A condensed Mesozoic succession north of İzmir: A fragment of the Anatolide-Tauride platform in the Anatolide-Tauride platform in the Bornova Flysch Zone

Yıl: 2007 Cilt: 16 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 257 - 279 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

A condensed Mesozoic succession north of İzmir: A fragment of the Anatolide-Tauride platform in the Anatolide-Tauride platform in the Bornova Flysch Zone

Öz:
Menderes Masifi'nin kuzeybatısında yer alan Bornova Fliş Zonu, en Geç Kretase-Paleosen yaşlı çok makaslanmış klastik bir hamur içinde yer alan değişik büyüklüklerde kireçtaşı, bazalt, serpentinit ve çört bloklarından oluşur. Bu makalede Bigadic'in 27 km güneybatısında, Urbut Köyü çevresinde mostra veren bir kireçtaşı bloğundan bir kesit tanımlanmaktadır. Seksenbir metre kalınlıktaki istif, massif-kalın tabakalı Üst Triyas karbonatları ile başlar. Bu karbonatlar içindeki foraminifer faunası ve megalodontlar Geç Noriyen-Resiyen yaşını vermektedir. Üst Triyas karbonatları üzerine uyumsuzlukla 19 m kalınlıkta kondanse, yarı-pelajik ve içinde stratigrafik boşluklar bulunan Tithoniyen-Albiyen yaşlı kireçtaşlan gelir. Bunlar üzerinde yine uyumsuzlukla kırmızı, pembe, çört yumrulu, ince tabakalı Geç Kretase yaşlı pelajik kireçtaşlan yer alır. Asgari kalınlığı 50 metre olan Üst Kretase kireçtaşlarının tabanından alınan numuneler Geç Senomaniyen yaşını veren foraminiferler kapsar; üstte ise Erken-Orta Turoniyen yaşlı pelajik kireçtaşlan bulunur. Turoniyen yaşlı pelajik kireçtaşlan içerisinde Valanjiniyen ve Geç Triyas yaşlı taneler ve çapı beş metreyi bulan Üst Triyas kireçtaşı blokları ile daha küçük Titoniyen blokları yer alır. Urbut kesitinin stratigrafisi Likya naplarında tanımlanan Domuzdağ Birimi'nin ve Orta Toroslar'da yer alan Boyalı Tepe istifinin stratigrafisine yakın benzerlik sunar. Her üç birimde de altta Geç Triyas yaşlı neritik kireçtaşlan yer alır. Bunların üzerinde en geç Jura-Erken Kretase yaşlı pelajik kireçtaşlan uyumsuzlukla gelmektedir. Pelajik Üst Kretase kireçtaşları Alt Kretase karbonatlarını veya doğrudan Üst Triyas kireçtaşlarını uyumsuzlukla örter. Urbut istifi Anatolid-Törid karbonat platformunun değişik zamanlarda çöktüğünü göstermektedir. Geç Senomaniyen'deki en son parçalanma muhtemelen ofiyolit yerleşmesine bağlıdır. Urbut istifi Likya naplarının ve benzer allokton birimlerin Menderes Masifi'nin kuzeybatısından geldiği görüşüne destek vermektedir.
Anahtar Kelime:

Konular: Jeoloji

İzmir kuzeyinde kondanse bir Mesozoyik istif: Bornova Fliş Zonu içerisinde Anatolid-Torid karbonat platformunun bir parçası

Öz:
The Bornova Flysch Zone consists of large blocks of Mesozoic limestone, basalt, serpentinite and radiolarian chert in a highly sheared clastic matrix of latest Cretaceous to Paleocene age. We describe a condensed Mesozoic section from a limestone block near the village of Urbut, 27 km southwest of Bigadiç, north of İzmir. The section, 81 m thick, starts with massive, thickly-bedded Upper Triassic carbonates with megalodonts and foraminifera characteristic of Late Norian-Rhaetian. These are unconformably overlain by condensed, hemipelagic Tithonian-Middle Albian limestones, 19 m thick, with gaps in the succession. The condensed sequence is, in turn, unconformably overlain by red, pink Rotalipora- and Globotruncana-bearing pelagic limestones of Late Cretaceous age. The Upper Cretaceous section is at least 50 m thick, the basal parts contain foraminifera characteristic of late Cenomanian which pass up into lower-middle Turonian carbonates. The Turonian pelagic limestones contain Valanginian and Upper Triassic limestone clasts, and Tithonian and Upper Triassic carbonate olistoliths, several metres across. The stratigraphy of the Urbut section is similar to that of the Domuzdağ unit in the Lycian nappes and that of the Boyalı Tepe unit in the central Taurides; all are characterized by neritic Upper Triassic carbonates at the base, overlain unconformably by a condensed pelagic limestone sequence of Upper Jurassic-Lower Cretaceous age; pelagic Upper Cretaceous limestones lie unconformably above the Lower Cretaceous or directly on the Upper Triassic/Liassic carbonates. The Urbut section shows several foundering events in the Anatolide-Tauride carbonate platform; the latest one in the late Cenomanian is probably related to the inception of the ophiolite obduction. The Urbut section also provides additional data in favour of the derivation of the Lycian nappes and equivalent allochthonous units from north and northwest of the Menderes Massif.
Anahtar Kelime:

Konular: Jeoloji
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • AKDENİZ, N. 1980. Başlamış Formasyonu [Başlamış Formation]. Jeoloji Mühendisliği 10, 39-47.
 • AL-SHAIBANI, S., ALTINER, D., BRÖNNIMAN, P., CARTER, D.J. & ZANINETTI, L. 1982. Triasina hantkeni Majzon, 1954 (Foraminifere), dans le Trias superieur de la Tethys (Europe et Asie). Archives des Sciences de Geneve 35, 137-142.
 • ALTINER, D. 1991. Microfossil biostratigraphy (mainly foraminifers) of the Jurassic-Lower Cretaceous carbonate successions in north¬western Anatolia (Turkey). Geologica Romana 27, 167-213.
 • ALTINER, D. & ÖZKAN, S. 1991/Calpionellid zonation in north-western Anatolia (Turkey) and calibration of the stratigraphic ranges of some benthic foraminifera at the Jurassicult-Cretaceous boundary. Geologica Romana 27, 215-235.
 • BERNOULLI, D. 1972. North Atlantic and. Mediterranean Mesozoic fades: a comparison. In: HOLLISTER, CD. (ed), International Reports Deep Sea Drilling Project 11, 801-871. US Government Printing Office, Washingston.
 • BERNOULLI, D., CARON, C., HOMEWOOD, P., KALIN, 0. & VAN STUUVENBERG, J. 1979. Evolution of continental margins in the Alps. Schweizerische Mineralogische und Petrographische Mitteilungen 59, 165-170.
 • BESENECKER, H., DÜRR, S., HERGET, G., JACOBSHAGEN, V., KAUFFMANN, G., LÜDTKE, G., ROTH, W. & TIETZE, K.W. 1968. Geologie von Chios (Agais). Geologica et Palaeontologica 2, 121-150.
 • BRINKMANN, R., FLÜGEL, E. & JACOBSHAGEN, V. 1972. Trias, Jura und Unterkreide der Halbinsel Karaburun (West-Anatolien). Geologica et Palaeontologica 6, 139-150.
 • BRINKMANN, R., GÜMÜŞ, H., PLUMHOFF, F. & SALAH, A.A. 1977. Höhere Oberkreide in Nordwest-Anatolien und Thrakien. Neues Jahrbuch Geologische Paleontologische Abhandlungen 154, 1-20.
 • BRÖNNIMANN, P., POISSON, A. & ZANINETTI, L. 1970. L'unite du Domuz Dag (Taurus lycien-Turquie). Microfacies et foraminiferes du Trias et du Lias. Rivista Italiana Paleontologia 76, 1-36.
 • BRUNN, J.H., ARGYRİADİS, I., RICOU, L.E., POISSON, A., MARCOUX, J. & GRACIANSKY, P., DE. 1976. Elements majeurs de liaison entre . Taurides et Hellenides. Bulletin de la Societe geologique de France 18,481-497.
 • COPE, J.C.W. 1991. Middle Jurassic to Lower Cretaceous ammonites from the Pontide Mountains, northern Anatolia. Geologica Romana 27, 327-345.
 • ERDOĞAN, B. 1990a. Tectonic relations between İzmir-Ankara Zone and Karaburun belt. Mineral Research and Exploration Institute (MTA) of Turkey Bulletin 110,1-15.
 • ERDOĞAN, B. 1990b. İzmir-Ankara Zonu'nun, İzmir ile Seferihisar arasındaki bölgede stratigrafik özellikleri ve tektonik evrimi [Stratigraphy and tectonic evolution of İzmir-Ankara Zone between İzmir and Seferihisar]. Türkiye Petrol Jeologları Derneği Bülteniz, 1-20 [in Turkish with English abstract].
 • ERDOĞAN, B., ALTINER, D., GÜNGÖR, T. & ÖZER, S. 1990. The stratigraphy of the Karaburun peninsula. Mineral Research and Exploration Institute (MTA) of Turkey Bulletin 111, 1-23.
 • GÖKDENİZ, S. 1981. Recherches geologiques dans le Taurus occidental entre Karaman et Ermenek. PhD thesis, Üniversite Paris XI Orsay [unpublished].
 • GRÜN, B. & BLAU, J. 1997. New aspects of calpionellid biochronology. proposal for a revised calpionellid zonal and subzonal division. Revue de Paleobiologie 16, 197-214.
 • GUTNIC, M. & MONOD, 0. 1970. Une Serie Mesozoique condensee dans les nappes du Taurus occidental: La Serie du Boyalı Tepe. Comptes Rendus Sommaire des Seances de la Societe geologique de France 5, 166-167.
 • GUTNIC, M., MONOD, 0., POISSON, A. & DUMONT, J.-F. 1979. Geologie des Taurides Occidentales (Turquie). Memoire Societe geologique de France no. 137.
 • KONAK, N. 2002. İzmir Quadrangle, Geological Map, 1:500 000 Scale. Mineral Research and Exploration Institute (MTA) of Turkey Publications.
 • MARTINI, R., ZANINETTI, L., LATHUILLERE, B., CIRILLI, S., CORNEE, J.-J. & VILLENEUVE, M. 2004. Upper Triassic carbonate deposits of Seram (Indonesia): paleogeographic and geodynamic implications. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 206, 75-102.
 • MONOD, 0. 1977. Recherches geologique dans le Taurus occidental au sud de Beyşehir (Turquie). PhD thesis, Üniversite Paris-Sud Orsay [unpublished].
 • NICOSIA, U. & PARISI, G. 1979. Saccocoma tenella (Goldfuss)-Distribuzione stratigrafica e geografica. Bollettino della Societa Paleontologica Italians 18, 320-326.
 • OKAY, A.İ. & SİYAKO, M. 1993. The new position of the İzmir-Ankara Neo-Tethyan suture between İzmir and Balıkesir. In: TURGUT, S. (ed), Tectonics and Hydrocarbon Potential of Anatolia and Surrounding Regions. Proceedings of the Ozan Sungurlu Symposium, Ankara, 333-355.
 • OKAY, A.İ., SATIR, M., MALUSKI, H., SİYAKO, M., MONIE, P., METZGER, R. & AKYÜZ S. 1996. Paleo- and Neo-Tethyan events in northwest Turkey: geological and geochronological constraints. In: YIN, A. & HARRISON, M. (eds), Tectonics of Asia. Cambridge University Press, 420-441.
 • ÖNOĞLU, N. 2000. Early Eocene nummulitides and alveolines of western Anatolia. Abstracts of the 53. Geological Congress of Turkey, Ankara, 270-272.
 • ÖZGÜL, N. 1997. Bozkır-Hadim-Taşkent (Orta Toroslar'ın kuzey kesimi) dolayında yer alan tektono-stratigrafik birliklerin stratigrafisi [Stratigraphy of tectono-stratigraphic units around Bozkır-Hadim-Taşkent (northern part of Central Taurides)]. Mineral Research and Exploration Institute (MTA) of Turkey Bulletin 119, 113-174 [in Turkish with English abstract].
 • PARLAK, 0. & DELALOYE, M. 1999. Precise 40Ar/39Ar ages from the metamorphic sole of the Mersin ophiolite (southern Turkey). Tectonophysics 301, 145-158.
 • POISSON, A. 1977. Recherches geologiques dans les Taurides Occidentales (Turquie). PhD Thesis, Üniversite Paris-Sud Orsay [unpublished].
 • POISSON, A. & ŞAHİNCİ, A. 1988. La serie mesozoique de Kemalpaşa et le flysch paleocene d'izmir au Nord-Ouest du Menderes (Anatolie occidentale, Turquie). Un jalon du microcontinent taurique. Comptes rendus de I'Academie des sciences Paris 307, 1075-1080.
 • PREMOLI SILVA, I. & VERGA, D. 2004. Practical manuel of Cretaceous planktonic foraminifera. International School on Planktonic Foraminifera, 3° Course: Cretaceous. In: VERGA, D. & RETTORI, R. (eds), Universites of Perugia and Milan, Tipografia Pontefelcino, Perugia (Italy), 1-283.
 • ŞAHİNCİ, A. 1976. La serie du Boztepe au nord de Manisa (Anatolie occidentale-Turquie). Norien superieur neritique et Senonien inferieur pelagique. Comptes rendus de I'Academie des sciences Paris 283, 1019-1020.
 • ŞENEL, M. 1997a. Fethiye Quadrangle, Explanatory Text and Geological Map, 1:250 000 Scale. Mineral Research and Exploration Institute (MTA) of Turkey Publications.
 • ŞENEL, M. 1997b. İsparta Quadrangle, Explanatory Text and Geological Map, 1:250 000 Scale. Mineral Research and Exploration Institute (MTA) of Turkey Publications.
 • TANSEL, İ. 1990. Balıklıova formasyonunun (Karaburun-İzmir) planktik foraminiferlere göre yaş konağı [Age of Balıklıova formation (Karaburun-İzmir) according to planktonic foraminifers], Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 41-50 [in Turkish with English abstract].
APA OKAY A, ALTINER D (2007). A condensed Mesozoic succession north of İzmir: A fragment of the Anatolide-Tauride platform in the Anatolide-Tauride platform in the Bornova Flysch Zone. , 257 - 279.
Chicago OKAY Aral İ.,ALTINER Demir A condensed Mesozoic succession north of İzmir: A fragment of the Anatolide-Tauride platform in the Anatolide-Tauride platform in the Bornova Flysch Zone. (2007): 257 - 279.
MLA OKAY Aral İ.,ALTINER Demir A condensed Mesozoic succession north of İzmir: A fragment of the Anatolide-Tauride platform in the Anatolide-Tauride platform in the Bornova Flysch Zone. , 2007, ss.257 - 279.
AMA OKAY A,ALTINER D A condensed Mesozoic succession north of İzmir: A fragment of the Anatolide-Tauride platform in the Anatolide-Tauride platform in the Bornova Flysch Zone. . 2007; 257 - 279.
Vancouver OKAY A,ALTINER D A condensed Mesozoic succession north of İzmir: A fragment of the Anatolide-Tauride platform in the Anatolide-Tauride platform in the Bornova Flysch Zone. . 2007; 257 - 279.
IEEE OKAY A,ALTINER D "A condensed Mesozoic succession north of İzmir: A fragment of the Anatolide-Tauride platform in the Anatolide-Tauride platform in the Bornova Flysch Zone." , ss.257 - 279, 2007.
ISNAD OKAY, Aral İ. - ALTINER, Demir. "A condensed Mesozoic succession north of İzmir: A fragment of the Anatolide-Tauride platform in the Anatolide-Tauride platform in the Bornova Flysch Zone". (2007), 257-279.
APA OKAY A, ALTINER D (2007). A condensed Mesozoic succession north of İzmir: A fragment of the Anatolide-Tauride platform in the Anatolide-Tauride platform in the Bornova Flysch Zone. Turkish Journal of Earth Sciences, 16(3), 257 - 279.
Chicago OKAY Aral İ.,ALTINER Demir A condensed Mesozoic succession north of İzmir: A fragment of the Anatolide-Tauride platform in the Anatolide-Tauride platform in the Bornova Flysch Zone. Turkish Journal of Earth Sciences 16, no.3 (2007): 257 - 279.
MLA OKAY Aral İ.,ALTINER Demir A condensed Mesozoic succession north of İzmir: A fragment of the Anatolide-Tauride platform in the Anatolide-Tauride platform in the Bornova Flysch Zone. Turkish Journal of Earth Sciences, vol.16, no.3, 2007, ss.257 - 279.
AMA OKAY A,ALTINER D A condensed Mesozoic succession north of İzmir: A fragment of the Anatolide-Tauride platform in the Anatolide-Tauride platform in the Bornova Flysch Zone. Turkish Journal of Earth Sciences. 2007; 16(3): 257 - 279.
Vancouver OKAY A,ALTINER D A condensed Mesozoic succession north of İzmir: A fragment of the Anatolide-Tauride platform in the Anatolide-Tauride platform in the Bornova Flysch Zone. Turkish Journal of Earth Sciences. 2007; 16(3): 257 - 279.
IEEE OKAY A,ALTINER D "A condensed Mesozoic succession north of İzmir: A fragment of the Anatolide-Tauride platform in the Anatolide-Tauride platform in the Bornova Flysch Zone." Turkish Journal of Earth Sciences, 16, ss.257 - 279, 2007.
ISNAD OKAY, Aral İ. - ALTINER, Demir. "A condensed Mesozoic succession north of İzmir: A fragment of the Anatolide-Tauride platform in the Anatolide-Tauride platform in the Bornova Flysch Zone". Turkish Journal of Earth Sciences 16/3 (2007), 257-279.