Yıl: 2007 Cilt: 7 Sayı: 14 Sayfa Aralığı: 39 - 65 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Türkiye'nin tüketim fonksiyonu: Parçalı hata düzeltme modeli bulguları

Öz:
Tüketim fonksiyonu ile ilgili bir dizi yaklaşım olmakla birlikte, bu modellerinin ampirik testlerinde, verilerin elde edilmesinde ve düzenlenmesinde yaşanan zorluklar nedeniyle sorunlar yaşanmaktadır. Bu nedenle, her ülkenin kendi ülkesine uygun verileri kullanarak, tüketim davranışını açıklayacak güvenilir bir makroekonomik model geliştirmesi önem taşımaktadır. Bu çalışmanın amacı, Türkiye’nin tüketim fonksiyonunu Hayat Devresi-Sürekli Gelir Hipotezi çerçevesinde analiz etmektir. Çalışmanın, Türkiye’de tüketim fonksiyonu ile ilgili yapılan diğer çalışmalardan farkı, Geweke ve Porter-Hudak (1983) parçalı eşbütünleşme yaklaşımını kullanarak değişkenlerin parçalı yapısını dikkate almış olmasıdır. Çalışmanın sonuçlarına göre, Türkiye’de tüketicilerin, Hayat Devresi-Sürekli Gelir Hipotezinin öngördüğü şekilde davrandığı görülmüştür.
Anahtar Kelime: ekonometrik analizler hata düzeltme modeli entegrasyon tüketim fonksiyonu eş bütünleşme ekonometri tüketim

Konular: İşletme İktisat

Turkey's consumption: Fractional ecm(FECM) evidence

Öz:
Whereas there have been numerous approaches aiming at modelling the consumption function a great deal of difficulties have been faced in empirical testing and gathering the data. For this reason, it is of great importance that individual country should develop its own macroeconomic model by using the relevant data which perfectly explains its own consumption behaviour. The purpose of this article is to analyse Turkey’s consumption function through fractional cointegration method developed by Geweke Porter-Hudak in 1983. The main contribution is that it deals with the fractional structure of the variables used in the model. According to the estimation results consumers in Turkey behaves in accordance with the Life Cycle-Permanent Income Hypothesis.
Anahtar Kelime: consumption econometric analysis error correction model integration consumption function cointegration econometrics

Konular: İşletme İktisat
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • AARON, D. S. ve NORRBİN, S C. (2003) Long Memory Processes,Cointegration Bias, and Ezchange Rate Dynamics, Erişim: 20.05.2006. http://depts. washington. Edu /sce 2003 /Papers/32.
 • AKSU, S. (2006) DZD Sistemlerin Frekans Yanıtının Frekans Döneminde Gösterilimi, Erişim: 07.08.2006, http://www.ehb.itu.edu.tr/~cerc is/LAB/DSP_Lab_Bolum4.
 • CHEUNG, Y. ve LAI, K. (1993) Fractional Cointegration Analysis of Purchasing Power Parity, Journal of Business and Economic Statistics, II, ss. 103-112.
 • DRAKOS, K. (2002) Myopia, Liquidity Constraints, and Aggregate Consumption: The Case of Greece, Journal of Economic Development, 27(1).
 • DITTMAN, J. (2004) Error Correction Models for Fractionally Cointegrated Time Series, Journal of Time Series Analysis, 25 (1), ss.27-32.
 • ENDERS, W. (1995) Applied Econometric Time Series, Iowa State University: United States of America.
 • ENGLE, R. F. ve GRANGER, C. W. J. (1987) Cointegration and Error-Correction: Representation, Estimation and Testing, Econometrica,. 55,ss. 251-276.
 • ENGLE, R.F. ve GRANGER, C. W. J. (1991) Long-Run EconomicRelationships Readings in Cointegration, (Editörler: R. F. ENGLE ve C.W.J.GRANGER), Oxford University Press: New York.
 • GEWEKE, J. ve PORTER-HUDAK, S. (1983) The Estimation and Application of Long Memory Time Series Models, Journal of Time Series Analysis, 4, ss.221-238.
 • GUJARATI, D. (1999) Temel Ekonometri, (Çevirenler: Ümit Şenesen ve Gülay Günlük Şenesen), 2. Baskı, Literatür Yayıncılık: İstanbul.
 • GÜREŞÇİ PEHLİVAN, G. (2006) Türkiye’nin Tüketim Fonksiyonu: Ekonometrik Bir Uygulama, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, İzmir.
 • HALL, R. E. (1978) Stochastic Implications of the Life Cycle-Permanent Income Hypothesis: Theory and Evidence, The Journal of Political Economy, 86 (6), ss. 971-987.
 • JOHANSEN, S. (1988) Statistical Analysis of Cointegrating Vectors, Journal of Economic Dynamics and Control, 12. ss. 231.254.
 • JOHANSEN, S. (2006) A Representation Theory for a Class of Vector Autoregressive Models for Fractional Processes, Department of Applied Mathematics and Statistics, University of Copenhagen.
 • KAHYAOĞLU, H. ve ABUK DUYGULU, A. (2005) Finansal Varlık Fiyatlarındaki Değişme-TCMB Bilançosu Etkileşimi, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt: 20. Sayı:1.
 • KAHYAOĞLU, H. ve UTKULU, U. (2006) Euro-Dolar Paritesindeki Oynaklığın İhracat Üzerine Etkisi: Türkiye Örneği, İktisat İşletme ve Finans Dergisi, Mayıs. 114-125.
 • KANZLER, L. (1998) GPH: MATLAB Module to calculate Geweke-Porter-Hudak Long Memory Statistic, Erişim: 06.12.2005.http://fmwww.bc.e du/repec/bocode/g/gph.m.
 • KASMAN, A. , KIRBAŞ-KASMAN, S. ve TURGUTLU, E. (2005) Nominal and Real Convergence Between the CEE Countries and the EU: A Fractional Cointegration Analysis, Applied Economic, 37, ss. 2487-2500.
 • KEYNES, J. M. (1936) The General Theory of Employment, Interest and Money. McMilllan: London, United Kingdom.
 • KUTLAR, A. (2000) Ekonometrik Zaman Serileri, 1.Baskı, Gazi Kitabevi: Ankara.
 • LAMB, L. (2005) Behavioural Foundations of Macroeconomic Theory. Erişim: 28.07.2006 http://umanitoba.ca/faculties/arts/ economics/faculty/lamb/248Consumption /and/Saving.
 • MANKIW, N. G. (1992) Macroeconomics, Worth Publishers, Inc.: United States of America.
 • MACKINNON, J. G. (1991) Critical Values for Cointegration Tests, Long Run Economic Relationships: Readings in Cointegration içinde, Editörler: R. F. Engle ve C.W.J. Granger, Oxford University Press: New York.
 • MADDALA, G. S. ve KIM, I.M. (1998) Unit Roots, Cointegration and Structural Change, Cambridge University Press: United Kingdom.
 • PARASIZ, İ. (1998) Makro Ekonomi, Teori ve Politika, 7. Baskı. Ezgi Kitabevi Yayınları: Bursa.
 • PHILLIPS, P. C.B. ve PERRON, P. (1988) Testing for a Unit Root in Time Series Regression, Biometrika, 75 (2), ss, 335-346.
 • RESENDE, M. ve TEIXEIRA, N. (2002) Permanent Structural Changes in the Brazilian Economy and Long Memory: a Stock Market Perspective, Applied Economics Letters. 9 (6). ss. 373-375.
 • OKUBO, M. (2002) Long-Run Relationship between Consumption and Income in Japan: Tests of the Deterministic Cointegration Restriction, Journal of the Japanese and International Economies, 16.
 • ÖNEL, G. (2004) Türkiye’de Dış Borçların Sürdürülebilirliği, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
 • ÖZER, H. (1992) Erzurum’da Tüketim Harcamalarının Ekonometrik Analizi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Erzurum.
 • SACHS, J. D. ve LARRAİN, F.B. (1993) Macroeconomics In The Global Economy. Prentice-Hall: United States of America.
 • SARANTIS, N. ve STEWART, C. (2000) An Error Correction Model of Consumption, With Unobserved Components, for Southern European Countries, London: Imperial College, ss. 1-25.
 • SEPHTON, P. S. (2002) Fractional Cointegration: Monte Carlo Estimates of Critical Values, with an Application, Applied Financial Economics, 12, ss. 331-335.
 • SEVÜKTEKİN, M. ve NARGELEÇEKENLER, M. (2005) Zaman Serileri Analizi, Nobel Yayın Dağıtım: Ankara.
 • SHIMOTSU, K. (2003) Matlab Codes for Local Whittle Estimation and Exact Local Whittle Estimation of the Memory Parameter (d) in Fractionally Integrated (I(d)) Time Series, Erişim: 12.05.2006, http://qed.econ.queensu.ca/ pu b/faculty/shimotsu/.
 • SINGH, Bimal (2004), Modelling Real Private Consumption Expenditure- An Empirical Study on Fiji. Reserve Bank of Fiji: Suva, Fiji.
 • TELATAR, E. TÜRKMEN, Ş. ve TEOMAN, Ö. (2002) Pamuk Borsalarında Oluşan Fiyatların Etkinliği, Dokuz EylülÜniversitesi İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesi Dergisi. Cilt: 17.Sayı: 2. ss. 55-74.
 • TURGUTLU, E. (2004) Fisher Hipotezinin Tutarlılığının Testi: Parçalı Durağanlık ve Parçalı Koentegrasyon Analizi, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt: 19, Sayı: 2, ss. 55-74.
 • ÜNSAL, E. M. (2003) Makro İktisat, Genişletilmiş 5. Bası. Turhan Kitabevi: Ankara.
 • YÜCEL, İ. (1978) Makro Ekonomi, İktisadî ve Ticari İlimler Akademisi Yayını: Adana.
APA PEHLİVAN G, UTKULU U (2007). Türkiye'nin tüketim fonksiyonu: Parçalı hata düzeltme modeli bulguları. , 39 - 65.
Chicago PEHLİVAN Gülçin Güreşçi,UTKULU Utku Türkiye'nin tüketim fonksiyonu: Parçalı hata düzeltme modeli bulguları. (2007): 39 - 65.
MLA PEHLİVAN Gülçin Güreşçi,UTKULU Utku Türkiye'nin tüketim fonksiyonu: Parçalı hata düzeltme modeli bulguları. , 2007, ss.39 - 65.
AMA PEHLİVAN G,UTKULU U Türkiye'nin tüketim fonksiyonu: Parçalı hata düzeltme modeli bulguları. . 2007; 39 - 65.
Vancouver PEHLİVAN G,UTKULU U Türkiye'nin tüketim fonksiyonu: Parçalı hata düzeltme modeli bulguları. . 2007; 39 - 65.
IEEE PEHLİVAN G,UTKULU U "Türkiye'nin tüketim fonksiyonu: Parçalı hata düzeltme modeli bulguları." , ss.39 - 65, 2007.
ISNAD PEHLİVAN, Gülçin Güreşçi - UTKULU, Utku. "Türkiye'nin tüketim fonksiyonu: Parçalı hata düzeltme modeli bulguları". (2007), 39-65.
APA PEHLİVAN G, UTKULU U (2007). Türkiye'nin tüketim fonksiyonu: Parçalı hata düzeltme modeli bulguları. Akdeniz İİBF Dergisi, 7(14), 39 - 65.
Chicago PEHLİVAN Gülçin Güreşçi,UTKULU Utku Türkiye'nin tüketim fonksiyonu: Parçalı hata düzeltme modeli bulguları. Akdeniz İİBF Dergisi 7, no.14 (2007): 39 - 65.
MLA PEHLİVAN Gülçin Güreşçi,UTKULU Utku Türkiye'nin tüketim fonksiyonu: Parçalı hata düzeltme modeli bulguları. Akdeniz İİBF Dergisi, vol.7, no.14, 2007, ss.39 - 65.
AMA PEHLİVAN G,UTKULU U Türkiye'nin tüketim fonksiyonu: Parçalı hata düzeltme modeli bulguları. Akdeniz İİBF Dergisi. 2007; 7(14): 39 - 65.
Vancouver PEHLİVAN G,UTKULU U Türkiye'nin tüketim fonksiyonu: Parçalı hata düzeltme modeli bulguları. Akdeniz İİBF Dergisi. 2007; 7(14): 39 - 65.
IEEE PEHLİVAN G,UTKULU U "Türkiye'nin tüketim fonksiyonu: Parçalı hata düzeltme modeli bulguları." Akdeniz İİBF Dergisi, 7, ss.39 - 65, 2007.
ISNAD PEHLİVAN, Gülçin Güreşçi - UTKULU, Utku. "Türkiye'nin tüketim fonksiyonu: Parçalı hata düzeltme modeli bulguları". Akdeniz İİBF Dergisi 7/14 (2007), 39-65.