Yıl: 2007 Cilt: 0 Sayı: 28 Sayfa Aralığı: 101 - 112 Metin Dili: Türkçe

Eğitim Fakültesi Öğretim Elemanlarının Tükenmişlik Düzeyleri

Öz:
Problem Durumu: Son yıllarda hem örgüt hem de çalışanların önündeki en önemli tehditlerden biri mesleki tükenmişliktir. Üniversite öğretim elemanları karşılaştıkları güçlükler nedeniyle her geçen gün daha fazla tükenmektedirler. Bu nedenle üniversite öğretim elemanlarının çeşitli değişkenlere göre tükenmişlik düzeylerini belirlemek gerekmektedir. Araştırmanın Amacı: Bu çalışmanın amacı Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesinde görev yapan öğretim elemanlarının mesleki tükenmişliklerini cinsiyet, medeni durum, yaş, alan, çalışma süresi, akademik unvan, ÜDS/ KPDS puanlarına göre duygusal tükenme, duyarsızlaşma ve kişisel başarı boyutlarındaki tükenmişlik düzeylerini belirlemektir. Araştırmanın Yöntemi: Araştırma betimsel bir çalışma olup veri toplama aracı olarak “Maslach Mesleki Tükenmişlik Ölçeği” ve “Kişisel Bilgi Toplama Formu” uygulanmıştır. Örneklem 106 öğretim elemanından oluşmaktadır. Toplanan veriler Mann-Whitney U analizi ile çözümlenmiştir. Bulgular: Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğretim elemanlarının cinsiyet ve medeni durum değişkenleri dikkate alındığında kadınların ve bekar öğretim elemanlarının daha yüksek tükenmişlik yaşadığı, tüm alt boyutlarda 21-30 yaş grubu arasındaki öğretim elemanlarının daha fazla tükendikleri saptanmıştır. Çalıştıkları alanlara göre öğretim elemanlarının tükenmişlik düzeyleri farklılıklar gösterirken, çalışma süresine göre hiçbir alt boyutta istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmamıştır. Akademik unvan incelendiğinde tüm alt boyutlarda araştırma göre duygusal tükenme alt boyutunda ÜDS/KPDS dil sınavlarından 50 den daha düşük ve 50-64 arası puan alanlar daha yoğun bir tükenmişlik yaşamaktadırlar. Öneriler:Öğretim elemanları tükenmişliklerine neden olan faktörler konusunda bilinçlendirilmelidirler. Öğretim elemanlarına stres yönetimi, motivasyon, iletişim, kriz yönetimi gibi konularda düzenli olarak hizmet içi eğitim verilmelidir.
Anahtar Kelime:

Burn Out Syndrome Levels of Education Faculty Academik Staff

Öz:
Problem Statement:As burn out syndrome is one of the most important problems for the organizations while they are performing their activities, it seen necessary to determine the burnout levels of.university academic staff due to different variables.Purpose: The purpose of the study was to inverstigate burn out levels of Uludağ University Education Faculty academic staff on exhaustion, depersonalization and personel accomplishment subscales according to sex, marital status, age, field of study, experience, academic title, UDS/KPDS (Foreign Language Test) gradevariables.Method: The study was a descriptive one in which the data were collected with “Maslach Burnout Inventory” and “Personal Information Gathering Form”. The sample of the study was 106 academic staff. Data were analyzed by Mann Whitney U test.Findings: Findings show that exhaustion, depersonalization and personel accomplishment subscales scores differ according to sex, marital status, age, field of study, experience, academic title, UDS/KPDS (Foreign Language Test) gradevariables. Recommendations: Academic staff should be trained about the factors of their burn out and in service training about motivation, stres management, communication and crisis management should be given to them to overcome their burn out syndrome.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Bibliyografik
  • Ağaoğlu, E, Ceylan, M, Kesim, E.& Madden, T. (2004). Araştırma görevlilerinin tükenmişlik düzeyleri. Eğitim Bilimleri Kongresi, Malatya.
  • Barut, Y.& Kalkan, M. (2002). Ondokuz Mayıs üniversitesi öğretim elemanlarının tükenmişlik düzeylerinin incelenmesi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14, 66-77.
  • Baysal, A. (1994). Öğretim elemanlarında tükenmişlik sendromu: Maslach burnout envanterinin D.E. Buca eğitim fakültesi öğretim elemanı örnekleminde geçerlik ve güvenirlik çalışması, I Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, Bursa.
  • Ergin, C. (1993). Doktor ve hemşirelerde tükenmişlik ve Maslach tükenmişlik ölçeğinin uyarlanması. VII Ulusal Psikoloji Kongresi ve Türk Psikologlar Derneği Yayını. 143-154.
  • Izgar, H. (2001). Okul yöneticilerinde tükenmişlik. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. Maslach, C. & Jackson, S. E. (1981). The measurement of experienced Burnout. Journal of Occupational Behavior, 2, 99-113.
  • Maslach, C., Schaufeli, W. B. & Leiter, M. P. (2001). Job burnout. Annual Review of Psychology, 52, 397-422.
  • Murat, M. (2003). Üniversite öğretim elemanlarında tükenmişlik. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2 (19), 25-34.
APA KÜÇÜKSÜLEYMANOĞLU E (2007). Eğitim Fakültesi Öğretim Elemanlarının Tükenmişlik Düzeyleri. , 101 - 112.
Chicago KÜÇÜKSÜLEYMANOĞLU EMİNE RÜYAM Eğitim Fakültesi Öğretim Elemanlarının Tükenmişlik Düzeyleri. (2007): 101 - 112.
MLA KÜÇÜKSÜLEYMANOĞLU EMİNE RÜYAM Eğitim Fakültesi Öğretim Elemanlarının Tükenmişlik Düzeyleri. , 2007, ss.101 - 112.
AMA KÜÇÜKSÜLEYMANOĞLU E Eğitim Fakültesi Öğretim Elemanlarının Tükenmişlik Düzeyleri. . 2007; 101 - 112.
Vancouver KÜÇÜKSÜLEYMANOĞLU E Eğitim Fakültesi Öğretim Elemanlarının Tükenmişlik Düzeyleri. . 2007; 101 - 112.
IEEE KÜÇÜKSÜLEYMANOĞLU E "Eğitim Fakültesi Öğretim Elemanlarının Tükenmişlik Düzeyleri." , ss.101 - 112, 2007.
ISNAD KÜÇÜKSÜLEYMANOĞLU, EMİNE RÜYAM. "Eğitim Fakültesi Öğretim Elemanlarının Tükenmişlik Düzeyleri". (2007), 101-112.
APA KÜÇÜKSÜLEYMANOĞLU E (2007). Eğitim Fakültesi Öğretim Elemanlarının Tükenmişlik Düzeyleri. Eurasian Journal of Educational Research, 0(28), 101 - 112.
Chicago KÜÇÜKSÜLEYMANOĞLU EMİNE RÜYAM Eğitim Fakültesi Öğretim Elemanlarının Tükenmişlik Düzeyleri. Eurasian Journal of Educational Research 0, no.28 (2007): 101 - 112.
MLA KÜÇÜKSÜLEYMANOĞLU EMİNE RÜYAM Eğitim Fakültesi Öğretim Elemanlarının Tükenmişlik Düzeyleri. Eurasian Journal of Educational Research, vol.0, no.28, 2007, ss.101 - 112.
AMA KÜÇÜKSÜLEYMANOĞLU E Eğitim Fakültesi Öğretim Elemanlarının Tükenmişlik Düzeyleri. Eurasian Journal of Educational Research. 2007; 0(28): 101 - 112.
Vancouver KÜÇÜKSÜLEYMANOĞLU E Eğitim Fakültesi Öğretim Elemanlarının Tükenmişlik Düzeyleri. Eurasian Journal of Educational Research. 2007; 0(28): 101 - 112.
IEEE KÜÇÜKSÜLEYMANOĞLU E "Eğitim Fakültesi Öğretim Elemanlarının Tükenmişlik Düzeyleri." Eurasian Journal of Educational Research, 0, ss.101 - 112, 2007.
ISNAD KÜÇÜKSÜLEYMANOĞLU, EMİNE RÜYAM. "Eğitim Fakültesi Öğretim Elemanlarının Tükenmişlik Düzeyleri". Eurasian Journal of Educational Research 28 (2007), 101-112.