Yıl: 2007 Cilt: 14 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 209 - 230 Metin Dili: Türkçe

Kurumların Başarısında Duygusal Zekanın Rolü ve Önemi

Öz:
Günümüzde bireylerin hem iş hem de özel hayatlarında, çevrelerindeki kişiler ile kurdukları ilişkilerde, duygusal zeka(EQ)’ya sahip olmalarının ve bunu etkili bir şekilde kullanabilmelerinin önemi daha çok vurgulanmaktadır. Duygusal zekası yüksek olan bireyler, kendilerini tanıyan ve ihtiyaçlarını bilen, güçlü ve zayıf yanlarının farkında olan, duygularını kontrol etmeyi başarabilen ve etkili ilişkiler kurabilen kişilerdir. Duygusal zekası yüksek olan bireyler çalışma yaşamında duygusal zekası düşük olanlara göre daha başarılıdırlar. Günümüz kurumları için de artık çalışanlarının yalnızca IQ (Intelligence Quotient-zeka katsayısı) düzeylerinin yüksek olması yeterli olmamakta, başarının sağlanmasında çalışanların belirli bir düzeyde duygusal zekaya da sahip olmaları gerekmektedir. Müşterilerin yaşam biçimleri, zevkleri, istekleri sürekli değişmekte ve onların beklentilerini karşılayabilecek beceriye sahip yani duygusal zekası yüksek çalışanların varlığına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu çalışmada da, duygusal zeka kavramı ve önemi anlatılmaya çalışılmış ayrıca, yüksek duygusal zekaya sahip çalışanların kurumsal başarıya etkisi üzerinde durulmuştur.
Anahtar Kelime: kurumsal başarı duygusal zeka

The Role and Importance of Emotional Intelligence on Institutions' Success

Öz:
Today, the importance of having emotional intelligence and using it efficiently on relationships with the others in both business and private life of people has been getting increased. The people with high- level emotional intelligence know themselves and their requirements, aware of their abilities and disabilities, can succeed in controlling their emotions and establish relations with the other people. The people with high-level emotional intelligence are more successful than others who have low level emotional intelligence. Nowadays, high level IQ(Intelligence Quotient) of employees is not only enough for the achievement also it is necessary to have emotional intelligence for the organizations. The life styles, pleasures, requirements of customers have changed so the workers who have high level emotional intelligence and abilities to be able to answer expectations are needed. This study aims to explain EQ term and emphasise the impact of employees with high level EQ on organization’s success.
Anahtar Kelime: institutional success emotional intelligence

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • 1. ACAR, Füsun (2002), “Duygusal Zeka ve Liderlik”, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı: 12, 53-68
 • 2. BALAY, Refik (2000), Yönetici ve Öğretmenlerde Örgütsel Bağlılık, 1. Basım, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • 3. BECEREN, Eray (2002a), “Duygusal Zeka”, Personal Excellence, Nisan, İstanbul: Rota Yayın Yapım Tanıtım.
 • 4. BECEREN, Eray (2002b), “Kurumsal Duygusal Zeka”, Human Resources, Temmuz, İstanbul.
 • 5. BALTAŞ, Zuhal ve Acar BALTAŞ (2001), Bedenin Dili, 29. Basım, İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • 6. BAŞARAN, İbrahim Ethem (2004), Yönetimde İnsan İlişkileri, 3. Bası, Mart, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • 7. CHERNIS, Cary (2000), “Emotional Intelligence: What it is and Why it Matters”, http://www.eiconsortium.org/research/what_is_emotional_intelligence.htm, (20.04.2006).
 • 8. CHERNIS, Cary (2001), “The Business Case for Emotional Intelligence”, http://www.eiconsortium.org/research/business_case_for_ei.htm, ( 20.04.2006).
 • 9. CHILDS, Roy (2004), “Emotional Intelligence and Leadership”, http://www.teamtechnology.co.uk/emotional-intelligence.html (15.07.2006).
 • 10.DEARBORN, Katie (2002), “Studies In Emotional Intelligence Redefine Our Approach To Leadership Development”, Public Personnel Management, http://www.findarticles.com/p/articles/mi_qa3779/is_200201/ai_n9036613/pg_1 (25.08.2006).
 • 11.DOĞAN, Selen (2005), Çalışan İlişkileri Yönetimi, Nisan, 1. Baskı, İstanbul: Kare Yayınları.
 • 12.DOĞAN, Selen (2006), Personel Güçlendirme Rekabette Başarının Anahtarı, 2. Baskı, İstanbul: Kare Yayınları.
 • 13.DÖKMEN, Üstün (2005), İletişim Çatışmaları ve Empati, 34. Baskı, Ekim, İstanbul: Sistem Yayıncılık.
 • 14.DUMAN, Yasemin (2002), “Kurumları Zirveye Taşıyan, Duygusal Zekası Yüksek Çalışanlardır”, Kaynak Dergisi, Baltaş-Baltaş Yayınları, Ocak-Mart. http://www.baltas-baltas.com/kaynakdergiyazi.asp?PRI=175&SAYI=9 (05.05.2006).
 • 15.GOLEMAN, Daniel (2001), The Emotionally Intelligent Workplace, Chapter Three, http://www.amazon.com/gp/sitbv3/reader/ref=sib_dp_pt/002-8088353-9085645?%5Fencoding=UTF8&asin=0787956902 (25.05.2006).
 • 16.GOLEMAN, Daniel (1995), Duygusal Zeka Neden IQ’dan Daha Önemlidir?, (çev. Banu Seçkin Yüksel, 2005), 29. Bası, İstanbul: Varlık Yayınları.
 • 17.GOLEMAN, Daniel (2000), İşbaşında Duygusal Zeka, (çev. Handan Balkara), 2. Basım, İstanbul: Varlık Yayınları.
 • 18.GÜRSOY, Ali (2005), Liderlikte Duygusal Zeka Türk Silahlı Kuvvetlerinde Örnek Bir Uygulama, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Celal Bayar Üniversitesi, Manisa.
 • 19.HUITT, William (2001), “ Motivation to Learn: An overview”, http://chiron.valdosta.edu/whuitt/col/motivation/motivate.html (26.05.2006).
 • 20.KAYNAK DERGİSİ (2002), “At Binmek: Bir Duygusal Zeka Sınavı” , Baltaş – Baltaş Yönetim Eğitim ve Danışmanlık Merkezi Yayını, Ocak-Mart, http://www.baltas-baltas.com/kaynakdergiyazi.asp?PRI=180&SAYI=9, (20.05.2006).
 • 21.KOÇEL, Tamer (2005), İşletme Yöneticiliği, 10. Bası, İstanbul: Arıkan Yayıncılık.
 • 22.KOTELNIKOV, Vadim (2006), “Self Motivation”, http://www.1000ventures.com/business_guide/crosscuttings/motivating_yourself.html (30.11.2006).
 • 23.LATOUR, M. Sharon ve Bradley C. HOSMER (2002), “Emotional Intelligence, Implications for All United States Air Force Leaders”, http://www.airpower.maxwell.af.mil/airchronicles/apj/apj02/win02/latour.html, (03.04.2006).
 • 24.MARSHALL, Clare (2001), “Make The Most Of Your Emotional Intelligence”, Chemical Engineering Progress, 97(2), ProQuest Science Journals.
 • 25.MAYER D. John ve Alexander A. STEVENS (1994), “An Emerging Understanding of the Reflective (Meta-) Experience of Mood”, Journal of Research In Personality, Vol. 28, 351-373.
 • 26.MILIVOJEVICH, Andrew (2006), “Emotional Intelligence And Six Sigma”, Quality Progress, 39(8), ProQuest Science Journals.
 • 27.PEREK, Zeynep A. (2002), “İşyerinde Başarının Anahtarı: Duygusal Zekayı Kullanabilmek ve Duyguları Yönetebilmek”, http://www.insankaynaklari.com/cn/ContentBody.asp?BodyID=496 (17.04.2006).
 • 28.POSKEY, Mike (2006), “The Importance of Emotional Intelligence in the Workplace, Why It Matters More than Personality” , http://callcentercafe.com/article_directory/Training_Articles/The_Importance_of_Emotional_Intelligence_in_the_Workplace_W.html, (13.03.2006).
 • 29.ROBERTSON, Kristin (2006), “Managing the Support Center With Emotional Intelligence” , KR Consulting Company, http://www.crm2day.com/library/EEEFulFkkAKTKPfzkt.php (30.05.2006).
 • 30.SALOVEY, Peter; Paulo N. LOPES ve Rebecca STRAUS (2003), “Emotinal Intelligence, Personality And The Perceieved Quality Of Social Responsibilities”, Personality and Individual Differences, 35(3), 641-658.
 • 31.STAFF, Glef (2001), “Emotional İntelligence: The “Missing Piece”, http://www.edutopia.org/php/article.php?id=Art_680&key=020, (24.04.2006).
 • 32.STOCK, Byron (2006), “Emotional Intelligence”, http://www.byronstock.com/whatisei1234.html (25.11.2006).
 • 33.TRAM, Susanna; Thomas SY ve Linda A. O’HARA (2006), “Relation Of Employee And Manager Emotional Intelligence To Job Satisfaction And Performance”, Journal of Vocational Behavior, 68(3), 461-473.
 • 34.TULGA, Şahin (2005), “Liderlikte Duygusal Zeka”, http://www.maksimum.com/kadin/haber/49/22041.php
 • 35.TUYAN, Seden ve Eray, BECEREN (2004a), “Kişisel Bütünlük ve Duygusal Zeka”, Personal Excellence, Temmuz, İstanbul: Rota Yayın Yapım Tanıtım.
 • 36.TUYAN, Seden ve Eray, BECEREN (2004b), “Özdisiplin ve Duygusal Zeka”, Personal Excellence, Ekim, İstanbul: Rota Yayın Yapım Tanıtım.
 • 37.URAL, Ayhan (2001), “Yöneticilerde Duygusal Zekanın Üç Boyutu”, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 3(2), 209-219.
 • 38.WEISINGER, Hendrie (1998), İş Yaşamında Duygusal Zeka, (çev. Nurettin Süleymangil), 1. Basım, İstanbul: MNS Yayıncılık.
 • 39.WIKIPEDIA(encyclopedia), http://en.wikipedia.org/wiki/Empathy,(23.05.2006).
 • 40.WONG, Chi-Sum ve Kenneth S. LAW (2002), “The Effects Of Leader And Follower Emotional İntelligence On Performance Attitude: An Exploratory Study”, The Leadership Ouarterly, 13(3), 243-274.
 • 41.YILMAZ, Murat (2001), “Duygusal Zeka”, http://www.sitetky.com/frameset/tky/tkymain5.html, (15.05.2006).
 • 42.YÜKSEL, Murad (2006), Duygusal Zeka ve Performans İlişkisi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi, Erzurum.
 • 43.http://www.basariyolu.com/tr/genel.asp?durum=acik&id=1043 (25.05.2006).
 • 44.http://www.motivasyoncu.com/mod.php?mod=userpage&menu=9&page_id=17 (31.05.2006).
 • 45.http://duygusalzeka.8m.com/isyerinde.html (11.05.2006).
 • 46.http://www.psikoloji.gen.tr/modules.php?name=News&file=print&sid=245 (20.07.2006).
 • 47.http://www.iskaynaklari.com/2006/ik-sistem/haber.asp (25.07.2006).
 • 48.http://www.koniks.com/post.asp?method=TopicQuote&TOPIC_ID=674&FORUM_ID=32 (10.06.2006).
 • 49.http://www.matriksdata.com/Matriks/MemberFiles/pittarra/dz_4.htm, (30.05.2006).
APA DOĞAN S, DEMİREL Ö (2007). Kurumların Başarısında Duygusal Zekanın Rolü ve Önemi. , 209 - 230.
Chicago DOĞAN SELEN,DEMİREL Özge Kurumların Başarısında Duygusal Zekanın Rolü ve Önemi. (2007): 209 - 230.
MLA DOĞAN SELEN,DEMİREL Özge Kurumların Başarısında Duygusal Zekanın Rolü ve Önemi. , 2007, ss.209 - 230.
AMA DOĞAN S,DEMİREL Ö Kurumların Başarısında Duygusal Zekanın Rolü ve Önemi. . 2007; 209 - 230.
Vancouver DOĞAN S,DEMİREL Ö Kurumların Başarısında Duygusal Zekanın Rolü ve Önemi. . 2007; 209 - 230.
IEEE DOĞAN S,DEMİREL Ö "Kurumların Başarısında Duygusal Zekanın Rolü ve Önemi." , ss.209 - 230, 2007.
ISNAD DOĞAN, SELEN - DEMİREL, Özge. "Kurumların Başarısında Duygusal Zekanın Rolü ve Önemi". (2007), 209-230.
APA DOĞAN S, DEMİREL Ö (2007). Kurumların Başarısında Duygusal Zekanın Rolü ve Önemi. Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 14(1), 209 - 230.
Chicago DOĞAN SELEN,DEMİREL Özge Kurumların Başarısında Duygusal Zekanın Rolü ve Önemi. Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 14, no.1 (2007): 209 - 230.
MLA DOĞAN SELEN,DEMİREL Özge Kurumların Başarısında Duygusal Zekanın Rolü ve Önemi. Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.14, no.1, 2007, ss.209 - 230.
AMA DOĞAN S,DEMİREL Ö Kurumların Başarısında Duygusal Zekanın Rolü ve Önemi. Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2007; 14(1): 209 - 230.
Vancouver DOĞAN S,DEMİREL Ö Kurumların Başarısında Duygusal Zekanın Rolü ve Önemi. Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2007; 14(1): 209 - 230.
IEEE DOĞAN S,DEMİREL Ö "Kurumların Başarısında Duygusal Zekanın Rolü ve Önemi." Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 14, ss.209 - 230, 2007.
ISNAD DOĞAN, SELEN - DEMİREL, Özge. "Kurumların Başarısında Duygusal Zekanın Rolü ve Önemi". Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 14/1 (2007), 209-230.