Yeni Bir Çevre Eğitimi Perspektifi:"Sürdürülebilir Gelişme Amaçlı Eğitim"

Yıl: 2007 Cilt: 32 Sayı: 145 Sayfa Aralığı: 23 - 38 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Yeni Bir Çevre Eğitimi Perspektifi:"Sürdürülebilir Gelişme Amaçlı Eğitim"

Öz:
İçinde bulunduğumuz dönemde, yeryüzünde doğal kaynakların ve ekosistemlerin sürdürülebilirliğinin gittikçe tehdit altına girmesi, çevre eğitimi süreçlerinin yeni bir bakışla ele alınmasını zorunlu kılmaktadır. Buradan hareketle, bu çalışmada ilk önce çevre eğitiminde öne çıkan yaklaşımlar ve çevre eğitiminin kapsamı tüm yönleriyle ele alınmaktadır. Bunun ardından çevre eğitimi süreçlerinin etkililiğini artırabilmek için hayata geçirilecek ilkeler ve izlenmesi gerekli stratejiler geniş bir bakışla ortaya konulmaya çalışılmaktadır. Son olarak, sürdürülebilir gelişmeye yönelik çevre eğitiminin amaçları ve işlevleri açıklanmakta, bu doğrultuda yürütülecek çevre eğitimi süreçlerinde izlenmesi gerekli öğretim yöntemlerine ve uygu-larria süreçlerine yer verilmektedir. Çalışmanın sonunda, çevre eğitiminin daha etkili hale getirilebilmesi için örgün ve yaygın öğretim süreçlerine yönelik öneriler sunulmaktadır.
Anahtar Kelime: sürdürülebilir kalkınma örgün eğitim yaygın eğitim çevre eğitimi öğretim yöntemleri

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları Yeşil, Sürdürülebilir Bilim ve Teknoloji Çevre Çalışmaları

A New Environmental Education Perspective: "Education for Susyainable Development

Öz:
In the present, the growing threat on the sustainability of natural resources and ecosystems on earth makes it necessary to deal with the environmental education process with a new point of view. From this viewpoint, in this study, first of all, the predominant approaches in environmental education and the content of this subject area have been widely taken into consideration. Then, the essential principles and the strategies to be followed have been tried to put forward thorougnly. Finally, the objectives and functions of environmental education for sustainable development have been explained and for this reason, the required teaching methods and application processes have been highlighted. Under the light of these, suggestions about teaching principles have been made to make environmental education more effective both in formal and informal education.
Anahtar Kelime: environmental education teaching methods sustainable development formal education extended education

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları Yeşil, Sürdürülebilir Bilim ve Teknoloji Çevre Çalışmaları
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Bibliyografik
 • Becker, G. (2004) Was leistet Bildung eine nachhaltige Entwicklung?: www.padagogik.uni-osnabruck.de
 • Doğan, M., Akaydın, G. (2000). "Ulusal Gündem 21: Türkiye'de Fen Eğitimi Programları ve Çevre Eğitimi." IV Fen Bilimleri Eğitimi Kongresi: 82-85.
 • Geray, C. (1997). "Çevre İçin Eğitim"; İnsan Çevre Toplum, Yayıma Hazırlayan: Ruşen Keleş, İmge Kitabevi, 322-340, Baskı, Ankara
 • Geray, C. (2002). "Çevre Bilinci ve Duyarlığı İçin Halkın Eğitimi", Halk Eğitimi, İmaj Yay.3.Baskı,
 • Grâsel,C.(2002)."Umweltbildung", Handbuch Bildungsforschung. Opladen 2002, S. 675-689
 • De Haan, G. ve Harenberg, D. (1999). Bildung für einenachhaltige Entwicklung: "Förderprogramm Bildung für nachhaltige Entwicklung" Freie Universitât Berlin: http: / / www .blk-bonn.de/papers/heft72.pdf
 • Hoffman, S., Bolivien, L., Zickermann, J. ve Hall . "Vonder Umwelt bildungzur Bildungfürnach haltige Entwicklung" :http:/ /www.geooekologie.de
 • Kaptan, F. (2005). "Fen ve Teknoloji Dersi Programı ile İlgili Değerlendirme". Erciyes Ün.Yeni İlköğretim Programı Değerlendirmesi Sempopyumu:283-299.
 • Klautke, S ve Köhler, K (1991). Umwelterziehung - ein didaktisches Konzept; in: Zeitschrift: Unterricht Biologie (UB) 164/15. S. 48-51
 • Lise Biyoloji'1 (2002). Milli Eğitim Bakanlığı Yay.
 • Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Weterbildug des Landes Rheinland-Pfal (1995). Ummwelterziehung in den Schulen des Landes Rheinland-Pflalz Gesamtkonzeption Pedagogisches Grundsatzrefera.tll: http://www.staff.unimainz.de/necos/main/geskonz.htm
 • Morin, E. (2003). Geleceğin Eğitimi İçin Gerekli Yedi Bilgi. İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları 21,1. Baskı
 • Ozaner, S. (2004a). "Çevre (Doğa Eğitimi)". Çevre Sorunlarına Çağdaş Yaklaşımlar -Ekolojik, Ekonomik, Politik ve Yönetsel Perspektifler- Betaş Yay. 1. Baskı
 • Ozaner, S. (2004b). "Kaçkarlarda Doğanın Dilini Öğrenme Sanatı." TÜBİTAK Bilim ve Teknik Dergisi, Ekim: http://www.tubitak.gov.tr/dogaegitimi/pdf/kackar.pdf
 • Özdemir, O. (1998). "Yazınsal Bir Tür Olarak Öykünün Çevre Duyarlığına Etkisi", A.Ü. Sosyal Bilimler Einstitüsü'nde kabul edilen yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi
 • Özdemir, O. ve Uzun, N. (2006). "Yeşil Sınıf Modeline Göre Yürütülen Fen ve Doğa Etkinliklerinin Anasınıfı Öğrencilerinin Çevre Algılarına Etkisi." AB Sürecinde Okul Öncesi Eğitiminin Geleceği Sempozyumu" (Uluslararası katılımlı). 27-30 Haziran 2006, Kıbrıs.
 • Özdemir, O., Özkan Y. ve Özgen Ö. (2006). "Biotechnologkal Foods-Sustainable Development: Sustainable Consumtion Education". Research On Education. Edited by Marina-Stefania Giannakaki, Gregory T. Papanikos, Yiannis Pozios & John Kelvyn Richards. P. 301, Atina
 • Özoğul, S.Ç. (1993). "Yaygın Eğitim Düzeyinde Çevre İçin Eğitim," Çevre Eğitimi, Türkiye Çevre Vakfı Yayınları, 65-80, Ankara.
 • Richtlinien für die Umweltbildung an den bayerischenSchulen(2002):http: / /www.km.bayern.de /imperia/md/content/pdf/bekanntmachungen/19.pdf
 • Rost, J. ve diğerleri. (2002). "Bildung für nachhaltige Entwicklung zehn Jahre nach Rio"; Zeitschrift für internationale Bildungsforschungund Entwicklungspadagogik,ZEP,Nr.l-2002, IKÖ- Verlag:http: / /www.ipn.uni-kiel.de/blk21-sh/umweltbildung.pdf
 • Selvi, M. ve Selvi M. (2004). "Environmental Education for Sustainable Development". Fresenius Environment Bulletin, Volume:13, No:9.
 • Şengül, M. (2001). "Bir Çevre Yönetimi Aracı Olarak Çevre İçin Eğitim,'' Amma İdaresi Dergisi, Cilt 34, Sayı 4,137-155, Ankara.
 • Stoltenberg, U.; Adomssent, M. (2004) Lünebürger Projekt "Nachhaltigkeit in Bildungsinstitutionen in Schleswig-Hollstein (NaBiSch). Üniversitat Lüneburg İnst. Für Umweltkommunikation (INFU): http: / Zwww.kinder-was.de/mitmachen
 • T.C. Çevre Müsteşarlığı (1990). Türkiye Çevre Eğitim ve Öğretimi Ulusal Çevre Stratejisi ve Uygulama Planları Semineri, Ankara,
 • Thüringer Kultusministerium Empfehlungen für das fâcherübergreifende Thema Umwelterziehung (UE)(1999):http://www.thillm.th.schule.de/pages/thillm/lehrplan/empfehl/umwelt.pdf
 • Young, K. (1990). "Learning through Landscapes: Using School Grounds as an Educational Resource". Reports, ED 430 383, England:
 • http://eric.ed.gov/ERICDocs/data/ericdocs2/content storage 01/0000000b/80/ll/7c/ca.pdf
 • Zimmermann, F.; Brunner, F. (2005) "Nachhaltige Lehre"Humangeographisches Seminar Inst. Für Geographie und Raumforsschung der Karl-Franzen UniversitatGraz:http//www.oikosinternational.org/graz
APA özdemir o (2007). Yeni Bir Çevre Eğitimi Perspektifi:"Sürdürülebilir Gelişme Amaçlı Eğitim". , 23 - 38.
Chicago özdemir oğuz Yeni Bir Çevre Eğitimi Perspektifi:"Sürdürülebilir Gelişme Amaçlı Eğitim". (2007): 23 - 38.
MLA özdemir oğuz Yeni Bir Çevre Eğitimi Perspektifi:"Sürdürülebilir Gelişme Amaçlı Eğitim". , 2007, ss.23 - 38.
AMA özdemir o Yeni Bir Çevre Eğitimi Perspektifi:"Sürdürülebilir Gelişme Amaçlı Eğitim". . 2007; 23 - 38.
Vancouver özdemir o Yeni Bir Çevre Eğitimi Perspektifi:"Sürdürülebilir Gelişme Amaçlı Eğitim". . 2007; 23 - 38.
IEEE özdemir o "Yeni Bir Çevre Eğitimi Perspektifi:"Sürdürülebilir Gelişme Amaçlı Eğitim"." , ss.23 - 38, 2007.
ISNAD özdemir, oğuz. "Yeni Bir Çevre Eğitimi Perspektifi:"Sürdürülebilir Gelişme Amaçlı Eğitim"". (2007), 23-38.
APA özdemir o (2007). Yeni Bir Çevre Eğitimi Perspektifi:"Sürdürülebilir Gelişme Amaçlı Eğitim". Eğitim ve Bilim, 32(145), 23 - 38.
Chicago özdemir oğuz Yeni Bir Çevre Eğitimi Perspektifi:"Sürdürülebilir Gelişme Amaçlı Eğitim". Eğitim ve Bilim 32, no.145 (2007): 23 - 38.
MLA özdemir oğuz Yeni Bir Çevre Eğitimi Perspektifi:"Sürdürülebilir Gelişme Amaçlı Eğitim". Eğitim ve Bilim, vol.32, no.145, 2007, ss.23 - 38.
AMA özdemir o Yeni Bir Çevre Eğitimi Perspektifi:"Sürdürülebilir Gelişme Amaçlı Eğitim". Eğitim ve Bilim. 2007; 32(145): 23 - 38.
Vancouver özdemir o Yeni Bir Çevre Eğitimi Perspektifi:"Sürdürülebilir Gelişme Amaçlı Eğitim". Eğitim ve Bilim. 2007; 32(145): 23 - 38.
IEEE özdemir o "Yeni Bir Çevre Eğitimi Perspektifi:"Sürdürülebilir Gelişme Amaçlı Eğitim"." Eğitim ve Bilim, 32, ss.23 - 38, 2007.
ISNAD özdemir, oğuz. "Yeni Bir Çevre Eğitimi Perspektifi:"Sürdürülebilir Gelişme Amaçlı Eğitim"". Eğitim ve Bilim 32/145 (2007), 23-38.