Yıl: 2006 Cilt: 0 Sayı: 16 Sayfa Aralığı: 295 - 312 Metin Dili: Türkçe

Üniversite Öğrencilerinin Epistemolojik İnançlarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi

Öz:
Bu araştırmada, üniversite öğrencilerinin epistemolojik inançları bazı değişkenler(cinsiyet, bölüm, sınıf düzeyi, ebeveynlerin eğitim durumu ve geldikleri yerleşim yeri) açısından incelenmiştir. Araştırma tarama modelinde olup kullanılan yöntem Survey Tarama Modelinin bir alt yöntemi olan ilişkisel taramadır. Bu araştırmada epistemolojik inançlar, değişkenler açısından betimlenmiş ve daha sonra bu iki değişken arasındaki ilişkiler incelenmiştir. Bu araştırmanın evreni, Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğrencileridir. Çalışma evreni ise bu fakültede bulunan bölümlerdeki 1. ve 4. sınıflardan tesadüfi küme örnekleme yoluyla seçilmiştir. Verilerin toplanmasında Schommer(1990) tarafından geliştirilen Epistemolojik İnançlar Ölçeği ve kişisel bilgi formu kullanılmıştır. Araştırmada üniversite öğrencilerinin epistemolojik inançlarının bazı değişkenlere göre değişiklikler gösterdiği ortaya çıkmıştır.
Anahtar Kelime: bilgi ebeveyn eğitim düzeyi eğitim psikolojisi bilgi felsefesi bölüm cinsiyet farklılıkları ilişkisel tarama üniversite öğrencileri sosyodemografik özellikler epistemolojik inançlar

Öz:
In this research, university students’ epistemological beliefs were observed according to some variables(sex, department, class level, educational situation of parents and residence). Research is Survey model. Epistemological beliefs were described according to variables and then teh relation between these variables were observed. The scope of this study is students inSelçuk University Faculty of Education. Study scope was chosen from freshman and senior students in this faculty by random sampling method.Epistmological Belief Scale which was developed by Schommer(1990) and personal data form were used in order to gain data. In this research it is revealed that the epistemological beliefs of university students show differences according to some variables.
Anahtar Kelime: gender differences knowledge parents' educational level educational psychology department university students epistemology epistemological beliefs socio-demographic characteristics relational survey

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Deryakulu, D. (2004). Epistemolojik inançlar. Eğitimde Bireysel Farklılıklar, editörler: Prof. Dr. Yıldız Kuzgun ve Yrd. Doç. Dr. Deniz Deryakulu, 259-288, Ankara: Nobel Yayınevi.
 • Deryakulu, D. ve Büyüköztürk, Ş. (2002). Epistemolojik İnanç Ölçeğinin Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması. Eğitim Araştırmaları, 8, 111–125.
 • Green, D. W. ve Parker, R. M. (1989). Vocational and academic attributes of students with different learning styles. Journal of College Student Deve1opment, 30 (5), 395-400.
 • Hofer, B. Ve Pintrich, P. (1997). The Development of Epistemological Theories: Beliefs about Konowledge and Knowing and Their Relationship to Learning. Review of Educational Research, 67(1), 88-140.
 • Jehng, J., Johnson, S. Ve Anderson, R. (1993). Schooling and Students’ Epistemological Beliefs about Learning. Contemporary Educational Psychology, 18, 23-25.
 • Öngen, D. (2003). Epistemolojik inançlar ile problem çözme stratejileri arasındaki ilişkiler: Eğitim fakültesi öğrencileri üzerinde bir çalışma. Eğitim Araştırmaları, Sonbahar, 13, 155-163.
 • Pajares, M. F. (1992). Teachers’ beliefs and educational research: Cleaning up a messy construct. Review of Educational Research, 62(3), 307-332.
 • Paulsen, M. B. Ve Wells, C. (1998). Domain differences in the epistemological beliefs of college students. Research in Higher Education, 39 (4), 365-384.
 • Reading-Brown, M. S. ve Hayden, R. R. (1989). Learning styles: liberal arts and technical training what’s the difference. Psychological Reports, 64, 507- 518.
 • Schommer, M. (1990). Effects of beliefs about the nature of knowledge on comprehension. Journal of Educational Psychology, 82, 498–504.
 • Schommer, M. (1993a). Epistemological development and academic performance among secondary students. Journal of Educational Psychology, 85(3), 406-411.
 • Schommer, M. (1993b). Comparisons of beliefs about the nature of knowledge and learning among postsecondary students. Research in Higher Education, 34(3), 355-371.
 • Schommer, M. ve Dunnel, P. (1994). A comparison of epistemological beliefs between gifted and non-gifted high school students. Roeper Report,16(3), 207-210.
APA EROĞLU S, GÜVEN K (2006). Üniversite Öğrencilerinin Epistemolojik İnançlarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 0(16), 295 - 312.
Chicago EROĞLU Sursan Erkan,GÜVEN Kemal Üniversite Öğrencilerinin Epistemolojik İnançlarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 0, no.16 (2006): 295 - 312.
MLA EROĞLU Sursan Erkan,GÜVEN Kemal Üniversite Öğrencilerinin Epistemolojik İnançlarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.0, no.16, 2006, ss.295 - 312.
AMA EROĞLU S,GÜVEN K Üniversite Öğrencilerinin Epistemolojik İnançlarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2006; 0(16): 295 - 312.
Vancouver EROĞLU S,GÜVEN K Üniversite Öğrencilerinin Epistemolojik İnançlarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2006; 0(16): 295 - 312.
IEEE EROĞLU S,GÜVEN K "Üniversite Öğrencilerinin Epistemolojik İnançlarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi." Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 0, ss.295 - 312, 2006.
ISNAD EROĞLU, Sursan Erkan - GÜVEN, Kemal. "Üniversite Öğrencilerinin Epistemolojik İnançlarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi". Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 16 (2006), 295-312.