function of the school, the teacher, and the principal's ledaership. [CD-ROM]. Abstract from: Proquest file: Dissertation Abstracts International Item: 52/08.
 • Fliegner, Herbert R. (1984). School leadership and organizational health: A Simulated Teaching Unit. Dissertation Abstracts International, Vol. 45, no . 6, December 1984.
 • Gawel, J. (1997). Herzberg's theory of motivasyon and maslow's hiyerarcy of needs. ERIC/AE Digest. ERIC NO: ED42186.
 • Hannum, E. & Sargent, T. (2003). Keeping teachers happy: teacher work satisfaction in rural Gansu, China. Conference presentation, Annual Meeting of the International Sociology Association Research Committee on Social Stratification, New York (August)
 • Hannum, J. W. (1994). The organizational climate of middle schools, teacher efficacy, and student achievement. Unpublished doctoral dissertation, Rutgers University, New Brunswick, N.J.
 • Hater, J.J., Bass, B.M. (1988). Superiors' evaluations and subordinates' perceptions of transformational and transactional leadership. Journal of Applied psychology, 73, 695-702.
 • Heller, H.W. Clay, R., & Perkins, C. (1993). The relationship between teacher job satisfaction and principal leadership style. Journal of School Leadership, 3 (1), 74-86.
 • Herzberg, F., Mausner, B., & Snyderman, B. (1959). The motivation to work. New York: John Wiley.
 • Hipp, K.A. & Bredeson, P.V. (1995). Exploring connections between teacher efficacy and principal's behavior. Journal of School Leadership, 5 (2), 136-150.
 • Hipp, K.A. (1997, April) Documenting the effects of transformational leadership behavior on teacher efficacy. Paper presented at the annual meeting of the American Educational Research Association, Chicago.
 • Hoover, N.R., Petrosko, J.M., & Schultz, R.R. (1991). Transformational and transactional Leadership: An empirical test of a theory. Paper presented at the annual meeting of the American Educational Research Associaton (ERIC Document Reproduction Service No. ED 331 177).
 • House, R. J. (1977). A. 1976 theory of charismatic leadership. In J.G. Hunt & L.L. Larson (Eds), Leadership the cutting edge (pp.189-207). Carbondale, IL: Southern İlinois University Press.
 • Houseknecht, S.E. (1990). The relationship between perceived leadership behaviors and the morale of elementary classroom teachers. [CD-ROM], abstract from: Proquest file: Dissertation Abstracts Internatioal Item: 51/10.
 • Howell, J.M., & Avolio, B.J. (1993). Transformational leadership, transactional leadership, locus of control and support for innovation: key predictors of consolidated-business-unit performance, Journal of Applied Psychology, 78, 891-902.
 • Hoy, W. K., Tarter , C.J.& Kottkamp, R.B. (1991). Open schools / Healthy schools. Newbury Park, CA: Sage.
 • Hoy, W.K., &Miskel, C.G. (1991). Educational administration: Theory, research and practice (4th ed). New York: McGraw-Hill.
 • Hoy, W.K., &Sabo, D.J. (1998). Quality middle schools: Open and healthy. Thousand Oaks, CA: Corwin Pres.
 • Jamal, M. (1985). Type A behaviour and job performance: some suggestive findings. Journal of Human Stress, Summer, 60-68.
 • Johnson, Richard A. &. Wichern Dean W. (1982) Applied multivariate statistical analysis. University of Wisconsin-Madison. Prentice-Hall, Inc., Englewood Cliffs, New Jersey, 07632.
 • Jung, D.I., Chow, C. & Wu, A. (2003). The role transformational leadership in enhancing organizational innovation: Hypotheses and some preliminary findings. The Leadership Quarterly 14-525-544.
 • Karip, E. (1998). Dönüşümcü liderlik. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi. Yıl, 4. Sayı: 16, Pegem Yayıncılık.
 • King,M. (1989). Extraordinary leadership in education: Transformational and transactional leadership as predictors of effectiveness, satisfaction, and organizational climate in k-12 and higher education. Doctoral dissertation, University of New Orleans, 1989, Dissertation Abstracts International, 50, 2329 A.
 • Kirby, P.C., Paradise, L.V.& King, M.I. (1992). Extraordinary leaders in education: Understanding transformational leadership. Journal of Educational Research, 85 (5), 303-311.
 • Korkmaz, M. (2004). The relationship between organizational health and robust school vision in elementary schools. Educational Research Quarterly Journal, 113 Greenbriar Drive, West Monroe, Louisiana.
 • Lashway, L. (1995). Facilitative leadership. ERIC Clearing house on Educational Management, Eugene OR. ED 381851
 • Leithwood, K., & Jantzi, D. (1990) Transformational leadership: How ; principals can help reform school cultures. School Effectiveness and School Improvement, 1 (4), 249-280.
 • Leithwood, K.A. (1992). The move toward transformational leadership. Educational Leadership, 49 (5), 8-13.
 • Leithwood, K.A. (1994). Leadership for scool restructuring. Educational Administration Quarterly, 30 (4), 498-518.
 • Licata, J. W, & Harper, G.W (2001). Organizational health and robust school vision, Educational Administration Quarterly, Vol. 37, No. 1 (February 2001) 5-26.
 • Marschilok, E.S. (1993). A study of the relationship between leadership behavior of high school principals and selected areas of educational achievement [CD-ROM]. Abstract from . Proquest file: Dissertation Abstarcts International Item: 54/06.
 • Matteson, M.T; Ivancevich, J.M.& Smith, S.V. (1984) Relation of type A behavior to performance and satisfaction among sales personnel. Journal of Vocational Behavior, 25, 203-214.
 • Meade, G.A. (1994). The principal's role in developing and maintaining teacher commitment [CD -ROM]. Abstract from: Proquest File: Dissertation Abstracts International Item: 35/02.
 • Metcalfe, B.A., & Metcalfe, R.A. (2001). The devleopment of a new transformational leadership questionnaire. Journal of Occupational and Organizational Psychology 1 A, 1-27.
 • Miles, M.B. (1969). Planned change and organizational health: Figure and ground. In F.D. Carver T.J. Sergiovanni (Eds), Organizations and human behavior (pp.375-391). New York McGraw-Hill.
 • Owens, R.G. (1991). Organizational behavior in education (4 th ed.) Englewood Cliffs, N.J. Prentice Hall.
 • Parsons, T. (1967). Some ingredients of a general theory of formal organization. In A. W. Halpin (Ed), Administrative theory in education (pp. 40-72). New York: Macmillan.
 • Parsons, T., Bales, R.f., & Sils, E.A. (1953). Working papers in the theory of action. Glencoe, IL: Free Press.
 • Rasmussen, B.K.(1996). Perceptions of school climate, job satisfaction, stress and burnout, and their relationship to teacher absenteeism. Dissertation Abstract International, 56 (9), 3402 A.
 • Reyes, P.& Shin, H.S. (1995). Teacher commitment and job satisfaction: A causal analysis, Journal of School Leadership, 5 (1), 22-39.
 • Rossmiller, R.A. (1992). The secondary school pincipal and teachers' quality of work life. Educational Management and Administraiton, 20 (3), 132-146.
 • Roush, P.E., & Atwater, L. E. (1992). Using the MBTI to understand transformational leadership and self perception accuracy. Military Psychology, 4,17-34.
 • Sargent, T., & Hannum, E. (2003). Keeping teachers happy job satisfaction among primary school teachers in rural china. Paper presented at the International Sociology Association Research Committee on Social Stratification and Mobility (RC28), New York University, NY.
 • Sashkin, M. (1986). Making participative management work. King of Prussia, PA: Oganization Desing and Development, Inc.
 • Schein, E.H. (1985). Organizational culture and leadership. San Francisco: Jossey-Bass.
 • Schwab, R.L; Jackson, S.E. & Schuler, R.S. (1986). Educator burnoot: Sources and consequences. Educational Research Quarterly, 10 (3) 14-29.
 • Sergiovanni, T. (1967). Factors which affect satisfaction and dissatisfaction of teachers.Journal of Educational Administration, 5 (1) 66-81.
 • Shamir, B; House, RJ. & Arthur, M.D. (1993) The motivational effects of charismatic leadership. A self concept based theory. Organizational science, 4, 577-593.
 • Shann, M.H. (1998). Prefossional commitment and satisfaction among teachers in urban middle schools. Journal of Educational Research, 92 (2) 67-73.
 • Sheppard, B. (1996). Exploring the transformational nature of instructional leadership. Alberta Journal of Educational Reseacrh, 42 (4), 325-344.
 • Silins, H. C. (1994). The relationship between transformational and transactional leadership and school improvement outcomes. School Effectiveness and School Improvement, 5 (3), 272-298.
 • Sosik, J.J., Avolio, B.J. & Kahai, S.S.(1997). Effects of leadership style and anonymity on group potency and effectiveness in a group decision support system environment. Journal of Applied Psychology, 82, 89-103.
 • Tarabeh,H. (1995). Principals' and teachers' job satisfaction as a function of the gap between principal's perception and teacher's perception of the principal's role. Unpublished master's thesis, University of Haifa, Israel.
 • Tsui, T.K. & Cheng, C.Y. (1999). School organizational health and teacher commitment: A contingency study with multi-level analysis. Educational Research and Evaluation, Vol. 5, No. 3, pp. 249-268.
 • Yakmalian, K.M. (1995). Informal relationship between elementary school teachers: The art of interaction and influence [CD -ROM]. Abstract from: Proquest file: Dissertation Abstracts International Item: 56/12.
 • Yukl, G. (1994). Leadership in organizations (3 rd ed.) Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.
APA Korkmaz M (2007). Örgütsel Sağlık Üzerinde Liderlik Stillerinin Etkisi. , 57 - 91.
Chicago Korkmaz Mehmet Örgütsel Sağlık Üzerinde Liderlik Stillerinin Etkisi. (2007): 57 - 91.
MLA Korkmaz Mehmet Örgütsel Sağlık Üzerinde Liderlik Stillerinin Etkisi. , 2007, ss.57 - 91.
AMA Korkmaz M Örgütsel Sağlık Üzerinde Liderlik Stillerinin Etkisi. . 2007; 57 - 91.
Vancouver Korkmaz M Örgütsel Sağlık Üzerinde Liderlik Stillerinin Etkisi. . 2007; 57 - 91.
IEEE Korkmaz M "Örgütsel Sağlık Üzerinde Liderlik Stillerinin Etkisi." , ss.57 - 91, 2007.
ISNAD Korkmaz, Mehmet. "Örgütsel Sağlık Üzerinde Liderlik Stillerinin Etkisi". (2007), 57-91.
APA Korkmaz M (2007). Örgütsel Sağlık Üzerinde Liderlik Stillerinin Etkisi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 13(49), 57 - 91.
Chicago Korkmaz Mehmet Örgütsel Sağlık Üzerinde Liderlik Stillerinin Etkisi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi 13, no.49 (2007): 57 - 91.
MLA Korkmaz Mehmet Örgütsel Sağlık Üzerinde Liderlik Stillerinin Etkisi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, vol.13, no.49, 2007, ss.57 - 91.
AMA Korkmaz M Örgütsel Sağlık Üzerinde Liderlik Stillerinin Etkisi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi. 2007; 13(49): 57 - 91.
Vancouver Korkmaz M Örgütsel Sağlık Üzerinde Liderlik Stillerinin Etkisi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi. 2007; 13(49): 57 - 91.
IEEE Korkmaz M "Örgütsel Sağlık Üzerinde Liderlik Stillerinin Etkisi." Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 13, ss.57 - 91, 2007.
ISNAD Korkmaz, Mehmet. "Örgütsel Sağlık Üzerinde Liderlik Stillerinin Etkisi". Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi 13/49 (2007), 57-91.