Yıl: 2007 Cilt: 2007 Sayı: 32 Sayfa Aralığı: 32 - 41 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Öğretim Elemanlarının İş Doyumlarının İncelenmesi

Öz:
ÖZET: Bu araştırmanın amacı Ankara’daki devlet üniversitelerinde çalışan öğretim elemanlarının iş doyumlarının incelenmesidir. Öğretim elemanlarının iş doyumlarını inceleyen birçok araştırma olmakla birlikte, Herzberg’in iki etmen kuramına dayalı olarak yapılmış araştırmalar sınırlıdır. Araştırma grubu 203 öğretim elemanından oluşmaktadır. Öğretim elemanlarına Kelecioğlu, Bilge ve Akman (2006) tarafından geliştirilen Öğretim Elemanları İş Doyumu Ölçeği (ÖİDÖ) ve kişisel bilgi formu uygulanmıştır. Bulgular yaşça büyük olanların olmayanlarınkine; öğretim üyelerinin öğretim görevlilerinkine; yurt dışında bulunanların bulunmayanlarınkine; unvanı yüksek olanların olmayanlarınkine; hizmet süresi fazla olanların olmayanlarınkine göre içsel doyumlarının yüksek olduğunu; sosyal bilimler alanında çalışanların dışsal etmenlere bağlı olarak doyumlarının Fen-Mühendislik alanında çalışanlarınkine göre daha düşük olduğunu göstermiştir.
Anahtar Kelime: iş tatmini öğretim elemanları akademik statü kıdem Ankara devlet üniversiteleri ünvan

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Akman, Y., Kelecioğlu, H. ve Bilge, F. (2006). Öğretim elemanlarının iş doyumlarını etkileyen faktörlere ilişkin görüşleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30, 11-20.
 • Baş, T. ve Ardıç, K. (2002). A comparison of job satisfaction between public and private university academicians in Turkey. METU Studies in Development, 29(1-2), 27-46.
 • Bertz, R.D. ve Judge, T.A. (1994). Person organization fit and the theory of work adjustment: implications for satisfaction, tenure, and career success. Journal of Vocational Behavior, 44(1), 32-54.
 • Brief, A.P. (1998). Attitudes in and around organizations. USA: Sage Publications, Inc.
 • Büyüköztürk, Ş. (2004). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı: istatistik, araştırma deseni SPSS uygulamaları ve yorum (4. baskı). Ankara: Pegem A yayıncılık.
 • Castillo, E., Conklin, A. ve Cano, J. (1999). Job satisfaction of Ohio agricultural education teachers. Journal of Agricultural Education, 19, 40(2).
 • Çetinkanat, C. (2000). Örgütlerde güdülenme ve iş doyumu. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Davis, K. (1982). İşletmelerde insan davranışı. (Çev. K. Tosun ve ark.). İstanbul Üniversitesi Yayın no: 3028.
 • Durham, T.M. ve Lange, B. (2004). The work covenant: a managament strategy for department chairs and program directors. Journal of Dental Education. 68(1), 55-63.
 • Dutka, M.A. (2002). The relationship between job satisfaction and organizational climate for women higher education administrators at five institutions. http://escholarship.bc.edu/dissertations/AAI3043396/html. adresinden alınmıştır.
 • Esen, N. (2001). Beden eğitimi ve spor öğretmeni yetiştiren yüksek öğrenim kurumlarında çalışan öğretim elemanlarının iş doyumu düzeylerinin incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Bolu: Abat İzzet Baysal Üniversitesi.
 • Friesen, D., Holdaway, E.A. ve Rice, A.W. (1983). Satisfaction of school principals with their work. Educational Administration Quarterly, 19(4), 35-58.
 • Hampton, D. R. (1972). Behavioral concepts in management (2nd ed.). Dickensen Publishing Company.
 • Heller, H.W., Clay, R. ve Perkins, C. (1993). The relationship between teacher job satisfaction and principal leadership style. Journal of School Leadership, 3(1), 74-86.
 • Herr, E.L. ve Cramer, S.H. (1996) Career guidance and counseling through the life span: systematic approaches, (5th ed.). NY: Longman, Inc.
 • Herzberg, F. (1972). The motivation-hygiene concept and problems of manpower. (Ed: D.R. Hampton). Behavioral concepts in management (2nd ed.). USA: Dickensen Publishing Comp., Inc., 33-40.
 • Hodson, R. (1989). Gender differences in job satisfaction: why aren’t women more dissatisfied? The Sociological Quarterly, 30(3), 385-399.
 • Karlıdağ, R., Ünal, S. ve Yoloğlu, S. (2000). Hekimlerde iş doyumu ve tükenmişlik düzeyi. Türk Psikiyatri Dergisi, 11, 49-57.
 • Kasapoğlu, A. (1999). Sağlık sosyolojisi, Türkiye’den araştırmalar. Sosyoloji Derneği Yayınları, 6.
 • Kelecioğlu, H., Bilge, F. ve Akman, Y. (2006). Öğretim elemanları iş doyumu ölçeğinin geliştirilmesi. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi. 3(26), 115-128.
 • Kelly, J.D. (1989). Gender, pay and job satisfaction of faculty in journalism. Journalism Quarterly, 66(2), 446-452.
 • Kemaloğlu, E. (2001). A research on the job satisfaction of the instructors of english at Yildiz Technical University basic english department. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. İstanbul: Marmara Üniversitesi.
 • Kılıç, B. (2002). Özel ve devlet üniversitelerinde çalışan araştırma görevlilerinin iş doyum düzeylerinin karşılaştırılması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. İstanbul: Yıldız Teknik Üniversitesi.
 • Mc Caslin, V.L. ve Mwangi, J. (1994). Job satisfaction of Kenya’s rift valley extension agents. Journal of Extension [Online], 32(3). http://www.joe.org/joe/1994october/rb1/html. adresinden alınmıştır.
 • Mc Cormick, E.J. ve Ilgen, D. (1980). Industrial psychology. New Jersey: Prentice Hall, Inc.
 • Miner, J. B. (1992). Industrial organizational psychology. McGraw-Hill International editions.
 • Musal, B., Elçi, Ç.Ö. ve Ergin, S. (1995). Uzman hekimlerde mesleki doyum. Toplum ve Hekim, 10 (68), 2-7.
 • Myers, M.S. (1972). Who are your motivated workers? (Ed. D.R.Hampton). Behavioral concepts in management (2nd ed.)., USA: Dickensen Publishing Company.
 • Oran, B.N. (1989). A study on job satisfaction of a group of academical staff in Marmara University. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. İstanbul: Marmara Üniversitesi.
 • Öncel, T. A. (1998). Üniversite öğretim elemanlarının meslek doyum düzeylerine ilişkin bir araştırma. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Konya: Selçuk Üniversitesi.
 • Sergiovanni, T.J. ve Starratt, R.J. (1998). Supervision: human perspectives. New York: Mc Graw-Hill, 157.
 • Sloane, P.J. ve Ward, E.W. (2001). Cohort effects and job satisfaction of academics. Applied Economics Letters. 8, 787-791.
 • Smither, R.D. (1998). The psychology of work and human performance (3rd ed.). Longman, Inc.
 • Tack, M.W. ve Patitu, C.L. (l993). Faculty job satisfaction: women and minorities in Peril. ERIC Digest. http://www.ericdigests.org/1993/job.htm ERIC Identifier: ED355859 [25.07.2005].
 • Tosunoğlu, H. (1998). Fırat Üniversitesi öğretim elemanlarının iş doyumu. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Elazığ: Fırat Üniversitesi.
 • Varca, P.E., Shaffer, G.S. ve McCauley, C.D. (1983). Sex differences in job satisfaction revisited. Academy of Management Journal, 26(2), 348-353.
 • Yıldız, N., Yolsal, N., Ay, P. ve Kıyan, A. (2003). İstanbul Tıp Fakültesi’nde çalışan hekimlerde iş doyumu. İstanbul Tıp Fakültesi Mecmuası, 66(1).
APA BILGE F, AKMAN Y, KELECİOĞLU H (2007). Öğretim Elemanlarının İş Doyumlarının İncelenmesi. , 32 - 41.
Chicago BILGE FILIZ,AKMAN Yasemin,KELECİOĞLU Hülya Öğretim Elemanlarının İş Doyumlarının İncelenmesi. (2007): 32 - 41.
MLA BILGE FILIZ,AKMAN Yasemin,KELECİOĞLU Hülya Öğretim Elemanlarının İş Doyumlarının İncelenmesi. , 2007, ss.32 - 41.
AMA BILGE F,AKMAN Y,KELECİOĞLU H Öğretim Elemanlarının İş Doyumlarının İncelenmesi. . 2007; 32 - 41.
Vancouver BILGE F,AKMAN Y,KELECİOĞLU H Öğretim Elemanlarının İş Doyumlarının İncelenmesi. . 2007; 32 - 41.
IEEE BILGE F,AKMAN Y,KELECİOĞLU H "Öğretim Elemanlarının İş Doyumlarının İncelenmesi." , ss.32 - 41, 2007.
ISNAD BILGE, FILIZ vd. "Öğretim Elemanlarının İş Doyumlarının İncelenmesi". (2007), 32-41.
APA BILGE F, AKMAN Y, KELECİOĞLU H (2007). Öğretim Elemanlarının İş Doyumlarının İncelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2007(32), 32 - 41.
Chicago BILGE FILIZ,AKMAN Yasemin,KELECİOĞLU Hülya Öğretim Elemanlarının İş Doyumlarının İncelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2007, no.32 (2007): 32 - 41.
MLA BILGE FILIZ,AKMAN Yasemin,KELECİOĞLU Hülya Öğretim Elemanlarının İş Doyumlarının İncelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.2007, no.32, 2007, ss.32 - 41.
AMA BILGE F,AKMAN Y,KELECİOĞLU H Öğretim Elemanlarının İş Doyumlarının İncelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2007; 2007(32): 32 - 41.
Vancouver BILGE F,AKMAN Y,KELECİOĞLU H Öğretim Elemanlarının İş Doyumlarının İncelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2007; 2007(32): 32 - 41.
IEEE BILGE F,AKMAN Y,KELECİOĞLU H "Öğretim Elemanlarının İş Doyumlarının İncelenmesi." Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2007, ss.32 - 41, 2007.
ISNAD BILGE, FILIZ vd. "Öğretim Elemanlarının İş Doyumlarının İncelenmesi". Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2007/32 (2007), 32-41.