Yıl: 2006 Cilt: 0 Sayı: 19 Sayfa Aralığı: 45 - 57 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

İlköğretim Birinci Kademesi Öğrencilerinin Drama Yöntemine Karşı Tutumlarının Değerlendirilmesi

Öz:
Bu araştırma kapsamında İlköğretim üçüncü sınıf Hayat Bilgisi dersinin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ünitesi seçilmiştir. Seçilen ünite kontrol grubuna geleneksel öğretim yöntemi, deney grubuna ise drama yöntemi kullanılarak işlenmiştir. Öğrencilerin araştırma sonunda tutumlarında nasıl bir farklılaşma gösterdiklerini tespit etmek amacıyla ünite başında ve ünite sonunda olmak üzere iki defa tutum ölçeği uygulanmıştır. Tutum ölçekleri vasıtasıyla elde edilen veriler amaçlara uygun olarak frekans (f), yüzde (%), aritmetik ortalama ( x ), standart sapma (ss) ve t testi kullanılarak analiz edilmiştir.
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları

Evaluation of Elementary School First Level Students' Attitude Towards Drama Method

Öz:
In this study the unit of 23rd April National Independency and Children’s festival has been taken example in primary education 3rd classes, Social Sciences lesson. This selected unit has been taught by traditional education method to the control group and drama method to the experimental group. Two attitude scales, one of which at the beginning of the unit and the other at the end, have been carried out in order to establish how students’ attitudes differ at the end of the research. Data gathered by attitude scales have been analyses appropriate to the purposes using frequency (f), percentage (%), arithmetic mean ( x ), standard deviation (ss) and t-test.
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Adıgüzel, H. Ö (1993). Oyun ve Yaratıcı Drama İlişkisi, Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Aral, N. Vd. (2000) Okulöncesi Eğitim ve Anasınıfı Programı, Ya-pa Semineri, İstanbul.
 • Aşkar, P. (1986) Matematik Dersine Yönelik Tutumu Ölçen Likert-Tipi Ölçeğin Geliştirilmesi, Eğitim ve Bilim, Cilt 11 (62).
 • Bilen, M. (1996) Plandan Uygulamaya Öğretim, Ankara: Aydan Web Tesisleri.
 • Bozdağan, Z. (2003) Yaratıcı Drama, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Büyükkaragöz, S. Ve Çici, C. (1994) Genel Öğretim Metotları, Ankara: Öz Yayınları.
 • Cottrel, J. (1987) Creative Drama in The Clasroom Grades 1-3 Teacher's Resource Book For Theatre Arts National Textbook Company, U.S.A.: Westn Michigan University.
 • Çağdaş, A. ve diğerleri. (2003) Okul Öncesi Eğitimde Dramatik Etkinlikler, Konya: Eğitim Kitapevi.
 • Dökmen, Ü. (1995) Sosyometri ve Psikodrama, İstanbul: Sistem Yayınları.
 • Gönen, M. ve Dalkılıç, N. U. (1998), Çocuk Eğitimde Drama, İstanbul: Epsilon Yayıncılık.
 • Gönen, M. (1992) Çocuk ve Yaratıcılık YA-Pa 8. Okul Öncesi Eğitimi ve Yaygınlaştırılması Semineri, Bursa.
 • Güneysu, G. (1993) Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Personel Güdüleme, Ya-Pa 8. Okul Öncesi Eğitim Semineri, İstanbul.
 • Heining, R.B. (1988) Creative Drama For The Classroom Teacher, New Jersey: Westrern Mechigan University Prentice.
 • Hurd, B.M. (1991) Teach By The Light Of The Moon, Science and Children, 28(7), 22-24
 • Kağıtçıbaşı, Ç. (1976) İnsan ve İnsanlar: Sosyal Psikolojiye Giriş, Ankara: Sevinç Matbaası.
 • Karadağ, E., (2005) Eğitim Yönetimi ve Öğretim Yöntemleri İlişkisi Kapsamında Drama Yönteminin Değerlendirilmesi, İstanbul: Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Karadağ, E. ve Çalışkan, N. (2005) Kuramdan Uygulamaya İlköğretimde Drama, Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Koç, F. (1999) Yaratıcı Dramanın Öğrenmeye Etkisi, (Sosyal Bilimler Dersinde Bir Yöntem Olarak), Ankara: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Küçükahmet, L. (1989), Öğretim İlke ve Yöntemleri, Ankara: Gazi Üniversitesi Yay.
 • Lavov, B.J. ve Sewell, R. (1993), Command Performance, Science and Children, 31 (2), 23-24
 • Levent, T. (1999) Drama Kültürünü Oluşturmak, Eğitimde Yaratıcı Drama (ÇDD Bülteni), (Sayı 2): 7–9.
 • Nakipoğlu, M. (1999) Öğretmen adaylarının kavram geliştirme ve kavram öğretimi stratejisine yönelik görüşleri. D.E.Ü. Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 10, 63–72
 • Okvuran, A. (1995) Çağdaş İnsanı Yaratmada Yaratıcı Drama Eğitimin Önemi ve Empatik Eğilim Düzeylerine Etkisi, A.Ü. Eğitim Bilimleri Dergisi, Cilt:27 (Sayı1): 185–194
 • Ömeroğlu, E. (1990) Ana Okuluna Giden Beş Altı Yaşındaki Çocukların Sözel Yaratıcılıklarının Gelişmesine Dramanın Etkisi, Ankara: Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yayımlanmamış Doktora Tezi.
 • Pehlivan, İ. (1997) Okula Aile Katılımı, Yaşadıkça Eğitim Dergisi. Temmuz/Ağustos 1997, 53.
 • Saban, A. (2000) Öğrenme ve Öğretme Süreci (Yeni Teori ve Yaklaşımlar) Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • San, İ. (1990) Eğitimde Yaratıcı Drama, Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, Cilt: 23 (Sayı:2): 573–574.
 • San, İ. (1991) Yaratıcı Drama, Eğitimsel Boyutları, I. İzmir Eğitim Kongresi Bildirileri.
 • San, İ. (1992) Eğitisel Drama, Ankara: Assitej Yayınları.
 • Sıvacı, S.Y., (2003). Sınıf Öğretmenliği Son Sınıf Öğrencilerinin Matematik Alan ve Meslek Bilgisi Yeterlilikleri ile Derse Yönelik Tutumları, Ankara: Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayımlanmamış Doktora Tezi.
 • TDK, (1983) Türkçe Sözlük, Ankara: TDK Yayınları.
 • Üstündağ, T. (1997) Günümüz Eğitimde Dramanın Yeri, Yaşadıkça Eğitim, 9 (37).
 • Üstündağ, T. (2004) Yaratıcı Drama Öğretmeninin Günlüğü, Ankara: Pegema Yayınları,
 • Workmann, S. ve Anziona M.C. (1993) Curriculum Webs; Weaning Connection From Children to Teachers, Young Children, January 4-9
APA KARADAG E, ÇALIŞKAN N (2006). İlköğretim Birinci Kademesi Öğrencilerinin Drama Yöntemine Karşı Tutumlarının Değerlendirilmesi. , 45 - 57.
Chicago KARADAG ENGIN,ÇALIŞKAN NİHAT İlköğretim Birinci Kademesi Öğrencilerinin Drama Yöntemine Karşı Tutumlarının Değerlendirilmesi. (2006): 45 - 57.
MLA KARADAG ENGIN,ÇALIŞKAN NİHAT İlköğretim Birinci Kademesi Öğrencilerinin Drama Yöntemine Karşı Tutumlarının Değerlendirilmesi. , 2006, ss.45 - 57.
AMA KARADAG E,ÇALIŞKAN N İlköğretim Birinci Kademesi Öğrencilerinin Drama Yöntemine Karşı Tutumlarının Değerlendirilmesi. . 2006; 45 - 57.
Vancouver KARADAG E,ÇALIŞKAN N İlköğretim Birinci Kademesi Öğrencilerinin Drama Yöntemine Karşı Tutumlarının Değerlendirilmesi. . 2006; 45 - 57.
IEEE KARADAG E,ÇALIŞKAN N "İlköğretim Birinci Kademesi Öğrencilerinin Drama Yöntemine Karşı Tutumlarının Değerlendirilmesi." , ss.45 - 57, 2006.
ISNAD KARADAG, ENGIN - ÇALIŞKAN, NİHAT. "İlköğretim Birinci Kademesi Öğrencilerinin Drama Yöntemine Karşı Tutumlarının Değerlendirilmesi". (2006), 45-57.
APA KARADAG E, ÇALIŞKAN N (2006). İlköğretim Birinci Kademesi Öğrencilerinin Drama Yöntemine Karşı Tutumlarının Değerlendirilmesi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 0(19), 45 - 57.
Chicago KARADAG ENGIN,ÇALIŞKAN NİHAT İlköğretim Birinci Kademesi Öğrencilerinin Drama Yöntemine Karşı Tutumlarının Değerlendirilmesi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 0, no.19 (2006): 45 - 57.
MLA KARADAG ENGIN,ÇALIŞKAN NİHAT İlköğretim Birinci Kademesi Öğrencilerinin Drama Yöntemine Karşı Tutumlarının Değerlendirilmesi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.0, no.19, 2006, ss.45 - 57.
AMA KARADAG E,ÇALIŞKAN N İlköğretim Birinci Kademesi Öğrencilerinin Drama Yöntemine Karşı Tutumlarının Değerlendirilmesi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2006; 0(19): 45 - 57.
Vancouver KARADAG E,ÇALIŞKAN N İlköğretim Birinci Kademesi Öğrencilerinin Drama Yöntemine Karşı Tutumlarının Değerlendirilmesi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2006; 0(19): 45 - 57.
IEEE KARADAG E,ÇALIŞKAN N "İlköğretim Birinci Kademesi Öğrencilerinin Drama Yöntemine Karşı Tutumlarının Değerlendirilmesi." Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 0, ss.45 - 57, 2006.
ISNAD KARADAG, ENGIN - ÇALIŞKAN, NİHAT. "İlköğretim Birinci Kademesi Öğrencilerinin Drama Yöntemine Karşı Tutumlarının Değerlendirilmesi". Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 19 (2006), 45-57.