Yıl: 2007 Cilt: 2007 Sayı: 33 Sayfa Aralığı: 88 - 98 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

İlköğretim Okulu Müdürlerinin Hizmet Yönelimli Liderlik Rollerini Gerçekleştirme Düzeyleri

Öz:
Bu çalışmanın amacı, ilköğretim okulu müdürlerinin hizmet yönelimli liderlik rollerini yerine getirme düzeylerini ilköğretim okulu müdür, müdür yardımcısı ve öğretmenlerin görüşlerine göre belirlemektir. Araştırmanın verileri, 2005-2006 öğretim yılında Bolu ilinde bulunan ilköğretim okullarında görev yapan 19 müdür, 36 müdür yardımcısı ve 487 öğretmenden elde edilmiştir. Verilerin analizinde aritmetik ortalama, standart sapma, tek yönlü varyans ve LSD testi kullanılmıştır. Araştırmada ilköğretim okulu müdürlerinin hizmet yönelimli liderlik rolleri güçlendirme, hizmet ve vizyon boyutları altında incelenmiştir. Katılımcıların tamamına göre, ilköğretim okulu müdürlerinin güçlendirme’yi “orta”, hizmet, vizyon ve hizmet yönelimli liderlik rollerinin bütününü ise “çok” düzeyinde oynadıkları belirlenmiştir. Konuya ilişkin müdür, müdür yardımcısı ve öğretmenlerin görüşleri arasında farklılık olduğu belirlenmiştir. Bu farklılığın ise müdürler ile müdür yardımcısı ve öğretmenler arasında olduğu tespit edilmiştir.
Anahtar Kelime: öğretmen görüşleri Bolu güç kazandırma hizmetkar liderlik vizyon ilk öğretim okulları ilk öğretim okulu müdürleri okul yöneticileri

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Aytaç, T. (2000). Okul merkezli yönetim. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Büyüköztürk, Ş. (2003). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Celep, C. (2004). Dönüşümsel liderlik. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Çelik, V. (1998). Eğitimde dönüşümcü liderlik. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 4(16), 423-442.
 • Dennis, R. ve Winston, B.E. (2003). A factor analysis of Page and Wong’s servant leadership instrument. Leadership & Organization Development Journal, 24(8), 455-459.
 • Dönmez, B. (1998). Sosyo-teknik sistem modeli açısından Türkiye’nin eğitim yönetiminde değişme çabaları ve yöneticinin konumu. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 4(16), 503-512.
 • Drury, S. (2004). Employee perceptions of servant leadership: Comparisons by level and with job satisfaction and organizational commitment. Dissertation Abstracts International, 65(5).
 • Erçetin, Ş. (1997). İlköğretim okullarında yöneticilerin vizyon geliştirmeye ilişkin tutumları. 21. yüzyılda liderlik sempozyumu, Bildiri Kitabı.
 • Erçetin, Ş. (1998). Lider sarmalında vizyon. Ankara: Önder Matbaacılık.
 • Farling, M. L., Stone, A. G., & Winston, B. E. (1999). Servant leadership: Setting the stage for empirical research. The Journal of Leadership Studies, 6, 49-72.
 • Fate, T.H. (2003). Servant Leadership for schools and youth programs. Reclaiming Children and Youth, 12(1), 33-39.
 • Girard, S.H. (2000). Servant leadership qualities exhibited by Illinois Public School District superintendents. Dissertation Abstracts International, 61(5).
 • Gurr, D., Drysdale, L. & Mulford, B. (2005). Successful principal leaadership: Australian case studies. Journal of Educational Administration, 43(6), 539-551.
 • Hardin, F. (2003). Impacting Texas public schools through a student servant leader model: A case study. Dissertation Abstracts International, 64(3).
 • Hebert, S.C. (2003). The relationship of perceived servant leadership and job satisfaction from the follower’s perspective.Dissertation Abstracts International, 64(11).
 • Herbst, J. D. (2003). Organizational servant leadership and its relationship to secondary school effectiveness. Dissertation Abstracts International,64 (11).
 • Joseph, E. E. & Winston, B. E. (2005). A correlation of servant leadership, leader trust, and organizational trust. Leadership & Organization Development Journal, 26(1), 6-22.
 • Karip, E. (1998). Dönüşümcü liderlik. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 4(16), 443-465.
 • Koshal, J.N. (2005). Servant leadership theory: Application of the construct of service in the context of Kenyan leaders and managers. Dissertation Abstracts International, 66(8).
 • Lambert, W. E. (2004). Servant leadership qualities of principals, organizational climate and student achievement: A correlational study. Dissertation Abstracts International, 66(2).
 • Laub, J. (2004). Defining Servant Leadership: A Recommended Typology for Servant Leadership Studies. Servant Leadership Roundtable. Retrieved October 12, 2006, from http://www.regent.edu/ acad/sls/ ServantLeadershipRoundtable.
 • Laub, J. A. (1999). Assessing the serant organization: Development of the servant organizational leadership assessment(SOLA) instrument. Dissertation Abstracts International, 60(2).
 • Letting, A. (2004). The basis and praxis of servant leadership in christian institutions of higher education. Dissertation Abstracts International, 65(2).
 • Marks, H. ve Louis, K. S. (1997). Does teacher empowerment affect the classroom? The implications of teacher empowerment for instructional practice and student academic performance. Educational Evaluation and Policy Analysis, 19, 245-275.
 • Mestry, R. & Grabler, B. R. (2004). The training and development of principals to manage schools effectively using competence approach. International Studies in Educational Administration, 32(3), 2-19.
 • Miears, L. D. (2004). Servant-leadership and job satisfaction: A correlational study in Texas education agency region X public schoools. Dissertation Abstracts International, 65(9).
 • Milligan, D. W. (2003). Examination of leadership practices of Alabama public school superintendents identified as servant leaders. Dissertation Abstracts International, 64(12).
 • Nelson, L. (2003). An exploratory study of the application and acceptance of servant-leadership theory among black leaders in South Africa. Dissertation Abstracts International, 64(3).
 • Özdemir, S. (1997). Eğitimde örgütsel yenileşme. Ankara: Pegem Yayıncılık.
 • Page, D. ve Wong, P. (2000). A conceptual framework for measuring servant-leadership. Retrieved April 14, from http://www.twu.ca/Leadership/ConceptualFrameworkforServantLeadership.pdf
 • Patterson, K. A. (2003). Servant leadership: A theoretical model. Dissertation Abstracts International, 64(2).
 • Rooney, J. (2003). Principals who care: A personal reflection. Educational Leadership, 60(6), 76-78.
 • Russell, R. F., & Stone, A. G. (2002). A review of servant leadership attributes: developing a practical model. Leadership & Organization Development Journal, 1 (3), 145-157.
 • Sergiovanni, T. J. (1994). Building community in schools. San Francisco: Jossey-Bass.
 • Somech, A. (2005). Teachers’ personal and team empowerment and their relations to organizational outcomes: Contradictory or compatible constructs? Educational Administration Quarterly, 41(2), 237-266.
 • Stone, A. G., Russell, R. F., ve Patterson, K. (2003) Transformational versus servant leadership – a difference in leader focus. Retrieved October 12, 2006 from http://www.regent.edu/acad/sls/ ServantLeadershipRoundtable.
 • Stone, A. G. & Patterson, K. (2005, August). The history of leadership focus. Retrieved October 12, 2006 from http://www.regent.edu/acad/sls/ ServantLeadershipRoundtable.
 • Sweetland, S. R. & Hoy, W. K. (2000). School characteristics and educational outcomes: Toward an organizational model of student achivement in middle schools. Educational Administration Quarterly, 36(5), 703-729.
 • Şişman, M. (2004). Öğretim liderliği. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Taylor, T. A. (2002). Examination of leadership practices of principals identified as servant leaders. Dissertation Abstracts International, 63(5).
 • Thompson, C. H. (2005). The public school superintendent and servant leadership. Dissertation Abstracts International,66(9).
 • Walker, L. A. (2003). Phenomenological profiles of selected Illinois Public-school superintendents as servant leadership.Dissertation Abstracts International, 64(12).
 • White, P. C. (2002). 21st century pioneers. Leadership, 31, 8-11.
 • Wong, P., & Page, D. (2003). Servant leadership: An opponent-process model and the revised servant leadership profile.Retrieved October 12, 2006 from http://www.regent.edu/ acad/sls/ ServantLeadershipRoundtable.
 • Yukl, G. (2002). Leadership in Organizations. Upper Saddle River: Prentice Hall.
APA CERİT Y (2007). İlköğretim Okulu Müdürlerinin Hizmet Yönelimli Liderlik Rollerini Gerçekleştirme Düzeyleri. , 88 - 98.
Chicago CERİT Yusuf İlköğretim Okulu Müdürlerinin Hizmet Yönelimli Liderlik Rollerini Gerçekleştirme Düzeyleri. (2007): 88 - 98.
MLA CERİT Yusuf İlköğretim Okulu Müdürlerinin Hizmet Yönelimli Liderlik Rollerini Gerçekleştirme Düzeyleri. , 2007, ss.88 - 98.
AMA CERİT Y İlköğretim Okulu Müdürlerinin Hizmet Yönelimli Liderlik Rollerini Gerçekleştirme Düzeyleri. . 2007; 88 - 98.
Vancouver CERİT Y İlköğretim Okulu Müdürlerinin Hizmet Yönelimli Liderlik Rollerini Gerçekleştirme Düzeyleri. . 2007; 88 - 98.
IEEE CERİT Y "İlköğretim Okulu Müdürlerinin Hizmet Yönelimli Liderlik Rollerini Gerçekleştirme Düzeyleri." , ss.88 - 98, 2007.
ISNAD CERİT, Yusuf. "İlköğretim Okulu Müdürlerinin Hizmet Yönelimli Liderlik Rollerini Gerçekleştirme Düzeyleri". (2007), 88-98.
APA CERİT Y (2007). İlköğretim Okulu Müdürlerinin Hizmet Yönelimli Liderlik Rollerini Gerçekleştirme Düzeyleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2007(33), 88 - 98.
Chicago CERİT Yusuf İlköğretim Okulu Müdürlerinin Hizmet Yönelimli Liderlik Rollerini Gerçekleştirme Düzeyleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2007, no.33 (2007): 88 - 98.
MLA CERİT Yusuf İlköğretim Okulu Müdürlerinin Hizmet Yönelimli Liderlik Rollerini Gerçekleştirme Düzeyleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.2007, no.33, 2007, ss.88 - 98.
AMA CERİT Y İlköğretim Okulu Müdürlerinin Hizmet Yönelimli Liderlik Rollerini Gerçekleştirme Düzeyleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2007; 2007(33): 88 - 98.
Vancouver CERİT Y İlköğretim Okulu Müdürlerinin Hizmet Yönelimli Liderlik Rollerini Gerçekleştirme Düzeyleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2007; 2007(33): 88 - 98.
IEEE CERİT Y "İlköğretim Okulu Müdürlerinin Hizmet Yönelimli Liderlik Rollerini Gerçekleştirme Düzeyleri." Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2007, ss.88 - 98, 2007.
ISNAD CERİT, Yusuf. "İlköğretim Okulu Müdürlerinin Hizmet Yönelimli Liderlik Rollerini Gerçekleştirme Düzeyleri". Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2007/33 (2007), 88-98.