Normal Öğrencilerin Kaynaştırma Sınıflarına Devam Eden Engelli Öğrenciler Hakkında Bilgilendirilmelerinin Engellilerin Sosyal Kabul Düzeylerine Etkisi

Yıl: 2007 Cilt: 0 Sayı: 26 Sayfa Aralığı: 199 - 208 Metin Dili: Türkçe

Normal Öğrencilerin Kaynaştırma Sınıflarına Devam Eden Engelli Öğrenciler Hakkında Bilgilendirilmelerinin Engellilerin Sosyal Kabul Düzeylerine Etkisi

Öz:
Problem Durumu: Kaynaştırma uygulamalarının temelinde, kaynaştırmanın normal ve engelli öğrencilerin arkadaşlık ilişkilerini geliştirdiği, eğitim ve öğrenme ortamla- rını zenginleştirdiği varsayımları bulunmaktadır. Ancak, bu fikri bilimsel olarak des- tekleyecek kanıt çok azdır. Yapılan bir çok araştırmada öğretmenlerin ve öğrencile- rin engelli öğrencileri sınıflarına kabul etmek istemedikleri, normal öğrencilerin, en- gelli öğrencilere karşı olumsuz davranışlar sergilediği, çeşitli etkinliklerden dışladığı bulunmuştur. Öğretmen ve öğrencilerin engellilerin kaynaştırılmalarına ilişkin bu olumsuz görüşlerinin temelinde çeşitli değişkenlerle birlikte, kaynaştırma uygula- malarına ilişkin yeterli bilgiye sahip olmamalarının ve sahip oldukları bazı yanlış i- nançların bulunduğu görülmektedir. Engelli öğrencilerin normal sınıflara kabul e- dilmesini sağlamak ve başarılı bir kaynaştırma uygulamaları için normal öğrencile- rin engelli öğrenciler hakkında bilgilendirilmelerine gereksinim vardır. Araştırmanın Amacı/Araştırma Soruları: Bu araştırmanın amacı, normal öğrencilerin kaynaştırma sınıflarına devam eden engelli öğrenciler hakkında bilgilendirilmeleri- nin engellilerin sosyal kabul düzeylerine etkisini belirlemektir. Araştırmanın Yöntemi: Bu araştırmanın evrenini 2004-2005 öğretim yılında, Eskişehir Anadolu İlköğretim Okulu’nda kaynaştırma uygulamalarına katılan 8 zihin engelli öğrencinin öğrenim gördüğü altı şubede öğrenim gören toplam 186 normal öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada tüm evrene ulaşıldığından, örneklem alma yoluna gi- dilmemiştir. Araştırmada öntest-sontest deneysel yöntem kullanılmıştır. Araştırma- nın verileri, test dışı bireyi tanıma tekniklerinden Kimdir Bu? ile toplanmış, verilerin analizinde Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi kullanılmıştır. Bulgular ve Sonuçları: Araştırmanın sonucunda, engelli öğrencilerin toplumsal açıdan olumlu özelliklerinin olduğunu söyleyen öğrenci sayısında bir artış olduğu, olum- suz özellikleri olduğunu söyleyen öğrenci sayısında ise bir azalma olduğu bulun- muştur. Araştırmanın öntest-sontest puanları arasındaki farklılaşmaların istatistiksel olarak anlamlı olup olmadığına ilişkin olarak Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi Sonuçla- rı incelendiğinde, deneysel uygulamanın 1., 2., 3., 4., 9. ve 10. sorularda etkili oldu- ğu, 5., 6., 7. ve 8. sorular da ise etkili olmadığı, bulunmuştur. Öneriler: Bireylerin her hangi bir konudaki fikirlerini değiştirmenin kolay olmadığı ve uzun süreli çalışmalar gerektirdiği bilinen bir gerçektir. Bu nedenle, engelli birey- lerin sosyal kabul düzeylerinin artırılmasında, daha kapsamlı ve uzun süreli bilgi- lendirme programlarıyla, uygulama sonuçlarının kalıcılıklarının test edildiği yeni araştırmalara gereksinim duyulmaktadır.
Anahtar Kelime: bilgilendirme işlevi kaynaştırma sınıfları Eskişehir arkadaşlık sosyal kabul engellilere karşı tutum engelli öğrenciler kaynaştırma engelli kişiler

The Influence of Informing Normal Students Attending Integrated Classes on Retarded Students' Social Acceptance Levels

Öz:
Problem Statement: The basic principle of the applications of integration is the theory that through integration friendship between normal students and retarded students is developed and this enriches the atmosphere of education and learning. However, there is little empirical evidence to support this theory. In the studies ever made, it was found that teachers and students were unwilling to accept the retarded students to their classes, and that normal students showed negative behaviors towards re- tarded ones, and excluded them from various activities. On the base of theachers’ and students’ negative opinions about the integration of retarded students, along with some variables, there lies their insufficient knowledge about integration studies and their having some wrong believes . In order to get retarded students accepted to normal classes and to achieve success in integration applications, it is necessary to inform normal students about their retarded peers. Purpose of Study: The aim of this study is to determine the effect of informing normal students about retarded students attending integrated classes on retarded students’ social acceptance levels. Methods: An experimental application of pretest and posttest was applied to students (n=186) of six classes where integration was put into practice in Eskişehir Anadolu Primary School in 2004-2005. As the study reached the whole population, no sam- pling was taken. In the analysis of data Wilcoxon Signed Rank Test was used. Findings and Results: When the results of the Wilcoxon Signed Rank Test to find whether the differences between the points of pre-test and post-test were statistically significant, it was seen that experimental application was effective in the 1., 2., 3., 4., 9., and 10 questions while it was not in the 5, 6., 7., and 8 ones. Recommendations: It is known that changing people’s opinion is not easy process and that requires long-term studies. Therefore, it is necessary to conduct extensive and long term programs and applying new studies in which the continuity of the results of applications are tested, in order to increase the acceptance level of disabled people by the society.
Anahtar Kelime: mainstreaming classes informative function Eskisehir social acceptance attitude towards handicapped handicapped persons friendship retarded students mainstreaming

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Bibliyografik
  • Civelek, A. H. (1990). Eğitilebilir zihinsel özürlü çocukların sosyal kabul görmelerinde normal çocukların bilgilendirilmelerinin ve iki grubun resim-iş ile beden eğitimi derslerinde bütünleştirilmelerinin etkileri. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Ankara. Eripek, S. (1986). Engelli çocukların normal sınıflara yerleştirilmesi: Kaynaştırma. Anadolu Üni- versitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1-2, 157-167. Gillmore, J. L. & Farina, A. (1989). The social reception of mainstreamed children in the regular classroom. Journal of Mental Deficiency Research, 33, 301-311. Goodman, H., Gottlieb, J. & Harrison, R. H. (1972). Social acceptance of EMRs integrated into a nongraded elementary school. American Journal of Mental Deficience, 76, 412-417. Gresham, F. M. (1982). Misguided mainstreaming: The case of social skills training with handicapped children, Exceptional Children, 48, 422-433. Guralnick, M. J., & Groom, J. M. (1988). Peer integrations in mainstremed and specialized clasrooms: A comperative analysis, Exceptional Children, 54, 415-425. Hepler, J. B. (1994). Mainstreaming children with learning disabilities: Have we improved their social enviroment? Social Work in Education, 16 (3), 143-154. Kırcaali-İftar, G. (1992). Özel Eğitimde Kaynaştırma. Eğitim Bilim, 16, 45-50. Larviee, B. & Horne, D. M. (1991). Social status : Comparison of mainstreamed students with peers of different ability levels. The Journal of Special Education, 25 (1), 90-101. Lewis, R. & Doorlag, D. (1987). Teaching special student in the mainstreaming (2nd ed.). Colombus. Merill Publishing Company. Parish, T., Ohlsen, R. & Parish, J. G. (1978). Alook at mainstreaming in light of children's attitudes toward the handicapped. Perceptual and Motor Skills, 46, 1019-1021. Peck, C. A., Carlson, P. & Helmstetter, E. (1992). Parent and teacher perceptions of outcomes for typically developing children enrolled in integrated early chilhood programs: A statewide Survey. Journal of Early Intervention, 16. 53-63. Rapier, J., Adelson, R., Carey. & Croke, K. (1972). Changes in children's attitudes towards physcally handicapped. Exceptional Children, 6, 261-265. Ray, M. B. (1985). Measuring the social position of the mainstreamed handicapped child. Exceptional Children, 52 (1), 57-62. Staub D. & Peck, A. C. (1995). What are the outcomes for nondisabled students? Educational Leadership, 52 (4), 36-40. Şahbaz, Ü. (2003). Kaynaştırma sınıflarına devam eden zihin engelli öğrencilerin sosyal kabul düzeylerinin belirlenmesi. 13. Ulusal Özel Eğitim Kongresi Bildirileri. Eskişehir. Taylor, A. R., Asher, S. R. & Willams, G.A. (1987). The social adaptation of mainstreamed mildly retarded children. Child Development, 58, 1321-1334. Vuran, S. (2005). The sociometric status of students with disabilities in elemantary level integration classes in Turkey. Eurasian Journal of Educational Reseach.18, 217-235. Yeşilyaprak, B. (2000). Eğitimde rehberlik hizmetleri. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
APA ŞAHBAZ Ü (2007). Normal Öğrencilerin Kaynaştırma Sınıflarına Devam Eden Engelli Öğrenciler Hakkında Bilgilendirilmelerinin Engellilerin Sosyal Kabul Düzeylerine Etkisi. Eurasian Journal of Educational Research, 0(26), 199 - 208.
Chicago ŞAHBAZ ÜMİT Normal Öğrencilerin Kaynaştırma Sınıflarına Devam Eden Engelli Öğrenciler Hakkında Bilgilendirilmelerinin Engellilerin Sosyal Kabul Düzeylerine Etkisi. Eurasian Journal of Educational Research 0, no.26 (2007): 199 - 208.
MLA ŞAHBAZ ÜMİT Normal Öğrencilerin Kaynaştırma Sınıflarına Devam Eden Engelli Öğrenciler Hakkında Bilgilendirilmelerinin Engellilerin Sosyal Kabul Düzeylerine Etkisi. Eurasian Journal of Educational Research, vol.0, no.26, 2007, ss.199 - 208.
AMA ŞAHBAZ Ü Normal Öğrencilerin Kaynaştırma Sınıflarına Devam Eden Engelli Öğrenciler Hakkında Bilgilendirilmelerinin Engellilerin Sosyal Kabul Düzeylerine Etkisi. Eurasian Journal of Educational Research. 2007; 0(26): 199 - 208.
Vancouver ŞAHBAZ Ü Normal Öğrencilerin Kaynaştırma Sınıflarına Devam Eden Engelli Öğrenciler Hakkında Bilgilendirilmelerinin Engellilerin Sosyal Kabul Düzeylerine Etkisi. Eurasian Journal of Educational Research. 2007; 0(26): 199 - 208.
IEEE ŞAHBAZ Ü "Normal Öğrencilerin Kaynaştırma Sınıflarına Devam Eden Engelli Öğrenciler Hakkında Bilgilendirilmelerinin Engellilerin Sosyal Kabul Düzeylerine Etkisi." Eurasian Journal of Educational Research, 0, ss.199 - 208, 2007.
ISNAD ŞAHBAZ, ÜMİT. "Normal Öğrencilerin Kaynaştırma Sınıflarına Devam Eden Engelli Öğrenciler Hakkında Bilgilendirilmelerinin Engellilerin Sosyal Kabul Düzeylerine Etkisi". Eurasian Journal of Educational Research 26 (2007), 199-208.