Yıl: 2005 Cilt: 16 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 93 - 98 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Elmanın karbonhidrat kaynağı olarak yonca silajına katılma olanağının araştırılması

Öz:
Bu çalışmada yonca gibi güç silolanan yemlerin silolanmasında karbonhidrat kaynağı olarak kullanılan arpa kırması ve şeker gibi katkı maddelerine alternatif olarak elma katılması amaçlanmıştır. Silaj materyali olarak yonca kullanılmış ve yoncaya katılan karbonhidrat kaynakları silaj gruplarını oluşturmuştur. Buna göre % 1 şeker katılan grup şeker grubunu (Ş-Grup), % 10 arpa kırması katılan grup arpa grubunu (A-Grup) ve % 10 elma katılan grup elma grubunu (E-Grup) oluşturmuştur. Silajlar 45 gün sonra açıldı ve ham besin madde bileşimleri, fermentasyon ürünleri ve ham besin maddelerinin sindirilebilirliği tespit edildi. Hayvan denemesi için 30 kg canlı ağırlıkta 6 adet ivesi erkek toklu kullanılmıştır. Silajların fiziksel değerlendirme ve fleig puanlamasında gruplar arasında bir farklılık tespit edilmemiş ve her üç silajında iyi kalitede olduğu gözlenmiştir. Ham besin madde bileşimleri ve ADF, NDF düzeyleri her üç silaj grubunda da benzer çıkmıştır, pH ve amonyak değerleri bakımından gruplar arasında istatistiksel olarak bir farklılık tespit edilmemiştir.Yapılan hayvan denemesinde günlük canlı ağırlık artışı ve günlük kuru madde tüketimi üç deneme grubunda da benzer çıkmıştır. Ruminal pH ve ruminal amonyak değerleri gruplar arasında istatistiksel olarak önemli bulunmamıştır. Ham besin maddelerinin sindirilme dereceleri her üç deneme grubunda da birbirine benzer bulunmuştur. Sonuç olarak, yonca gibi yem bitkilerinin silolanması sırasında şeker ve arpa kırması yerine elma gibi şeker içeriği yüksek olan meyveler rahatlıkla silajlara karbonhidrat kaynağı olarak katılabileceği kanaatine varılmıştır.
Anahtar Kelime: yem tüketimi canlı ağırlık artışı sindirilebilirlik besin maddesi içeriği kuzu baklagil silajı elma yonca silajı hayvan yemleme

Konular: Biyoloji

The investigation of possibility of apple as carbohydrate source in alfalfa silage

Öz:
In this study, the use of apple as carbohydrate source in alfalfa silage to be alternative of barley and sugar were investigated. As silage matter alfalfa was used. The carbohydrate sources added in silage were constituted of experimental groups. Sugar group (Group-Ş) plus 1% sugar, barley group (Group-A) plus 10% barley and apple group (Group-E) plus 10% apple added in silage material. Silos were opened after 45th day, nutrient composition of silages, silages fermentation products and digestibility of nutrients were determined. Six avasi lambs average 30 kg weight were used as animal material. Any differences were not determined to the physical and fleig point in groups and silages were good quality. Crude nutrients, acid detergent fiber, neutral detergent fiber, pH and ammonia levels were similar in all groups. Daily live weight gain and daily dry matter intake were similar in all groups. Similarly, ruminal pH, ruminal ammonia and digestibility of nutrients were similar in all groups. In conclusion, fruits containing high sugar like apple may be use as alternative carbohydrate source instead of sugar and barley in alfalfa silage.
Anahtar Kelime: lambs legume silage apples lucerne silage animal feeding feed consumption liveweight gain digestibility nutrient content

Konular: Biyoloji
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • 1. AOAC (2000): Official Methods of Analysis Association of Agricultural Chemists Virginia, D.C., U.S.A, Chapter 4, p: 1-40.
 • 2. Akyıldız R (1984): Yemler Bilgisi Lab. Klavuzu. A.Ü.Z.F. Yay. No: 859, Ankara, 236.
 • 3. Alçiçek A, Özkan K. (1997): Silo Yemlerinde Fiziksel ve Kimyasal Yöntemlerle Silaj Kalitesinin Saptanması. Türkiye Birinci Silaj Kongresi, 241–246.
 • 4. Annino JS (1964): Clinical Chemistry. Little Brown and Co. 155–160.
 • 5.Anonim (2003): Elma Çalışma Grubu Raporu Erişim: (http://www.tzob.org.tr/tzob/tzob_urun_rapor/rapor_2003 _elma.htm). Erişim tarihi: 12.06.2004.
 • 6.Anonim (2002): The Worlds’ Healties Foods; Apples. Erişim: (http://www.whfoods.com/nutrientstoc.php). Erişim tarihi: 12.06.2004.
 • 7. Braham JE, Jarquin R, Mario Gonzales J, Bressani R (1973): Pulp and Coffee Hulls. 3. Utilization of Coffee Pulp in Silage Form. Archivos Latinamercanos de Nutricion. 23, (3): 379–388.
 • 8. Broderick GA, Mertens DR, Simons R (2002): Efficacy of Carbohydrate Source For Milk Production By Cows Fed Diets Based on Alfalfa Silage. J. Dairy Sci. 85, (7): 1767–1776.
 • 9. Bulgurlu Ş, Ergül M (1978): Yemlerin Fiziksel, Kimyasal ve Biyolojik Analizleri. E.Ü.Z.F. Yayınları No: 127, Bornova-İzmir, 176.
 • 10. Coşkun B, Şeker E, İnal F (1997): Yemler ve Teknolojisi. Selçuk Üni. Vet. Fak. Yayınları. Konya, 135- 140.
 • 11. Crampton EW, Maynard LA (1983): The Relation of Cellulose and Lignin Content to Nutritive Value of Animal Feeds. J. Nutr. 15: 383-395.
 • 12. Çerçi İH, Şahin K, Güler T (1996a): Farklı Oranlarda Silajlık Mısır Yonca Kullanılarak Yapılan Silajların Kalitesinin Belirlenmesi. F. Ü. Sağ. Bil. Derg. 10, (2): 193-200
 • 13. Çerçi İH, Şahin K, Güler T (1996b): Silo Doldurma Süresinin Mısır Silajı Kalitesine ve Koyunlarda Ruminal Fermantasyon ile Ham Besin Maddelerinin Sindirilme Derecesine Etkisi. F. Ü. Sağlık Bil. Derg. 10, (2): 237-244.
 • 14. Demirel M, Cengiz F, Erdoğan S, Çelik S (2003): Değişik Oranlarda Sudan Otu ve Macar Fiğinden Yapılan Silajların Kalitatif Özellikleri ve Rumende Parçalanabilirlikleri Üzerine Bir Araştırma. Tr. J. Vet. Anim. Sci. 27: 853-859.
 • 15. Donaldson E, Edwards uRA (1976): Feeding Value of Silage: Silages Made From Freshly Cut Grass, Wilted Grass and Formic Acid Treated Wilted Grass. J. Sci. Food. Agric. 27: 536-544.
 • 16. Ergün A, Tuncer ŞD, Çolpan İ, Yalçın S, Yıldız G, Küçükerşan MK, Küçükerşan S, Önol AG, Muğlalı ÖH, Şehu A (1999): Yemler, Yem Hijyeni ve Teknolojisi. Ankara Üniversitesi Basımevi, 57-58.
 • 17. Güler T, Çiftçi M, Ertaş ON, Çerçi İH, Dalkılıç B (2003): Elmanın Şeker ve Arpaya Alternatif Kaynağı Olarak Yonca Silajına Katılması. II. Ulusal Hayvan Besleme Kongresi, 376-379. Konya, 18-20 Eylül.
 • 18. Güler T (2001): Silaj ve Hayvan Beslemede Kullanımı. Konferanslar. F.Ü. Vet Fak. Elazığ. 27-36.
 • 19. Henderson AR, McDonald U, Woolworth, MK (1972): Chemical Changes and Losses During the Ensilage of Wilted Grass Treated With Formic Acid. J. Sci. Food. Agric. 23: 1079-1087.
 • 20. İptaş S, Avcıoğlu R (1996): Silajda Fermentasyon Ürünleri ile Nitelik Belirleme Yöntemleri Arasındaki İlişkiler. Türkiye Üçüncü Çayır - Mer’a Yem Bitkileri Kongresi, A.Ü.Z.F. 775–781, Erzurum, 17–19 Haziran
 • 21. Kılıç A (1986): Silo Yemi. Bilgehan Basımevi Bornova İzmir. 1986. 68-72.
 • 22. Llamas-Lamas G, Combs DK (1991): Effect of Forage to Concentrate Ratio and Intake Level on Utilization of Eary Vegetatif Alfalfa Silage by Dairy Cows. J. Dairy Sci. 74 (2): 526-536.
 • 23. Luchini ND, Broderick GA, Muck RE, Vetter RL, Makoni NF (1995): Effect of storage system and dry matter content on composition of alfalfa silage. U. S. Dairy Forage Research Center, Research Summaries.
 • 24. McDowell LR (1989): Vitamins in Animal Nutrition. Academic Press. INC. Santiago, California, 57- 67.
 • 25. Migwi PK, Gallagher JR, Van Barneveld RJ (2000): Effect of Molasses on the Fermentation Quality of Wheat Straw and Poultry Litter Ensiled with Citrus Pulp. Austr. J. Experimental Agric. 40 (6): 825-829.
 • 26. Oktay E, Olgun H, Ünal S (1990): Çeşitli Koşullarda Kurutulan Yoncanın Besin Değeri Kaybı Üzerine Bir Araştırma. Lalahan Hay. Araş. Derg. 35–45.
 • 27. Roth-Majer DA, Kirchgessner uMZur (1975): Verdaulichkeit von Frischem Silliertem und Getrocknetem Maiskol Benschrot bei Schweinen Wirtschaftseigene Futter 21: 211-222.
 • 28. Sarı M, Çerçi İH (1993): Yemler, Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları. Örnek Matbaası, Elazığ, 62-70.
 • 29. SPSS for Windows. Released 10.0 June 17 (1993): Copy right (c. Spss inc. 1989-1993).
 • 30. Stallings CC, Townes R, Jesse BW, Thomas JW (1981): Changes in Alfalfa Haylage During Wilting and Ensiling With Without Additives. J. Anim. Sci. 53 (3): 765–769.
 • 31. Şahin K, Çerçi İH, Güler T, Şahin N, Kalander H, Çelik S (1999): The Effects of Different Silage Additives on The Quality of Sugar Beet Pulp Silage. Tr. J. Vet. Anim. Sci. 23: 285-292.
 • 32.Tuncer İK (1984): Çukurova Bölgesinde Yonca Kurutmada Pratik Güneş Kolektörü Uygulaması Üzerine Bir Araştırma. Ç.Ü. Ziraat Fak. Yay. 1–55.
 • 33. Woolfort MK (1984): The Silage Ferment. Grassland Research Inst. 1984, Hurley, England, 350
APA Ciftci M, ÇERÇI I, DALKILIÇ B, GÜLER T, ERTAŞ O (2005). Elmanın karbonhidrat kaynağı olarak yonca silajına katılma olanağının araştırılması. , 93 - 98.
Chicago Ciftci Mehmet,ÇERÇI I. Halil,DALKILIÇ Bestami,GÜLER Talat,ERTAŞ O. Nihat Elmanın karbonhidrat kaynağı olarak yonca silajına katılma olanağının araştırılması. (2005): 93 - 98.
MLA Ciftci Mehmet,ÇERÇI I. Halil,DALKILIÇ Bestami,GÜLER Talat,ERTAŞ O. Nihat Elmanın karbonhidrat kaynağı olarak yonca silajına katılma olanağının araştırılması. , 2005, ss.93 - 98.
AMA Ciftci M,ÇERÇI I,DALKILIÇ B,GÜLER T,ERTAŞ O Elmanın karbonhidrat kaynağı olarak yonca silajına katılma olanağının araştırılması. . 2005; 93 - 98.
Vancouver Ciftci M,ÇERÇI I,DALKILIÇ B,GÜLER T,ERTAŞ O Elmanın karbonhidrat kaynağı olarak yonca silajına katılma olanağının araştırılması. . 2005; 93 - 98.
IEEE Ciftci M,ÇERÇI I,DALKILIÇ B,GÜLER T,ERTAŞ O "Elmanın karbonhidrat kaynağı olarak yonca silajına katılma olanağının araştırılması." , ss.93 - 98, 2005.
ISNAD Ciftci, Mehmet vd. "Elmanın karbonhidrat kaynağı olarak yonca silajına katılma olanağının araştırılması". (2005), 93-98.
APA Ciftci M, ÇERÇI I, DALKILIÇ B, GÜLER T, ERTAŞ O (2005). Elmanın karbonhidrat kaynağı olarak yonca silajına katılma olanağının araştırılması. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 16(2), 93 - 98.
Chicago Ciftci Mehmet,ÇERÇI I. Halil,DALKILIÇ Bestami,GÜLER Talat,ERTAŞ O. Nihat Elmanın karbonhidrat kaynağı olarak yonca silajına katılma olanağının araştırılması. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 16, no.2 (2005): 93 - 98.
MLA Ciftci Mehmet,ÇERÇI I. Halil,DALKILIÇ Bestami,GÜLER Talat,ERTAŞ O. Nihat Elmanın karbonhidrat kaynağı olarak yonca silajına katılma olanağının araştırılması. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, vol.16, no.2, 2005, ss.93 - 98.
AMA Ciftci M,ÇERÇI I,DALKILIÇ B,GÜLER T,ERTAŞ O Elmanın karbonhidrat kaynağı olarak yonca silajına katılma olanağının araştırılması. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi. 2005; 16(2): 93 - 98.
Vancouver Ciftci M,ÇERÇI I,DALKILIÇ B,GÜLER T,ERTAŞ O Elmanın karbonhidrat kaynağı olarak yonca silajına katılma olanağının araştırılması. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi. 2005; 16(2): 93 - 98.
IEEE Ciftci M,ÇERÇI I,DALKILIÇ B,GÜLER T,ERTAŞ O "Elmanın karbonhidrat kaynağı olarak yonca silajına katılma olanağının araştırılması." Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 16, ss.93 - 98, 2005.
ISNAD Ciftci, Mehmet vd. "Elmanın karbonhidrat kaynağı olarak yonca silajına katılma olanağının araştırılması". Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 16/2 (2005), 93-98.