Çocuklarda idrar yolu infeksiyonu etkenleri ile yaş ve cinsiyet ilişkisinin araştırılması

Yıl: 2006 Cilt: 20 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 89 - 93 Metin Dili: Türkçe
hred

Çocuklarda idrar yolu infeksiyonu etkenleri ile yaş ve cinsiyet ilişkisinin araştırılması

Öz:
Amaç: İdrar yolu infeksiyonları (İYE) ön tanısı ile laboratuara gönderilen idrar örneklerindeki üreme oranı ve etkenlerin cinsiyet ve yaş gruplarındaki dağılımını araştırmaktır. Gereç ve yöntem: 2004- 2005 yıllarında, mikrobiyoloji laboratuarına idrar yolu enfeksiyonu ön tanısı ile idrar örnekleri gönderilen 0-12 yaş arası çocuklarda yapıldı. Çalışma grubu yaş gruplarına göre A grubu (0- 6 yaş) ve B grubu (7 - 12 yaş) olmak üzere iki gruba ayrıldı. A grubu ise A1 (0- 1 yaş) ve A2 (2- 6 yaş) olmak üzere iki alt grupta incelendi. İdrar örnekleri idarını tutamayan çocuklarda steril idrar torbası ile, tutabilenlerde ise orta akım idrar örneği steril idrar alma prensiplerine uygun olarak toplandı. 0,01 ml miktarında idrar %5 koyun kanlı agar ve Eosine Methylene Blue (EMB) besiyerlerine ekildi. 18-24 saat inkübasyonu takiben değerlendirme yapıldı. 105 koloni/ml ve üzeri değerler pozitif kabul edildi. Bulgular: Toplam 1100 örnekten 204 (%8,5)’ünde üreme saptandı ve bu örnekler 104 (% 51,0)’ü erkek, 100 (%49,0)’ü kız çocuklardan alınmış idi. Genel olarak izole edilen mikroorganizmalar sıklık sırasıyla; E.coli (%51,0), K.pneumoniae,(%15,2), E. faecalis (%8,2) idi. A1 grubunda erkek çocuklarda İYE sıklığı kızlara oranla yaklaşık iki kat yüksek iken, B grubunda ise bu oran kız çocuklarda yaklaşık yedi kat artmaktadır. İnfeksiyon sıklığı açısından cinsiyete göre yaş grupları arasındaki farklılık anlamlı bulunmuştur (p<0,01). 0-1 ve 2-6 yaş gruplarında kız ve erkeklerde en sık izole edilen etken E.coli iken, 2-6 yaş grubunda erkeklerde izolasyon sıklığı azalmıştır. 7 -12 yaş grubunda ise kızlarda E.coli’ nin sıklığı %75,9 ‘a yükselirken, erkelerde hiç izole edilmemiştir. Sonuç: Çocuklarda İYE etkeni olan mikroorganizmaların çoğunlukla enterik kaynaklı olduğu, yaşa ve cinse göre etkenlerin değişim gösterdiği görülmüştür.
Anahtar Kelime:

Konular:
Fen > Tıp > Anatomi ve Morfoloji
Fen > Tıp > Androloji
Fen > Tıp > Biyofizik
Fen > Tıp > Biyokimya ve Moleküler Biyoloji
Fen > Tıp > Dermatoloji
Fen > Tıp > Acil Tıp
Fen > Tıp > Hematoloji
Fen > Tıp > Enfeksiyon Hastalıkları
Fen > Tıp > Tıbbi İnformatik
Fen > Tıp > Tıbbi Laboratuar Teknolojisi
Fen > Tıp > Nörolojik Bilimler
Fen > Tıp > Onkoloji
Fen > Tıp > Göz Hastalıkları
Fen > Tıp > Kulak, Burun, Boğaz
Fen > Tıp > Patoloji
Fen > Tıp > Romatoloji
Fen > Tıp > Spor Bilimleri
Fen > Tıp > Adli Tıp
Fen > Tıp > Tıbbi Araştırmalar Deneysel
Fen > Tıp > Periferik Damar Hastalıkları
Fen > Tıp > Üroloji ve Nefroloji
Fen > Tıp > Kadın Hastalıkları ve Doğum
Fen > Tıp > Geriatri ve Gerontoloji
Fen > Tıp > Temel Sağlık Hizmetleri
Fen > Tıp > Alerji
Fen > Tıp > Odyoloji ve Konuşma-Dil Patolojisi
Fen > Tıp > Biyoteknoloji ve Uygulamalı Mikrobiyoloji
Fen > Tıp > Hücre Biyolojisi
Fen > Tıp > Klinik Nöroloji
Fen > Tıp > Yoğun Bakım, Tıp
Fen > Tıp > Tıbbi Etik
Fen > Tıp > Ortopedi
Fen > Tıp > Pediatri
Fen > Tıp > Solunum Sistemi
Fen > Tıp > Cerrahi
Fen > Temel Bilimler > Biyoloji
Fen > Tıp > Halk ve Çevre Sağlığı
Fen > Tıp > Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Fen > Diş Hekimliği > Diş Hekimliği
Fen > Diş Hekimliği
Fen > Tıp > Anestezi
Fen > Tıp > İmmünoloji
Fen > Tıp > Mikrobiyoloji
Fen > Tıp > Fizyoloji
Fen > Tıp > Psikiyatri
Fen > Tıp > Rehabilitasyon
Fen > Tıp > Transplantasyon
Fen > Tıp > Tropik Tıp
Fen > Tıp > Tamamlayıcı ve Entegre Tıp
Fen > Tıp > Genel ve Dahili Tıp
Fen > Tıp > Gastroenteroloji ve Hepatoloji
Fen > Tıp > Endokrinoloji ve Metabolizma
Fen > Tıp > Kalp ve Kalp Damar Sistemi
Fen > Tıp > Radyoloji, Nükleer Tıp, Tıbbi Görüntüleme

Evaluation of relationship between the agents of urinary tract infections with age and sex in children

Öz:
SUMMARY Objective: To investigate the frequency of growth in urine specimens suspected of urinary tract infection (UTI) and distribution regarding to age and sex. Material and method: The study was performed with the urine specimens of children aged between 0-12, that were suspected of UTI and sent to the microbiology laboratory in years 2004-2005. The study group was divided into A (0- 6 years) and B (7- 12 years) groups according to ages. Group A is divided into two subgroups as, A1 (0- 1 years) ve A2 (2- 6 years).
Anahtar Kelime:

Konular:
Fen > Tıp > Anatomi ve Morfoloji
Fen > Tıp > Androloji
Fen > Tıp > Biyofizik
Fen > Tıp > Biyokimya ve Moleküler Biyoloji
Fen > Tıp > Dermatoloji
Fen > Tıp > Acil Tıp
Fen > Tıp > Hematoloji
Fen > Tıp > Enfeksiyon Hastalıkları
Fen > Tıp > Tıbbi İnformatik
Fen > Tıp > Tıbbi Laboratuar Teknolojisi
Fen > Tıp > Nörolojik Bilimler
Fen > Tıp > Onkoloji
Fen > Tıp > Göz Hastalıkları
Fen > Tıp > Kulak, Burun, Boğaz
Fen > Tıp > Patoloji
Fen > Tıp > Romatoloji
Fen > Tıp > Spor Bilimleri
Fen > Tıp > Adli Tıp
Fen > Tıp > Tıbbi Araştırmalar Deneysel
Fen > Tıp > Periferik Damar Hastalıkları
Fen > Tıp > Üroloji ve Nefroloji
Fen > Tıp > Kadın Hastalıkları ve Doğum
Fen > Tıp > Geriatri ve Gerontoloji
Fen > Tıp > Temel Sağlık Hizmetleri
Fen > Tıp > Alerji
Fen > Tıp > Odyoloji ve Konuşma-Dil Patolojisi
Fen > Tıp > Biyoteknoloji ve Uygulamalı Mikrobiyoloji
Fen > Tıp > Hücre Biyolojisi
Fen > Tıp > Klinik Nöroloji
Fen > Tıp > Yoğun Bakım, Tıp
Fen > Tıp > Tıbbi Etik
Fen > Tıp > Ortopedi
Fen > Tıp > Pediatri
Fen > Tıp > Solunum Sistemi
Fen > Tıp > Cerrahi
Fen > Temel Bilimler > Biyoloji
Fen > Tıp > Halk ve Çevre Sağlığı
Fen > Tıp > Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Fen > Diş Hekimliği > Diş Hekimliği
Fen > Diş Hekimliği
Fen > Tıp > Anestezi
Fen > Tıp > İmmünoloji
Fen > Tıp > Mikrobiyoloji
Fen > Tıp > Fizyoloji
Fen > Tıp > Psikiyatri
Fen > Tıp > Rehabilitasyon
Fen > Tıp > Transplantasyon
Fen > Tıp > Tropik Tıp
Fen > Tıp > Tamamlayıcı ve Entegre Tıp
Fen > Tıp > Genel ve Dahili Tıp
Fen > Tıp > Gastroenteroloji ve Hepatoloji
Fen > Tıp > Endokrinoloji ve Metabolizma
Fen > Tıp > Kalp ve Kalp Damar Sistemi
Fen > Tıp > Radyoloji, Nükleer Tıp, Tıbbi Görüntüleme
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
  • 1. Practice parameter: The diagnosis, treatment, and evaluation of the initial urinary tract infection in febrile infants and young children. Committee on Quality ImprovementSubcommitee on Urinary Tract Infection. Pediatrics 1999;103: 843-852.
  • 2. Chon CH, Lai FC, Shortlife LMD. Pediatric urinary tract infections. Pediatr Clin North Am 2001; 48: 1441-1459.
  • 3. Ahmed SM, Swedlund SK. Evaluation and treatment of urinary tract infections in children. Am Fam Physician 1998; 57: 1573-1580.
  • 4. Kelalis PP, King LR, Belman BA. Clinical Pediatric Urology. Third Edition. Philadelphia, Pennsylvania: W. B. Saunders, 1992; 286-331.
  • 5. Yeker D. Çocuk Cerrahisi. İstanbul: Avrupa Tıp Kitapçılık, 2005; 639-644.
  • 6. Winberg J, Bollgren I Gothefors L ve ark. The prepuce: a mistake of nature? Lancet 1989; 1: 598-599.
  • 7. Roberts KB, Akintemi OB. The epidemiology and clinical presentation of urinary tract infections in children 2 years of age through adolescence. Pediatr Ann 1999; 28: 653-658.
  • 8. Mir S, Dönmez O, Kabasakal C, Sönmez F, Cura A. Çocukluk Çağı İdrar Yolu Enfeksiyonlarında İlk Tedavi Seçeneği Ne Olmalıdır? Türk Nefroloji Diyaliz ve Transplantasyon Dergisi 1997; 3-4:149-153.
  • 9. Kehr KK, Leichter HE. Clinical Pediatric Nephrology. New York, St Louis, San Francisco 1992; 227-322.
  • 10. Agartan CA, Kaya DA, Ozturk CE, Gulcan A. Is aerobic preputial flora age dependent? Jpn J Infect Dis 2005; 58:276-278.
APA AĞARTAN A, KAYA A, YÜCEL M (2006). Çocuklarda idrar yolu infeksiyonu etkenleri ile yaş ve cinsiyet ilişkisinin araştırılması. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 20(2), 89 - 93.
Chicago AĞARTAN Aldırmaz Canan,KAYA A. Demet,YÜCEL Muhterem Çocuklarda idrar yolu infeksiyonu etkenleri ile yaş ve cinsiyet ilişkisinin araştırılması. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 20, no.2 (2006): 89 - 93.
MLA AĞARTAN Aldırmaz Canan,KAYA A. Demet,YÜCEL Muhterem Çocuklarda idrar yolu infeksiyonu etkenleri ile yaş ve cinsiyet ilişkisinin araştırılması. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, vol.20, no.2, 2006, ss.89 - 93.
AMA AĞARTAN A,KAYA A,YÜCEL M Çocuklarda idrar yolu infeksiyonu etkenleri ile yaş ve cinsiyet ilişkisinin araştırılması. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 2006; 20(2): 89 - 93.
Vancouver AĞARTAN A,KAYA A,YÜCEL M Çocuklarda idrar yolu infeksiyonu etkenleri ile yaş ve cinsiyet ilişkisinin araştırılması. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 2006; 20(2): 89 - 93.
IEEE AĞARTAN A,KAYA A,YÜCEL M "Çocuklarda idrar yolu infeksiyonu etkenleri ile yaş ve cinsiyet ilişkisinin araştırılması." Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 20, ss.89 - 93, 2006.