Yıl: 2007 Cilt: 18 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 244 - 253 Metin Dili: Türkçe

Savunma biçimleri testi'nin psikometrik özellikleri: güvenilirlik ve geçerlik çalışması

Öz:
Amaç: Bu araştırmada, Savunma Biçimleri Testi (SBT)'nin Türkçe formunun psikometrik özellikleri çalışılmıştır. Yöntem: Araştırmaya 190 kişi katılmıştır. Bu katılımcılardan 105 kişi sağlıklı grubu, Depresif Bozukluk ve Obsesif Kompulsif Bozukluk tanıları ile takip edilen 85 kişi de klinik grubu oluşturmaktadır. Veri toplama araçları olarak, SBT, Beck Depresyon Envanteri (BDE), Sürekli Kaygı Ölçeği (SKÖ) kullanılmıştır. Bulgular: SBT?40'ın psikometrik özellikleri incelendiğinde, iç-tutarlılık katsayısı Olgun Savunma Biçimi, Nevrotik Savunma Biçimi ve İmmatür Savunma Biçimi için sırasıyla .70, .61 ve .83 olarak bulunmuştur. Ayrıca, her üç savunma biçimi için iki-yarım-test güvenirliği ve test-tekrar test güvenirliği katsayılarının kabul edilir olduğu bulunmuştur. SBT'nin ölçüt bağıntılı geçerliği kapsamında beklentilerle tutarlı olarak Olgun Savunma Biçimi depresyon ve kaygı belirtileri ile olumsuz korelasyon gösterirken, İmmatür Savunma Biçimi depresyon ve kaygı belirtileri ile olumlu korelasyon göstermiştir. Nevrotik Savunma Biçimi ise kaygı yakınmalarıyla olumsuz bir korelasyon gösterirken, depresif yakınmalarla gösterdiği ilişki anlamlı bulunmamıştır. Ölçeğin kriter geçerliği incelendiğinde, normal ve klinik gruplar arasında kullandıkları savunma biçimlerine göre beklenen yönde anlamlı farklılıklar bulunmuştur.Sonuç: SBT-40'ın psikometrik özellikleri kabul edilir düzeydedir, yani bu test Türkiye'de yürütülen araştırmalarda kullanılabilir niteliktedir.
Anahtar Kelime: Psikiyatrik durum derecelendirme ölçekleri Anketler Olgu-kontrol çalışmaları Obsesif-kompulsif bozukluk Savunma mekanizmaları Sonuçların tekrarlanabilirliği Depresif bozukluk

Psychometric properties of the defense style questionnaire: a reliability and validity study

Öz:
Objective: To examine the psychometric properties of the Turkish form of the Defense Style Questionnaire (DSQ). Method: The study included 190 participants, of which 85 with a depressive disorder or obsessive-compulsive disorder diagnosis composed the clinical group, and 105 individuals without any psychiatric diagnosis composed the control group. Participants completed the DSQ, Beck Depression Inventory (BDI), and Trait Anxiety Scale (TAS).Results: As for the psychometric properties of the DSQ-40, the internal consistency of the mature, neurotic, and immature defense styles was 0.70, 0.61, and 0.83, respectively. Additionally, results revealed that the 3 defense styles had acceptable split-half reliability and test-retest reliability coefficients. Considering the concurrent validity, the mature defense style was negatively correlated with the symptoms of depression and anxiety, whereas the immature defense style was positively correlated with these symptoms. The neurotic defense style, on the other hand, had a positive correlation with anxiety symptoms, but did not reveal a significant correlation with depressive symptoms. The examination of criterion validity revealed results were consistent with our expectations. Significant differences were found in the expected direction between the control and clinical groups.Conclusion: The psychometric properties of DSQ-40 seem to be quite acceptable; therefore, this questionnaire can be utilized for research purposes.
Anahtar Kelime: Psychiatric Status Rating Scales Questionnaires Reproducibility of Results Depressive Disorder Obsessive-Compulsive Disorder Defense Mechanisms Case-Control Studies

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • American Psychiatric Association (1987) Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (3rd ed, rev) DSM III-R. Washington DC: Author.
 • American Psychiatric Association (1994) Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders: DSM IV (4th ed.). Washington: American Psychiatric Association.
 • Akkerman K, Lewin TJ, Carr VJ (1999) Long-term changes in defense style among patients recovering from major depression, Journal of Mental Disorders, 187:80-87.
 • Andrews G, Pollock C, Stewart G (1989) The determination of defense style by questionnaire. Archives of General Psychiatry, 46:455-460.
 • Andrews G, Singh M, Bond M (1993) The defense style questionnaire, Journal of Mental Disorders, 181:246-256.
 • Battista JR (1982) Empirical test of Vaillant's hierarchy of ego functions, American Journal of Psychiatry, 139:356-357.
 • Beck AT, Ward CH, Mendelson M ve ark. (1961) An inventory for measuring depression, Archives of General Psychiatry, 4:561-567.
 • Beck AT, Rush, AJ, Shaw BF ve ark. (1979) Cognitive Therapy for Depression. New York: Guilford.
 • Bodur F (1999) Defense Style Questionnaire (Savunma Biçimleri Testi) Ego Savunma Mekanizmaları Testinin Türkçe Formu Dil Eşdeğerliliği, Güvenirlik ve Geçerlilik Çalışması, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi.
 • Blaase H, Elkit A (2001) Psychological characteristics of women with eating disorders: permanent or transient features?, Scandinavian Journal of Psychology, 42:467-478.
 • Bond M (1986) Defense Style Questionnaire. In G. E. Vaillant (Ed.) Empirical studies of ego mechanisms of defense (pp. 146-152). Washington D. C: American Psychiatry Press.
 • Bond M (1995) Development and properties of the defense style questionnaire. In H. R. Contez, R. Plutchnik (Eds.), Ego defense theory and measurement (pp.202-220). New York: Wiley.
 • Bond M (2004) Empirical studies of defense style: Relationships with psychopathology and change, Harvard Review of Psychiatry, 12:263-278.
 • Bond M, Gardner ST, Christian J (1983) Empirical study of self-rated defense styles, Archives of General Psychiatry, 40:333-338.
 • Bond M, Paris J, Zweig-Frank H (1994) Defense styles and borderline personality disorder, Journal of Personality Disorders, 8:28-31.
 • Bond M, Perry JC (2004) Long-term changes in defense style with psychodynamic psychotherapy for depressive, anxiety and personality disorders, American Journal of Psychiatry, 161:1665-1671.
 • Bond M, Perry JC, Gautier M, Goldenberg M ve ark. (1989) Validating the self-report of defense styles, Journal of Personality Disorders, 3:101-102.
 • Corruble E, Bronnec M, Falissard B ve ark. (2004) Defense styles in depressed suicide attempters, Psychiatry and Clinical Neurosciences, 58:285-288.
 • Davidson K, MacGregor MW (1998) A critical appraisal of self-report defense mechanism measures, Journal of Personality Disorders, 66:965-992.
 • Freud A (1966) The Ego and the Mechanisms of Defense. International Universities Press, New York.
 • Freud S (1894) The Neuro-Psychoses of defense. The standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud. Strachey, J. (Ed. ve Çev.), Vol3, 43-68. Hogarth Press: London (Orijinal metin yayın yılı, 1894).
 • Freud S (1961) Inhibition, symptoms, and anxiety. The standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud, 20:77-175. London: Hogarth Press and The Institute of Psycho-Analysis: London.
 • Haan N (1965) Coping and defense mechanisms related to personality inventories. Journal of Consulting Psychology, 29:373-378.
 • Hayashi M, Mıyake Y, Minakawa K (2004) Reliability and validity of the Japanese edition of the defense style questionnaire 40, Psychiatry and Clinical Neurosciences, 58:152-156.
 • Hisli N (1989) Beck Depresyon Envanterinin üniversite öğrencileri için geçerliliği güvenirliliği. Psikoloji Dergisi, 7: 7-13.
 • Ihilevic D, Gleser GC (1995) Defense Mechanisms Inventory: Its development and Clinical applications. Ego Defenses Theory and Measurement. Conte HR, Plutchik R (Ed.) Comprehensive Textbook of Psychiatry, 16:431-478.
 • Kernberg OE (1967) Borderline personality organization, Journal of American Psychoanalysis Association, 15:641-685.
 • Kipper L, Blaya C, Teruchkin B ve ark. (2004) Brazillian patients with panic disorder: the use of defense mechanisms and their association with severity, Journal of Nervous and Mental Disorders, 192:58-64.
 • Klein M (1973) Psychoanalysis of Children. Hogarth Press: London.
 • Martini SP, Roma P, Sarti S ve ark. (2004) Italian version of the defense style questionnaire, Comprehensive Psychiatry, 45:483-494.
 • Mullen LS, Blanco C, Vaughn SC ve ark. (1999) Defense mechanisms and personality in depression, Depression and Anxiety, 10:168-174.
 • Nishimura R (1998) Study of the measurement of defense style using Bond's defense style questionnaire, Psychiatry and Clinical Neurosciences, 52:419-424.
 • Öner NPE, Le Compte (1985) Durumluk-Sürekli Kaygı Envanteri El kitabı. İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi.
 • Özkürkçügil A, Aydemir Ö, Yıldız M ve ark. (1999) DSM-IV Eksen I Bozuklukları İçin Yapılandırılmış Klinik Görüşme. Ankara: Hekimler Yayın Birliği.
 • Pollock C, Andrews G (1989) Defense styles associated with specific anxiety disorders. American Journal of Psychiatry, 146:1500-1502.
 • Perry JC, Cooper SH (1989) An empirical study of defense mechanisms: I. Clinical interview and life vignette ratings, Archives of General Psychiatry, 46:444-452.
 • Sorias O, Leblebici Ç, Uysal Ş (1995) Savunma Mekanizmaları Envanterini Türk Kültürüne Uyarlama Çalışması. İzmir: Ege Üniversitesi.
 • Semrad EV, Grinspoon L, Feinberg SE (1963) Development of an ego profile scale. Archives of General Psychiatry, 28:70-77.
 • Silverstein R (1996) Combat-related trauma as measured by ego development indices of defenses and identity achievement, Journal of Genetic Psychology, 157:169-179.
 • Sinha BD, Watson DC (1999) Predicting personality disorder traits with Defense Style Questionnaire in a normal sample, Journal of Personality Disorders, 13:282-286.
 • Spielberger CD, Gorsuch RL, Lushene RE (1970) Manual for State-Trait Anxiety Inventory. California Consulting Psychologists Press.
 • Spinhoven P, Kooiman CG (1997) Defense style in depressed and anxious psychiatric outpatients: an explorative study, Journal of Nervous and Mental Disease, 185:87-94.
 • Tegin B (1980) Depresyonda Bilişsel Şemalar. Yayınlanmamış doktora tezi, Hacettepe üniversitesi, Ankara.
 • Tuulio-Henrikksson A, Poikolainen K, Aalto-Setälä T ve ark. (2000) Life events and increase in immature defense style during transition to adulthood, Nordic Journal of Psychiatry, 54:417-421.
 • Vaillant GE (1976) Natural history of male physiological health; The relation of choice of ego mechanisms of defense to adult adjustment, Archives of General Psychiatry, 33:535-545.
 • Vaillant GE, Bond M, Vaillant CO (1986) An empirically validated hierarchy of defense mechanisms, Archives of General Psychiatry, 43:786-794.
 • Yurtsever AP (2002) Deprem Travması Yaşamış Yetişkinlerde Travma Sonrası Stres Bozukluğu ile Savunma Mekanizmalarının İlişkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi.
APA Yılmaz N, GENÇÖZ T, AK M (2007). Savunma biçimleri testi'nin psikometrik özellikleri: güvenilirlik ve geçerlik çalışması. Türk Psikiyatri Dergisi, 18(3), 244 - 253.
Chicago Yılmaz Nilgün,GENÇÖZ TÜLİN,AK MEHMET Savunma biçimleri testi'nin psikometrik özellikleri: güvenilirlik ve geçerlik çalışması. Türk Psikiyatri Dergisi 18, no.3 (2007): 244 - 253.
MLA Yılmaz Nilgün,GENÇÖZ TÜLİN,AK MEHMET Savunma biçimleri testi'nin psikometrik özellikleri: güvenilirlik ve geçerlik çalışması. Türk Psikiyatri Dergisi, vol.18, no.3, 2007, ss.244 - 253.
AMA Yılmaz N,GENÇÖZ T,AK M Savunma biçimleri testi'nin psikometrik özellikleri: güvenilirlik ve geçerlik çalışması. Türk Psikiyatri Dergisi. 2007; 18(3): 244 - 253.
Vancouver Yılmaz N,GENÇÖZ T,AK M Savunma biçimleri testi'nin psikometrik özellikleri: güvenilirlik ve geçerlik çalışması. Türk Psikiyatri Dergisi. 2007; 18(3): 244 - 253.
IEEE Yılmaz N,GENÇÖZ T,AK M "Savunma biçimleri testi'nin psikometrik özellikleri: güvenilirlik ve geçerlik çalışması." Türk Psikiyatri Dergisi, 18, ss.244 - 253, 2007.
ISNAD Yılmaz, Nilgün vd. "Savunma biçimleri testi'nin psikometrik özellikleri: güvenilirlik ve geçerlik çalışması". Türk Psikiyatri Dergisi 18/3 (2007), 244-253.