Yıl: 2007 Cilt: 10 Sayı: 4 Sayfa Aralığı: 63 - 71 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Çanakkale sağlık yüksekokulu öğrencilerinin problem çözme becerileri (pçb) ve etkileyen bazı faktörler

Öz:
Bu çalışmanın amacı; Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin problem çözme becerileri ve bunu etkileyen bazı faktörleri belirlemektir.Kesitsel olan bu çalışma, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinde Eylül 2005-Şubat 2006 tarihleri arasında yapılmıştır. Araştırmanın evrenini Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sağlık Yüksekokulunda 2005–2006 öğretim yılında öğrenimine devam eden toplam 260 öğrenci oluşturmuştur. Araştırmada örneklem seçimine gidilmemiş çalışmaya katılmaya gönüllü olan 106 hemşirelik, 107 ebelik olmak üzere toplam 213 öğrenci ile çalışma tamamlanmıştır. Veriler SPSS 10.0 paket programında analiz edilmiş ve verilerin değerlendirilmesinde yüzdelik dağılımı, tek yönlü varyans analizi, Kruskall Wallis, Man-Whitney U ve bağımsız gruplarda t testi kullanılmıştır.Öğrencilerin Problem Çözme Beceri puan ortalaması 88.28±20.42 olarak belirlenmiştir. Son sınıfta olan, kendi maddi durumunu yeterli bulan, yaşamının çoğunluğunu kentte geçiren ve stresle baş etmeye yönelik eğitim alan öğrencilerin Problem Çözme Becerileri diğer öğrencilere göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek bulunmuştur. İstatistiksel olarak anlamlı bulunmamakla birlikte hemşirelik bölümünde okuyan, annesi ve babası üniversite mezunu olan, ailesi Çanakkale’de yaşayan öğrencilerin Problem Çözme becerileri diğer öğrencilere göre daha yüksek bulunmuştur.Araştırma sonuçlarına göre öğrencilerin Problem Çözme Becerileri’nin yüksek olmadığı belirlenmiştir. Bu sonuçlar doğrultusunda öğrencilere Problem Çözme Becerisi kazandırmaya yönelik eğitimin programlarının hazırlanması önerilebilir.
Anahtar Kelime: Öğrenciler, hemşirelik Problem çözme Mesleki eğitim Okullar Çanakkale Veri toplama Öğrenciler, sağlık meslekleri Formlar

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları Eğitim, Özel Hemşirelik

Problem solving skills of the students at health high school and the factors affecting them

Öz:
The aim of this study; is to determine problem solving skills of the students at Health High School and the factors affecting them. This study which is sectional was carried out between September 2005 and February 2006 at Çanakkale Onsekiz Mart University. The universe of this research was composed of totally 260 students who were continuing their education in Çanakkale Onsekiz Mart University Health High School in the academic year 2005-2006. In the research, the sample choice has not been applied, the study was completed through totally 213 students,106 of whom were from nursing and 107 from midwifery, who were voluntary for attending the study. The research was evaluated by using percentage distribution of SPSS package programme, a one-way variance analysis and t-test on independent groups. The average paint of the students in problem solving skills was determined as 88. 28F 20.42.The problem solving skills of the students, who see their financial condition sufficient who are living in city and has education directed towards coping with stress has been found higher than the other student statistically at a meaning full level. Besides not being meaning full statistically the problem solving skills the students whose mothers and fathers graduated from university. Who are from Çanakkale has been found higher then the other students. According to the research results, it has been found that the problem solving skills of the students is not high. According to these results for students, preparing education programmers of problem solving skills can be offered.
Anahtar Kelime: Students, Health Occupations Forms Students, Nursing Problem Solving Vocational Education Schools Çanakkale Data Collection

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları Eğitim, Özel Hemşirelik
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Birol L (2000). Hemşirelik Süreci. İzmir. Etki matbaacılık 2002.
 • Chowlowski KM, Chan K (1995). Know-ledge Driven Problem Solving Models in Nursing, University Of Newcastle, Australia. Journal Nurse Education 34(4):148-54
 • Çiçek H, Akbayrak N (2004). Hemşireler ile diğer bayan çalışanların problem çözme becerileri arasındaki farkın incelenmesi. Hemşirelik Formu 7(2):55-59.
 • Demirel U, Yazman Z (2005). Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu 1. ve 4. sınıf öğrencilerinin problem çözme becerilerinin karşılaştırılması. Lisans Bitirme Tezi, Cumhuriyet Üniversitesi HYO Yönetim AD. Sivas.
 • Gelbal S (1991). Problem Çözme. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 6:167-173.
 • Güner P (2000). Sorunlarla etkili baş etme yolu problem çözme. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 3(1): 62-71.
 • Kaya E (2005). Hemşirelerin problem çözme becerilerinin ve etkileyen bazı faktörlerin belirlenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Sivas.
 • Klaassens E (1992). Strategies to enhance problem solving. Nurse Education 17(3): 28-31.
 • Köşgeroğlu N, Yıldırım S, Bahar M (2005). Sağlık yüksekokulu öğrencilerinin problem çözme becerileri. 3. Ulusal -10. Uluslararası Hemşirelik Kongresi 7-10 Eylül, İzmir,140.
 • Özyürek R (1989). Üniversite öğrencilerinin kişisel bazı nitelikleri ile çeşitli problemlerinin kaygı düzeylerine etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Pınar R, Sabuncu N (2004). Hemşirelik yüksekokulu son sınıf öğrencilerinin otomatik düşünceler ve problem çözme yeterliliği konusunda kendilerini algılayışları. Hemşirelik Forum Dergisi Eylül-Ekim: 23-27.
 • Savaşır I, Şahin N (1997). Bilişsel Davranışçı Terapilerde Değerlendirme: Sık Kullanılan Ölçekler. Türk Psikologlar Derneği Yayınları No:9, Özyurt Matbaacılık Ankara.
 • Taylan S (1997). Heppner’in problem çözme envanterinin uyarlama, güvenirlik ve geçerlik çalışmaları. Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Taylor C (2000). Clinical Problem Solving In Nursing: Insights from the literature. Journal of Advanced Nursing 31(4):842–849.
 • Tümkaya S, İflazoğlu A (2000). Çukurova Üniversitesi sınıf öğretmenliği öğrencilerin otomatik düşünce ve problem çözme düzeylerinin bazı sosyo-demografik değişkenlere göre incelenmesi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Enstitü Dergisi 6(6):143–152.
 • Ulupınar S (1997). Hemşirelik eğitiminin sorun çözme becerisine etkisi. İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik AD. Doktora Tezi. İstanbul.
 • Vural B (2004). Öğretim Faliyetlerinde Yöntem-Teknik ve Etkinlikler. Hayat Yayınevi. İstanbul. 123-138.
 • Yurttaş A, Yetkin A (2001). Sağlık yüksek-okulu öğrencilerinin empatik becerileri ile problem çözme becerilerinin karşılaştırılması. Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.
APA arikan s, KAÇAR Z, CAN S, KOCA R, YEŞİLOVA D, TORTUMLUOĞLU G (2007). Çanakkale sağlık yüksekokulu öğrencilerinin problem çözme becerileri (pçb) ve etkileyen bazı faktörler. , 63 - 71.
Chicago arikan senay,KAÇAR Zeynep,CAN Sevtap,KOCA Reyhan,YEŞİLOVA Dilek,TORTUMLUOĞLU Gülbu Çanakkale sağlık yüksekokulu öğrencilerinin problem çözme becerileri (pçb) ve etkileyen bazı faktörler. (2007): 63 - 71.
MLA arikan senay,KAÇAR Zeynep,CAN Sevtap,KOCA Reyhan,YEŞİLOVA Dilek,TORTUMLUOĞLU Gülbu Çanakkale sağlık yüksekokulu öğrencilerinin problem çözme becerileri (pçb) ve etkileyen bazı faktörler. , 2007, ss.63 - 71.
AMA arikan s,KAÇAR Z,CAN S,KOCA R,YEŞİLOVA D,TORTUMLUOĞLU G Çanakkale sağlık yüksekokulu öğrencilerinin problem çözme becerileri (pçb) ve etkileyen bazı faktörler. . 2007; 63 - 71.
Vancouver arikan s,KAÇAR Z,CAN S,KOCA R,YEŞİLOVA D,TORTUMLUOĞLU G Çanakkale sağlık yüksekokulu öğrencilerinin problem çözme becerileri (pçb) ve etkileyen bazı faktörler. . 2007; 63 - 71.
IEEE arikan s,KAÇAR Z,CAN S,KOCA R,YEŞİLOVA D,TORTUMLUOĞLU G "Çanakkale sağlık yüksekokulu öğrencilerinin problem çözme becerileri (pçb) ve etkileyen bazı faktörler." , ss.63 - 71, 2007.
ISNAD arikan, senay vd. "Çanakkale sağlık yüksekokulu öğrencilerinin problem çözme becerileri (pçb) ve etkileyen bazı faktörler". (2007), 63-71.
APA arikan s, KAÇAR Z, CAN S, KOCA R, YEŞİLOVA D, TORTUMLUOĞLU G (2007). Çanakkale sağlık yüksekokulu öğrencilerinin problem çözme becerileri (pçb) ve etkileyen bazı faktörler. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 10(4), 63 - 71.
Chicago arikan senay,KAÇAR Zeynep,CAN Sevtap,KOCA Reyhan,YEŞİLOVA Dilek,TORTUMLUOĞLU Gülbu Çanakkale sağlık yüksekokulu öğrencilerinin problem çözme becerileri (pçb) ve etkileyen bazı faktörler. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 10, no.4 (2007): 63 - 71.
MLA arikan senay,KAÇAR Zeynep,CAN Sevtap,KOCA Reyhan,YEŞİLOVA Dilek,TORTUMLUOĞLU Gülbu Çanakkale sağlık yüksekokulu öğrencilerinin problem çözme becerileri (pçb) ve etkileyen bazı faktörler. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, vol.10, no.4, 2007, ss.63 - 71.
AMA arikan s,KAÇAR Z,CAN S,KOCA R,YEŞİLOVA D,TORTUMLUOĞLU G Çanakkale sağlık yüksekokulu öğrencilerinin problem çözme becerileri (pçb) ve etkileyen bazı faktörler. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi. 2007; 10(4): 63 - 71.
Vancouver arikan s,KAÇAR Z,CAN S,KOCA R,YEŞİLOVA D,TORTUMLUOĞLU G Çanakkale sağlık yüksekokulu öğrencilerinin problem çözme becerileri (pçb) ve etkileyen bazı faktörler. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi. 2007; 10(4): 63 - 71.
IEEE arikan s,KAÇAR Z,CAN S,KOCA R,YEŞİLOVA D,TORTUMLUOĞLU G "Çanakkale sağlık yüksekokulu öğrencilerinin problem çözme becerileri (pçb) ve etkileyen bazı faktörler." Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 10, ss.63 - 71, 2007.
ISNAD arikan, senay vd. "Çanakkale sağlık yüksekokulu öğrencilerinin problem çözme becerileri (pçb) ve etkileyen bazı faktörler". Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 10/4 (2007), 63-71.