Yıl: 2006 Cilt: 31 Sayı: 140 Sayfa Aralığı: 43 - 55 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Endüstri Meslek Liselerinde Stratejik Planlama Öncesi SWOT Analizi Uygulaması

Öz:
Bu araştırmanın amacı, endüstri meslek liselerinde stratejik planlama öncesi SWOT analizi ile okulun içinde bulunduğu kritik basan etmenlerini saptamaktır. Araştırma, tarama modelinde gerçekleştirilmiştir. Araştırma verileri, Kütahya Atatürk Anadolu Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi'nde görev yapan 28 öğretmen, bu okulda öğrenim gören 315 öğrenci ve 315 veliye anket uygulanarak toplanmıştır. Ayrıca SWOT analizi için okul kayıtlarından yararlanılmış, öğretmen ve yöneticilerle görüşmeler yapılmıştır. Araştırma sonucunda öğretmen, öğrenci ve velilerin belirlenen kritik basan etmenleri boyutlannda düşük düzeyde memnuniyete sahip olduklan belirlenmiştir. Elde edilen bulgulara göre, okulun güçlü ve zayıf yönleriyle fırsat ve tehditleri belirlenmiş, bu verilere göre çeşitli öneriler geliştirilmiştir.
Anahtar Kelime: lise öğrencileri kritik başarı endüstri meslek liseleri ebeveynler stratejik planlama Kütahya swot analizi lise öğretmenleri okul yöneticileri

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları

Application of SWOT Analysis in Vocational High Schools Before Strategic Planning

Öz:
The aim of this study is to determine the critical success factors for the school by SWOT analysis prior to strategic planning in vocational high schools. The research was conducted by the survey method. The research data was gathered by means of a questionnaire filled by 28 teachers working in the school, 315 students of this school and their parents. In addition, administrative recordings were used for SWOT analysis together with the interviews with teachers and managers. According to results, it is concluded that teachers, students and parents have low satisfaction in the dimensions of critical success factors that have been determined. Strenghts and weaknesses; opportunities, and threats of the school were determined according findings and several suggestions were developed.
Anahtar Kelime: strategic planning Kutahya swot analysis high school teachers school administrators high school students critical success vocational high schools parents

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Bibliyografik
 • Akat, Ö. (1998). Uygulamaya yönelik işletme politikası ve stratejik pazarlama. İstanbul: Hünkar Ofset Matbaa.
 • Aksu, M (2002). Eğitimde stratejik planlama ve toplam kalite yönetimi. Ankara: Anı Yayınları.
 • Aktan, C. (1999). 1) 2000'li yıllarda yeni yönetim teknikleri. 2) stratejik yönetim. İstanbul: T.Ü.G.İ.A.D.
 • (2005a, March). Stratejik yönetim. Retrieved March 07, 2005 (de indirildi) from the World Wide Web. http://www.canaktan.org/ yonetim/stratejiyonetim/anasayfa-strateji. htm.
 • (2005b, March). Globalleşme. Retrieved March 07, 2005 (de indirildi) from the World Wide Web. http://www.canaktan.org/yenitrendler/ globalleşme.htm
 • Arabacı, İ. B. (2002) Müfredat laborauvar okullarında stratejik planlama uygulamalarının değerlendirilmesi. Yayımlanmamış doktora tezi. Ankara Üniversitesi, Ankara.
 • Barutçugil, 1. S.(2004). Stratejik insan kaynakları yönetimi. İstanbul: Kariyer Yayınları.
 • Başar, H. (2001) Sınıf yönetimi. 5. baskı. Ankara: PegemA Yayıncılık.
 • Bilgin, T. F. (1996). Zonguldak merkez ilköğretim okullarındaki öğretmenlerin okul yönetimlerince alman kararlara katılabilme derecelerinin değerlendirilmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Boydak Ö, Ö. Yeşilyurt ve A. Gözler (2004). İlköğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin karara katılma durumu. XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı. Malatya: İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi, (CD formatı).
 • Çelik, V. (2003) Eğitimsel liderlik. 3. Baskı. Ankara: PegemA Yayıncılık.
 • Conti, T. (1998). Kurumsal özdeğeıiendirme. İstanbul: Kalder Yayınları.
 • Çilenti, K. (1984). Eğitim teknolojisi ve öğretim. Ankara.
 • Demir S. (2001). İlköğretim okullarında öğretmenlerin kararlara katılmalarına ilişkin yönetici ve öğretmen görüşleri. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Sakarya Üniversitesi.
 • Dinçer, Ö. (1998). Stratejik yönetim ve işletme politikası. 5. baskı, İstanbul: Beta Basım Yayım Dağıtım.
 • Eren, E. (1997). işletmelerde stratejik yönetim ve işletme politikası. İstanbul: Der Yayınlan.
 • (1990) İşletmelerde stratejik planlama ve yönetim. İstanbul: Küre Ajans, 1990.
 • Ergin, A. (1998). Öğretim teknolojisi iletişim. 2.baskı Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Ersen, H. (2003). Topyekün mükemmelleşme sürecinde insan kaynakları ve. kalite. 2. basım. İstanbul: Maestro Yayınları.
 • Güçlü, N. (2003) Stratejik yönetim. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 23-2.
 • Güneş, H. (2001). İlköğretim okullannda yenileşme gereksinimi. Eğitim Araştırmaları. Mart 55-63.
 • Güven, S. (1998). ilköğretimde görev yapan fen bilgisi öğretmenlerinin derslerinde araç-gereç kullanımına ilişkin görüş ve beklentileri. VII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi. Cilt 2, Konya: Selçuk Üniversitesi.
 • Fındıkçı, 1. (2003). İnsan kaynakları yönetimi. 5. basım. İstanbul: Alfa Yayınları.
 • Işık, H. ve A. Alpay (2004). Eğitimde stratejik plan geliştirme sürecinde karşılaşılan sorunlar: Çanakkale ilinde yapılan bir inceleme. GÜ, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 24-3:346-363.
 • Karasar, N (1994). Bilimsel araştırına yöntemi: kavramlar, ilkeler, teknikler. Ankara: 3A Araştırma Eğitim Danışmanlık Ltd.
 • Keenan, K. (1996) Yöneticinin kılavuzu: planlama. (Çev: Ergin Koparan). İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Küçüksüleymanoğlu, R. (2004). İlköğretim okullarında stratejik planlama çalışması. Yayımlanmamış doktora tezi. Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.
 • Lumpkin, G.T ve G. G. Dess (2003). Strategic management. New York: McGraw Hill Ed.
 • MEB (1999). TKY uygulama yönergesi. Tebliğler Dergisi. 62-2506.
 • Nartgün Ş. S. (2003). Stratejik planlama ve eğitim. Yönetimde çağdaş yaklaşımlar. (Ed: C. Elma ve K.Demir). Ankara: Anı Yayınları.
 • Özdamar, K. (997).Paket programlar ile istatistiksel veri analizi-l. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Fen Fakültesi Yayınları.
 • Polat, N. ve A.Bakioğlu. (2002). Kalabalık sınıfların etkileri. Eğitim Araştırmaları. 7-2:147-156.
 • Şişman, M. (2002). Öğretim liderliği. Ankara: PegemA Yayıncılık.
 • Ülgen, H. ve S. K. Mirze (2004). işletmelerde stratejik yönetim. İstanbul: Literatür Yayınları.
 • Yıldınm A. ve H. Şimşek (2004). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. 4 baskı. Ankara: Seçkin Yayınları.
 • Vural, E. (2002) Sınıf Ortamında Öğretim Araçlan. Sınıf yönetimi. (Ed.: L. Küçükahmet). Ankara: Nobel Yayınları.
APA AĞAOĞLU E, ŞİMŞEK Y, Altınkurt Y (2006). Endüstri Meslek Liselerinde Stratejik Planlama Öncesi SWOT Analizi Uygulaması. , 43 - 55.
Chicago AĞAOĞLU Esmahan,ŞİMŞEK YÜCEL,Altınkurt Yahya Endüstri Meslek Liselerinde Stratejik Planlama Öncesi SWOT Analizi Uygulaması. (2006): 43 - 55.
MLA AĞAOĞLU Esmahan,ŞİMŞEK YÜCEL,Altınkurt Yahya Endüstri Meslek Liselerinde Stratejik Planlama Öncesi SWOT Analizi Uygulaması. , 2006, ss.43 - 55.
AMA AĞAOĞLU E,ŞİMŞEK Y,Altınkurt Y Endüstri Meslek Liselerinde Stratejik Planlama Öncesi SWOT Analizi Uygulaması. . 2006; 43 - 55.
Vancouver AĞAOĞLU E,ŞİMŞEK Y,Altınkurt Y Endüstri Meslek Liselerinde Stratejik Planlama Öncesi SWOT Analizi Uygulaması. . 2006; 43 - 55.
IEEE AĞAOĞLU E,ŞİMŞEK Y,Altınkurt Y "Endüstri Meslek Liselerinde Stratejik Planlama Öncesi SWOT Analizi Uygulaması." , ss.43 - 55, 2006.
ISNAD AĞAOĞLU, Esmahan vd. "Endüstri Meslek Liselerinde Stratejik Planlama Öncesi SWOT Analizi Uygulaması". (2006), 43-55.
APA AĞAOĞLU E, ŞİMŞEK Y, Altınkurt Y (2006). Endüstri Meslek Liselerinde Stratejik Planlama Öncesi SWOT Analizi Uygulaması. Eğitim ve Bilim, 31(140), 43 - 55.
Chicago AĞAOĞLU Esmahan,ŞİMŞEK YÜCEL,Altınkurt Yahya Endüstri Meslek Liselerinde Stratejik Planlama Öncesi SWOT Analizi Uygulaması. Eğitim ve Bilim 31, no.140 (2006): 43 - 55.
MLA AĞAOĞLU Esmahan,ŞİMŞEK YÜCEL,Altınkurt Yahya Endüstri Meslek Liselerinde Stratejik Planlama Öncesi SWOT Analizi Uygulaması. Eğitim ve Bilim, vol.31, no.140, 2006, ss.43 - 55.
AMA AĞAOĞLU E,ŞİMŞEK Y,Altınkurt Y Endüstri Meslek Liselerinde Stratejik Planlama Öncesi SWOT Analizi Uygulaması. Eğitim ve Bilim. 2006; 31(140): 43 - 55.
Vancouver AĞAOĞLU E,ŞİMŞEK Y,Altınkurt Y Endüstri Meslek Liselerinde Stratejik Planlama Öncesi SWOT Analizi Uygulaması. Eğitim ve Bilim. 2006; 31(140): 43 - 55.
IEEE AĞAOĞLU E,ŞİMŞEK Y,Altınkurt Y "Endüstri Meslek Liselerinde Stratejik Planlama Öncesi SWOT Analizi Uygulaması." Eğitim ve Bilim, 31, ss.43 - 55, 2006.
ISNAD AĞAOĞLU, Esmahan vd. "Endüstri Meslek Liselerinde Stratejik Planlama Öncesi SWOT Analizi Uygulaması". Eğitim ve Bilim 31/140 (2006), 43-55.