Örgütsel Sosyalleşme Sürecinde İşgörenlerin Yöneticilerine Dönük Algıları: Ankara'daki Otel İşletmelerinde Bir Değerlendirme

Yıl: 2007 Cilt: 18 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 170 - 182 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Örgütsel Sosyalleşme Sürecinde İşgörenlerin Yöneticilerine Dönük Algıları: Ankara'daki Otel İşletmelerinde Bir Değerlendirme

Öz:
Bu çalışma, otel işletmelerinde görev yapan işgörenlerin örgütsel sosyalleşme sürecinde, yöneticilerin görevlerini ne ölçüde gerçekleştir­diklerinin ortaya konulmasını amaçlamaktadır. Bu kapsamda Ankara ilinde faaliyet gösteren 4 ve 5 yıldızlı otel işletmelerinde görev yapan 882 işgörene, "Örgütsel Sosyalleşmede Yönetici Etkisinin Belirlenmesine Yönelik Soru Kağıdı" uygulanmıştır. Soru kağıdı üzerinde, örgütsel sosyalleşme sürecinde yöneticilerinin görevlerine ilişkin algılarının tespit edilmesi amacıyla frekans, yüzde ve aritmetik ortalama değerleri dikkate alınmış, işgörenlerin düşüncelerinde cinsiyete göre anlamlı bir farklılık olup olmadığının tespit edilmesi amacıyla da t-testi uygu­lanmış ve işgörenlerin algıları arasında cinsiyetlerine göre anlamlı bir farklılık olmadığı tespit edilmiştir.
Anahtar Kelime: örgütsel sosyalizasyon konaklama işletmeleri otel işletmeleri Ankara çalışanlar otel yöneticileri

Konular: Otelcilik, Konaklama, Spor ve Turizm İşletme

Employes Perceptions About Their Managers in the Organizational Socialization Process: an Evaluation of Lodging Operations in Ankara

Öz:
This research is aimed to find out how well managers perform their duties in the process of hotel employees' organizational socialization. In that matter, at four and five star rated hotels operating in Ankara, 882 employees have been asked to fill out a questionnaire that addresses the "Managers' Effect on Organizational Socialization". In order to understand the employees' perceptions of their managers' duties in Organizational Socialization process, frequencies, percentages, and arithmetical averages have been looked into. AT-test has been imple­mented to find out if employees' perceptions significantly vary according to their gender and no difference has been discovered.
Anahtar Kelime: employees hotel managers organizational socialization hospitality companies hotel business Ankara

Konular: Otelcilik, Konaklama, Spor ve Turizm İşletme
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Bibliyografik
0
0
0
 • Adkins, C. L. (1995). Previous Work Experience and Organizati­onal Socialization: A Longitudinal Examination, Academy ofManagement Journal, 38 (3): 839-862.
 • Algan, E. (1998). Örgütsel Kültür Öğelerinin Etki Düzeyi, Çağ­daş Eğitim, 244,15-19.
 • Angelo, R. M. ve Vladimir, A. N. (2001). Hospitality Today An Introduction. Dördüncü Baskı, Michigan: Educational Ins­titute of AH&LA.
 • Balcı, A. (2000). Örgütsel Sosyalleşme: Kuram, Strateji ve Taktikler. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Baron, R. A. (1986). Behavior in Organizations. Boston: Allyn and Bacon Inc.
 • Başaran, İ. E. (1998). Yönetimde İnsan İlişkileri: Yönetsel Davranış. Ankara: Gül Yayınevi.
 • Bauer, T. ve Taylor, S. (2001). Toward a Globalized Conceptu­alization of Organizational Socializations. İçinde N. An­derson, D. S. Ones ve H. K. Sinangil (Editörler), Handbook of Industrial Work Organizational Psychology (ss. 409-423). London: Sage Publications.
 • Blau, G. (1988). An Investigation of the Apprenticeship Organi­zational Socialization Strategy, Journal of Vocational Behavi­or, 32:176-195.
 • Can, H. (1999). Organizasyon ve Yönetim. Beşinci Baskı, Ankara: Siyasal Kitabevi.
 • Can, H., Akgün, A. ve Kavuncubaşı Ş. (2001). Kamu ve.Özel Ke­simde insan Kaynakları Yönetimi. Ankara: Siyasal Kitabevi.
 • Chatman, J. A. (1991). Matching People and Organizations: Selection and Socialization in Public Accounting Firms, Administrative Science Quarterly, (36): 459-484.
 • Çalık, T. (2000). Performans Yönetimi: Tanımlar, Kavramlar, İlkeler. Ankara: Gündüz Eğitim ve Yayıncılık.
 • Çalık, T. (2003). İşgörenlerin Örgüte Uyumu (Örgütsel Sosyal­leşme), Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 1 (2): 163-177.
 • Çelik, V. (1998). Alan Dışından Gelen Sınıf Öğretmenlerinin Sosyalizasyonu, Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 4 (14): 191-208.
 • Doğan, S. (1997). İnsan Kaynakları Potansiyelini Artırmada İşletmeleri Etkinliğe Götüren Yol: Örgüt Kültürü, Amme İdaresi Dergisi, 30 (4): 53-74.
 • Erdoğan, İ. (1997). SPSS Kullanım Örnekleriyle Araştırma Dizaynı ve İstatistik Yöntemleri. Ankara: Emel Matbaası.
 • Etzioni, A. (1975). A Comparative Analysis of Complex Organizati­ons on Power, Involvement, and Their Correlates. New York: The Free Press.
 • Feldman, D. C. (1980). A Socialization Process That Help New Recruits Succeed. İçinde J. R. Hackman, E. E. Lawler ve L. W. Porter (Editörler), Perspectives on Behavior in Organiza­tions (ss. 170-178). U.S.: McGraw-Hill Book Company.
 • Feldman, D. C. ve Arnold, H. J. (1983). Managing Individual and Group Behavior in Organizations. U.S.: McGraw-Hill Book Company.
 • Hellriegel, D., Slocum, J. W. ve Woodman, R. W. (1998). Organizational Behavior. Sekizinci Basını, New York: South-Wes-tern College Publishing.
 • Huczyski, A. A. ve Buchanan, D. A. (1991). Organizational Beha­vior. İkinci Baskı, New York: Prentice Hall.
 • İshakoğlu, G. (1998). Örgüt-Birey Uyumunun Sağlanmasında Personel Seçimi ve Sosyalleşmenin Önemi (Basılmamış Doktora Tezi). İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bi­limler Enstitüsü.
 • Jones, G. R. ve Goffee, R. (2000). Kurum Kültürü (Çev. K. Kut-man). Ankara: Kapital Medya A. Ş.
 • Karatepe, O. M. (1999). Hizmet Kalitesi Ölçeği İle Yapılan Am­pirik Çalışmaların Güvenilirlik ve Geçerlilik Boyutlarına Yönelik Bir Değerlendirme, Ankara Üniversitesi Siyasal Bi­limler Fakültesi Dergisi, 54 (4): 47-66.
 • Kartal, S. (2003). İlköğretim Okulu Yönetici ve Öğretmenlerinin Örgütsel Sosyalleşme Düzeyleri (Basılmamış Doktora Tezi). Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Kasavana, M. L. ve Brooks, R. M. (2005). Managing Front Office Operations. Yedinci Baskı, Michigan: Educational Institute of AH&LA.
 • Morrison, E. W. (1993). Longitudinal Study of the Effects of In­formation Seeking on Newcomer Socialization, Journal of Applied Psychology, 78 (2): 173-188.
 • Nelson, D. L. ve Quick, J. C. (1997). Organizational Behavior: Fo­undations, Realities, and Challenges. New York: West Pub­lishing Company.
 • O'Sullivan, F. (1997). Learning Organizations-Reengineering Schools for Effective Learning, School Leadership and Ma­nagement, 17 (2): 217-229.
 • Ostroff, C. ve Rothausen, T. J. (1997). The Moderating Effect of Managers in Person-Environment Fit: A Field Study in Educational Organizations, Journal of Occupational and Organizational Psychology, 70:173-188.
 • Özkan, Y. (2004). Göreve Yeni Başlayan Öğretmenlerin Örgütsel Sosyalleşme Sürecinde Okul Yöneticilerinin Görevlerine İlişkin Algıları (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi). Ankara: Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Pehlivan, İ. (1998). Yönetsel, Mesleki ve Örgütsel Etik. Ankara: Pegem Yayıncılık.
 • Pehlivan, İ. (1999). İşgören Seçiminde Görüşme Yöntemi ve Öğretmen Seçiminde Kullanılabilecek Görüşme Soruları, Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 18:181-192.
 • Porter, L. W., Lawler, E. E. ve Hackman, R. J. (1981). Behavior in Organizations. New Jersey: Me. Graw-Hill International Book Company.
 • Schein, E. H. (1975). Örgütsel Sosyalizasyon ve Yönetim Mesleği (Çev. H. Can), Amme İdaresi Dergisi, 8 (2): 167-183.
 • Sökmen, A. (2003). Otel İşletmelerinde İşe Alıştırma Eğitiminin Etkinliği ve İşgören Performansıyla İlişkisi: Ankara'daki Beş Yıldızlı Konaklama İşletmelerinin Sınır Birimlerinde Ampirik Bir Uygulama, Turizm Akademik, (2): 9-27.
 • Tierney, W. G. (1997). Organizational Socialization in Higher Education, Journal of Higher Education, 68 (1): 1-16.
 • Ural, A. ve Kılıç, İ. (2005). Bilimsel Araştırma Süreci ve SPSS İle Veri Analizi. Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Wanous, J. P. (1980). Organizational Entry Recruitment, Selection, and Socialization of Newcomers. New Jersey: Addison-Wes-ley Publishing Company.
 • Woods, R.H. (2002). Managing Hospitality Human Resources. Üçüncü Baskı, Michigan: Educational Institute of AH&-LA.
 • Yüksel, Ö. (1997). İnsan Kaynaklan Yönetimi. Ankara: Gazi Kitabevi.
 • Zoba, A. (2000). İlköğretim Okullarında Varolan Örgütsel De­ğerlerle Öğretmenlerin Sosyalleşmesi Arasındaki İlişki (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Ankara: Ankara Üniversite­si Sosyal Bilimler Enstitüsü.
APA Sökmen A (2007). Örgütsel Sosyalleşme Sürecinde İşgörenlerin Yöneticilerine Dönük Algıları: Ankara'daki Otel İşletmelerinde Bir Değerlendirme. , 170 - 182.
Chicago Sökmen Alptekin Örgütsel Sosyalleşme Sürecinde İşgörenlerin Yöneticilerine Dönük Algıları: Ankara'daki Otel İşletmelerinde Bir Değerlendirme. (2007): 170 - 182.
MLA Sökmen Alptekin Örgütsel Sosyalleşme Sürecinde İşgörenlerin Yöneticilerine Dönük Algıları: Ankara'daki Otel İşletmelerinde Bir Değerlendirme. , 2007, ss.170 - 182.
AMA Sökmen A Örgütsel Sosyalleşme Sürecinde İşgörenlerin Yöneticilerine Dönük Algıları: Ankara'daki Otel İşletmelerinde Bir Değerlendirme. . 2007; 170 - 182.
Vancouver Sökmen A Örgütsel Sosyalleşme Sürecinde İşgörenlerin Yöneticilerine Dönük Algıları: Ankara'daki Otel İşletmelerinde Bir Değerlendirme. . 2007; 170 - 182.
IEEE Sökmen A "Örgütsel Sosyalleşme Sürecinde İşgörenlerin Yöneticilerine Dönük Algıları: Ankara'daki Otel İşletmelerinde Bir Değerlendirme." , ss.170 - 182, 2007.
ISNAD Sökmen, Alptekin. "Örgütsel Sosyalleşme Sürecinde İşgörenlerin Yöneticilerine Dönük Algıları: Ankara'daki Otel İşletmelerinde Bir Değerlendirme". (2007), 170-182.
APA Sökmen A (2007). Örgütsel Sosyalleşme Sürecinde İşgörenlerin Yöneticilerine Dönük Algıları: Ankara'daki Otel İşletmelerinde Bir Değerlendirme. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 18(2), 170 - 182.
Chicago Sökmen Alptekin Örgütsel Sosyalleşme Sürecinde İşgörenlerin Yöneticilerine Dönük Algıları: Ankara'daki Otel İşletmelerinde Bir Değerlendirme. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi 18, no.2 (2007): 170 - 182.
MLA Sökmen Alptekin Örgütsel Sosyalleşme Sürecinde İşgörenlerin Yöneticilerine Dönük Algıları: Ankara'daki Otel İşletmelerinde Bir Değerlendirme. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, vol.18, no.2, 2007, ss.170 - 182.
AMA Sökmen A Örgütsel Sosyalleşme Sürecinde İşgörenlerin Yöneticilerine Dönük Algıları: Ankara'daki Otel İşletmelerinde Bir Değerlendirme. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi. 2007; 18(2): 170 - 182.
Vancouver Sökmen A Örgütsel Sosyalleşme Sürecinde İşgörenlerin Yöneticilerine Dönük Algıları: Ankara'daki Otel İşletmelerinde Bir Değerlendirme. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi. 2007; 18(2): 170 - 182.
IEEE Sökmen A "Örgütsel Sosyalleşme Sürecinde İşgörenlerin Yöneticilerine Dönük Algıları: Ankara'daki Otel İşletmelerinde Bir Değerlendirme." Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 18, ss.170 - 182, 2007.
ISNAD Sökmen, Alptekin. "Örgütsel Sosyalleşme Sürecinde İşgörenlerin Yöneticilerine Dönük Algıları: Ankara'daki Otel İşletmelerinde Bir Değerlendirme". Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi 18/2 (2007), 170-182.