Yıl: 2006 Cilt: 31 Sayı: 139 Sayfa Aralığı: 70 - 79 Metin Dili: Türkçe

Öğretmen Adaylarının Momentum ve İmpuls Kavramlarına İlişkin Bilgi Yapılarının Kavram Haritaları Yöntemi ile Araştırılması

Öz:
Bu çalışmada, öğretmen adaylarının kavram haritası yöntemi kullanarak momentum ve impuls kavramlarını nasıl anladıktan ve bu kavramlar arasında kurdukları bağlantıyı araştırmak amaçlanmıştır. 2001-2002 eğitim öğretim yılının bahar döneminin sonunda toplam 66 katılımcıyla bir uygulama yapılmıştır. Öğretmen adaylarından momentum ve impuls ile ilgili kavram haritası çizmeleri istenmiş ve her öğrenci kendi kişisel kavram haritasını oluşturmuştur. Uygulamada elde edilen kavram haritalarının analizi yapılmış ve sonuçta katılımcıların momentum ve impuls ile ilgili olduğunu belirttikleri kavram sayısı fazla olmasına rağmen bu kavramlar arasında ilişki kurmada eksiklik olduğu ve güçlük çekildiği bulunmuştur.
Anahtar Kelime: dürtü momentum öğretmen adayları fen eğitimi kavram haritaları

Investigating Teacher Candidates' Knowledge Structures About Momentum and Impuls by the Method of Using Concept Maps

Öz:
The purpose of this study was to investigate teacher candidates' understandings of momentum and impulse and the relationships that they create in a concept map about these concepts. The data were collected towards the end of 2002 spring semester from 66 participants. They were asked to construct thenown individual concept maps about momentum and impulse. Participants' concept maps were analyzed and it was found that although they included a number of concepts in their concept maps they had difficulty in creating meaningful relationships and as a result had many missing links among concepts.
Anahtar Kelime: impulse momentum science education concept maps prospective teachers

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Bibliyografik
 • Akınoğlu, O., Şahin, F. ve Gürdal, A., (2002). Fen Bilgisi Ders Kitaplarının Kavram Haritası Çizilerek Değerlendirilmesi, IV. Ulusal Fen Bilimleri-ve Matematik Eğitimi Kongresi, 16-18 Eylül, Ankara.
 • Atasoy, B. (2002). Fen Öğrenimi ve Öğretimi. Ankara: Gündüz Eğitim ve Yayıncılık.
 • Ayvacı, H. Ş. ve Devecioğlu, Y. (2002). Kavram Haritasının Fen Bilgisi Başansına Etkisi, IV. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 16-18 Eylül, Ankara.
 • Ausubel, D. P., Novak, J. D. ve Hanesian, H. (1978). Educational Psychology: A cognitive view (2. Baskı). New York, NY: Holt, Reinehart & Winston.
 • Bağcı Kilic G. (2003). Concept maps and language: A Turkish experience. International Journal of Science Education, 25(11), 1299-1311.
 • Baki, A. ve Mandacı Şahin, S. (April 2004). Bilgisayar Destekli Kavram Haritası Yöntemiyle Öğretmen Adaylarının Matematiksel Öğrenmelerinin Değerlendirilmesi; The Turkish Online Journal of Educational Technology, 3(2).
 • Bayram, H., Salan, Ü. ve Gürdal, A., (1996). Stokiyometrik Problem Çözümlerinde Kavram Haritasının Başarıya Etkisi, II. Ulusal Eğitim Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 285-292, istanbul.
 • Bayram, H., Sökmen, N. ve Savcı, H., (1997). Önbilgi, Mantıksal Düşünme Yeteneği, Laboratuvar ve Kavram Haritası Yöntemlerinin Temel Kimya Kavramlarının Öğretilmesinde Başarıya Etkisi, Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 9, 79-88.
 • Bayram, H., Sökmen, N. ve Gürdal, A., (1997). Laboratuvar ve Kavram Haritası Yöntemlerinin Temel Kimya Kavramlarının Öğretilmesinde Başarı Etkisi, Fırat Üniversitesi Rektörlüğü, Türkiye, Türk Cumhuriyetleri ve Asya Pasifik Ülkeleri Uluslararası Eğitim Sempozyumu, Elazığ.
 • Bayram, N. ve Sökmen, N. (1999). Sınıf Öğretmenliği Adaylarında Kavram Haritası Kullanarak Fen Kavramlarım Anlama Düzeylerinin Saptanması, 13. Ulusal Kimya Kongresi, 31 Ağustos- 4 Eylül, Samsun.
 • Çimer, A. ve Çimer, S. (2002). Öğrencilerin Biyoloji Konularının Tekrar Edilmesinde Bir Araç Olarak Kavram Haritası Tekniğini Kullanmaya Karşı Tutumları, IV. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 16-18 Eylül, Ankara.
 • Duru, M. K. ve Gürdal, A. (2002). ilköğretim Fen Bilgisi Dersinde Kavram Haritasıyla ve Gruplara Kavram Haritası Çizdirilerek Öğretimin Öğrenci Başansına Etkisi, IV. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 16-18 Eylül, Ankara.
 • Geban, Ö., Uzuntiryaki, E., Akçay, H., Kılç ve S., Alpat, Ş. (1998). Kavram Haritalama ve Benzeşme Yöntemiyle Mol Kavramı Öğretimi, Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi.
 • Güneş, P. Ü., Ingeç, Ş. K. ve Taşar, M. F. (2002). Momentum ve Impuls Kavramlarım Anlama-I: Öğretmen Adaylarının Açık Uçlu Sorularla Momentum ve Impulsu Nasıl Tanımladıklarının Belirlenmesi, 22(3),121-138.
 • Gürdal A. ve Kulaberoğlu N. (1998). Fen Öğretiminde Kavram Haritaları, Milli Eğitim, 140, 47-53.
 • Kaptan, F., (1998). Fen Öğretiminde Kavram Haritası Yönteminin Kullanılması, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14, 95-99.
 • Karamustafaoğlu, S., Ayaş, A. ve Coştu, B. (2002). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Çözeltiler Konusundaki Kavram Yanılgıları ve Bu Yanılgıların Kavram Haritası Tekniği ile Giderilmesi, IV. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 16-18 Eylül, Ankara.
 • Kinchin, I. M., Hay, D. B. ve Adams, A. (2000). How a qualitative approach to concept map analysis can be used to aid learning by illustrating patterns of conceptual development. Educational Research, 42(1), 43-57.
 • Lind, G., Friege, G. ve Carstensen, C. H. (1999). Examination of the organization of knowledge in physics with the method of concept mapping. National Association of Research in Science Teaching (NARST) yıllık toplantısında sunulmuş bildiri, Boston, MA.
 • Novak, J. D. ve Gowin, D. B. (1990). Learning How to Learn. New York, NY: Cambridge University Pres.
 • Novak, J. D. (1990). Concept Mapping: A useful tool for science education. Journal of Research in Science Teaching, 27(10), 937 - 949.
 • Novak, J. D. (1996). Concept Mapping: A tool for improving science teaching and learning. Bulunduğu kitap Treagust, D. R, Duit, R. ve Fraser, B. J. (Editörler). Improving Teaching And Learning in Science and Mathematics, New York, NY: Teachers College Press.
 • Özdemir, Ö., Ülker, M., Uyguç, M., Huyugüzel, P., Çavaş, B. ve Kesereioğlu, T. (2002). Fen Eğitiminde înşaacı Yaklaşım ve Kavram Haritalarının Kullanımının Öğrenci Başarılarına Olan Etkileri, IV. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 16-18 Eylül, Ankara.
 • Ruiz-Primo, M. A., Shavelson, R. J. (1996). Problems and issues in the use of concept maps in science assessment. Journal of Research in Science Teaching, 33(6), 569 - 600.
 • Ruiz-Primo, M. A., Schultz, S. E. ve Shavelson, R. J. (2001). Comparison of the reliability and validity of scores from two concept mapping techniques. Journal of Research in Science Teaching, 38(2), 260 - 278.
 • Rye, J. A. ve Rubba, P. A. (2002). Scoring concept maps: An expert map-based scheme weighted for relationships. School Science & Mathematics, 102(1), 33-44.
 • Sökmen, N., Bayram, H., Salan, Ü., Savcı, H. ve Giirdal, A. (1997). Kavram Haritasının Fen Bilgisi Başarısına Etkisi, IV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi Bildirileri I, Anadolu Üniversitesi Yayın No: 1076, Eğitim Fakültesi Yayın No:51:142-150, Eskişehir.
 • Sökmen, N. ve Bayram, H. (2000). Eğitimde Kavram Haritasının Önemi, Marmara Üniversitesi Eğitim ve Bilim Dergisi, Sayı 115, 39-42.
 • Sülün, Y., Şenler, B. ve Tunç, E. Ö. (2003). îlk Fen Dersinde Doğadaki Madde Döngüleri Konusunun Kavram Haritalanyla Öğretiminin Öğrenci Başarısına Etkisinin Belirlenmesi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, XII. Eğitim Bilimleri Kongresi, Antalya.
 • Şahin, F., Macaroğlu, E. ve Gürdal, A. (1994). Kavram Haritası ve V Diyagramı, Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi I. Ulusal Fen Bilimleri Eğitim Sempozyumu Bildiri Kitabı, Sayfa 107-120, izmir.
 • Şahin, F., (2001). Öğretmen Adaylarının Kavram Haritası Yapma ve Uygulama Hakkındaki Görüşleri, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı 10.
 • Şahin, F., (2002). Kavram Haritalarının Değerlendirme Aracı Olarak Kullanılması ile ilgili Bir Araştırma, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı 11, (1):
 • Şen, A. İ. ve Özgün-Koca, S.A. (2002). Kavram Haritalanmn Öğrenci Tutumlarını Belirlemede Kullanılması: Matematik ve Fizik Öğretmen Adaylarının Konu Alanları Hakkındaki Düşünceleri, IV. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 16-18 Eylül, Ankara.
 • Taşar, M. F. (2004). Öğretmen adaylarına kavram haritası yapma ve eğitsel olarak kullanma eğitimi verilmesi üzerine bir araştırma. Basılmamış makale.
 • Uzuntiryaki, E. ve Geban, Ö. (1998). ilköğretim 8. Sınıf Çözelti Konusunun Öğretiminde Kavramsal Değişim Metinleri ve Kavram Haritalanmn Kullanılması, Karadeniz Teknik Üniversitesi III. Ulusal Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 149- 152, Trabzon.
 • Uzuntiryaki, E., Çakı, Ö. S. ve Geban, Ö. (2001). Kavram Haritaları ve Kavramsal Değişim Metinlerinin Öğrencilerin Asit Bazlar Konusundaki Kavram Yanılgılarının Giderilmesi, Maltepe Üniversitesi Yeni Binyılın Başında Türkiye'de Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu, 7-8 Eylül, istanbul.
APA ÜNLÜ P, KANDİL Ş, TAŞAR M (2006). Öğretmen Adaylarının Momentum ve İmpuls Kavramlarına İlişkin Bilgi Yapılarının Kavram Haritaları Yöntemi ile Araştırılması. Eğitim ve Bilim, 31(139), 70 - 79.
Chicago ÜNLÜ Pervin,KANDİL Şebnem,TAŞAR MEHMET FATİH Öğretmen Adaylarının Momentum ve İmpuls Kavramlarına İlişkin Bilgi Yapılarının Kavram Haritaları Yöntemi ile Araştırılması. Eğitim ve Bilim 31, no.139 (2006): 70 - 79.
MLA ÜNLÜ Pervin,KANDİL Şebnem,TAŞAR MEHMET FATİH Öğretmen Adaylarının Momentum ve İmpuls Kavramlarına İlişkin Bilgi Yapılarının Kavram Haritaları Yöntemi ile Araştırılması. Eğitim ve Bilim, vol.31, no.139, 2006, ss.70 - 79.
AMA ÜNLÜ P,KANDİL Ş,TAŞAR M Öğretmen Adaylarının Momentum ve İmpuls Kavramlarına İlişkin Bilgi Yapılarının Kavram Haritaları Yöntemi ile Araştırılması. Eğitim ve Bilim. 2006; 31(139): 70 - 79.
Vancouver ÜNLÜ P,KANDİL Ş,TAŞAR M Öğretmen Adaylarının Momentum ve İmpuls Kavramlarına İlişkin Bilgi Yapılarının Kavram Haritaları Yöntemi ile Araştırılması. Eğitim ve Bilim. 2006; 31(139): 70 - 79.
IEEE ÜNLÜ P,KANDİL Ş,TAŞAR M "Öğretmen Adaylarının Momentum ve İmpuls Kavramlarına İlişkin Bilgi Yapılarının Kavram Haritaları Yöntemi ile Araştırılması." Eğitim ve Bilim, 31, ss.70 - 79, 2006.