Yıl: 2007 Cilt: 13 Sayı: 51 Sayfa Aralığı: 353 - 370 Metin Dili: Türkçe

Öğretmenlerin Sınıf Yönetimi Becerileri ile İş Doyumları Arasındaki İlişki

Öz:
Bu araştırmanın amacı öğretmenlerin sınıf yönetimi becerileri ile iş doyum düzeyleri arasındaki ilişkiyi incelemektir. Yaptığı işte başarılı olamayan bireylerin iş doyumlarının genellikle düşük olduğu bilinmektedir. Öğretmenin yaptığı işte başarılı olması ise büyük ölçüde sınıfını iyi yönetmesine ve bu da sınıf yönetimi becerilerinin yüksek olmasına bağlıdır. Bu nedenle öğretmenlerin sınıf yönetimi becerileri ile iş doyum düzeyleri arasında ilişki olması muhtemeldir. Araştırma evreni, Tokat ili merkez ilçesinde çalışmakta olan ilköğretim ve ortaöğretim okulu öğretmenleridir. Araştırmanın örneklemini ise evrenden amaçlı örnekleme metodu ile seçilen 140 ilköğretim ve ortaöğretim öğretmeni oluşturmaktadır. Veriler bu öğretmenlere uygulanan Sınıf Yönetimi Becerileri Gözlem Ölçeği, İş Doyumu Ölçeği ve kişisel bilgi formu ile toplanmıştır. Elde edilen verilerin analizinde güvenirlik analizleri, frekans, yüzdelik ve Pearson Momentler Çarpımı Korelasyon Katsayısı analizleri kullanılmıştır. Analizler sonucunda öğretmenlerin sınıf yönetimi becerileri ile iş doyum düzeyleri arasında pozitif yönde düşük düzeyde anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir.
Anahtar Kelime: sınıf yönetimi örgütsel davranış iş tatmini öğretmenler Tokat

The Relationship Between Teachers' Classroom Management Skills and Job Satisfaction

Öz:
The purpose of this study is to investigate the relationship between classroom management skills and job satisfaction levels of teachers. In general it is known that, people who are not succeeded in his/her job, also have low rates of job satisfaction. Teachers’ success on their jobs, on a large scale, depends on managing their classrooms well, which in turn, depends on having higher levels of classroom management skills. For this reason it is likely to have a relation between teachers’ classroom management skills and their job satisfaction levels. The population of this study is primary and secondary school teachers who work in Tokat province. The sample consists of 140 primary and secondary school teachers who were selected by purposeful sampling method. The data were gathered by Classroom Management Skills Observation Scale, Job Satisfaction Scale and personal information questionnaire. Data were analyzed by using reliability analyzes, percentage, frequency and the Pearson Product-Moment Correlation Coefficient. Findings indicate that there were positive and significant but slight relationship between teachers’ classroom management skills and their job satisfactions.
Anahtar Kelime: classroom management organizational behavior Tokat teachers job satisfaction

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Bibliyografik
 • Akçamete, G., Kamer S. ve Sucuoğlu B. (2001). Öğretmenlerde Tükenmişlik, İş doyumu ve Kişilik. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Aydın, İ. (2002). İş Yaşamında Stres. Ankara: Pegem A Yayınları.
 • Balcı, A. (1985). Eğitim Yöneticisinin İş Doyumu. Yayımlanmamış doktora tezi. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Başar, H. (1999). Sınıf Yönetimi. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları No: 3390.
 • Büyüköztürk, Ş. (2006). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Celep, C. (2002). Sınıf Yönetimi ve Disiplini. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Çelik, H. (2003). Fen Bilgisi ve Fizik-Kimya-Biyoloji Öğretmenlerinin İş Doyumu (Kırıkkale İli Örneği). Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kırıkkale.
 • Davis, K. (1988). İşletmede İnsan Davranışı (Örgütsel Davranış). (Çev: Kemal Tosun vd), İstanbul: İ.Ü. İşletme Fakültesi Yayın No: 199.
 • Demirel, Ö. (2000). Plandan Uygulamaya Öğretme Sanatı. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Demirtaş, H. (2005). Sınıf Yönetiminin Temelleri. H. Kıran (Editör). Etkili Sınıf Yönetimi (s. 1-32). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Eren, E. (2004). Örgütsel Davranış ve Yönetim Psikolojisi. İstanbul: Beta Yayımları.
 • Fidler, P. (2002). The Relationship Between Teacher Instructional Techniques and Characteristics and Student Achivement in Reduced Size Calsses. Eric Document, 473460.
 • Gençer, A. (2002). Öğretmenlerin İş Doyumu ile Mesleki Tükenmişlik Düzeyleri Arasındaki İlişki. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir.
 • Günbayı, İ. (1999). İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin İş Doyumu. Yayımlanmamış doktora tezi. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Gündüz, H. B. (2004). Eğitim Okul ve Sınıf Yönetimi. Ş. Erçetin, Ç. Özdemir (Editörler). Sınıf Yönetimi (s. 3-32). Ankara: Asil Yayın Dağıtım.
 • Gündüz, Y. (2001). Öğretmenlerin Sınıf Yönetimindeki Yeterlikleri. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Hamamcı, Z., Göktepe E. O. ve İnanç N. (2005). Ankara İlinde Çalışan Okul Psikolojik Danışmanlarının Mesleki Gelişim ve Doyum Düzeyleri Arasındaki İlişki. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi. 3(24), 27-41.
 • Kaliska, P. (2002). A Comprehensıve Study Identıfyıng The Most Effectıve Classroom Management Technıques And Practıces, Unpublished master thesis. The Graduate School University of Wisconsin, USA.
 • Karakoç, H. S. (1998). Çanakkale İlköğretim Kurumları Öğretmenlerinin Sınıf Yönetimindeki Yeterlilikleri. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çanakkele.
 • Karip, E. (2002). Sınıf Yönetimi ve Disiplini. E. Karip (Editör). Sınıf Yönetimi (s. 1-2). Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Kiraz, E. (2002). Öğretmen Adaylarının Hizmet Öncesi Mesleki Gelişiminde Uygulama Öğretmenlerinin İşlevi. Eğitim Bilimleri ve Uygulama Dergisi. 1(2), 183-196.
 • Köklü, N., Büyüköztürk, Ş. ve Bökeoğlu Ö. Ç. (2006). Sosyal Bilimler İçin İstatistik. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Lemlech, J. K. (1991). Classroom Management Methods and Techniques for Elemantry and Secondary Teachers. Waveland Press: Illinois, USA.
 • Nelson, M. F. (2002). A Qualitative Study of Effective School Discipline Practices: Perceptions of Administrators, Tenured Teachers, and Parents in Twenty Schools. Unpublished PhD Thesis, East Tennessee State University the faculty of the Department of Educational Leadership and Policy Analysis, Tennessee.
 • Phelps, P.H. (1991). Helping Teachers Excel As Classroom Managers. Clearin House. 64 (4). Database, Academic Search Premier.
 • Sabatini, J. P., Daniels, M., Ginsburg, L., Limeul, K., Russel, M. and Stites R. (2000). Teacher Perspectives on the Adult Education Profession: National Survey Findings About an Emerging Profession. Eric Document, 446 230.
 • Sarıtaş, M. (2003). Sınıf Yönetimi ve Disiplini ile İlgili Kurallar Geliştirme. L. Küçükahmet (Editör). Sınıf Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar (s. 45-83). Ankara: Nobel Yayınları.
 • Sarpkaya, R. (2000). Liselerde Çalışan Öğretmenlerin İş Doyumu. Amme İdaresi Dergisi. 33(3), 111-124.
 • Sevim, A.S. ve Hamamcı Z. (1999). Psikolojik Danışmanların Mesleki Doyumları ile Mesleki Yeterlilikleri Arasındaki İlişkiler. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi. 2 (12), 39-46.
 • Sparks, D. (1983). Practical Solutions for Teacher Stres. Theory into Practice. 22 (1), 33-42.
 • SPSS, Inc. (2001). SPSS Base11.0.0 Aplications Guide. Chicago: SPSS Inc.
 • Sanford, J.P. and Emmer, E.T. (1988). Understanding Classroom Management: An observation guide. Boston: Allyn and Bacon.
 • Şahin, P. (2003), Kitle İletişim Araçlarının Sınıf Yönetimi Üzerindeki Etkisi. 19 Haziran 2006. (http://egitisim.inonu.edu.tr/PSahin_kitleilet.htm).
 • Taşdan, M. ve Kantos, Z. E. (2007). Sınıf Yönetimi ve Disiplin. Z. Cafoğlu (Editör) . Sınıf Yönetimi (s. 9-42). Ankara: Grafiker Yayınları.
 • Ünal, S., Karlıdağ, R. ve Yoloğlu S. (2001). Hekimlerde Tükenmişlik ve İş Doyumu Düzeylerinin Yaşam Doyumu Düzeyleri ile İlişkisi. Klinik Psikiyatri. 4, 113-118.
 • Vural, B. (2004), Yetkin-İdeal-Vizyoner Öğretmen, İstanbul: Hayat Yayınları.
 • Wragg, E. C. ve Wragg, C. M. (1998). Classroom Management Research in the United Kingdom. Eric Document, 418 971.
 • Yalçınkaya, M. ve Tombul, Y. (2002). İlköğretim Okulu Sınıf Öğretmenlerinin Sınıf Yönetimi Becerilerine İlişkin Algı ve Gözlemler. Ege Eğitim Dergisi. 1 (2), 96-108.
 • Yavuz, M. (2002). İlköğretim Okulu Yönetici ve Öğretmenlerinde İş Doyumu, Denetim Odağı ve Demografik Faktörlerin Zaman Yönetimiyle İlişkisi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.
 • Yıldırgan, Recep. (1996). Konaklama İşletmelerinde Verimlilik Kapsamında İş Doyumu-Personel Devri İlintisi ve Sendikalar. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
APA AKIN U, KOÇAK R (2007). Öğretmenlerin Sınıf Yönetimi Becerileri ile İş Doyumları Arasındaki İlişki. , 353 - 370.
Chicago AKIN UĞUR,KOÇAK Recep Öğretmenlerin Sınıf Yönetimi Becerileri ile İş Doyumları Arasındaki İlişki. (2007): 353 - 370.
MLA AKIN UĞUR,KOÇAK Recep Öğretmenlerin Sınıf Yönetimi Becerileri ile İş Doyumları Arasındaki İlişki. , 2007, ss.353 - 370.
AMA AKIN U,KOÇAK R Öğretmenlerin Sınıf Yönetimi Becerileri ile İş Doyumları Arasındaki İlişki. . 2007; 353 - 370.
Vancouver AKIN U,KOÇAK R Öğretmenlerin Sınıf Yönetimi Becerileri ile İş Doyumları Arasındaki İlişki. . 2007; 353 - 370.
IEEE AKIN U,KOÇAK R "Öğretmenlerin Sınıf Yönetimi Becerileri ile İş Doyumları Arasındaki İlişki." , ss.353 - 370, 2007.
ISNAD AKIN, UĞUR - KOÇAK, Recep. "Öğretmenlerin Sınıf Yönetimi Becerileri ile İş Doyumları Arasındaki İlişki". (2007), 353-370.
APA AKIN U, KOÇAK R (2007). Öğretmenlerin Sınıf Yönetimi Becerileri ile İş Doyumları Arasındaki İlişki. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 13(51), 353 - 370.
Chicago AKIN UĞUR,KOÇAK Recep Öğretmenlerin Sınıf Yönetimi Becerileri ile İş Doyumları Arasındaki İlişki. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi 13, no.51 (2007): 353 - 370.
MLA AKIN UĞUR,KOÇAK Recep Öğretmenlerin Sınıf Yönetimi Becerileri ile İş Doyumları Arasındaki İlişki. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, vol.13, no.51, 2007, ss.353 - 370.
AMA AKIN U,KOÇAK R Öğretmenlerin Sınıf Yönetimi Becerileri ile İş Doyumları Arasındaki İlişki. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi. 2007; 13(51): 353 - 370.
Vancouver AKIN U,KOÇAK R Öğretmenlerin Sınıf Yönetimi Becerileri ile İş Doyumları Arasındaki İlişki. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi. 2007; 13(51): 353 - 370.
IEEE AKIN U,KOÇAK R "Öğretmenlerin Sınıf Yönetimi Becerileri ile İş Doyumları Arasındaki İlişki." Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 13, ss.353 - 370, 2007.
ISNAD AKIN, UĞUR - KOÇAK, Recep. "Öğretmenlerin Sınıf Yönetimi Becerileri ile İş Doyumları Arasındaki İlişki". Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi 13/51 (2007), 353-370.