Yıl: 2006 Cilt: 9 Sayı: 4 Sayfa Aralığı: 54 - 62 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Çocuğu hastanede yatan annelerin aldığı sosyal destek ile depresyon düzeyleri arasındaki ilişki

Öz:
Bu çalışma, çocuğu hastanede yatan annelerin aldığı sosyal destek ile depresyon düzeyleri arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırma Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi ve Mersin Devlet Hastanesi kliniklerinde çocuğu yatan ve araştırmaya katılmayı kabul eden 167 anne ile yapılmıştır. Çalışmada, Beck Depresyon Ölçeği (BDÖ), Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeği (SDÖ) ve araştırmacılar tarafından geliştirilen demografik verilere ilişkin soruların yer aldığı anket formu kullanılmıştır. Annenin eğitim durumu, eşin eğitim durumu, eşin yaşı ve eşin işininsosyal destek üzerine etkisinin önemli olduğu belirlenmiştir. Eşin yaşının depresyon üzerine etkisi önemli bulunmuştur (P<0.05). Sosyal destek ve depresyon arasında pozitif yönde bir ilişki olduğu belirlenmiştir (P<0.01). Anne ve eşlerinin eğitim düzeyi eşlerin işçi ve memur olması ve eşlerin yaşı arttıkça, annelerin aldıkları sosyal destek de artmıştır. Çocuğu kronik hasta olan, eşi 35-45 yaş ve üstü olan anneler depresyonu daha yoğun yaşamıştır. Depresyonu yoğun yaşayan anneler daha fazla sosyal destek almıştır.
Anahtar Kelime: Psikolojik testler Sosyal hizmet, psikiyatrik Anneler Çocuk, hastaneye yatırılmış Test kaygı ölçeği Anketler Depresyon Sosyal destek

Konular: Sosyal Çalışma Sağlık Politikaları ve Hizmetleri Temel Sağlık Hizmetleri Sosyoloji Kadın Araştırmaları Hemşirelik Psikoloji Aile Çalışmaları Psikiyatri Davranış Bilimleri

Correlation between hospitalized children mothers level of depression and the support they receive

Öz:
This study was conducted to determine the correlation between hospitalized children's mothers' level of depression and they received social support. The research population included 167 mothers who had a child hospitalized at Mersin University Medical Faculty Research and Teaching Hospital and Mersin Government Hospital and who agreed to participate in the research. The Beck Depression Inventory (BDI), Multidimensional Perceived Social Support Inventory (MPSSI), and a demographic data collection form developed by the researchers were used in the study. The mother's level of education, husband's level of education, husband's age and husband's occupation were found to have a significant effect on social support. The husband's age was found to have a significant effect on depression (P<0.05). A positive significant (0.394) correlation was found between social support and depression (P<0.01). The social support received of the mother increased with an increase in the educational level of the mothers and their husbands, the husbands' occupation as laborer and civil servant, and an increase in the husbands' age. Mothers who had children with a chronic illness and whose husbands were between 35-45 years or older experienced more depression. Mothers who experienced more depression also received more social support
Anahtar Kelime: Child, Hospitalized Test Anxiety Scale Questionnaires Depression Social Support Psychological Tests Social Work, Psychiatric Mothers

Konular: Sosyal Çalışma Sağlık Politikaları ve Hizmetleri Temel Sağlık Hizmetleri Sosyoloji Kadın Araştırmaları Hemşirelik Psikoloji Aile Çalışmaları Psikiyatri Davranış Bilimleri
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Arıkan A, Kahriman İ (2002). Yenidoğan bebeği olan primipar annelerin ailelerinden algıladıkları sosyal desteğin sorun çözme becerilerine etkisi. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 5(1): 60-67.
 • Aydoğan A (2004). Kadınlarda depresyon riski erkeklere göre daha fazla. http://www.milliyet.eom/2004/10/12/pazar/p azO5.html (Erişim: 22 Aralık 2004).
 • Beckman PJ (1991). Comparison of mothers' and fathers' perceptions of the effect of young children with and without disabilities. American Journal of Mental Retardation 95(6): 505-595.
 • Büyükkoca M, Mete S (2003). Algılanan sosyal destek ile postpartum depresyon arasındaki ilişkinin incelenmesi. II. Ulusal Ana Çocuk sağlığı Kongresi. Haziran. İstanbul.
 • Cimete G (1998). Çocuk ünitesindeki refakatçi annelerin duygulan, deneyimleri ve beklentileri. Hemşirelik Forumu 1(6): 288-295.
 • Cohen S, McKay G (1984). Social Support, Stress And The Buffering Hypothesis: A Theoretical Analysis. In Handbook of Psychology arid Health (Baum A., Singer J.E. & Taylor S.E. eds), Vol.4, LEA, Hillsdale: 253-267.
 • Çavuşoğlu H (1996). Kronik hastalıklı çocuğu olan ailelerin yaşadıkları güçlükler. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi 3(3): 130-138.
 • Çavuşoğlu H (2001). Çocuk Sağlığı Hemşireliği. Genişletilmiş 6. baskı. Ankara: Bizim Büro Basımevi, Cilt 1-2.
 • Ebert M (2003). Current Diagnosis and Treatment in Psychiatry. Güneş kitabevi:290
 • Eker D, Arkar H (1995). Çok Boyutlu algılanan sosyal destek ölçeğinin faktör yapısı, geçerlik ve güvenirliği. Türk Psikoloji Dergisi 34:45-55.
 • Ekşi A (1999). Fiziksel Hastalığı Olan Çocuk ve Adölesanlar ve Hastanede Refakat Eden Annelere Psikolojik Yaklaşım. Ben Hasta Değilim. Nobel Tıp Kitabevi: 620-630.
 • Fink S (1995). The influence of family resources and family demands on the strains and well-being of caregiving families. Nursing Research 44(3): 139-146.
 • Gökcan K (2004). Özürlü çocuğa sahip ailelerin psikososyal durumu ve özürlü çocukların yaşam becerilerinin geliştirilmesi. http://www.engelliler.net/akademik/ocsapsd vocvbg kemal gokcan.htm (Erişim:7 Şubat 2005).
 • Gülseren Ş, Koçyiğit H, Erol A ve ark. (2000). Huzurevinde yaşamakta olan bir grup yaşlıda bilişsel işlevler, ruhsal bozukluklar, depresif belirti düzeyi ve yaşam kalitesi. Türk Geriatri Dergisi (3)4: 133-140,
 • Hobfoll E (1985). Limitations Of Social Support In The Stress Process. In Social Support: Theory, Research and Application (Sarason I.G.& Sarason B.R.eds), Martinus-Nijhoff, The Hague:.391-414.
 • Karataş B, Özcan A, Keleş N (2004). Evli Kadınlarda Depresyon Belirtileri ve Demografik Özellikler. Küreselleşme ve Kadın Sempozyumu Bildirileri.
 • LeCuyer-Mays E (2003). Stress and coping in high-risk mothers: difficult life circumstances, psychiatric-mental health symptoms, education, and experiences in their families of origin. Public Health Nursing 20(2): 132-145.
 • Melnyk BM, Feinstein NF, Moldenhouer Z et al. (2001). Coping in parents of children who are chronically ill: strategies for, assesment and intervention. Pediatric Nursing 27(6): 548-556.
 • Okanlı A, Ekinci M, Gözüağca D ve ark. (2004). Zihinsel engelli çocuğa sahip ailelerin yaşadıkları psikososyal sorunlar. Uluslararası însan Bilimleri Dergisi 1(1): 23-31.
 • Okyayuz H (1999). Sağlık Psikolojisi. 1. Basım, Ankara.
 • Savrun M (1999). Depresyonun tanımı ve epidemiyolojisi. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi. Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri. İstanbul: 11-17.
 • Sönmez S (1998). Kronik hastalığın çocuklar ve annelerinin depresyon düzeylerine ve anne çocuk ilişkilerine etkisinin incelenmesi, Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Programı Yüksek Lisans Tezi, İzmir.
 • Şenol S, Conk Z (2003). Kronik bir hastalık olarak talasemi majörlü çocuğu olan annelerin umutsuzluk ve depresyon durumlarının incelenmesi. Ege Pediatri Bülteni 10(3): 135-140.
 • Tarkka M, Paavüainen E, Lehti K (2003). In hospital social support for families of hearth patients. Journal of Clinical Nursing 12:736-743.
 • Tegin B (1980). Depresyonda Bilişsel Bozukluklar: Beck modeline göre bir inceleme. Doktora Tezi. Hacettepe Üniversitesi, Psikoloji bölümü.
 • Uchino BN, Uno D, Holt-Lunstad J (1999). Social support, physiological processes, and health. Current directions in psychological science 8(5): 141.
 • White N, Hastings R (2004). Social and professional support for parents of adolescents with severe intellectual disabilities. Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities (17)3: 181-187.
 • Yiğit R (1997). Hastaneye yatmanın çocuk ve aile üzerine etkileri. Türk Hemşireler Dergisi 17(1): 21-28.
 • Young RT, McCubbin M (2002). Family stress perceived social support and coping following the diagnosis of a child's congenital hearth diseases. Journal of Advanced Nursing 39(2): 190-19.
 • Yüksel N (2001). Ruhsal Hastalıklar. 2. Baskı, Çizgi Tıp Yayınevi, Ankara.
APA YÜZER ALSAÇ S, Yiğit R, TAŞDELEN B (2006). Çocuğu hastanede yatan annelerin aldığı sosyal destek ile depresyon düzeyleri arasındaki ilişki. , 54 - 62.
Chicago YÜZER ALSAÇ SELDA,Yiğit Rana,TAŞDELEN BAHAR Çocuğu hastanede yatan annelerin aldığı sosyal destek ile depresyon düzeyleri arasındaki ilişki. (2006): 54 - 62.
MLA YÜZER ALSAÇ SELDA,Yiğit Rana,TAŞDELEN BAHAR Çocuğu hastanede yatan annelerin aldığı sosyal destek ile depresyon düzeyleri arasındaki ilişki. , 2006, ss.54 - 62.
AMA YÜZER ALSAÇ S,Yiğit R,TAŞDELEN B Çocuğu hastanede yatan annelerin aldığı sosyal destek ile depresyon düzeyleri arasındaki ilişki. . 2006; 54 - 62.
Vancouver YÜZER ALSAÇ S,Yiğit R,TAŞDELEN B Çocuğu hastanede yatan annelerin aldığı sosyal destek ile depresyon düzeyleri arasındaki ilişki. . 2006; 54 - 62.
IEEE YÜZER ALSAÇ S,Yiğit R,TAŞDELEN B "Çocuğu hastanede yatan annelerin aldığı sosyal destek ile depresyon düzeyleri arasındaki ilişki." , ss.54 - 62, 2006.
ISNAD YÜZER ALSAÇ, SELDA vd. "Çocuğu hastanede yatan annelerin aldığı sosyal destek ile depresyon düzeyleri arasındaki ilişki". (2006), 54-62.
APA YÜZER ALSAÇ S, Yiğit R, TAŞDELEN B (2006). Çocuğu hastanede yatan annelerin aldığı sosyal destek ile depresyon düzeyleri arasındaki ilişki. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 9(4), 54 - 62.
Chicago YÜZER ALSAÇ SELDA,Yiğit Rana,TAŞDELEN BAHAR Çocuğu hastanede yatan annelerin aldığı sosyal destek ile depresyon düzeyleri arasındaki ilişki. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 9, no.4 (2006): 54 - 62.
MLA YÜZER ALSAÇ SELDA,Yiğit Rana,TAŞDELEN BAHAR Çocuğu hastanede yatan annelerin aldığı sosyal destek ile depresyon düzeyleri arasındaki ilişki. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, vol.9, no.4, 2006, ss.54 - 62.
AMA YÜZER ALSAÇ S,Yiğit R,TAŞDELEN B Çocuğu hastanede yatan annelerin aldığı sosyal destek ile depresyon düzeyleri arasındaki ilişki. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi. 2006; 9(4): 54 - 62.
Vancouver YÜZER ALSAÇ S,Yiğit R,TAŞDELEN B Çocuğu hastanede yatan annelerin aldığı sosyal destek ile depresyon düzeyleri arasındaki ilişki. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi. 2006; 9(4): 54 - 62.
IEEE YÜZER ALSAÇ S,Yiğit R,TAŞDELEN B "Çocuğu hastanede yatan annelerin aldığı sosyal destek ile depresyon düzeyleri arasındaki ilişki." Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 9, ss.54 - 62, 2006.
ISNAD YÜZER ALSAÇ, SELDA vd. "Çocuğu hastanede yatan annelerin aldığı sosyal destek ile depresyon düzeyleri arasındaki ilişki". Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 9/4 (2006), 54-62.